Page 185

Antalet av övriga arbetare, d. v. s. andra än egentliga fabriksarbetare, utförda timmar steg mycket starkt under 1930-talet. Det något mer än fördubblades mellan 1929 och 1939, men utgjorde dock mindre än en tiondel av samtliga inom ylleindustrien utförda arbetaretimn1ar. Då »övriga arbetare» till stor del j ustera, reparera och underhålla maskiner är det naturligt att dessas antal stiger, då produktionen rationaliseras.1 På grund av den bristfälliga statistiken är det icke möjligt att angiva i vilken utsträckning övriga arbetare äro att hänföra till olika delar av ylleindustrien. Vid beräkningarna ha därför övriga arbetare icke medtagits. Detta inverkar emellertid mycket litet på dessa. En fördubbling av antalet övriga arbetare innebär icke större ökning av antalet arbetaretimmar än med knappt fem procent. Sammanfattningsvis må framhållas att utveckling under 1930-talet både absolut sett och i jämförelse med senare hälften av 1920talet kännetecknas aven betydande ökning av produktionen vid ungefär oförändrat antal arbetsställen, något minskad produktionsapparat och en måttlig ökning av a.ntalet arbetaretin1mar i väverierna. Under 1936-1937 stagnerade produktionsökningen liksom stegringen av tillverkningen per spindel och vävstol respektive per arbetaretimme. Under 1938 sj önl{ produktionen starkt och samtidigt sjönl{ produktionen per spindel och vävstol men endast obetydligt per arbetaretimme. Den i det följande använda undersökningsperioden, 1936-1938, utmärker sig sålunda för i åtskilliga avseenden stabila förhållanden och synes vara typisl{ för industriens läge efter expansionen och rationaliseringen under början mitten av 1930-talet, om n1an bortser från den starka nedgången av totalproduktionen under 1938. Denna synes dock icke mera avsevärt ha påverkat produktions- och distributionsstrukturen. För att ytterligare belysa undersökningsperiodens lämplighet kommer i nästa av"delnings första avsnitt produktionsförändringarna under åren 1936, 1937 och 1938 att närmare undersökas. 1 Den relativa ökningen av antalet övriga arbetare synes huvudsakligen vara ett uttryck för ökad specialisering av arbetskraften och ökad maskinisering.

188

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement