Page 215

IV. Ylleväveriernas distributionsstruktur och dennas samband med produktionsstrukturen 1 Efter en redogörelse för uppgiftsmaterialet, undersökningsperioden, ylleväveriernas uppdelning i delbranscher och undersökningens representativitet för dessa följa a_nalyser av distributionsstrukturen .för de olika delbranscherna var för sig. Analysen av varje delbransch inledes med en kortfattad översikt över storleksfördelningen nlellan företagen i denna samt analysens representativitet för olika storleksgrupper av företag. I den därpå följande tämligen ingående analysen av de i distributionsstrukturen för företagen ingående l{omponenterna beröres även sambandet med produktionsstrukturen. Efter en redogörelse för sarrlvariationen mellan olika komponenter kommenteras komponenternas storlek m. m. för de olika stor-, leksgrupperna av företag var för sig eller parvis, då komponenterna stå i särskilt nära beroende av varandra. Analysen av varje delbransch avslutas med en järnförelse mellan medianoch vägda genomsnittsvärden för olika komponenter samt en kortfattad översikt över distributionsstrukturen för hela delbranschen betraktad som en enhet.

l. Uppgiftsmaterialet och undersökningsperioden

----

Undersöl{ningen bygger huvudsakligen rundfråga .förhållandena _1938, stöd av de -.. '_.. tionerna ..-.. _Därjämte ha vissa uppgifter ur kommerskollegii produktio·ns-· slatistik' utnyttjats -- främst för kompletteringar av uppgiftsmaterialet vid grupperingen av företagen. De använda frågeformulären ha avtryckts i appendix 1. Undersökningens representativitet behandlas i samband med den följande analysen. 2 Kapitel 1, avdelning II och III innehåller en redogörelse för de statistiska metoderna och huru dessa måst anpassas efter de ibland bristfälliga uppgifterna, det ofta begränsade antalet jämförbara företag, som över huvud taget existerar, samt efter kraven på anonymitet. Samtliga lämnade uppgifter avse 1938 utom antal tillverkade kvali-· teter och mönster, som av redovisningstekniska skäl a,rse 1937. Som tidigare framhållits i avdelning II, avsnitt 1, inträffade en avsevärd nedgång av ylleindustriens produktion under 1938 jämfört med tidigare år. l I{apitel 1 innehåller en kortfattad och kapitel 2 en tämligen utförlig, mera redogörelse för vad som innefattas under distributions- respektive produktionsstrukturen. En starkt koncentrerad sammanfattning återfinnes i kapitel 3. 2 Se även appendix 2.

217

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement