Page 32

utredning huvudvaruområdets storlek icke kunnat beräknas på ovan angivet sätt. En ungefärlig uppfattning om storleksordningen av de olika delbranschernas huvudvaruområden har dock i flertalet fall kunnat erhållas genom att addera i respektive delbranscher ingående företags salutillverkningsvärde och därefter uppskattningsvis justera detta med hänsyn till produktionen av kompletteringsvaror. På grund av den bristfälliga statistiken kan däremot någon hänsyn till importvarorna icke tagas.! En uppfattning om den relativa storleken av olika företags varuområden (alltså både huvud- och kompletteringsvaror) inom samma delbransch har erhållits genom att beräkna hur stor andel av totala produktionen inom en industri 2 (alltså av alla av denna tillverkade varuslag) de varuslag utgöra, vilka framställas (oavsett i vilken omfattning) av respektive företag - allt i kvantiteter räknat. På grund av svårigheterna att finna en lämplig måttenhet har en siffermässig sådan beräkning endast utförts för ylle(vävnads)- och bomulls(vävnads)- och beklädnadsindustrierna och endast för de största delbranscherna inom dessa. Den använda måttenheten har för väverierna varit antal producerade skott 3 , vilken beträffande ylleindustrien justerats på så sätt att antalet skott för konstsilkefoder halverats för ernående av bättre jämförbarhet med övriga varuslag, och för sömnadsindustrien salutillverkningsvärde. Ett fingerat exempel torde underlätta förståelsen av hur den relativa storleken av varuområdet för ett företag beräknats. Om ett företag inom ylleindustrien endast tillverkar två varuslag, sommarkapp- och vinterkapptyger, av vilka produktionen hos alla företag i ylleindustrien utgör vardera tio procent av hela produktionen i denna industri (av alla varuslag hos samtliga företag), kan företagets varuområde sägas utgöra 10 +10=20 procent av hela varuområdet inom ylleindustrien minus importen. Ett annat företag, vars faktiska produktion är dubbelt så stor som det förra företagets (t. ex. 3000 mot 1 500 miljoner skott), kanske endast tillverkar det ena varuslaget, t. ex. sommarkapptyger. Detta företags varuområde är då endast hälften så stort som det förra företagets och utgör tio procent av varuområdet inom hela ylleindustrien minus importen trots att dess produktion är dubbelt så stor och trots att dess totala, faktiska produktion endast uppgår till 3 000 miljoner skott eller en procent av ylleindustriens totalproduktion (300 000 miljoner skott). I många fall torde ovan angivna varuområden giva en ganska otillfredsställande bild av avsättningsmöjligheterna - vilka i sin tur påverka produktionsmöjligheterna. För flertalet delbranscher synes man dock kunna erhålla en tämligen god uppfattning om avsättnings- och därmed produktionsmöjligheter genom angivande av huvudvaruområdets ungefärliga storlek. Definitionen av huvudvaruområde och varuområde för såväl ett företag som en delbransch har måst anpassas efter tillgängligt uppgiftsmaterial för att kunna bliva ett användbart instrument i analysen. Som framgår i det följ ande, lider I utrikeshandelsstatistiken är varuindelningen ännu grövre än i produktionsstatistiken. Andelen måste beräknas av ifrågavarande industris produktion och icke av delbranschens, emedan kompletteringsvaror i en delbransch kunna vara huvudvaror i en annan och tvärtom. 3 Antal skott är lika med antal inslags- eller väfttrådar (vilka »korsa» varptrådarna). l

2

35

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement