Page 55

stora företagsenheterna torde ibland vara, att stordriftens fördelar ofta äro särskilt betydande vid framställning av dessa stapelartiklar. I det följ ande kommer att lämnas några synpunkter på produktions- och distributionsstrukturen och sambandet dem emellan för företag inom industrier med monopolistisk konkurrens. Däremot kommer i huvudsak hänsyn icke att tagas till den inverkan på strukturen som ett element av oligopol i den monopolistiska konkurrensen kan medföra.

.B .Illustrationsmetod 7. Hela frågan om utformningen av produktions- och distributionsstrukturen 'samt sambandet dem emellan vid monopolistisk konkurrens är komplicerad bero·ende på att själva strukturen är mycket invecklad och utformas under inverkan av ett stort antal svårbedömbara Strukturen kan, såsom tidigare framhållits, sägas bestå av många komponenter. Dessa äro svåra att precisera -och deras relativa betydelse är om möjligt ännu svårare att erhålla ett mått på. För att icke komplicera framställningen alltför mycket har i· det följ ande endast de viktigare komponenterna och marknadsfaktorerna samt sambanden dem emellan behandlats liksom endast viktigare bransch-, allmänekonomiska och icke-ekonomiska faktorer. 1 Sålunda ha förändringar i lagerhållningen icke särskilt analyserats. Företagets försäljning, Ff (DO), och företagets tillverkning Ft (TO) ha visserligen behandlats var för sig nlen samtidigt. förutsatts vara lika stora under undersökningsperioden ,genom antagande av oförändrad lagerhållning. Ej heller har i den följande analysen behandlats det av Chamberlin m. fl. påpekade förhållandet att vid monop<?listisk konkurrens kapacitetsutnyttj andet och sannolikt även produktionsskalan blir mindre, priser och kostnader högre än vid ren konkurrens. Att empiriskt skapa sig en uppfattning härom skulle f. ö. vara ytterst svårt med ledning av konkreta strukturstudier bara av den anledningen, att den långsiktiga utvecklingen, trenden - som för både de svenska textila industriernas och skoindustriens del under åtskilliga år varit starkt stigande - undanskymmer alla s. k. j ämviktslägen, om nu sådana någonsin existera i verkligheten och kunna bli föremål för analys. Därj ämte ha, likaledes i förenklande syfte, sambandsförhållanden begränsats till dem, som gälla för ett tillverkningsföretag, d. ·v. s. ett företag, vilket endast sälj er den egna produktionen och icke utifrån inköpta varor, sonl före försäljningen icke bearbetas av företaget. 2 Det förefaller lämpligt att illustrera de betydelsefullaste komponenterna och de Dessa termer definieras i nästa avsnitt. Detta synes också vara i överensstämmelse med de verkliga förhållandena hos flertalet industriföretag inom exempelvis textil-, konfektions- och skoindustrierna och torde därför inte innebära någon mera allvarlig abstraktion från verkligheten utom möjligen i fråga om vissa skofabrikanter, som förutom egna produkter även sälja gummiskodon etc.. i betydande omfattning. 1

2

58

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement