Page 160

sålunda ha ägt rum under' 1930-talet. Fråga är orri icke en liknande utveckling, ehuru icke 'på långt när lika utpräglad, ägt rum inom åtskilliga delbranscher i ylle-, bomulls- och trikåindustrierna. Den historiska utvecklingen kan ha haft stort inflytande på strukturens utformning. Se vidare härom avsnitt 17. Över huvud taget torde utvecklingen av avsättningsmöjligheterna snarare »dirigerat» utvecklingen av de textila företagens prod uktion än tvärtom: man har vanligen icke först iordningställt en viss produktionskapacitet ooh därefter sökt utnyttja denna genom att med hjälp av intensifierade försäljningsåtgärder öl{a avsättningen, utan man har i stället snarare låtit ökade avsättningsmöjligheter föranleda en utvidgning av produktionskapaciteten. Den totala efterfrågan ökar emellertid icke ständigt och då får försäljningsmotståndet större betydelse.

16. Detaljhandelns direkta inverkan på strukturen Som ovan i olika sammanhang antytts, synes handelns och övriga avnämares inverkan på industriens distributionsstruktur och via denna på produktionsstrukturen vara betydande. Handeln och övriga avnämare synas emellertid även mera direkt inverka på produktionsstrukturen. Som redan framhållits visar utredningen, att de textila industrierna till alldeles övervägande del tillverka sina produkter på säsong- och efterorder men icke på lager. Vanligen torde vidare i betydande omfattning order från olika mellanled inte placeras förrän dessa. erhållit order från detaljhandeln. Detta innebär, att detaljhandeln i stor utsträckning direkt bestämmer produktionens inriktning - dock åtminstone på kortare sikt inom ramen för av fabrikanterna sammanställda kollektioner. Att detaljhandeln köper textilvaror innan dessa börjat tillverkas medför troligen en tendens till större söndersplittring av tillverkningen än vad annars skulle ha skett. Fabrikanten saknar vid försäljningstillfället överblick över produktionens sammansättning, varför en prisdifferentiering efter olika långa serier i varje fall mycket starkt försvåras. Detaljhandlaren får därför icke direl{t vidkännas kostnaderna för en förstoring av fabrikantens varusortiment eller draga nytta av besparingar på grund av förlängning av tillverkningsserierna. Att detaljhandeln köper textilvarorna innan dessa börjat tillverl{as, innebär givetvis också att detaljllandeln i betydande utsträckning står risken för felbedömningar av marIenadsläget även om »i normala tiden> goda möjligheter till förändringar av inlämnade order funnits. Prisnedsättningar samt andra rabatter än de ordinarie förefalla också 'Tara mycket betydande inom detaljhandeln. Den inom Affärsekonomiska Forskningsinstitutet utförda undersökningen av beklädnadshandelns ekonomiska läge åren 1938 och 1940 (meddelande nummer 9, Stockholm 1942) visar

163

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement