Page 78

Samband mellan i föregående avsnitt berörda komponenter vid monopolistisk konkurrens 17. Inom nästan alla undersökta textila delbranscher ökar både varusorti. mentets storlek och tillverkningsseriernas längd vid stigande företagsstorlek liksom också - i flertalet fall både antal kunder 'o,ch försäljningen per kund. I vilken utsträckning vardera av de olika komponenterna växer beror aven' rad olika omständigheter, vilka närmare berörts i kapitlen 5-8 och sammanfattats i kapitel 4; avsnitten 6, 13 och 14. Vidare stiger i allra flesta fall försäljninge'n per kund vid ökning av 'v'arusortimentets storlek dock endast till en viss gräns. Se härom särskilt kapitel 4, avsnitten 14 och 15. ,

,

'

Tidigare ej berörda samband mellan' tillverkningskomponenterria samt mellan dessa och. 'tillverkningskostnader per enhet " 18. För flera textila, delbransc.her har' kunnat visas, att en förlängning av tillverkningsserierna medför en icke obetydlig ökning av produktionen per arbetaretimme. På grund av samvariation mellan ökningen av tillverkningsseriernas längd och företagsstorleken är det dock ofta, svårt att med säkerhet avgöra, i vilken grad' förlängningen av tillverkningsserierna respektive ökningen' av företagsstorleken är.'orsak till ökningen av produktionen, per arbetaretimme. Huruvida ökningen av produktionen per arbetaretimme innebär en sänkning av de totala 'kostnaderna per enhet har: inte kunnat visas. Så är dock med all sannolikhet fallet. Inom skoindustrien tillämpa företag, sådan prispolitik, att nyssnämnda förhållande' synes gälla. I kapitel 4, avsnitt 9, diskuteras fördelarna av produktions- och förlängning samt lämnas en sammanfattande ,beskrivning av samvariationen mellan företagets storlek och tillverkningsseriernas längd, å ena, produktionens, :per; arbetaretimme, å andra sidan. Samvariationen behandlas utförligare i till kapitlen 5, 6· och 8, hörande avdelning V. b.erörq.a ,samband illustreras i ,diagrammet med el1. 'heldragen, röd pil från T2 till Kt. Att en ökning av företagets storlek skulle medföra minskade tillverkningskostnader per: enhet oavsett fördelarna ur. kostnadssynpunkt av, en förlängning, av tillverkpingsserierna' är mera tveksamt. 1 Av att döma förefaller detta fall icke ha blivit, föremål för åtminstone, några större vilkas resultat offentliggjorts. I: detta kapit,el skall. icke, red9visas de, olika omständigheter, tillsammans resultera i stordriftens fördelar respektiveinackdelar, av vilka ningsseriernas längd endast utgör en omständighet. Här skall endast framhållas att de olägenheter av organisatorisk och annan natur, vilka uppkomma vid växande företagsstorlek för företag inom konsumtionsvaruindustrier, vilka, arbeta på en relativt begränsad marknad, redan vid en ganska måttlig företagsstorlek ' ibland torde bliva av samma storleksordning som de' rent' tillverkningstekniska fördelarna oavsett, längd., Här, samband. ha i: dia1

Minskningen av kostnaderna vid bättre utnyttjande av befintlig kapacitet är en annan sak.

6-45600

81

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement