Page 9

II. Den svenska bomullsindustriens utveckling under 1930-talet 1. Produktion och import '2. Produktivitet m. m. Bilaga 1 (löpande nr 5). Utvecklingen i absoluta tal

255 258 . . . . . . . . . . .. 262

III. Den svenska bomullsindustriens produktionsförhållanden och produktionsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 263 '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. Undersökningsperioden 2. Den svenska bomullsindustriens utbyggnad i förhållande till den svenska konsumtionen samt graden av integration i bomullsindustrien ... 3. Det inbördes storleksförhållandet mellan olika led av produktionen och distributionen av bomullsvävnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. Bomullsspinneriernas produktionsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. Undersökningens representativitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. Produktionen av bomulls- och cellullgarn samt vigognegarn fördelad på olika slag av garn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C. Totalproduktionens fördelning på olika slag av garn och nummergrupper därav.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. D. Fördelningen av produktionen på olika stora företag E. Differentieringen av produktion. . . . . . . . . . .. 5. Bomullsväveriernas produktionsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. Undersökningens representativitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. Totalproduktionens fördelning på olika varugrupper.. . . . . . . . . . .. C. Totalproduktionens fördelning på olika varuslag. . . . . . . . . . . . . . .. D. Totalproduktionens fördelning på företag av olika storlek . .. E. Differentieringen av olika väveriers produktion Bilaga 1 (löpande nr 6). Olika slag av bomulls- och cellullvävnader och 10000-tal skott per meter under 1936-1938

264 265 266 270 270 271 273 275 276 278 278 279 279 281 284 288

IV. Distributionsstrukturen och dennas samband med produktionsstrukturen hos väverier inom bomullsindustrien och angränsande industrier 1. 2. 3. 4.

10

Uppgiftsmaterialet och undersökningsperioden Uppdelningen av företagen idelbranscher .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Undersökningens representativitet för olika delbranscher . . . . . . . . . . .. Delbransch 2: Företag tillverkande huvudsakligen dambeklädnadstyger (utom överplaggstyger) samt skjorttyger och flaneller A. Företagens uppdelning på storleksgrupper och undersökningens representativitet för dessa...................................... B. Komponenternas storlek för företagen i de olika storleksgrupperna a. Samvariationen mellan olika komponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . .. b. Komponenterna var för sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

289 290 294 295 295 296 296 296

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement