Page 81

erhålla en säker uppfattning om konsumtionen och dess förändringar, samt möjligheten att ett »aktivt försäljningsarbete». Båda des,sa olägenheter, som öka vid stigande mellanhänder, innebära att ett när!ilande till konsumtionen, »en av nirigens relativa storlek», är fördelaktig. Detta kan åstadkommas antingen genom fullständig integration eller genom k; partiell integration, d. genom' övertagande av samtiiga eller av 'enbart vissa av mellanhandens (-händernas) funktioner. Fabrikanten kan övertaga endast vad Törnqvist kallar handelns dynamiska uppgifter: konsumtionsstudiet (marknadsunoch konsumentbearbetningen, d. v. s. försäljningsfrämjande åtgärder i vidaste i alla former etc'.). " , '

s.

v.'

. På samma sätt som i fråga om ,tillverkningskostnaderna förefaller det vara tveksamt huruvida en ökning av företagets totala försäljning medför minskade försäljningskostnader vid oförändrad storlek av försäljningen per kund.! Troligen väga redan vid en ganska måttlig företagsstorlek ofta de organisatoriska och andra olägenheter, som en växande företagsstorlek medför, tyngre än de rent distributionstekniska fördelar, som kunna vinnas, t. ex. vid expedition och transporter o,ch vid försäljarnas resor. Härtill komma de ökade avsättningssvårigheter, som kunna uppstå på, grund av ökat försäljningsmotstånd, då företaget uppnår en så stor försäljning att denna utgör en mera betydande del av försäljningen i hela den delbransch, till vilken företaget hör: Detta ökade försäljningsrnotstånd visar sig genOlTI minskad försäljning per kund men kan också föranleda främjande varigenom storleken av försäljningen per kund kan bibehållas. Sistnämnda samband har i, diagrammet illustrerats med en streckad grön pil från D4,. försäljningsfrämj ande till distributionskostnader per enhet (Kd) och till MS, varuefterfrågans storlek. I detta i övrigt diskuterade samband redovisas i diagrammet med, en röd och' en grön, streckad pil mellan ,försäljningens storlek (FJ) och distributionskostnader per enhet (Kd). 'Ökat innebär på ,grund av kostnaderna härför ökade distributionskostnader. ,.Om även distributionskostnaderna per enhet stiga beror i huvudsak på hur mycket varuefterfrågans storlek: stiger och' i vilken omfattning andra distributi?nsåtgärder .underlättas. Även om ökat medför. en ökning av sammanlagda distributionskostnaderna per enhet, kan detta vara lönande för företaget, på grund, av en av. tillverkningskostnaderna: och/eller fördelar på intäktssidan.. :.

Tidigare ej .berörda samband mellan .tillverknings- och nenterna 2 20. ': En ökning av varusortimentets storlek (inom 'det för företaget' aktuella området) medför vanligen (se härom avsnitten 14 och 15, i kapitel 4 ävensom kapitlen' 5-8) en ökad' försäljning per kund 'och år eller' i varje fall möjligheter därtill, emedan det 'finnes flera' varor 'av intresse för köparna. l\1öjligheterriå. att i

,

t

.

.

'

.

, ' .

Någon hänsyn till minskningen av kostnaderna vid bättre utnyttjande av befintlig kapacitet har icke tagits. . -; . . ' . '.. . l

!. 2 Samt, i viss mån,marknadsfaktorerna, vilkas samband med tionskomponenterna i övrigt hehandlas i avsnitten, 22' respektive 23. '

84

och' distribu_.

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement