Page 243

produktionen per arbetaretimme med drygt 0,3 kilogram. Påpekas må emellertid att antalet företag, som kunnat medtagas i undersökningen, är alltför litet och företagen kanske alltför heterogena för att man skall kunna draga några längre gående kvantitativa slutsatser om här berörda samband. Som tidigare framhållits påverkas givetvis produktionen per arbetaretimme - och icke obetydligt - även av andra faktorer än dem som kunnat mätas här, exempelvis genomsnittliga garngrovleken, snodden och beskaffenheten hos det använda råmaterialet. Därjämte torde ofta företag tillverka långa serier icke endast emedan produk.tionen utgöres av varor med förhållandevis små krav på variation utan möjligen även emedan de i högre grad än andra företag varit inriktade på att genom olika åtgärder nedbringa arbetskostnaderna och därigenom sannolikt ofta även i andra avseenden än seriernas längd ägnat förhållandevis stor uppmärksamhet åt arbetsbesparande metoder. Inverkan på arbetsåtgången av seriernas längd är därför troligen mindre än vad diagrammet antyder., En betydande fördel vid- tillverkning av garn i långa serier är i övrigt bl. a. att de relativa förlusterna på garnrester (slumpar) sjunka i samma proportion som tillverkningsserien växer. Slumparna äro tämligen absolut taget lika stora oavsett tillverkningsseriernas längd.

2. Produktionen per arbetaretimme vid tillverkning av yllevävnader Vid mätandet av förhållandet mellan arbetsåtgång och produktionens storlek för väverier synes antalet skott vara den bästa måttenheten för produktionen. Antalet skott bestämmer vävstolstiden och denna. i sin tur är i stor utsträckning bestämmande för antalet erforderliga arbetaretimmar.1 Vävningen av olika slag av tyg kräver dock olika lång tid även per skott räknat, beroende på vävnadens bredd och svårighets-grad. Tygets bredd varierar emellertid för de mera betydande yllevävnaderna relativt litet. Praktiskt taget alla herrtyger äro 150 cm och alla damtyger 130-150 cm breda. Ungefärligen lika många inslags- (väft-)trådar och kätting- (varp-)trådar finnas per kvadratenhet. S. k. svårvävda varor förekomma mycket sällan, medelsvåra äro sällsynta medan lätt-vävda varor utgöra den övervägande delen av produktionen. En objektivt konstaterbar faktor, som tillsammans nled antalet skott. synes vara av väsentlig betydelse vid bedömandet av den produktiva prestationens storlek, är antalet trådbrott per skott. Vissa typer av ullgarn utsättas lättare för trådbrott än andra typer, varigenom kvantiteten 1 Då både enkla (icke-automatiska) och automatiska vävstolar finnas gäller detta dock icke.. Antalet automatvävstolar är emellertid mycket ringa inom ylleindustrien.

242

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement