Page 166

Irdex 100

90

80

70

60 ! - - - - - - + - - - - f - - - - t - - - - - - - i i - - - - - r - - - - - - 1

50

\-----+------+-----f------f----t------'-i

1931

33

35

37

39

Konsumtionsvolym (prisjusterad nettoimport plus inhemsk produktion). Omfattar icke heminredningsartiklar eller textilvaror för industriella och militära ändamål. Beräknad konsumtionsvolym, om efterfrågans inkomstoch priselasticitet antages vara »normal» (-=1).

Diag ram 15. Faktisk och beräknad konsumtionsvolym för textilvaror 1931-första halvåret 1943. Konsumtionsvolymen (konsumtionsvärdet vid oförändrade priser) för textilvaror under 1931-30/6 1943, faktisk samt beräknad under förutsättning att efterfrågans inkomst- och priselasticitet antages vara »normal» (= 1J. Index: 1939

=

100.

18. Textilvarukonsumtionen i framtiden Att döma av i denna utredning utförd analys (kapitel 10) av sambandet 'mellan konsumtionsvolymen för textila beklädnadsvaror, ' konsumtionsprisnivån för dessa och privatpersoners realinkomster minus direkta skatter synes konsumtionen av beklädnadsvaror vid oförändrade relativa priser på dessa komma att öka proportionellt med stegringen av privatpersoners realinkomster minus direkta skatter. Konsumtionsanalysen antyder vidare, att en förändring av priserna på textila beklädnadsvaror i förhållande till priserna på andra konsumtionsvaror synes medföra en relativt sett ungefär lika stor förändring av den textila beklädnadskonsumtionen, ehuru i motsatt riktning. Om sålunda utvecklingen under åren 1931-1943 av den verkliga l(onsumtionsvolymen för textila beklädnadsvaror jämföres med den konsumtionsutveckling, som skulle ha ägt rum under förutsättning av nyss

169

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement