Page 85

stabilitet hos den konsumtiva efterfrågan utan även, emedan konkurrensen med andra tillverkare minskar och därmed risken för omläggningar av inköpskällor. Det bör här dock· även framhållas: 'att ökad' originalitet också. kan medföra minskad stabilitet hos efterfrågan, både ,den kommersiella och konsumtiva, nämligen om modeväxlingarna bliva mera kännbara. Sistnämnda'samband, som ibland torde kunna vara av stor' betydelse,' ha icke illustrerats i diagrammet. I föregående stycke berörda .samband ha i diagrammet .angivits med streckade, gröna pilar från tillverkningens' originalitetsnivå ,(T3) till den kommersiella respektive konsumtiva varuefterfrågans stabilitet (M3; resp. M4). Större stabilitet hos den kommersiella varuefterfrågan synes ofta innebära bättre möjligheter att öka leveranstidens längd, vilket i diagrammet redovisas med en heldragen, grön från kommer?iella varuefterfrågans till leyeranstidens längd (1'5). Tillverkningskomponenterna kunna direkt inverka på intäkter per enhet (l) genom att förändra: varornas beskaffenhet. '·En höjning av kvalitetsnivån innebär sålunda oftast ---.- och en höjning av originalitetsnivån icke sällan --'- möjligheter att erhålla ett högre pris. En förlängning av leveranstiden eller en minskning av dess anpassning, efter. kundernas önskningar (ökning av stabiliteten) innebär däremot en försämrad försäljningsservice' och därmed försämrat konkurrensläge med lägre pris till. följ d., I, diagrammet ha dessa samband angivits med följ ande pilar till intäkter ·per enhet (l): en heldragen, grön pil från tillverkningens kvalitetsnivå (T4) och en streckad från tillverkningens originalitetsnivå (T3) samt en streckad, röd pil från leveranstidens, längd och stabilitet' (T5).

SaJJlband intäkter per ,,;.

.

'.

.

.

å. ena,

.

och

å andra sidan

23.,' En ökning 'av antalet kunder liksom av, direktförsäljningens relativa storlek medför en högre stabilitet hos den' kommersiella" varuefterfrågan, emedan ett större antal kunder innebär :att bortfall av ett givet antal kunder spelar en relativt mindre roll och emedan, en försäljning direkt till det slutliga handelsledet vanligen torde innebära 'mindre risker för kundens övergång till annan' inköpskälla än vid försäljning till mellanhand. Denne har nämligen bättre 'överblick över marknaden och hans verksamhet är mera spekulativt betonad. Nyssnämnda' samband illustreras med heldragna,: gröna pilar från antal kunder (D3) och direktförsälj ningens relativa storlek (D2) 'till kommersiella varuefterfrågans stabilitet (M3). Ett ökat försäljningsrnotstånd på grund av ökad andel av marknaden synes ofta, som tidigare berörts och som framgår utredningen angående de textila industriernas struktur, taga sig uttryck i en' minskad försäljning per kund och år beroende på att' tillgången på stora kunder är begränsad och företaget därför även måste vända sig till mindre kunder samt till kunder, som köpa en mindre del av det ervarusortimentet. En hel,dragen,. röq. pil mellan försäljningsmotstånd (M6) och försäljning per kund (Dl) redovisar detta.

88

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement