Page 216

En ungefärligen motsvarande nedgång av industriens försäljning ägde med all sannolikhet rum. Denna nedgång torde emellertid icke nämnvärt ha påverkat distributionsstrukturens utformning i annan mån än att storleken av försäljningen per kund av olika slag var lägre än under närmast tidigare Att varusortimentets storlek redovisats för år 1937 synes i och fpr sig icke ha nämnvärt inverkat på den bild, som erhålles av strukturen. Däremot torde tillverkningsserierna, som beräknats med ledning av uppgifter om produktionens storlek 1938 och varusortimentets storlek 1937, över lag redovisas kortare än i genomsnitt för 1936-1938.

2. Ylleväveriernas uppdelning idelbranscher Efter företagens produktionsinriktning med hänsyn till qe färdiga vävnadernas :;1nvändningssätt hos den slutlige förbrukaren (konsumenten), kunna företagen uppdelas i följande fyra grupper (delbranscher).

Företag, som huvudsakligen tillverka - »huvudvaruområde»l -

1. 2. 3. 4.

Tillverkningsvärde i % av Antal Tillverkningshela ylleinduföretag värde milj. kr. striens tillverkningsvärde

Herr- och överplaggstyger samt dräkt- och sporttyger 1 30 4 Dambeklädnadstyger utom dräkt- och kapptyger .... Filtar och draperityger samt ..................... 20 4 Maskinfilt ....................................... Hela ylleindustrien ............................... 1 58

I

1

59,5 15,4 8,5 10,6 94,0

63

17 9

I 1

11 100

Vävnadernas tillverkningsvärde för företag tillverkande herr- och överplaggstyger ävensom sport- och kapptyger utgör i det närmaste två tredjedelar av totala tillverkningsvärdet för vävnader inom ylleindustrien. Företag tillverkande dambeklädnadstyger andra än dräkt- och överplaggstyger svara för ungefär en sjättedel av tillverkningsvärdet. Tillverkningsvärdet för företag, som huvudsakligen framställa filtar och draperityger respektive maskinfilt, uppgår slutligen till vardera ungefär en tiondel av totala tillverkningsvärdet. Företagen ha hänförts till angivna delbranscher, då enligt erhållna uppgifter den sammanlagda tillverkningen och försäljningen i kronor räknat till minst två tredjedelar faller inom det för angivna Företagen idelbranscherna 1 och 2 men icke 3 och 4 äro emellertid betydligt mera renodlade. Deras tillverkning av vävnader faller praktiskt taget helt och hållet inom det angivna huvudvaruområdet. 1

218

Angående begreppet huvudvaruområde respektive varuområde se kapitel 1.

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement