Page 83

fråga samt dennas traditionella spekulativitet (»inköps- och försäljningsaktivitet») antagligen en betydande rolL Ju större konkurrensen och spekulativiteten desto svagare är sambandet mellan elasticiteten respektive stabiliteten hos den kommersiella och den konsumtiva varuefterfrågan. På grund av de icke sällan relativt begränsade möjligheterna till lagerhållning torde emellertid trots konkurrens och spekulativitet vanligen ett samband finnas: en ökad stabilitet hos den konsumtiva efterfrågan medför en ökad stabilitet hos den kommersiella efterfrågan, och även, ehuru mera tveksamt, en ökad elasticitet hos den konsumtiva efterfrågan en ökad elasticitet hos den kommersiella efterfrågan.! Slutligen spelar säkerligen antalet mellanhänder stor roll för sambandet mellan den kommersiella och konsumtiva efterfrågans elasticitet och stabilitet. Ju flera mellanhänder ju svagare samband. Ovannämnda samband ha i diagrammet redovisats med streckade, gröna pilar från konsumtiva varuefterfrågans elasticitet (M2) respektive stabilitet (M4) till kommersiella varuefterfrågans elasticitet (M1) respektive stabilitet (M3). N ågot primärt samband mellan M1, kommersiella varuefterfrågans elasticitet, och M6, försäljningsmotstånd, finnes icke, då enligt förutsättningarna förändringar i den kommersiella varuefterfrågans elasticitet inte påverkar det aktuella priset respektive försålda kvantiteten. (Förändringen av efterfrågekurvans lutning sker kring den punkt på kurvan, där pris och försåld kvantitet mötas.) Vid en förändring av läget i övrigt, t. ex. av varusortiInentets storlek, blir däremot försäljningsmotståndet annorlunda än det skulle blivit före förändringen av efterfrågans elasticitet. Ju högre elasticitet (ju flatare efterfrågekurva) desto mindre blir ökningen av försäljningsmotståndet vid en ökning av den försålda kvantiteten och desto mindre blir minskningen av försäljningsmotståndet vid en minskning av den försålda kvantiteten. Detta markeras med en röd, prickad pil från M1, kommersiella varuefterfrågans elasticitet, till M6, försäljningsmotstånd. ' På samma sätt finnes primärt inget direkt samband mellan M1, kommersiella varuefterfrågans elasticitet, och Ff(DO), försäljningens storlek. Eftersom efterfrågan i det aktuella läget icke förändras, medför en förändring i M1 icke primärt någon förändring i Ff. Genom förändringen av efterfrågeelasticiteten påverkas emellertid det läge på efterfrågekurvan, som är det för företaget fördelaktigaste. Oln sålunda efterfrågans elasticitet ökar, ökar gränsintäkten och det lönar sig att öka försäljningen till dess gränskostnaden återigen hunnit upp gränsintäkten. Detta samband har i diagrammet illustrerats med en prickad, grön pil från M1, kommersiella varuefterfrågans elasticitet, till Ff, försäljningens storlek, samt, i analogi därmed, en röd prickad pil från M1 till I, intäkter per enhet. Som framgår av definitionerna i avsnitt 11 av 1\16, försäljningsmotstånd, och MS, kommersiella varuefterfrågans storlek, medför en ökning av den förra komponenten en minskning av den senare, som ju avser efterfrågan på hela det av företaget till1 En annan sak är det här icke behandlade förhållandet att spekulation i prisstegring respektive prissänkning av kommersiella köpare kan vid samma tidpunkt medföra reaktioner i motsatt riktning hos den kommersiella och konsumtiva varuefterfrågan, som sällan i normala tider torde vara spekulativ i någon nämnvärd utsträckning.

86

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement