Page 247

tionen per arbetaretimme hos olika företag förefaller vara betydande (såsom redan framhållits i föregående avsnitt). En förklaring till den låga graden av samvariation mellan produktionen per arbetaretimme och tillverkningsseriernas längd kan tänkas vara att antalet tillverkade 1 000 per mönster icke är representativt för längden av produktionsserierna. I den mån varje mönster i olika företag tillverkas varierande antal gånger under året kan man givetvis icke vänta sig ett närmare samband mellan antalet meter per mönster och antalet skott per arbetaretimme. Det senare påverkas ju primärt av antalet omställningar i vävstolarna. Försök har gj orts att erhålla en uppfattning om graden av söndersplittringen av produktionen utöver uppdelningen på antal mönster genom att jämföra de olika företagens relativa produktion på efterorder, men något samband har icke kunnat konstateras i detta hänseende. Slutligen bör också framhållas, att vissa icke observerade inkonsekvenser i redovisningen, bl. a. beroende på oenhetlig terminologi i branschen, i viss mån kunna tänkas ha inverkat på de erhållna resultaten.

246

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement