Page 154

är mycket stort, så förefalla specialaffärerna inom detta varuområde, vilkas antal är ungefär 1 000, att i genomsnitt köpa från mellan fem och tio konfektionsfabril{er. De fyrtio företag, vilka företrädesvis framställa skjortor och pyjamas, räkna tillsammans mer än 10000 detaljistkunder och närmare 1 000 grossistkunder. 14. Samvariationen mellan olika tillverknings- och distributionsl(omponenter Som redan framhållits i olika samlnanhang synes inom företagen en salnvariation föreligga lnellan åtskilliga l{omponenter, t. ex. mellan varusortimentets storlek och försäljningen per l{und. På samma gång varierar komponenternas storlek starkt med storlelcen av_ företagets tillverkning och försäljning. I detta och nästa avsnitt l{ommer denna samvariation mellan olika komponenter att beskrivas. En a"vsevärd stegring av försäljningen per kund (i respektive kategorier) inträder hos företagen inonl nästan alla delbranscher vid stigande företagsstorlek. Samtidigt växer antalet kunder. De stora företagen ha alltså både flera kunder och högre försäljning per kund än de små företagen. Försäljningen per kund i olika kategorier, som i viss mån är ett uttryck för försäljningsmöjligheterna, stiger inom alla delbranscher med stigande varusortiment. Försälj ningsmöjligheterna förbättras och försälj ningskostnaderna minska, då varusortimentet växer. Försäljningen per kund synes vanligen öka i ungefär samma proportion som varusortimentets storlek intill dess företagets försäljning nått en viss storlek, då försäljningen per kund ökar långsammare och ibland även stagnerar. För företagen gäller det alltså, såsom tidigare antytts, att genom en mellan tillverkningsseriernas längd och varusortimentets storlek (och naturligtvis även andra komponenter) ernå största möjliga fördelar ur »både produktions- och försäljningssynpunkt». För ernående aven god överblicl{ d-els över samvariationen mellan olika komponenter i produktions- och distributionsstrukturen och dels över den olikartade strukturen hos olika stora företag ha omstående diagram! över strukturen inom tre viktiga textila delbranscher sammanställts. lVIedianvärdena för respektive komponenter i den minsta storleksgruppen av företag i varje delbransch ha satts lika med 100 och de övriga komponenterna, inklusive företagets storlek (de tillverkade färdigvarornas försäljningsvärde), ha angivits i relation därtill. Därigenom att logaritmisk skala använts (med baslinjen lika med 100) kunna de relativa förändringarna, som ju här frän1st äro av intresse, lättare iakttagas, då samma lutning alltid visar samma relativa förändring. Genom att de vågräta och lodräta skalorna äro identiska och försäljningsvärdet avsatts efter båda 1

För utformning av dessa diagram står förf. i tacksamhetsskuld till fil. kand. E. Ruist..

157

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement