Page 172

för ungefär en femtedel av totalproduktionen i båda grupperna av företag, vilkas sammanlagda produktion uppgick till mer än två tredjedelar av hela yllevävnadsindustriens produktion. I fråga om produktionens uppdelning på mönster föreligger samma tendens som beträffande produktionens fördelning på varuslag. Dock ökar antalet tillverkade meter per mönster, tillverkningsseriernas längd, med företagets storlek även för de allra största företagen. Se vidare nästa avsnitt. Antalet tillverkade kvaliteter är mycket mindre än antalet tillverkade mönster och antalet tillverkade meter per kvalitet mycket större än per ll1önster. I stora drag synes antal tillverkade kvaliteter och mönster variera i samma proportion, liksom också antalet tillverkade meter per kvalitet och mönster. Dock förefaller antalet kvaliteter vara relativt större hos de största företagen idelbransch 1 än antalet mönster. Antalet tillverkade meter per kvalitet synes sålunda vara av ungefär samma storleksordning för de typiska företagen i de två största storleksgrupperna, medan antalet tillverkade meter per mönster är icke obetydligt större i den största storleksgruppen. Framhållas må emellertid, att på grund av definitionssvårigheter uppgiftsmaterialet måste anses vara särskilt osäkert i fråga om antalet kvaliteter.

4. Varusortimentets storlek och tillverkningsseriernas längd I föregående avsnitt ha behandlats antalet producerade varuslag och produktionen per varuslag. Varje företag producerar emellertid flera eller färre olika mönster av varje varuslag. Antalet producerade mönster, varusortimentets storlek, blir därför avsevärt större än antalet producerade varuslag och antalet producerade meter per mönster, tillverkningsseriernas längd, avsevärt lägre än antalet meter tillverkade vävnader per varuslag. Som redan framhållits i föregående avsnitt föreligger emellertid i allmänhet en tämligen nära samvariation i olika delbranscher mellan varusortimentets storlek och antalet producerade varuslag respektive tillverkningsseriernas längd och produktionens storlel{ per varuslag. Då både varusortimentets storlek och tillverkningsseriernas längd växer med storleken av företagens tillverkningsvärde för vävnader, är det icke möjligt att angiva några typtal beträffande hela delbranscher. Inom den största av dessa, företag som huvudsakligen tillverka herr- och överplaggstyger, producerade det typiska företaget i den minsta storleksgruppen mindre än 100 mönster och i den största drygt 500. Motsvarande tal för tillverkningsseriernas längd var 400 och 1 700 meter. Inom delbransch 2, företag tillverkande huvudsakligen dambeklädnadstyger, var varusortimentets storlek ungefär densamma som för företag av ungefär samma storleksordning' idelbransch 1 men tillverkningsserierna

175

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement