Page 26

Kap. l. ANVÄNDA BEGREPP OCH STATISTISKA METODER

I detta kapitels första avdelning definieras kortfattat de begrepp, som användas den konkreta strukturanalysen av de textila industrierna, vilken behandlas i denna boks del II. I kapitel 2 ha de viktigare begreppen i en strukturanalys behandlats utförligare och mera generellt. Kapitel 1 torde emellertid innehålla en tillräckligt utförlig redogörelse för använda begrepp för att man efter en genomläsning därav skall kunna taga del av den konkreta strukturanalysen i del II. I<.apitlet berör icke eller endast summariskt vissa begrepp, som torde förefalla praktikerna tämligen klara och som icke nödvändigtvis måste definieras före ett studium av den konkreta strukturanalysen. I övrigt innehåller detta kapitel kortfattade redogörelser för de i utredningen tillämpade statistiska metoderna samt den konkreta strukturundersökningens begränsning.

I. Använda begrepp Struktur -

företag -

vara

l. Varje företag och varje industri kan betraktas ur olika synvinklar. Man kan t. ex. observera och bedöma ett företag och en industri ur teknisk synpunkt - vilka slags maskiner, som användas, vilka produktionsmetoder, som tillämpas, o. s. v.; eller t. ex. ur social synpunkt - på vilka sätt de anställda erhålla ersättning för sitt arbete, vilka arbetshygieniska åtgärder, som vidtagits, "hur bostadsfrågan är ordnad, o. s. v. I denna utredning om de större textila industriernas struktur ha dessas produktion och distribution betraktats ur ekonomisk synpunkt. Uppgiften har varit att visa, hur industrierna och företagen inom dessa äro uppbyggda i vissa avseenden, som äro av väsentligt· intresse ur ekonomisk synpunkt - för uppnående av största möjliga nettointäkt under den period, "för vilken planeras.! Man kan säga att ett företags eller en industris uppbyggnad eller konstruktion l Då all verksamhet har en ekonomisk sida, kan man betrakta allt även ur ekonomisk synpunkt. Här har emellertid problemställningen begränsats till vad som synes vara av väsentligt ekonomiskt intresse i produktionens och distributionens struktur.

29

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement