Page 192

garnsvävnader måst uppskattas bl. a. med ledning av uppgifter i !{ommersieIla Meddelanden ylleväveriernas förbrukning av kardgarn och kamgarn m. m. Av importen av yllevävnader under rubriken »övriga vävnaden> i den officiella handelsstatistiken har gissningsvis 115 ton av 1 415 ton antagits utgöra kardgarnsvävnader. Riktpunkten för denna bedömning har varit den jämförelsevis obetydliga kvantiteten importerade tunga vävnader, vilka troligen äro kardgarnsvävnader. Hand.elsgarn av kanlgarn har med ledning av jämförelser mellan industriens garnförbrukning och totala tillförseln av garn till den svenska marknaden uppskattats vara av storleksordningen 1 200 ton och av kardgarn 300 ton. Som framgår av vidstående diagram och tabell är den svenska ylleindustrien.synnerligen ojämnt utbyggd i förhållande till den svenska konsumtionen av yllevaror. I stort sett faller, »självförsörjningsprocenten» från färdiga varor i hastig takt ned mot lägre produktionsstadier. Detta gäller också om man i jämförelsen även innesluter färdiga plagg av huvudsakligen ylle, för vilka den inhemska produktionen motsvarar 98-99 procent av konsumtionen samt ullen, vars förbrukning endast till 2-3 procent täckes av den produktionen. Däremot motsvarar den svenska totalförbrukningen av annat ullmaterial än ull i stort sett den inhemska produktionen, ehuru av olika skäl under normala förhållanden samtidigt en betydande import och export av annat ullmaterial än (ny) ull äger rum. Särskilt iögonfallande är den avsevärt högre självförsörjningsgraden för kardgarn än för kamgarn. Produktionen uppgick till 90 respektive 41 procent av totalförbrukningen. Skillnaden i självförsörjning torde bero dels av de större svårigheterna att standardisera kardgarnet och dels av dettas relativt högre tullskydd. Bidragande har kansl{e också varit att kamgarnsproduktionen synes vara bättre ägnad att drivas i förhållandevis stora enheter än produktionen av kardgarn och därför ha fördelaktigare produktionsbetingelser i länder med stor marknad. Den i förhållande till förbrukningen starl{t begränsade ·svenska produktionskapaciteten för kamgarn har· under kriget medfört en mycket besvärande trång sektion och synes även i tider, avspärrning icke råder, kunna innebära avsevärda olägenheter. På grund av den svenska ylleindustriens olika utbyggnad i olika produktionsstadier är givetvis den industriella förbrukningen av halvfabrikat väsentligt mindre än totalförbrukningen (konsumtionen). Nedan har för ett genomsnittsår 1936-1938 på nyss angivna sätt beräknats förbrukningen av ullgarn och kammad ull i den svenska industrien ävensom av handelsgarn. Därjämte har analogt med föregående tabell den »industriella självförsörjningsprocenten» uträknats, d. v. s. det antal procent den inhemska produktionen utgör av den industriella förbrukningen plus handelsgarn. o

195

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement