Page 159

växa långsammare i förhållande till varusortimentets storlek, då detta uppnått en viss storlek. Varj e kund torde nämligen i viss utsträckning begränsa sina inköp från samma tillverkare, emedan han icke önskar bli beroende aven eller ett fåtal leverantörer. Detta gäller kanske främst grossister men även konfektionärer och i viss mån också detaljhandlare. Denna önskan bygger på behovet av att gardera sig mot risken att bortfall aven eller annan leverantör skall medföra alltför stort avbräck i verksamheten liksom mot möjligheten att bli »överhoppad» i distributionskedjan. 1 Därtill kommer att varje tillverkares varusortiment, även om detta är mycket omfattande, oftast anses ha en viss enhetlig »karaktän>. Grossisten och konfektionären och även detaljhandlaren önskar utvidga sitt varusortiment även med hänsyn till varornas karaktär, vilket alltså innebär en önskan att också av denna anledning icke alltför mycket domineras aven tillverkare. som innebära tendenser till stigande försäljning per Vissa kund vid stigande företagsstorlek, finnas emellertid också och torde ibland vara av stor betydelse. De mycket stora företagens försäljning utgöres till en absolut och relativt betydande del av stapelbetonade varor. Dessa köpas i avsevärd utsträckning av stora förbrukare i mycket stora kvantiteter. 2 .Vidare kunna stora förbrukare föredraga stora tillverkare, emedan dessa äro mera leveranskraftiga, kunna leverera önskade kvantiteter varor på kortare tid än mindre företag. Ett visst inköpsarbete aven stor kund torde resultera i större inköpskvantiteter vid genomgång av ett stort än av ett litet företags varul{ollektion. Betydelsen av personliga kontakter i försäljnings- respektive inköpsarbetet bör kanske också nämnas. Hur stor dessas betydelse är i förhållande till andra on1ständigheter är alldeles omöjligt att bedöma. Man torde dock helt allmänt kunna säga att bättre möjligheter till kontakter ofta torde föreligga mellan stora företag än mellan företag av olika storlek. I detta sammanhang må också följande framhållas. Goda försäljningsmöjligheter, som åstadkommas till stor del genom personlig förmåga hos. någon enstaka person i företaget och som tager sig uttrycl{ i hög försäljning per kund, kunna vara den avgörande faktorn för företagets tillväxt. Är så fallet har man i och för sig mindre anledning räkna med att ett ökat försäljningsrnotstånd framkommer på det sätt som ovan beskrivits. Ökar den totala efterfrågan på marknaden mycket hastigt, kan tillväxten i efterfrågan från existerande kunder bestämma företagets utveckling. En betydande stegring i de större konfektionärernas försäljning per kund - ungefär i samma takt som dessa kunders försliljning - synes 1 Även leverantörerna ha av samma skäl intresse av att icke koncentrera alltför stor del av försäljningen på ett fåtal kunder. 2 Detta förhållande synes särskilt utpräglat gälla bomullsväverierna, av vilka de största ha ett i förhållande till sin storlek litet varusortiment och mycket långa tillverkningsserier.

162

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement