Page 51

emedan tekniska och administrativa fördelar av olika slag kunna utvinnas vid produktion av de olika varorna. Samtidigt öka emellertid (vid oförändrad kundstruktur) distributionskostnaderna, emedan minskat varusortiment medför minskad försäljning per kund och därför nödvändiggör försäljning till ett större antal kunder och ofta även ökad geografisk utspridning av försäljningen, varigenonl besöks-, korrespondens-, expeditions- och transportkostnader per volymenhet stiga, även om vissa stordriftens fördelar äro förhanden också på distributionssidan. En annan sak är, att tillverkningsföretag med mycket litet varusortiment ofta överlämna distributionsfunktionen till andra företag, t. ex. till grossister. Härigenom kommer naturligtvis för tillverkningsföretaget formellt att sjunka. Om man i det med begreppet ren konkurrens förbundna villkoret att varje individuellt företag skall kunna sälja hur mycket som helst av sin tillverkning till på marknaden rådande, oförändrat pris även inlägger att alla kostnader för fysisk distribution (alltså utan något försäljningsfrämjande inflytande) av varorna per volymenhet räknat icke varierar med storleken av företagets hela utbud anpassas naturligtvis varje företags storlek och sortiment på lång sikt så att lägsta möjliga tillverkningskostnader per enhet nås. Företagens sortiment komma säkerligen att bli mycket små men komma ändå ofta icke att begränsas till ett enda varuslag, då det inte torde vara ovanligt att betydande, rent produktionstekniska fördelar kunna föreligga av att framställa flera varor inom samma företag - bl. a. ofta för att kunna utnyttja råvaran bättre. Troligen kommer endast en optimal företagsstorlek att finnas.

Stora· företag kunna vid given storlek på varusortimentet tillverka i längre serier än små företag och vid given längd på tillverkningsserierna större varusortiment. (Produktionsvolymen är lika med varusortimentets storlek gånger tillverkningsseriernas längd.) Det beskrivna sambandet mellan produktions- och distributionsstrukturen inom ett företag! kan i mycket grova drag Hlustreras av vidstående: på »fri hand» skisserade diagram. Då distributions- respektive produktionskostnaderna icke kunna antagas variera i samma takt som försäljningen per kund respektive tillverkningsseriernas längd, antyder diagrammet icke storleken av de förändringar av respektive kostnader, som kunna tänkas förekomma, utan endast i vilken riktning förändringarna gå.. Det olika »spannet» för de olika kurvorna avser antyda att de ekonomiskt relevanta storlekarna av försäljning per kund respektive produktionens storlek per varuslag är olika för olika stora företag (av tekniska och organisatoriska skäl). Bl. a. emedan distributionskostnaderna variera med marknadens storlek och täthet komma de optimala företagsstorlekarna att vara olika för olika marknader. Att i detta avsnitt angivna samband överensstämma med verkligheten och att de icke sällan ha relevans synes vara uppenbart. De exempel, som finnas, hänföra sig emellertid till monopolistisk konkurrens men skulle även ha varit gällande vid ren konkurrens. 1 I avsnitt 16 beröras även ovan antydda samband i anslutning till redogörelsen för företagsstrukturen vid monopolistisk konkurrens.

54

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement