Page 82

öka antalet kunder bli också större, emedan flera köpare kunna finna önskade varor ienstörre än i en mindre varukollektion. I själva verket torde de sålunda ökade möjligheterna' till större total försäljning respektive större säkerhet att, uppnå en viss total försäljning icke sällan: vara det .viktigaste argumentet på längre sikt för en ökning av varusortimentets En annan, distributionsteknisk, fördel kan ,vara att ju större 'varusortiment desto större möjligheter. att öka direktförsäljningen - vilket· nästan alltid innebär övergång till kunder med mindre köpförmåga beträffande ett visst varusortiment emedan kostnaderna för försäljningen bli mindre ju större försäljningen är per kund och år. Nyssberörda samband ha illustrerats med en heldragen, grön pil mellan varusortimentets storlek (Tl) och säljningen per kund och. år (Dl) samt en ;heldragen röd pil mellan tillverkningsseriernas längd (T2) och Dl; vidare röd heldragen pil mellan Tl och motstånd (M6) samt. grön heldragen, pil från T2 till M6 ,ävensom grön streekad pil mellan Tl och antal kunder (D3). De ökade. möjligheterna till direktföre säljning antydes med streckad grön pil mellan försäljningen per kund (Dl) och direktförsäljningens relativa· storlek (D2). . .Under vissa omständigheter kan en ökning av. direktförsäljningens relativa storlek tänkas öka tillverkningsseriernas längd.· Den direkta, kontakten mellan tillverkningsföretaget och ,det· slutliga handelsledeteller förbrukaren kan möjliggöra en utsortering av vissa varor, vilka' mellanhänder av konkurrensskäl kunna tänkas önska' bibehålla eller' icke, övervägt' att utsortera på grund av mindre starkt intresse än tillverkningsföretaget sj älvt· för tillverkningens rationalisering. Här beskrivna samband ha i diagrammet registrerats med en streckad, grön pil från direktförsäljningens relativa' storlek (D2) till tillverkningsseriernas längd (T2). En ökning 'av varusortimentets storlek utöver det för företaget aktuella varuområdet behöver icke ha samma inverkan på distributionskomponenterna, .som ovan' angivits. Vilken inverkan blir' beror bl. a. på hur kundstrukturen inom det nya varuområdet förhåller sig till den )}gamla>;

G. Samband mellan tnarknadsfaktorer, mellan komponenter och"marl(nadsfaktorer· samt mellan dessa' och intäkter per e n h e t r e s p e k t i v e f ö r s ä l j n i n g e n s ,s t o r l e k

Sambanden mellq.n marknadsjaktorerna samt mellan dessa och försäljningens storlek respektive intäkter per enhet . 21. Den kommersiella varuefterfrågans elasticitet och stabilitet påverkas bland annat av den konsumtiva varuefterfrågans 'elasticitet och stabilitet. Om sambandet mellan dessa faktorer kunna emellertid endast hypoteser; som i stort sett inte kunna verifieras, uppställas. Sambanden synas påverkas av den grad av produktdifferentiering som föreligger mellan olika företag i samma delbransch. Ju längre driven differentieringen är starkare torde banden mellan konsument och handel respektive handel och tillverk-; ningsföretag vara. Därj ämte spelar emellertid konkurrensen inom delbranschen i

85

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement