Page 61

tiva prestationerna förefaller ofta tillverkningens försäljningsvärde vid oförändrade priser kunna användas som ett mått på de tillverkade kvantiteternas storlek. Icke sällan torde tillverkningsseriernas genomsnittslängd såsom ett av måtten på de produktiva prest ationerna lida av den bristen att en olika fördelning av tillverkning.sserierna av varierande längd men med samma genomsnittslängd kan innebära olika produktiva prestationer. Likaså kan framställningssättet för olika varor skilja sig i flera eller färre produktionsprocesser, vartill hänsyn rnåste tagas vid bedömningen av vad en förändring av tillverkningsseriernas längd betyder ur produktionssynpunkt. T 3, tillverkningens originalitetsnivå, angiver de tillverkade produkternas relativa särart. Ett mått på dennas storlek är graden av konsumenternas villighet att ersätta ifrågavarande vara med andra varor (substitutionsgraden), som fylla »samma» teknisk-fysiska behov. I allmänhet synes det vara mycket svårt att mäta originalitetsnivån. I vissa fall kan kanske ett konkret mått därpå erhållas med ledning av uppgifter om de prisskillnader, som kunna uppstå mellan närliggande och i övrigt likartade produkter, men prisskillnaderna kunna även bero av andra orsaker. Ett grovt mått på originalitetsnivån torde man ibland kunna erhålla genom att låta ett antal fackmän ordna det aktuella varusortimentet efter originalitetsnivåns höj d. Rangkorrelationsberäkningar, eller åtminstone grupprangkorrelationsberäkningar, kunna därefter utföras. Beräkningen av originalitetsnivåns - liksom kvalitetsnivåns - höjd synes icke sällan underlättas därav att företagens hela tillverkning befinner sig på ungefär samma originalitets- och kvalitetsnivå. Beträffande textila delbranscher, se härom avsnitt 7 i kapitel 4. Oftast torde man dock endast kunna bilda sig en allmän uppfattning i grova drag om originalitetsnivåns höj d. Ofta synes originalitetsnivåns betydelse bedömas olika av olika grupper. Fackmän torde icke sällan vara benägna att överskatta den vikt konsumenterna fästa vid en varas originalitet. Vid utformningen av produktionsstrukturen är det emellertid den av fackmännen omfattade åsikten, som främst har betydelse. T 4, tillverkningens kvalitetsnivå, avser de tillverkadel produkternas beskaffenhet i tekniskt-fysiskt avseende, såsom passform, slitstyrka, förmåga att motstå väta, benägenhet att skrynkla, färgäkthet o. s. v. Svårigheterna att sammanväga värdet av olika fysiska egenskaper hos en vara - och därmed erhålla ett samlande mått på dess kvalitetsnivå - synas ofta bli mycket stora. Icke sällan påverkar kvalitetsnivå,n originalitetsnivån, vilket starkt försvårar möjligheterna att genom uppgifter om prisdifferenser kunna erhålla en uppfattning om originalitetsnivåns respektive kvalitetsnivåns betydelse. Svårigheterna att mäta originalitetsnivåns höj d synes beträffande av många konsumtionsvaruindustrier framställda varor utgöra ett allvarligt hinder för genomförandet aven konkret strukturanalys, då originalitetsnivån säkerligen icke sällan utgör en icke oviktig komponent i företagsstrukturen. Samma svårighet synes, ehuru icke i lika hög grad, gälla kvalitetsnivån. 1

64

Under en viss tidsperiod, se även not på sid. 63.

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement