Page 179

Utvecklingen av produktionen inom olil{a delar av ylleindustrien har icke varit enhetlig. Den inhemska tillverkningen av kardgarnsvävnader torde ha stigit långsammare än tillverkningen av kamgarnsvävnader att döma av uttalanden från branschen. Samtidigt har produktionen av kamgarn minskat efter år 1934, medan en nära parallellitet förelegat mellan produl{tionsutvecklingen för kardgarn och kardgarnsvävnader. Importen av yllevävnader, som sjönk mycket kraftigt efter 1931, visade en synnerligen stark ökning från 1934. Då av allt att döma den alldeles övervägande delen av de importerade yllevävnaderna utgöres av kamgarnsvävnader, har den större delen av ökningen i konsumtionen av ylle-o vävnader fallit på dessa. Det har icke varit möjligt att skilja mellan civila och militära tillverkningar. Då den militära tillverkningen varit relativt obetydlig före 1940, inverkar detta dock litet på jämförbarheten mellan uppgifterna. Vidstående diagram illustrerar .konsumtionen, produktionen och netto, lllporten 1929-1939 av kamgarn och kardgarn samt yllevävnader därav utom maskinfilt. För att bättre åsl{ådliggöra utvecklingen har diagrqmmet utförts i halvlogaritmisk skala.! Produktionen av kamgarns- respektive kardgarnsvävnader (alla yllevävnader utom maskinfilt) har beräknats genom att ylleväveriernas förbrukning av kamgarn under respel{tive år reducerats med den s. k. vävningsförlusten, varefter återstoden skulle utgöra produktion av kamgarnsvävnader under förutsättning att endast kamgarn användes för tillverkning av sådana vävnader och att )Tlleväverierna icke förbrukade kamgarn för annat ändamål än för tillverkning .av kamgarnsvävnader. Avvikelserna från nämnda förutsättningar synas vara så snlå att de sakna betydelse för bedömande av produktionens storlek. Produktionen av kardgarnsvävnader har beräknats helt enkelt såsom skillnaden mellan produktionen av alla yllevävnader utom maskinfilt enligt industristatistiken och den på nyssnämnda sätt uppskattade tillverkningen av kamgarnsvävnader. Uppgifter om produktionen av kammad ull (tops), som är ett viktigt halvfabrikat, finnas endast för åren 1936-1938 samt 1940 och ha därför icke kunnat medtagas. . För att illustrera den sannolika utvecklingen av konsumtionen under 1935-1939 har på fri hand i diagrammet en långstreckad linje inlagts utvisande den sannolika konsumtionsutvecklingen. Skillnaden mellan den långstreckade och den heldragna, svarta linjen beror på lagerförändringar. l

Genom den halvlogaritmiska skalan återgivas

i tiden med samma lutning av kurvorna.

182

relativa (»procentuella») förändringar c

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement