Page 242

x=

Antal kg garn per arbetaretimme

Företag. producerande 1938

X =»

»

-

»200 -

100 ton

»

2.5

2.0

1.5

1.0

o O

2

4

6

1 OOO-tal meter vävnad per kvalitet.

Diagram 29. Storleken av produktionen per arbetaretimme och tillverkningsseriernas längd (antal 1 000 meter vävnad per kvalitet) 1938 för vissa kardgarnsspinnerier, vilkas garn huvudsakligast förbrukas av till samma företag knutet väveri och täcker j det närmaste hela dettas garnbehov.

seriernas längd. Att döma av föregående diagram kan emellertid skillnaderna i produktionens storlek per arbetaretimme också sammanhänga med produktionsskalans storlek. Det lilla antalet företag, som kunnat analyseras, omöjliggör tyvärr någon undersökning av i vilken. utsträckning respektive tillverkningsseriernas längd i,nverkar på produktionens storlek per arbetaretimme. En l{orrelationsberäkning på basis av ovannämnda data om .storleken av produktionen per arbetaretimlne och tillverkningsseriernas längd visar en korrelationskoefficient av 0,82 med en avvikelse uppåt eller nedåt med 0, 11 (enkla medelfelet). För varje ökning i seriernas längd. med 1 000 meter vävnad - d. v. s. antalet producerade meter per kvalitet - ökas 16-45600

241.

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement