Page 52

c

Q)

en c

'c

:0 u..

o Stort företag

Produktionens storlek per vara T 1: (tillverkningsseriernas / genomsnitts-/ längd)

Diagram 1. Samvariation mellan tillverkningsseriernas längd och försäljningens storlek per kund vid ren konkurrens. Varje kurva avser endast ett företag men de tre kurvorna avse t som framgår av diagrammet, företag av olika storlek. Företagens storlek lika med storleken av försäljningen och tillverkningen, som förutsättas vara lika stora (= F). Eftersom tillverkningsseriernas längd (T 1) multiplicerat med varusortimentets storlek (T 2), antalet tillverkade varor, är lika med tillverkningens storlek (F), är T 2

=

F T1.

Eftersom försäljningens storlek per kund (D 1) multiplicerat med antal kunder (D 3) ningens storlek (F), är D 3 =

F

01'

= försälj-

En samvariation finnes således ej endast mellan T 1 och D 1

utan även mellan T 2 och D 3 etc.

IV. Produktions- och distributionsstrukturens utformning hos företag' och delbranscher inom industrier av typen textil-, beklädnads-, möbel- och skoindustrierna A. K a r a k t e r i s t i k o c h f ö r e k o ffi S t a v rens

ffi

o n o p o l i s t i s k k o n k u r-

6. Flertalet textilvaror, skodon, möbler och många andra konsumtionsvaror säljas på en marknad med huvudsakligen monopolistisk konkurrens. Den övervägande delen av de varor olika företag producera synas genom sin utformning förefalla köparna så särpräglade, att det icke är den individuella köparen likgiltigt, från

55

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement