Page 1

gener

‘09 número 65 època V

ANY NOU, DOCUMENTACIÓ NOVA! Oficina de Suport a la Intervenció Participativa I Pedagògica Les entitats juvenils sabem de sobres que aquesta és època de valoracions i memòries, donat que acabem de deixar enrera un any, i, per tant, des de la Federació també ens estem posant les piles per acabar la documentació que es valorarà a la propera Assemblea General Ordinària que celebrarem el dissabte 14 de març (guardeu la data a l'agenda)

realitzin els casals exclusivament per la federació, sinó que demanem que ens ho envieu en el format que feu servir cada entitat. La memòria, l'estat de compotes, el projecte i el pressupost, així com el registre de les persones sòcies del vostre casal, resulten documents de treball que ens han de facilitar la feina.

De la mateixa manera que a nivell federatiu estem recopilant dades, us demanem als casals que ens lliureu la vostra memòria 08 i el vostre projecte 09. Tot i que pugui semblar un tràmit repetitiu, cal que dotem d'importància al fet de programar l'activitat, de manera que puguem plantejar-nos objectius i debats a llarg termini.

És per tot això que us demanem que abans del 13 de febrer de 2009 ens feu arribar tota aquesta documentació. Explicada la part més formal, del que es tracta és de tenir els elements per poder dotar de contingut l'àrea de Suport a les Entitats de la federació. El suport pedagògic i a la intervenció participativa que es fa des dels casals, és una de les principals raons de ser de la Federació. Cal, per tant, que continuem amb la dinàmica de comentar tots aquests documents a través de visites a cada una de les entitats.

A banda, des del punt de les dades, a fi de poder explicar bé qui som, poder fer una distribució justa dels recursos, poder mesurar el volum i qualitat de la intervenció que es fa dels casals, etc. es fa del tot necessari aquest recull. No volem que es tracti d'un treball feixuc que En breu us demanarem una cita....

i en la contra: recull de fotos SOPAR I PREMIS CASALEROS

2n. Per actualitzar la Junta Directiva: Per internet: podeu accedir al lloc: http://www.cat365.net/Inici/ServeisEmprese s/EntitatsJuridiques/Associacio/?I=1 Aneu a “Inscripció dels òrgans de govern d'una associació”. Allà trobareu els passos a Els tràmits són molt simples. Us en fem cinc seguir, a més del formulari de sol·licitud. cèntims a mode de resum: Haureu d'adjuntar un certificat estès pel 1r. Si no sabeu quina junta directiva consta secretari/ària amb el vistiplau del president/a, ambdós de la junta que cessa i en el Registre d'associacions: que hi figura inscrita, on hi figuri la data de Cal demanar un certificat de la composició de l'assemblea i la relació de tots els membres la junta directiva que consta inscrita en el de la Junta directiva amb expressió de noms i registre. cognoms així com el càrrec que ocupen; s'ha Per internet: podeu accedir al lloc: d'acompanyar de l'acceptació dels càrrecs http://www.cat365.net/Inici/ServeisEmprese del president/a i del secretari/ària de la nova s/EntitatsJuridiques/Associacio/?I=1 junta. Aneu a “Certificació de Dades Registrals d'una associació”. Allà trobareu tots els Per fer tots aquests tràmits per internet, us passos a seguir i també podreu descarregar haureu de donar d'alta com a usuaris. És un el formulari de sol·licitud. servei gratuït i no gaire complicat. Us ho recomanem per la comoditat i també perquè Amb l'inici de l'any, és un moment per fer bon Teniu actualitzada la Junta Directiva? Sabeu Presencialment: heu de portar omplerta la tots aquests certificats i tràmits amb el propòsits. I des de l'oficina fiscal i legal ens qui consten al registre com a representants sol·licitud a qualsevol de les Direcció General Departament de Justícia tenen unes taxes, permetem la llicència de fer-vos una de la vostra entitat? Heu canviat de president de Dret i d'Entitats Jurídiques (a Barcelona, que si es fan per internet la taxa es redueix al proposta de propòsit per aquest any. o de junta directiva en els darrers mesos? estan al carrer Pau Claris 81). 50%. És molt important que les dades de la vostra entitat estiguin actualitzades, sobretot les que fan referència als aspectes de representació. És necessari per demanar subvencions, pels tràmits amb Hisenda,...


GENER 2009 NÚMERO 65, ÈPOCA V

editorial

02 la federació

L'èxit de la campanya promoguda ELS ÀMBITS pels ateus de Londres en els busos de la capital del anglesa ha arribat a Barcelona des del passat dilluns 12 Suport a les entitats de gener. Responsable: Marta López mail:casaldejoves@casaldejoves.org Barcelona ha estat la primera ciutat de l'Estat on els autobusos porten pancartes publicitàries amb el lema «Probablement Internacional i cooperació Déu no existeix. Deixa de preocupar-te i Responsable: Xavi Cabrera gaudeix de la vida», reproduint pràcticament Tècnica: Annalisa Terrizzi el mateix eslògan que han portat els busos mail: internacional@casaldejoves.org de Londres. Allà, la guspira que va engegar la campanya es va encendre quan l'escriptora Ariane Sherine, del The Guardian, va voler respondre a l'amenaça difosa per una web religiosa que advertia als no cristians que passarien «l'eternitat a l'infern, cremant en un llac de foc» amb un lema en el sentit contrari. No és la nostra intenció jutjar si el lema és més o menys pertinent o si veritablement suposa un missatge representatiu de la població no religiosa; ara bé, allò que sí sembla oportú, és el debat que ha generat als mitjants, en tant que s'ha donat a conèixer una creença desvinculada del món religiós, que és compartida, diuen, per un 30% de la població catalana. Sembla, doncs, que l'acnosticisme i l'ateïsme no són tan minoritaris.

Secundària i adolescents Responsable: Marta López Tècnica: Beatriz Main mail: secundaria@casaldejoves.org

Pedagògic Responsables: Marta López mail: casaldejoves@casaldejoves.org

Projectes culturals Responsable: Marta López Tècnica: Josan Minguela mail: activitats@casaldejoves.org

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Responsable: Marta López Tècnic: Francesc Duran Aprofitant la benentesa, des de Casals de mail: etics@casaldejoves.org Joves volem fer una crida a la laïcitat. Entenem que qualsevol de les opcions és vàlida sempre i quan no es converteixi en un Acció social dogma imposat i sempre i quan sorgeixi de la Responsable: Ramon Oña recerca personal, del dubte com a punt de Tècnica: Josan Minguela partida i del lliurepensament com a camí per mail: acciosocial@casaldejoves.org trobar respostes. Per tant, en la posada en marxa de la Salut campanya de busos, diríem que ha estat útil Responsable: Ramon Oña en tant que suposa plantejar dubtes a aquells Tècnica: Mercè Roure i aquelles que mai se'ls han fet que creuen mail: salut@casaldejoves.org allò que creuen, només perquè ha estat l'única opció.

Comunicació

No es tracta, doncs, d'omplir l'espai públic de missatges ateus o acnòstics (tot i que l'església sí ho ha fet durant molts anys), sinó que del que es tracta és de donar les eines a les persones perquè puguin fer una elecció lliure de respostes a les qüestions vinculades a la trascendència. Des dels casals, per tant, allò que pretenem és que els i les joves es qüestionin tot allò que fan i tot allò en el que creuen. Que es qüestionin per què tenen uns gustos i no uns altres, per què duen a terme unes pràctiques i no unes altres, etc., amb la finalitat que siguin elles mateixes qui trobin una resposta. Vivim malauradament en un món que ens deixa poc marge d'elecció. Allò que fem sovint ve donat per allò que ens han ensenyat i són poques les vegades que ho posem en dubte. Calen, aleshores, espais com els Casals que ens permetin aquestes reflexions, més enllà dels missatges simplistes o de les accions realitzades per mimetisme. Calen espais, com els Casals, on es confrontin idees i on es generi debat. Espais on no existeixi un pensament únic. En definitiva, espais on s'expliqui i s'ensenyi que el dubte és un bon punt de partida per l'anàlisi crítica del món on vivim.

Responsable: Xavi Cabrera Tècnica: María Bermejo mail: gerencia@casaldejoves.org

Informació mail: casaldejoves@casaldejoves.org

nosaltres som:

ELS SERVEIS Oficina de subvencions Us oferim informació sobre les convocatòries de subvencions que us poden interessar, subvencions per a organitzar activitats, contractar personal o dotar a les associacions dels medis. A més us ajudem amb la paperassa, si ho necessiteu.

Oficina comptable Si portar la comptabilitat de l’associació us dóna problemes, aquí et podem ajudar amb informació i assessorament per porta-la al dia d'una manera ràpida i senzilla. Si el que us dóna problemes és fer pressupostos o portar el control econòmic, també podeu demanar assessorament o formació..

Oficina fiscal Si tot el tema dels impostos i liquidacions et sembla un embarbussament, nosaltres podem ajudar-te a aclarir les idees i a emplenar els formularis: liquidacions de IVA trimestrals i anuals, impost de societats,... i processos de regularització de comptes. Animeu-vos, amb ajuda és més fàcil!!

CJ EL CRIT Torregassa 35-37. 08480 93 843 14 50. elcrit@casaldejoves.org Badalona: AJ LA ROTLLANA Don Pelai, 18. 08914 93 397 05 85. larotllana@menta.net K.A.J.A. GRIPAU BLAU Prat de la Riba, 93. 08915 93 395 67 38. kaja@casaldejoves.org CJ EL LOKAL Pl. Illa dels Músics, local 3. 08917 93 460 73 92. ellokal@casaldejoves.org Barberà del Vallès: CJ OBRIU PAS Pere Sanfeliu 24-26. 08210 93 718 30 35. obriupas@casaldejoves.org GJ BARBETRÒNICA C/ Marquesos de Barberà, 104. 08210. barbetronica@gmail.com

Requisits de les factures: per ser legalment acceptades han de tenir: -dades complertes del proveïdor (sobretot NIF) -dades complertes de la nostra entitat (sobretot NIF) -import desglossat de la base imposable, quota d'IVA i total de la factura. Per fer la justificació de les factures, es necessita presentar l'original i una fotocòpia a l'administració per que ho puguin compulsar. (Cal acompanyar-les del rebut de pagament si no posa a la factura “al comptat”, “pagat”, etc.)

És molt necessàri i obligatòri tenir l'assegurança de responsabilitat civil i accidents per a l'associació i és més econòmic i fàcil de tramitar. Aquesta assegurança inclou gairebé totes les activitats del Casal i el perjudicis que es puguin causar a terceres persones. La Federació tenim conveni amb asseguradores i ens fan preus bastant bons, Què s'entén per “Compulsar”?: és una i ens fem càrrec nosaltres de la paperassa. validació de la fotocòpia d'un document, També podem tramitar l'assegurança per conforme aquesta correspon amb l'original. activitats especials; sortides a l'estranger, concerts grans, esports de risc,... la majoria de tots els altres esdeveniments entren per l'assegurança de responsabilitat civil l’agenda federativa ordinària. Gener 17 Reunió de responsables: sobre Banc de recursos dinamitzadors La Federació fomenta l'ús compartit dels 30 pretrobada Km 0 recursos de la federació i l'intercanvi de 31 Taller: com usar les TIC als casals recursos entre associacions, ajudant també (+nou web). Lloc: Guineueta a la recerca d'infrastructures, materials i contactes. A més deixem els recursos de la Federació: el projector, la plastificadora, Febrer l’exposició casals federats, l’ordinador 16 AGO Moviment Laic i Progressista portàtil, la càmara de vídeo digital, la 25 Reunió de responsables: revisió càmara de fotos digital compacta, els gots documentació AGO reutilitzables, els suports per a exposicions... Hospitalet del Llobregat: ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB Salvadors,6. 08001 93 442 58 67. teb@ravalnet.org

JIS Rda. de la Torrassa 105, 3r. 08903 93 421 93 10. info@joves.org Hostalets de Balenyà

CJ GUINEUETA Plaça Ca n’Ensenya, 4.. 08042 93 359 40 00. guineueta@casaldejoves.org

JOVES EN ACCIÓ Joan Miró, 25. 08550 joenacc@gmail.com Palau de Plegamans

CJ XIROC Ribes, 35 baixos. 08013 93 245 46 80. xiroc@casaldejoves.org RACÓ DEL CEL C/ Joan Gamper, 48, 2on. 08014 racodelcel@gmail.com CJ LES CORTS C/ Dolors Masferrer 33-35. 08028 93 291 64 99. lescorts@casaldejovesl.org QUEIXAL D’EN XOVES C/ Feliu i Codina, 31. 08031 93 407 23 56 Cornellà de Llobregat: LA FORJA Pl. dels Almogàvers, s/n. (Edifici Roger de Llúria).08940

hi col.laboren:

Justificació econòmica. Les despeses de les subvencions normalment es poden justificar amb factures o amb personal. A vegades, podrem justificar les despeses amb tiquets de caixa, rebuts,... però per poder justificar amb aquests, la normativa de la justificació de la subvenció ho ha de dir, si no ho especifica, s'ha d'entendre que no els podrem fer servir.

Per la justificació de les despeses de personal, com que normalment justificarem el cost total del treballador dels mesos, haurem de justificar-ho aportant els següents documents: -rebut de la nòmina degudament signada pel treballador. -TC 1 i TC 2, rebuts de pagament de la cotització de la Seguretat Social -Model 110, declaració trimestral de l'IRPF.

Assegurança

Barcelona: Ametlla del Vallès:

OFICINA DE SUBVENCIONS Justificació econòmica

MOVIMENT JUVENIL DE PALAU http://palaujove.blog.com/. palaujove@gmail.com Molins de Rei CJ DE MOLINS DE REI. C/Rafel Casanovas, 26-28.(Agrupa). 08750 placajmolins@gmail.com Sabadell GJ ALGO DIFERENTES C/ Manso, 101. 08205 algodiferentes@casaldejoves.org Sant Boi de Llobregat: CJ CASABLANCA Passatge del Solsonès, s/n. 08830 93 654 17 14. casablanca@casaldejoves.org CJ CIUTAT COOPERATIVA Pau Casals 7. 08830 93 654 48 54. cdjcoope@terra.es


GENER 2009 NÚMERO 65, ÈPOCA V

03 projectes culturals Un any més ja tenim aquí el CONCURS DE MÚSICA DE BADALONA, organitzat per l’Associació Juvenil LA ROTLLANA. Es tracta d’un concurs obert a la participació de grups i solistes de tot Catalunya i de tots els estils musicals. Els grups que s'hi presentin no poden tenir material musical enregistrat en cap companyia discogràfica, ni cap contracte en vigor. Els grups i solistes que vulguin participar en el concurs hauran d’entregar el material següent: - MAQUETA EN FORMAT CD amb un mínim de tres cançons pròpies (no s’admetran cançons en format MP3 ni versions rebudes en el nostre correu electrònic), - FITXA D’INSCRIPCIÓ - CURRÍCULUM DEL GRUP O SOLISTA on consti el nom i any de fundació, així com l’estil de música i una breu història del grup o solists: Nom, cognoms i edat dels components o del solista, una fotografia recent, adreça electrònica i telèfon de contacte. Tots els grups semifinalistes i finalistes participaran amb una cançó en el CD recopilatori promocional del 11è CONCURS DE MÚSICA DE BADALONA, que distribuirà per tot Catalunya, i als subscriptors de la revista Enderock en el seu número de novembre de 2009. La inscripció s’haurà de fer abans del 28 de febrer de 2009. Més informació, bases i fitxa d’inscripció a: Www.rotllana.com, www.badalonacom.cat www.myspace.com/concursbdn

acció social

Aturem-ho! Prou complicitat amb la massacre del poble palestí.

L'estat de guerra a Gaza ha estat precedit per: - el no reconeixement del triomf electoral de Hamas a les eleccions de 2006; - pel bloqueig iraelí; - per l'aïllament imposat per la Comunitat Internacional a la Franja; - per les incursions continuades en territori palestí per par de l'exèrcit israelià; - pel llançament ininterromput de cohets per part de Hamas a la zona sur d'Israel;

israelians al voltant de com a pujat la popularitat del Ministre de Defensa de Ehud Barak a les enquestes, com a possible futur Primer Ministre, en relació a com estava posicionat abans de l'esclat d'aquesta guerra, en front del seu opositor Benjamín Netanyahu.

Tota persona compromesa amb la pau i la coexistencia pacífica dels poble, no pot si no pronunciar-se en contra de la massacre iniciada per Israel el día 27 de La treva que s'havia pactat entre ambdues desembre a la Franja de Gaza parts amb mediació del govern egipci fa sis mesos ha estat violada repetidament per El dret a la defensa dels ciutadans israelians ambdues bandes. davant el llançament de cohets al seu territori, no dona dret a una resposta de Els resultats d'aquesta guerra asimètrica barbarie i terrorisme d'Estat que afecta a tota son brutals: tant per la quantitat de morts i la població de Gaza. ferits, com pel grau de destrucció, i per la falta de compromís actiu de la Comunitat Estar a favor d'una pau justa que Internacional. s'aconsegueixi a través del diàleg i les negociacions, no significa recolzar: ni el El que amaga el desencadenament i la fonamentalisme islàmic de Hamas i els seus posada en marxa de la brutal massacre a postulats, ni les corrents bel·licistes que Gaza, és la lluita pel domini de les enquestes predominen a Israel. i el possible resultat de les properes eleccions convocades a Israel per a el Per tot això, davant els darrers atacs i el proper 10 de febrer. perill d'una invasió de Gaza, la població civil en general compromesa amb la pau, Així ho corroboren les constant informacions siguin quines siguin les seves identitats que donen els mitjans de comunicació culturals i polítiques han de sortir al

carrer per fer públic: - el nostre rebuig a l'acció del govern israelià: aquest atac bèl·lic és mancat de tota ètica, de fonament de dret, i de lògica en clau de seguretat. - la nostra indignació per la manca de pressió efectiva per part dels governs europeus i de la comunitat internacional en les repetides accions del govern israelià. - la nostra solidaritat amb el patiment de la població civil de Gaza. - la nostra demanda de cessament de tota violència a ambdues parts. - el nostre suport a les ONG, entitats, grups i persones amigues que, a Israel, clamen per una pau justa i, ara, es manifesten per la fi del setge, dels atacs militars i per la renovació de la treva.


GENER 2009 NÚMERO 65, ÈPOCA V

04

programació d’activitats de les entitats federades DIJOUS 15///

DISSABTE 03///

de 19:00 TALLER DE MINIATURES (WARGAMES) a 21:00 tots els dilluns fins les 21h

LES CORTS

gratuït

de 21:00 KAFETA UNIVERSITÀRIA a 00:00 tots els dijous.

OBRIU PAS

gratuït

LES CORTS

gratuït

de 18:00 PARTIDES OBERTES DE ROL a 21:00 tots els divendres.

LES CORTS

gratuït

20:00

FESTA BENVINGUDA 2009

KAJA

gratuït

22:00

CINEFÒRUM: Una veritat incòmode... (Al Gore, 2006) Documental sobre el medi ambient.

EL LOKAL

gratuït

TEB

22:00

CONCERT JOVE! DISCOS RAYADOS

LES CORTS

gratuït

de 10:30 INICI A LA CÀMERA DIGITAL a 12:00 Vols aprendre a treure el màxim rendiment a la teva camera digital?

TEB

DISSABTE 17// LES CORTS

gratuït

18:00

BOTIGA GRATIS Roba, llibres, música. tots els dimecres.

OBRIU PAS

19:00

CINEFÒRUM tots els dimecres.

KAJA

gratuït

19:00

TALLER DE GUITARRA tots els dimecres.

KAJA

consultar

de 18:00 TALLER DE RIMES a 19:00 Aprèn a rimar

TEB

(I)*

de 18:00 INCIACIÓ AL ROL tots els dijous

KAJA

22:00

OBRIU PAS CAMPIONAT DE SINGSTAR Canta les cançons dels teus artistes preferits!

gratuït

DILLLUNS 05/// INICI PRE-INSCRIPCIONS ALS TALLERS I CURSOS: calaix flamenc, percussió africana, guitarra, bateria, tècnic de so, combo musical, teatre, equilibirs corporals, capoeira, ioga, dansa del ventre, i escalada.

LES CORTS

consultar 21:00

DIVENDRES 16///

DIMARTS 06/// 18:00

LUDOTECA tots els dimarts.

OBRIU PAS

gratuït

DIMECRES 07/// INICI PRE-INSCRIPCIÓ ALS TALLERS I ACTIVITATS

19:00

CICLE DE DOCUMENTALS MUSICALS “Les 7 edats del Rock: PUNK”

20:00

QUEIX CINE QUEIX: TIERRA Y LIBERTAD Basada en el Llibre “Homenatge a Catalunya” de George Orwell (Ken Loach, 1995) a l'Espai Jove de l'Eixample (c. Ali-Bei, 120)

20:30

KAFETA TEATRERA Torna la màgia, l'art i l'espectacle a la tarima del Casal: LA TELE (paranöia grup de teatre) + MONÒLEG (Rufus T. Firefly)

gratuït

gratuït

gratuït

GUINEUETA

gratuït

LES CORTS

gratuït

de 18:30 CINE-FÒRUM TEB a 20h Vine a veure i discutir les teves pel·lícules.

EL LOKAL

gratuït

LES CORTS

gratuït

de 12:00 MERI PARADE GUINEUETA a 00:00 La festa de la dragona de la Guineueta Cercavila, DJ's i molt més (per a totes les edats)

gratuït

DIMARTS 20/// de 20:00 TARDA D'AUTOMAQUILLATGE a 21:30 DIJOUS 22/// 21:00

DIVENDRES 09/// SUPER VICIADES S-NES tots els divendres

gratuït

OBRIU PAS

DIJOUS 08///

18:00

ACCIÓ DE NIT: VERD CEL (Música i poesia)

OBRIU PAS

gratuït

TEB

gratuït

ACCIÓ DE NIT: ORIOL CORROTO (Versions)

DIVENDRES 23/// 22:30

CONCERT LOKALERO Presentació del petit conjunt musical format per joves del Casal.

DILLUNS 12/// DISSABTE 24/// 17:00

OBRIM LES PORTES El Casal torna a engegar, a partir d'ara de dilluns a dissabtes de 17 a 22h

GUINEUETA

PRE-INSCRIPCIÓ ALS TALLERS I ACTIVITATS

GUINEUETA

de 19:00 TALLER D'ESCENOGRAFIA (WARGAMES) a 21:00 tots els dijous fins les 21h

LES CORTS

gratuït

20:30

LES CORTS

gratuït

ESPAI OBERT DE BREAKING tots els dilluns, divendres i dissabtes fins les 22h

de 20:00 TALLER FOTOGRAFIA DIGITAL I a 21:30 TRACTAMENT D'IMATGES tots els dilluns (10 sessions)

d'11:00 TV DRAMA: NOMADE CANTABILE a 21:00 Tota la sèrie en dos dies. Dissabtes 24 i 31 de gener.

DIUMENGE 25/// tarda

GUINEUETA

40€ (I)*

ALGO DIFERENTES gratuït

DIJOUS 29/// 20:00

ZINE FRIK: ESPECIAL MONÒLEGS D'HUMOR

ALGO DIFERENTES gratuït

21:00

ACCIÓ DE NIT: INNOVA (Música de cambra)

LES CORTS

gratuït

gratuït

DIMARTS 13/// (I)*

TARDA SENSE FILS: ESPECIAL GUITAR HERO

de 18:00 TALLER DE DANSA DE BOLLYWOOD a 19:30 T'agraden les pel·lícules de Bollywood? Vine a aprendre a ballar

TEB

de 20:00 TALLER DE BALL FLAMENC a 21:30 tots els dimarts (10 sessions)

GUINEUETA

40€ (I)*

22:30

KAFETA PUNKI Un divendres diferent i amb molta cresta!

EL LOKAL

de 20:00 LABORATORI DEL COS a 21:30 autoconeixement i consciència corporal: dansa i expressió corporal. tots els dimarts (10 sessions)

GUINEUETA

40€ (I)*

19:00

ASSEMBLA DE JOVES Vols proposar coses noves per fer?

TEB

21:00

MJP 1a LLIGA ANUAL DE MAGIC Comença la 1a lliga anual de cartes de Magic! 1 torneig al mes, de diferents formats amb multitud de premis!

21:00

BREAK BATTLE Break and Party

DIVENDRES 30///

DIMECRES 14/// d'11:00 TALLER DE TELES AEREES a 13:00 tots els dimecres (10 sessions)

GUINEUETA

40€ (I)*

16:00

LA ROTLLANA

gratuït

de 19:00 TALLER DE CUINA ALTERNATIVA a 20:30 tots els dimecres (10 sessions)

GUINEUETA

40€ (I)*

de 20:00 CURS DE DANSES DE BOLLYWOOD a 21:30 del 14 de gener al 18 de febrer

ALGO DIFERENTES 35€ (I)*

de 20:00 MONOGRÀFIC DE CIRC: ”PAL BO”

LES CORTS

ELS DIMECRES SON... DE PEL·LÍCULA Espai obert a joves de 13 a 17 anys

(I)*

LES CORTS

gratruït

LES CORTS

gratuït

DISSABTE 31///

gratuït

22:00

CICLE DE CINEMA ASIÀTIC “Infernal Affairs 1”

(I) cal inscripció prèvia. NOTA: es destaquen aquelles activitats que es repeteixen periòdicament.


GENER 2009 NÚMERO 65, ÈPOCA V

05 MLP

Programa de Suport a Iniciatives Laiques i Progressistes. Fundació Ferrer i Guàrdia Qui som? A la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia treballem per a la recuperació dels valors de l'esquerra i intenta fer pont entre la tradició lliurepensadora i les noves generacions. La renovació de l'educació, la defensa universal dels drets humans i la contribució d'una societat més justa i al progrés de la humanitat són part dels nostres objectius fundacionals.

Com podeu participar? 1. L'adhesió a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia us permetrà conèixer l'evolució del Programa i donar-hi suport. Les persones, institucions i empreses que s'hi adhereixin rebran la Memòria del Programa de Suport a Iniciatives Laiques i Progressistes.

el Centre Escolta Internacional i Estació Una contribució amb avantatges fiscals Biològica Mas de l'Amigo (La Ràpita) Segons la Llei de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius moviment laic i progressista fiscals al mecenatge (Llei 49/2002, de 23 de Moviment Laic i Progressista ( Altres desembre de 2002), l'aportació econòmica ( d o n a ció ) co n te mp la le s se g ü e n t s iniciatives laiques i progressistes) *Formar educadors i educadores laics i deduccions: progressistes mitjançant el Pla de Formació * Persones físiques: deducció del 25 % de de l'Escola Lliure El Sol l'import del donatiu en la quota a pagar per *Desenvolupar la recerca sobre Laïcitat * R e a l i t z a r p u b l i c a c i o n s l a i q u e s i l'IRPF, amb el límit previst en l'article 56 de la Llei 40/1998 de l'Impost sobre la Renda de progressistes a través de l'MLP Edicions *Ampliar el patrimoni laic i progressista i les Persones Físiques. * Persones jurídiques: deducció de la millorar la xarxa d'equipaments que fan quota íntegra per l'Impost de Societats del 35 possible el desenvolupament de l'activitat Crear llocs de treball de l'economia social i % de l'import de la donació. La base de la deducció no podrà excedir del 10 % de la difondre el cooperativisme laic base total imposable. La contribució econòmica suposarà rebre les publicacions periòdiques del Moviment Laic i Progressista i totes aquelles informacions Si us voleu subscriure, podeu descarregar, relacionades amb el Programa al qual s'està omplir i imprimir la butlleta de subscripció, i ens la feu arribar per correu (Fundació Ferrer donant suport. i Guàrdia, Avinyó 44, 08002 Barcelona) o bé per fax al 93 601 16 40, Estem oberts a les vostres aportacions El Moviment Laic i Progressista defensa una ffg@laic.org www.laic.org utopia racional: llibertat i felicitat per a totes les persones, contribuint de forma decidida al canvi social.

2. La contribució econòmica al desenvolupament dels projectes. Cadascuna de les organitzacions de base associativa del Moviment Laic i Progressista Què fem? Volem contribuir a la reconstrucció de l'espai ha escollit tres projectes que formen part de associatiu d'esquerres malmès per la les seves línies d'actuació prioritàries: dictadura i la desmemòria mitjançant el suport a totes les iniciatives que van Casals de Joves de Catalunya encaminades a fer créixer l'ideari laic i *Desenvolupar projectes de participació progressista. Amb aquest objectiu posem en juvenil i responsabilitat social al cinturó marxa el Programa de Suport a Iniciatives industrial Laiques i Progressistes. *Desplegar els programes de creació cultural juvenil Proposa un ampli ventall d'iniciatives a favor *Contribuir a l'accés a les Tecnologies de la de la llibertat que es desenvolupen en el Informació i la Comunicació en barris i pobles moviment laic i progressista, des de amb riscos d'exclusió social l'altruisme i el compromís voluntari a través d'Esplais Catalans, Acció Escolta de Esplais Catalans Catalunya i Associació de Casals i Grups de *Contribuir al desenvolupament de l'esplai Joves de Catalunya. laic i progressista arreu de Catalunya *Facilitar als monitors l'accés a les noves tecnologies per al desenvolupament de les seves tasques com a educadors Envieu-nos els vostres suggeriments, *Incorporar joves als equips de monitors i propostes, reflexions... a: monitores dels esplais iniciatives@laic.org. Ajudeu-nos a descobrir oportunitats: Acció Escolta de Catalunya *Contribuir al desenvolupament de * el creixement de l'escoltisme i l'esplai laic i l'escoltisme laic i progressista al litoral català progressista mitjançant l'escoltisme marí * el foment d'iniciatives que contribueixin a *Facilitar als caps escoltes la seva tasca l'autogestió i la democràcia participativa dels voluntària alliberant-los de tasques joves d'administració i gestió dels agrupaments * la recuperació d'ateneus populars laics i *Ampliar la xarxa de terrenys d'acampada i progressistes

l’experiència

WALLSTALKS 2008 International writers meeting Sabadell El passat 20 i 21 de desembre, va tenir lloc a Sabadell, la trobada d’artistes de graffitiy més important de la ciutat. Durant tot el dia, no va deixar de sonar el bombo-clap dels Djs residents d’Algo Diferentes, Zeto i Gone, que no van deixar que ningú tingués fred amb els ritmes més calents. 300 m de paret, 36 writers participants, bona música, entrepans calents i tones de pintura van fer possible una jornada lúdica artística d’allò més emblemàtica. Noms com Limbo, Sacke 13, Sick, Fil, Urban Soldierz, Treze, Masive, Hecko, Zudi, Eme, Astro, Rezo, Megan, Land i molts altres van escalfar els murs del CEIP Miquel Carreras, deixant un mega mural amb temàtica de comics que va deixar a tothom estupefacte. Gràcies a la col·laboració d’altres col·lectius com Round One de Sabadell, ha estat possible realitzar aquesta trobada, fet que implusa noves col·laboracions amb les que actualment estem treballant per tal d’unir esforços versus l’Ajuntmanet, que cada cop més, intenta frenar activitats autoorganitzades pel jovent. Amb aquest esdeveniment hem volgut reivindicar la participació juvenil, fomentar l’esperit artístic, i decorar la nostra ciutat, perque cada cop sigui menys gris... Cada cop més DIFERENTES! ALGO DIFERENTES


GENER 2009 NÚMERO 65, ÈPOCA V

06

internacional

Joves i perifèria un grup de joves del Lokal va participar en un projecte internacional sota el nom Bonlieur je t'aime (Perifèria t’estimo)

Títol: Peers… Action! Dates: del 29 de març al 5 d'abril de 2009 Lloc: Polònia Descripciò de l’activitat: Aquest curs pretén donar eines als treballadors juvenils, socials i altres persones vinculades al treball amb joves per tal que puguin implementar l’art i les possibilitats de les tecnologies multimèdia en els seus projectes amb joves. Es faran activitats pràctiques d’educació no formal relacionades amb el vídeo, la fotografia i l’expressió artística, així com d’altres més teòriques que donaran a conèixer què és la denominada “peers education”, basada en l'educació entre joves de la mateixa edat.

El passat mes de desembre un grup de joves del Lokal va participar en un projecte internacional sota el nom Bonlieur je t'aime (Perifèria t’estimo) que es realitzava a Nanterre, una ciutat perifèrica al costat de París, amb l'idea de tractar el tema dels joves i les perifèries, com és la convivència d’aquests en relació als seus barris i/o ciutats perifèriques, les necessitats i/o mancances que tenen sobre el llocs on viuen, els prejudicis que poden sorgir sobre aquest tema, etc. Les dates van ser del 14 al 21 de desembre. Una setmana on vam tenir temps de poder conèixer altres realitats, que en definitiva no eren tant diferents a les nostres. Ens va semblar curiós que joves del sesto Fiorentino, Florència (Italia), Salford, Manchester (UK), i Nanterre, Paris (França), llocs tant diferents els uns dels altres, a la vegada poguessin viure realitats no tant diferents en referent als joves i la perifèria. En la majoria de cassos, ens sentíem totalment identificats i compartíem les mateixes situacions que allà es tractaven, que es donen des de la nostra perifèria de Badalona, amb el

centre d’aquesta mateixa ciutat i Barcelona. Per tal de poder desenvolupar el projecte vam dur a terme una sèrie de tallers els quals requerien d’un material previ de vídeo, imatges i sons que cada país participant va haver de recollir prèviament a la realització del intercanvi, que permetien explicar i conèixer la vida de tots els barris i ciutats. Els tallers que vam realitzar per tant, van ser de vídeo i Imatge, de so, i de sons i paraules. L'experiència va ser molt enriquidora tant a nivell individual, per tot el que pots arribar a aprendre, viure i compartir en un viatge d’aquesta mena, com a nivell col·lectiu, ja que sents que et reafirmes en l’existència i en les realitats que es viuen des de les perifèries, i ets capaç d’entendre molt millor l’entorn que t’envolta, per així poder agafar moltes més forces per continuar treballant en la tasca que ens ocupa la transformació social.

Perfil dels participants: Treballadors juvenils i persones vinculades al treball amb joves, així com estudiants de treball social, etc. Majors de 18 anys i amb un nivell mínim d’anglès que els permeti comunicar-se. Condicions: pagar el 30 per cent del bitllet (el 70 per cent restant serà reemborsat per l’entitat d’acollida durant el curs) més 60 euros de taxa de participació. Les despeses d’allotjament i de manutenció estan cobertes amb el suport del Programa Joventut en Acció de la Comissió Europea. Termini d’inscripció: 28 de gener 2009 Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l’Annalisa a: internacional@casaldejoves.org

info TIC 2.0

Què és Facebook? És una xarxa social nascuda l'any 2004 a la Universitat de Harvard i actualment el fenomen de moda a Internet, comptant cada dia amb més i més persones usuàries. El seu creixement s'ha produït majoritàriament pel boca-orella i té la gran virtut d'agrupar en un únic lloc web els serveis que abans trobàvem repartits entre diversos webs. Què podem fer a Facebook? Un cop ens hem registrat, de forma gratuïta, ja podem accedir als molts serveis que ens ofereix aquesta xarxa social, com per exemple: -Buscar i afegir amics/gues a la nostra llista. -Definir el nostre estat amb una frase curta que tothom veu. -Penjar fotos i vídeos, etiquetant les persones que hi surten. -Unir-nos a grups d'interessos, o bé crear-ne de nous. També donar suport a causes de tot tipus. -Enviar missatges als nostres contactes o fer-hi xat en directe. -Enviar regals virtuals (costen 1$ no virtual). -Instal·lar aplicacions com jocs,

sociogrames, preguntes test, etc. Evidentment, hi ha moltes postures Els Casals de Joves al Facebook -Convocar un acte (festes, reunions, sopars, intermèdies i cadascú és lliure d'escollir Des de fa setmanes, ja us podeu unir al grup etc) i convidar-hi gent. aquella amb la que se senti més còmode. “Associació de Casals de Joves de Cal dir que Facebook disposa de molts filtres Catalunya”, l'espai de trobada dels casaleros I si parlem de números per determinar qui pot i qui no pot veure la i casaleres al Facebook. Accedint a la plana web d'estadístiques del nostra informació personal, així com el Allà hi trobareu la gent dels diferents Casals, Facebook (gener 2009) podem veure que: material que pengem. Inclús podem temes de debat, el mur de missatges, el -Hi ha més de 150 milions de persones configurar-ho de manera que un àlbum de calendari d'activitats federatives, etc. De actives. fotos sigui visible per alguns dels nostres moment només som 81 persones... hi falten -La mitjana d'amics/gues de Facebook és de contactes però no per altres. És a dir, que si moltes casaleres. Join us! Estem separats 100 per persona. ens ho treballem, podem gestionar força bé físicament però units virtualment! -Cada dia hi dediquem 2,6 bilions de minuts la nostra privadesa. Per altra banda, encara cap Casal disposa de entre tots/es. grup al Facebook... qui s'anima a ser el -Cada dia hi ha 140 noves aplicacions per El Gran Germà ens vigila primer? instal·lar. Més enllà, però, d'aquestes actituds -Cada mes s'hi pugen 700 milions de fotos, 4 personals davant de les nostres persones milions de vídeos i es convoquen 2 milions conegudes, el Facebook amaga un altre d'actes. perill que convé tenir molt present. Podem -Hi ha creats 19 milions de grups. parlar de: -Traduït a 35 idiomes, i preparant-ne 35 més. -Totes les aplicacions que instal·lem poden Des de maig de 2008, en català. accedir lliurement a totes les nostres dades -Ocupa el número 5 al rànquing Alexa, per personals, al nostre llistat d'amistats, etc. davant de myspace o blogger. Això és una mina per les empreses de màrqueting, per exemple. Exhibicionistes o voyeurs? -La CIA (agència d'intel·ligència nordUn dels grans temes de debat és la utilització americana) és accionista de Facebook. Com que cadascú fa dels serveis que aquesta podeu suposar, està interessada en qui es fa xarxa ens posa a l'abast. Podríem admirador de la revolució cubana o en qui se simplificar-ho amb dues actituds oposades: solidaritza amb el poble palestí... -La persona exhibicionista, que actualitza -Moltes empreses, a l'hora de fer un procés constantment el seu estat, que hi ha penjat de selecció de personal, utilitzen el tota la informació personal (dades personals, Facebook per recopilar informació sobre les on va estudiar, on treballa, què li agrada,...), persones candidates. Això fa pràcticament que molt sovint penja fotos de la seva vida impossible separar la nostre vida personal privada i decideix compartir-les amb tothom, de la professional. que no para de buscar nous amics/gues per afegir, etc. -La persona voyeur: no posa pràcticament cap informació personal ni penja cap material personal, senzillament es dedica a Enllaços tafanejar la vida dels contactes que té (info Facebook en català: personal, fotos, gustos, etc). http://ca-es.facebook.com http://www.casaldejoves.org/lliure estic afegint nous amics...


GENER 2009 NÚMERO 65, ÈPOCA V

07 info salut

Dia Mundial de la Sida a L'Hospitalet continuar informant i repartint material preventiu (fulletons, preservatius,etc.) a diferents zones d'oci da la ciutat. La tarda va començar al Gran Via2 on vàrem tenir molt bona acollida i la gent va mostrar un gran interès per rebre tota la informació que els volíem transmetre. Ja per la nit, després Des de la darrera setmana de novembre s'han anat realitzant de sopar, l'activitat va continuar per tota la zona centre diferents activitats informatives i de sensibilització com la acabant a la sala Salamandra cap a la 1,30h. penjada del llaç gegant al vestíbul de l'entitat per part dels joves de l'associació, o els diferents tallers del punt OMNIA Com no podia ser d'altre manera, les activitats van continuar on s'ha incitat als usuaris i usuàries a fer recerques entorn la durant tot el matí del dilluns dia 1 de desembre, i els voluntaris i voluntàries es van col·locar a les diferents Hola amic! temàtica. sortides del metro de L'Hospitalet repartint llaços vermells i Però, novament aquest any, el gruix d'activitats s'han material informatiu sobre VIH/SIDA amb l'objectiu de L'altre dia estava per el casal i vaig veure que hi havia un sensibilitzar als ciutadans en aquesta lluita. realitzat durant el cap de setmana. consultori seximental i voldria saber… Qui de vosaltres heu perdut la virginitat i a quina edat perquè tinc una Des de l'entitat volem agrair un any més la col·laboració de El dissabte 29 de novembre va començar de bon matí pels amiga que ja l'ha fet amb 13 anys. I voldria saber si això tots els voluntaris/es, ja que sense ells i elles res de tot això nostres voluntaris i voluntàries que, des de les 10h fins les és dolent. Un petó. 12h, i patint la pluja que va caure durant bona part del matí, hagués estat possible. Tampoc podem oblidar a tots els Anòmin (CJ Guineueta) van estar a peu de carrer als diferents mercats de la ciutat ciutadans/nes que en tot moment es van mostrar molt entrevistant a pares i mares de joves per tal de fomentar el interessats en acollir tota la informació que preteníem RESPOSTA: diàleg a les famílies envers la sexualitat i més concretament transmetre. amb la prevenció del VIH/SIDA. Estimat amic o amiga, Un any més, el JIS va participar en les diferents activitats que es van organitzar a la ciutat d'Hospitalet al voltant del Dia Mundial de la SIDA sota el lema “Actua. Mantenim la promesa”.

Per la tarda/nit del mateix dissabte, un bon grup varem Gràcies a tots!!!!!!!

Pel que fa a la pregunta sobre la teva amiga, et podria dir que en principi no existeix cap edat ideal per perdre la virginitat i no es pot dir que sigui dolent perdre-la als 13, als 14, 15,... Pel que fa a la sexualitat el més important (més enllà de l'edat de la persona) és estar-ne segur, convençut. Cada persona hauria de poder triar el seu moment i fer-ho plenament convençuda i desitjant-ho al 100%. Quan no és així és quan poden aparèixer els problemes. De totes maneres cal tenir present que per mantenir relacions sexuals amb penetració, el nostre cos hauria d'estar plenament preparat i pot haver-hi persones que tant joves no estiguin ni tan sols plenament desenvolupades. Si pateixes per la teva amiga, parla amb ella i descobreix si això la fa sentir bé i ho fa per pròpia voluntat. Si és així pots estar tranquil/·la.

secundària

Any nou, educació nova Comença l'any i tothom es fa propòsits que sempre son els mateixos i sovint no es fa cap esforç per a assolir: comença amb una alimentació més saludable, apuntar-se a fer exercici, deixar de fumar ... fer els deures quan toca, estudiar amb antelació, apuntar-se aquell curs que fa tant de temps vols fer, comprar-te un gos, un canari o un hamster, parlar amb aquella persona que et fa ballar el cap des de començament de curs .... I els responsables de les institucions educatives ... que es plantejaran per aquest any nou ??

havíem quedat que que l’educació fos pública, de Educació per tothom Que si totes les persones coneixen els seus drets i deures i qualitat i laica... tenen els recursos per a desenvolupar-se en una societat complexa i burocratitzada com l'actual, podrem garantir la seva autonomia. Això passa per tenir una única xarxa d'escoles pública que compleixen característiques com la gratuïtat i la inclusió de totes les persones. I de moment falten estratègies que caminin cap aquest sentit, es continuen sustentant escoles concertades amb els nostres diners a les quals no podrem optar a assistir ja que fan tota una selecció cultural o econòmica que facilita els guetos el.Litistes.

Nosaltres podem fer un llistat per veure si ajudem a la seva Educació sense dogmes inspiració i execució ... La laïcitat és l'essència i base per a que es garanteixin molts dels anterior propòsits. Perquè l'actual organització Garantir la qualitat La qualitat es garanteix amb una atenció més personalitzada educativa encara té molta reminiscència d'un sistema on hi han més professionals i grups d'alumnat més reduïts de totalitari on imperava el privilegi d'una visió del món manera que poden atendre's les característiques individuals dogmàtica. No es tracta de fer-hi lloc a altres visions també dogmàtiques i majoritàries, es tracta que l'escola sigui i adequar els recursos al ritme de cada persona. l'espai de màxima tolerància i pensament lliure per generar La qualitat passa també per una formació integral on els la pròpia visió del món, sempre en el respecte a les altres continguts no són només instrumentals i amb finalitats de persones. La majoria d'escoles concertades i privades tenen desenvolupament productiu. La atenció al desenvolupament titularitat de l'església catòlica i a les escoles públiques hi ha emocional, creatiu o social són assignatures pendents que l'obligació d'impartir l'assignatura de religió si la família ( i no es desenvolupen en la tant emmirallada Europa del nord des l'alumne) ho demanda. I tot això per uns privilegis i acord prehistòrics que encara no s'han posat al dia amb de fa anys. l'organització democràtica imperant en la societat d'avui. La qualitat passa per augmentar la inversió pública en educació, tant per garantir el personal professional necessari De segur que tu tens més nous propòsits i en concret com per adequar les infrastructures i construir les que siguin pell teus IES... que al teu insti es pugui posar unes necessàries. Això s'aconsegueix amb una bona distribució guixetes per no carregar tots els dies amb els llibres, dels nostres diners. Resulta que hi ha diners per pagar unes que pugueu exposar els desacords amb aquell profe despeses fruit de la imaginació d'un joc de grans com es la que s'ha posat caparrut, tenir més informació sobre qui i borsa, i no en troben per a garantir la formació d'infants, joves com organitza i decideix sobre els temes que has i altres persones que els doti de recursos per millorar i idear d'estudiar i durant quants anys ... solucions col·lectives als reptes de la realitat social i les faci Bé doncs aquest propòsits es poden dur a terme créixer com a persones lliures. Deixar de fer sense que quedin en paper mullat, reestructuracions de lleis (LEC) i plans europeus (Bolonia) associa't i organitza't, que caminen cap a la mercantilització de l'educació i la pregunta per l'associació d'estudiants del teu IES o privatització. altres organitzacions del teu barri.

per què serà que els propòsits d’any nou sempre queden al calaix?


GENER 2009 NÚMERO 65, ÈPOCA V

la contra

IV SOPAR CASALERO + III PREMIS CASALEROS El passat 19 de desembre va tenir lloc a la Masia de Can Cayadó (Badalona). Un total de 84 casaler@s, tot i l’aparent dificultat per arribar-hi en transport públic. Durant el sopar acollit d’urgència pel Casal de Joves K.A.J.A, es van projectar un recull de les millors imatges de l’any, on es va veure des de fotos i cartells de les activitats de les entitats, fins a un recull del treball que es fa des de la federació. Després del sopar pica pica, es va porsseguir amb l’esperadíssim lliurament dels 3ers Premis Casaleros, amenitzats pels participettis (partici... què? no us podem donar gaire pistes de qui son i que fan, ens haurem d’esperar a la seva propera acció a veure si ens ho saben explicar). Després del lliurament dels premis i l’entrega de les figuretes es va porseguir amb la festeata amenitzada per en Manel ‘Dance Crasher” i companyia. En fi una nit per no oblidar! Només ens queda agrair-vos a totes i tots la vostra assistencia, al KAJA el fet d’acollir i preparar un sopar tant bo, als participettis per fer-nos passar una bona estona, i a la Dance Crasher Crew, la gran vetllada musical. I l’any que bé als IV premis casaleros: GUANYATU!

08

Infojove gener 2009  

Infojove gener 2009

Infojove gener 2009  

Infojove gener 2009