Page 211

möbel- och draperityger, medan för de företag, som även tillverka beklädnadstyger av kardgarn, filtar utgöra den alldeles övervägande »heminredningsartikeln». De medelstora företagen tillverka liksom de större företagen i den minsta storleksgruppen, ehuru mindre utpräglat, huvudsakligen beklädnadsartiklar (även filtar). Antalet producerade varuslag är mycket varierande men ligger på en något högre nivå än för de små företagen. Då de medelstora företagen i genolllsnitt äro mycket större, är produktionen per varuslag åtskilligt p.ögre än för de små företagen. Produktionen av kamgarnstyger är förhållandevis högre hos de större företagen inom gruppen än hos de mindre. Antalet varuslag inom företag, tillhörande de återstående storleksgrupperna (»stora\) och >}mycket stora företag>} samt>}storföretag>})l är ungefär lika stort ehuru med starka individuella variationer. Inom gruppen stora företag utgör det övervägande antalet producerade varuslag beklädnadstyger av kardgarn, men produktionen av kamgarnstyger är ungefär lika stor, ehuru koncentrerad till färre och längre produktionsserier. Produktionen av filtar är obetydlig. Spridningen av tillverkningen på olika långa produktionsserier är genomgående mest framträdande inom denna storleksgrupp. Inom den näst största storleksgruppen, »mycket stora företag>}, är antalet producerade varuslag per företag något mindre än inom föregående storleksgrupp. Spridningen av produktionen på olika långa produktionsserier är emellertid snarast något mindre och mera koncentrerad till de långa serierna. Produktionen av heminredningsartiklar (filtar) är även relativt större än inom föregående grupp men koncentrerad till endast två företag. Tillverkningen av kamgarnsvävnader är väsentligt större än tillverkningen av kardgarnsvävnader beroende på att i denna grupp befinna sig flera s. k. självständiga väverier, vilkas tillverkning i stor utsträckning koncentrerats till kamgarnsvävnader. Produktionen av kamgarnsvävnader är ungefär 75 procent större än produktionen av kardgarnsvävnader. Även .framställningen av klänningstyger av konstsilke (och konstsilkefoder) synes vara mycket betydande för två av företagen. Inom den största storleksgruppen är antalet tillverkade varuslag per företag störst. Produktionen av kardgarnstyger är återigen väsentligt större än produktionen av kamgarnstyger. Den förra överstiger den senare med drygt en tredjedel. Produktionen är starkt koncentrerad till de långa produktionsserierna och dessa äro betydligt .längre för kamgarnstyger än för karqgarnstyger. En relativt obetydlig men i absoluta tal betydande produktion av filtar och av konstsilkefoder utföras av företagen i denna grupp. Om man betraktar fördelningen av produktionen på olika företag oavl

Benämningarna på de olika storleksgrupperna av företag framgår bl. a. av tabellen på s. 215.

213

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement