Page 84

verkade varusortimentet. Detta samband har illustrerats med en heldragen, röd pil från M6 till M5. Slutligen minskar sannolikt varuefterfrågans stabilitet, då ett företag erhåller ökad andel av marknaden, emedan det relativa antalet »osäkra» kunder växer. Företaget måste »välja» sina kunder allt mindre noggrant. Detta samband har illustrerats med en streckad, röd pil mellan försäljningsmotstånd (M6) och kommersiella varuefterfrågans stabilitet (M3). En tendens i motsatt riktning uppkommer emellertid därigenom att då försäljningens absoluta storlek växer, antalet kunder vanligen ökar, varför bortfall av ett absolut antal kunder betyder mindre. Riskfördelningen är gynnsammare. Se vidare härom avsnitt 23.

Samband mellan tilluerkningskomponenterna, å ena, marknadsjaktorerna och intäkter per enhet, å andra sidan 1 22. Då företagets försäljning ökar, växer det försäljningsmotstånd det får vidkännas på grund av ökad andel av marknaden, emedan tillverkningsseriernas längd också växer. Även vid oförändrad försäljningsvolym inträder på samma sätt ett ökat vid en förlängning av tillverkningsserierna. I båda fallen blir de tillverkade varornas andel av utbudet på hela marknaden större. Även om tillverkningsserierna icke förlängas kan en »försämring av efterfrågesituationen» uppkomma vid en stegring av företagets tillverkning och försäljning, emedan vid en ökning av varusortimentets storlek inom ett varuområde konkurrensen mellan de i sortimentet ingående varorna tilltager. Sistnämnda samband torde emellertid vara av större betydelse endast för både absolut och relativt synnerligen stora företag och har icke särskilt illustrerats 'i diagrammet. I föregående stycke beskrivet samband har i diagrammet illustrerats med grön, heldragen pil från tillverkningsseriernas längd (T2) till försäljningsmotstånd (M6). En höjning av tillverkningens originalitetsnivå torde icke sällan resultera i en minskning av den kommersiella och den konsumtiva varuefterfrågans elasticitet, emedan konkurrensen med närliggande varor minskas på grund av den ökade särprägeln. Likaledes torde en höjning av tillverkningens kvalitetsnivå (T4) medföra en minskning av den konsumtiva varuefterfrågans elastieitet, emedan högre kvaliteter köpas av högre inkomstklasser, för vilka priset icke spelar så stor roll. Många undantag härifrån torde dock finnas. Här berörda förhållanden beskrivas i diagrammet med streekade, röda pilar till kommersiella varuefterfrågans elastieitet (Mi) från tillverkningens originalitetsnivå (T3) samt från denna oeh tillverkningens kvalitetsnivå (T4) till konsumtiva varuefterfrågans elastieitet (M2). En stegring i tillverkningens originalitetsnivå torde dessutom ofta öka konsumtiva varuefterfrågans stabilitet, emedan konsumentens övergång till andra varor försvåras, och även den kommersiella efterfrågans stabilitet - icke endast på grund av ökad 1 Angående inverkan av varusortimentets storlek och tillverkningsseriernas längd på M6, försäljnillgsmotstånd, se även avsnitt 20.

87

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement