Page 35

mellan produktions- och distributionsstruktur är i det stora hela tämligen godtycklig. Förändringar i den ena påverkar starkt den andra och vice versa. l nästa avsnitt och i konkreta diskussionen i kapitlen 5-8 diskuteras även innebörden av här berörda begrepp och definitioner. l kapitel 2 behandlas vissa i detta sammanhang aktuella begrepp mera utförligt och generellt.

II.

metoder

5. Ett synnerligen viktigt men tyvärr också utomordentligt svårt problem vid utförandet av strukturundersökningar av här ifrågavarande typ är grupperingen av företagen. En sådan kan och bör utföras på olika sätt beroende på undersökningens syfte. Grupperingen av företagen förefaller kanske ovanligt betydelsefull i fråga om här behandlade industrier på grund av de stora skilj aktigheter som i olika avseenden föreligga mellan olika företag i de textila industrierna. Betydelsen av grupperingen av företagen accentueras av att produktions- och distributionsstrukturens utformning i sin helhet synes i mycket hög grad påverkas av framför allt varuområdet och företagets storlek, vilka för övrigt ofta påverka varandra. Hur grupperingen av företagen efter varuområde och storlek utföres kan därför ibland icke obetydligt inverka på de resultat, till vilka analysen kommer. Företagen ha, som redan berörts, icke uppdelats i små, med avseende på varuområdet i högre grad homogena, grupper, då undersökningen i första hand avsett produktionsstrukturen och övriga produktionsförhållanden. l stället ha relativt stora grupper av med hänsyn till den möjliga produktionstekniken tämligen likartade företag analyserats. Dessa grupper av företag ha i sin tur uppdelats i storleksgrupper efter de producerade kvantiteterna. En mera långtgående uppdelning av företagen i mindre men också i flera avseenden homogena grupper har däremot utförts vid behandlingen av distributionsstrukturen och dennas samband med produktionsstrukturen (särskilt varusortimentets storlek och tillverkningsseriernas längd). Sålunda har huvudvaruområdets storlek för varj e delbransch starkt begränsats och varj e delbransch sedan uppdelats i storleksgrupper efter de individuella företagens tillverkningsvärde för färdigvaror. Storleksfördelningen mellan företagen i olika delbranscher liksom i olika grupper av med hänsyn till tillverkningstekniken likartade företag växlar så starkt att de olika storleksgruppernas läge och omfattning (klassbredd) måst varieras för att till samma storleksgrupp kunna föra i storlekshänseende möjligast likartade företag, vilkas storlek ändå ibland kan variera starkt. Härigenom försvåras emellertid j ämförelser mellan. storleksfördelningen av företagen i olika delbranscher eller grupper av med hänsyn till tillverkningstekniken likartade företag. Genom den långt gående uppdelningen av företagen har en relativt betydande grad av homogenitet i fråga om produktionsinriktning och storlek vanligen erhållits mellan företag i samma grupper. Samtidigt har emellertid antalet företag inom varje grupp oftast blivit mycket litet, ofta beroende på att antalet existerande företag varit

38

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement