Page 53

vilken sälj are en vara köpes. 1 På grund av varusortimentets storlek och heterogenitet och på grund av de varierande försäljningsformerna sakna köparna (liksom sälj arna) full överblick över marknaden. Varj e företags marknad är i viss mån avgränsad från övriga företags marknad. Prisdifferenser på varor av »likvärdig» kvalitet och utförande kunna uppkomma liksom kvalitets- eller »utförande»differenser vid lika priser. Storleken av dessa differenser varierar starkt beroende i huvudsak på hur likartade de av olika företag utbjudna varorna äro och på hur god överblicken över marknaden är. Hur stora differenserna äro eller kunna bliva kan inte avgöras. Deras storlek kan i viss mån påverkas av företagens produktions- och försäljningspolitik. På grund av det stora antalet företag har emellertid intet företag så stor del av (»inflytande på») marknaden att något företag vid utformningen av sin tillverknings- och försäljningspolitik tar hänsyn till att något eller några andra företags tillverknings- och försäljningspolitik kan komnla att påverkas av dess egen tillverknings- och försäljningspolitik. 2 S. k. monopolistisk konkurrens föreligger. I syfte att erhålla en uppfattning om prisspridningens betydelse för textilvaror har en speciaIbearbetning aven del av de av socialstyrelsen insamlade uppgifterna orn detaljhandelspriserna på vissa textilvaror utförts. Av utrymmesskäl skall undersökningens utförande icke här närmare beskrivas. Prisspridningen inom olika orter har undersökts genom att jämföra priserna vid samma tidpunkt på »samma»' vara inom samma ort. Tre orter ha utvalts: en av våra största städer, en medelstor stad (cirka 35 000 invånare) och en mindre stad (cirka 10 000 invånare). Mindre orter ha icke kunnat analyseras, emedan antalet butiker, i vilka prisnoteringar skett, är alltför litet för att någon bild av prisspridningen skall kunna erhållas. Prisnoteringarna inom här behandlade orter utföras i varje ort av samma ombud. Därigenom erhålles en viss garanti för att »samma l) vara utväljes i olika butiker. Trots detta betingas dock säkerligen en del av den redovisade prisspridningen inom olika orter av att olika varor prisnoterats i olika butiker inom ramen för gällande varudefinition. Prisnoteringar utföras nämligen i butiker av olika typ och av olika storlek. Uteslutna äro i princip endast s. k. enhetsprisaffärer samt utpräglade lyxaffärer. Uppgifter ha icke kunnat erhållas angående vilka butiker, som lämnat prisuppgifter och icke heller någon närmare karakteristik av dessa. Även med beaktande av ovanstående reservationer torde en del av den redovisade prisspridningen bero på verkliga olikheter i de noterade priserna mellan olika butiker. Om servicens omfattning saknas emellertid uppgift. 1 Man säger ofta i affärslivet att olika företags tillverkningar omfatta »samma» varusortiment men ha olika »karaktär». Att detta är en realitet framgår bl. a. av att t. ex. grossister köpa varor från många företag med »samma» varusortiment trots att en koncentrering av inköpen skulle kunna innebära lägre priser och trots att en eller ett par säljares sortiment ofta representera många flera varor (kvaliteter, mönster, modeller) än vad grossisten för. (Se härom beträffande textilvaror avsnitt 13 i kapitel 4.) Önskan om »riskfördelning» kan knappast i normala tider vara den enda orsaken till denna inköpspolitik. Det må i detta sammanhang understrykas, att monopolistisk konkurrens inte innebär att konkurrens i populär mening saknas. Tvärtom kan sägas, att ur det individuella företagets synpunkt konkurrens i populär mening i högre grad föreligger vid monopolistisk konkurrens då priser, varusortimentets storlek och utformning, distributionssätt, m. m. kunna varieras, än vid ren (»pure») konkurrens, då avsättningsmöjligheterna i princip äro obegränsade för det individuella företaget och detta icke anser sig kunna påverka marknadspriserna. 2 En annan sak är att andra företag dock skulle kunna taga hänsyn härtill liksom att andra än konkurrerande företags politik (t. ex. kunders) kan komma att påverkas.

56

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement