Page 225

Försälj ningsvärdeindex

Storleksgrupp

1 2 3 4 1-4

Detaljist

Grossist

(7) (O) (3) (8)

8 32 23 17 22

100 450 1 400 4800 (genomsnitt)

Textilfabrikant

Övriga kunder

84 73 69

6 O 6

6-3

7

45

Den minsta, i och för sig obetydliga, storleksgruppen säljer den alldeles övervägande delen av tillverkningen till textilfabrikanter samt återstoden till grossister. Storleksgrupp 2 säljer knappt hälften av tillverkningen till textilfabrikanter, en tredj edel till grossister samt återstoden direl{t till detaljister eller - i mindre utsträckning - till allmänheten i form av löngods (även garn).1 De två största storl.eksgrupperna visa en sjunkande andel av försäljningen till grossister (23 respektive 17 procent), medan försäljningen till fabrikanter utgör ungefär 70 procent a\T totalförsäljningen något lägre beträffande den största gruppen. Skillnaden är dock mindre än vad siffrorna visa (73 respektive 69 procent), om hänsyn tages till försäljningen till allmänheten (löngods), detaljister samt export. Försäljningen till textilfabril{anter är sålunda (även totalt) i storleksgrupp 3 ungefär tre gånger och i den största storleksgruppen fyra gånger större än försälj ningen till grossister. FörsäljningMed undantag för försälj niogens storlel{ per detaljist, som icke är reens storlek per presentativt redovisad, ökade försäljningen per kund avsevärt vid stigande kund i företagsstorlek. Stegringen var ·mellan de minsta storleksgrupperna störst kategorier för försäljningen per grossist men mellan de större storleksgrupperna störst för försäljningen per textilfabrikant. Försäljningen per grossist och fabrikant steg avsevärt långsammare än varusortimentets storlek mellan de största storleksgrupperna. Försäljningens storlek i 1 OOO-tal l{ronor per kund i olika kategorier var: Försäljningsvärdeindex

Storleksgrupp

1 2 3 4 1-4

Detaljist

Grossist

Textilfabrikant

Grossist plus textilfabrikant

(2,4) (0,7) (2,0) (0,8)

2,6 8,6 13,0 21,0 11,1

2,7 5,8 13,6 24,9 15,0

2,3 7,0 13,6 21,1 13,7

100 450 1 400 4800 (genomsnitt)

FörsäljningFörsäljningens storlek per försäljare ökade avsevärt vid växande föreens storlek per tagsstorlek. Ökningen är dock m}Tcket blygsammare än ökningen av föreförsäljare tagets storlek utom mellan storleksgrupp 2 och 3, där försäljningen per Löngods utgöres av utav beställaren inlämnat material tillverkad vara.

1

-

226

i detta fall ull eller ullgarn

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement