Page 33

emellertid definitionen av vissa svagheter, vilka torde vara mest betydelsefulla, då det gäller definitionen av varuområde för ett företag. Företagen äro sålunda ofta inriktade icke endast på produktion av vissa varuslag utan även -- och ibland kanske främst - på en viss kvalitets- och originalitetsnivå. Då så är fallet borde varuområdets storlek begränsas till den totala konsumtionen av de varuslag, vilkas kvalitet och originalitet ligger på samma nivå som de av företaget tillverkade varuslagen. Ibland kan gränsen för företagets varuområde vara skarpare i fråga om kvalitets- och originalitetsnivån än i fråga om de varuslag, som framställas. I det följ ande har denna svaghet beaktats i den utsträckning det varit möjligt med hänsyn till uppgiftsmaterialet. Kvalitets- och originalitetsnivån ingår bland de strukturella komponenterna.

P ro d uktio n ss truk t u r e n

ProduktionsserIe

TillverkningsserIe Tillverkningsseriernas längd Varusortimentets storlek Tillverkningens kvalitetsoch originalitetsnivå

3. Både produktiöns- och distributionsstrukturen avser dels strukturen inom varje företag och dels strukturen inom varje textil industri eller grupp av företag inom denna. I produktionsstrukturen innefattas bl. a. produktionens fördelning dels på varugrupper, dels på varuslag och dels på mönster eller modeller. Ett företags tillverkning av ett varuslag under en viss tidsperiod kallas produktionsserie. Framställer ett företag sålunda t. ex. 20 varuslag i olika stor omfattning, har det 20 produktionsserier av varierande längd. Denna mätes för garn i antal kg, för vävnader i antal skott, d. v. s. antal väft- eller inslagstrådar (som »korsa» varptrådarna), och för plagg i antal plagg. Antalet olika långa produktionsserier ger en översiktlig bild av produktionens differentiering. Av ett företag under en viss tidsperiod tillverkad kvantitet vävnad i samma mönster eller plagg av samma modell har kallats ti llverkningsserie. Antalet av ett företag tillverkade meter vävnader, alla slag, dividerat med antalet tillverkade mönster under samma period har kallats tillverkningsseriernas (genomsnitts- )längd och antalet tillverkade mönster (respektive modeller) för varusortimentets storlek. Den förra komponenten kan sägas mäta graden av uppdelningen av produktionen, den senare uppdelningen av produktionen i absoluta tal. Den förra är främst av intresse ur produktionssynpunkt, den senare främst ur distributionssynpunkt. Såsom komponenter i produktionsstrukturen ingå också tillverkningens kvalitetsnivå, d. v. s. de tillverkade produkternas beskaffenhet i tekniskt avseende (slitstyrka, benägenhet att skrynkla, färgäkthet etc.), och' orginalitetsnivå d. v. s. de tillverkade produkternas relativa särart. Ett mått på dennas stotlek utgör graden av konsumenternas villighet att ersätta ifrågavarande vara med andra varor (substitutionsgraden), som fyna })samma» tekniskt-fysiska behov. Det har icke varit möjligt att mäta tillverkningens kvalitets- respektive originalitetsnivå, som f. Ö. ofta icke kunna skiljas från varandra. Endast vissa allmänna uppgifter och omdömen därom ha kunnat erhållas. 1 1 En produkts kvalitet och originalitet är ofta betydelsefulla karakteristika ivarubegreppet. Här ha emellertid kvalitets- och originalitetsnivån behandlats som särskilda komponenter. De

36

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement