Page 7

. . . . . . . . . .. 184 2. Produk tivitet m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 .... 189 1924-1 tal a absolut i Bilaga 1 (löpand e nr 1). Utveckl ingen

proIII. Den svensk a ylleind ustrien s produk tionsfö rhållan den och 190 duktio nsstruk tur .'. . . . . . . . .. 191 1. Undersö kningsp eriodelI den svenska till nde förhålla i .ad utbyggn striens 2. Den svenska ylleindu . . . . . . . . . .. 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' korlsum tionen tillverk och garn av ning tillverk mellan ion 3. Förekom sten av integrat 196 ning av vävnad er ionen produkt av led olika mellan ndet förhålla 4. Det inbörde s storleks 199 '.' och distribu tionen av ylleväv nader 201 .. företag. stora olika på ullgarn av 5. Fördeln ingen av produkt ionen 201 .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . et. ntativit A. Undersö kningen s represe 201 .. . . . . . . . . . . . . företag. stora olika på B. Produkt ionens fördelni ng 205 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uktur 6. Ylleväv eriernas produk tionsstr 205 .. . . . . . . A. Undersö kningen s represe ntativit et. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 .. . . . . ... B. Totalpr oduktio nens fördelni ng på olika varugru pper. . . 207 .. . . .... C. Totalpr oduktio nen fördelad på olika varusla g.... . . . . . . . . . .. 207 storlek. olika av företag på ng fördelni nens D. Totalpr oduktio . . . . . . .. 212 E. Differen tieringe n av väverie rnas produkt ion. . . . . . . . . . . skott Bilaga 1 (löpand e nr 2). Olika slag av ylleväv nader och 1 OOO-tal 216 938 1936-1 per meter under

med IV. Yllevä veriern as distrib utionss truktur oell dennas samba nd pro duktio nsstruk turen 217 Uppgift smateri alet och undersö kningsp erioden 218 .. . . . . . . . . . . Ylleväv eriernas uppdeln ing idelbra nscher . . . . . . . . . . . . 219 .. . . . . . . . . Undersö kningen s represe ntativit et för olika delbran scher . överDelbran sch 1: Företag tillverk ande huvudsa kligen herr- och 220 plaggsty ger samt dräkt- och sporttyg er kningen s A. Företag ens uppdeln ing på storleks grupper och undersö . . . . . . .. 220 . . . . . . . . . . . . . . . . .......... represe ntativit et för grupB. Kompo nentern as storlek för företage n i de olika storleks 221 perna 221 .. . . . . . ' enter kompon olika mellan a) Samvar iationen 224 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sig. för var b) Kompo nentern a ive respekt för C. Jämföre lse mellan rnedian - och genoms nittsvär den ad kompon enter samt dessas storlek för hela delbran schen, betrakt 228 som en enhet lädnads 5. Delbran sch 2: Företag tillverk ande huvudsa kligen dambek gstyger ) 229 klännin delen större (till er tyger utom dräkt- och kapptyg

1. 2. 3. 4.

8

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn