Page 201

Procentuell andel av totalantal företag resp. av totalproduktionen

I

Antal företag. som tillverka kardgarn

Antal företag. som tillverka kamgarn>

Produktion av kardgarn

Produktion av kamgarn

70

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

o

Företagens produktion ligger mellan -23 Genomsnittliga årsproduktionen 8 10 Antal företag

18

24-60 40 15

61-150

,L .1

,it"

101

J

I

9

85

151-350 229 9

252

350595 8

ton

538 ton 4

Diagram 22. Olika stora företags andel av totalantalet företag, producerande kardgarn respektive kamgarn, samt av totalproduktionen av respektive kamgarn 1937-1938. Företagen ha hänförts till respektive storleksgrupper efter storleken av deras produktion av kardgarn o c h kamgarn i viktsmängd räknat.

pen öka mycl{et väsentligt eller med kanske 100 ton. Denna l{vantitet utgör dock endast något mer än en procent av den sammanlagda kardgarnstillverkningen i samtliga företag. Samtidigt skulle troligen även den av medelstora företag redovisade tillverkningen stiga. Några större förändringar i totalbilden skulle dock icke uppkomma, då den sammanlagda lönspinningen ej torde uppgå till Iller än knappt en tiondel av här redovisad tillverkning av kardgarn. Betydelsen av de små och medelstora företagen skulle accentueras.

204

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn