Page 86

Medan utformningen avproduktionsstrukturen och distributionsstrukturen med undantag för försäljningsfrämjande huvudsakligen. syftar till att utvälja och' anpassa sig på' ett med hänsyn till kostnader och intäkter fördelaktigast möjliga sätt efter en i stort sett given efterfrågesituation, avse de försäljningsfrämjande åtgärderna i huvudsak att anpassa den rådande efterfrågesituationen efter den övriga distributionsstrukturen och efter produktionsstrukturen. Den mångfald. olika sätt,. på vilka försäljningsfrämjande (D4) utövar inflytande på marknadsfaktorerna och då vanligen också·på distributionskomponenterna -:- och tillsammans med dessa·kan av utrymmesskäl här endast antydas i ·korthet.· Den mest omtalade och kanske mest· betydande verkan av försäljningsfrämjande är att. helt allmänt öka storleken av efterfrågan på de av företaget tillverkade produkterna. Tyngdpunkten kan emellertid läggas på att söka åstadkomma antingen en större "försäljningskvantitet' .-:.- det mest: renodlade exemplet härpå torde vara att genom information öka antalet .. potentiella kunder - eller ett högre pris än vad som skulle erhållas utan försäljningsfrämjande. Detta mål kan nås genom att inverka på och utnyttja folks smak och behov i och för sig men också, och kanske främst, . genom att påverka uppfattningen om de försålda varorna i fördelaktig riktning. Genom försäljningsfrämjande ·kunna sålunda köparna påverkas att tro, att varusortimentet är större än'det är genom att framhäva olika delar av detta och rentav genom att skapa nya varubegrepp. En uppfattning om högre kvalitetsnivå och - kanske framför allt - originalitetsnivå kan också bibringas köparna. På detta sätt kan försäljningsfrämjande ha samma inverkan på marknadsfaktorerna som en förändring av tillverkningskomponenterna själva, då det är köparnasuppjattning om tillverkningskomponenternas storlek, som· är av betydelse. för efterfrågesituationen.. Försäljningsfrämjande samordnas också med 'övriga distributiva åtgärder. Syftet är ofta att underlätta dessa, t. ex. genom att söka inverka höj ande på försäljningen hos företagets kunder eller genom att underlätta anskaffningen av nya kunder.. På detta sätt påverkar försäljningsfrämjande 'övriga I{arakteristiskt för försäljningsfrämjande är vidare att det kan påverka B-faktorerna, främst totala konsumtionsvärdet för, de av företagen inom delbranschen i fråga tillverkade varorna. Inverkan av försäljnjngsfrän1jande på särskilt den konsumtiva efterfrågans, kan inte till det egna företagets till,verkningar. Konkurrerande f?retag .draga. ofta nytta av företagets försäljningsfrämj ande åtgärder ge?om att totala på. varugruppen i fråga ökar att varje företag söker att framhäva just sina varor och flytta över efterfrågan till dessa från konkurrentvarorna. Genom sitt inflytande på varuområdets storlek kan, såsom Chamberlin påpekar,. en ökning av företagsstorleken åstadkommas och även i vissa fall ett högre kapacitetsutnyttj andel. Av hänsyn till diagrammets tydlighet ha icke den mångfald olika sätt, på vilka försäljningsfrämjande kan inverka på strukturen, redovisats på samma sätt som l Dock ej om försäljningsfrämjande åtgärder vidtagas. beträffande alla varor, såvida icke konsumtionsbenägenheten (andelen av inkomsten, som användes till konsumtion), stegras.

89

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement