Page 23

företagsstorleken huvudsakligen distributionsstrukturen men även viss del av produktionsstrukturen (se appendix 1); (2) uppgifter insamlade och bearbetade av statens industrikommission huvudsakligen angående produktionens fördelning 1936-1938 på olika företag och ett relativt stort antal varuslag; samt (3) kommerskollegii uppgifter angående totala produktionen av olika varuslag m. m., produktionsapparaten, antal arbetare, storleksfördelningen mellan 'arbetsställen efter antal arbetare (»femårsrapporterna»), förbrukning av råvaror inom olika textila industrier, import och export ävensom tillverkningsvärde per företag, m. m.

Författaren är Industriens Utredningsinstitut mycket tacksam för att ha erhållit utredningsuppdraget och beretts goda möjligheter att utföra Institutets direktör, docent Ingvar Svennilson, som kom med uppslaget till- utredningen, deltog från början i dennas uppläggning och har även under utredningsarbetets fortgång varit utredningsmannen till ovärderligt stöd med råd och dåd. Utredningen har medfört ett synnerligen omfattande arbete med granskning och bearbetning av ett stort siffermaterial, vilket mycket skickligt och noggrant till största del utförts av fröken R. Wiklund, som även kontrolläst korrekturet. Fil. lic. Erik Dahmen och fil. kand. Erik Ruist ha läst manuskriptet och kommit med mycken konstruktiv kritik. Pol. mag. Margot Lindell har genomgått största delen av korrekturet och företagit många språl{liga förbättringar. Även institutets personal i övrigt är utredningsmannen stor tack skyldig för god hjälp. Av mycket stort värde har varit att få diskutera utredningen i preliminär form med de av Textilrådet och Konfektionsindustriföreningen utsedda rådgivande kommitteerna, vilkas ordförande varit direktören, fil. och jur. utr. kand., E. W. Paues. Han har visat utredningen mycket stort intresse och har liksom medlemmarna i kommitteerna i rikt mått ställt sin ingående kännedom om till utredningens förfogande. Medlemmar av kommitteerna ha varit: för ylleindustrien direktör N. Engberg, ingenjör S. Nyborg och direktör W. Wahren; för bomullsindustrien civilingenjör Gunnar Berg, konsul Th. C. Bergh och direktör F. G. Thulin; för trikåindustrien framlidne direktören G. Eiserman samt disponent G. Westerholm och direktör Å. Wiberg; för beklädnadsindustrien direktörerna Hj. Grahl, C. A. Molander och S. Salen. Utredningsmannen har även kunnat draga nytta både av välvilligt tillmötesgående från ledningen för Statens industrikommission och av den betydande branschkännedomen hos många befattningshavare inom kommissionen, i s)Tnnerhet dess textilavdelning. Särskilt ha ingenjörerna Ivar Lindquist och Bertil Nygren ägnat utredningen stort intresse. 25

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement