Page 149

Salutillverkningsvärde* milj. kr. Ylleindustrien, vävnader .......... » , försålt garn ........ » , eget garn .......... Bomullsindustr. m. m., vävnader .. » , försålt garn. » , eget garn .. Trikåindustrien .................. Konfektions- och sömnadsindustrien

*

94 (12) (30) 149 (25) (40) 87 255

Försäljningens fördelning i procent* på detaljh.

I

grossh.

9 (50)1

21

13 (25)1

47

25 92

74 7

I

teXtilfabr.j 61 (50)2 100 3 25 (70)2 100 3 1

övriga 9

15 (5)

1

År 1938.

Il. Tillverkning på lager., säsong- och efterorder Främst på grund av modeväxlingarna sker den övervägande delen av tillverkningen inom samtliga textila industrier först sedan order utfärdats av köparen. Minst hälften och vanligen tre fjärdedelar av försälj ningen, i värde räknat, sker under försälj ningsresorna tre till sex månader innan l{undernas säsong hörjar, s. k. säsongorder. I viss utsträckning utfärdas dock i fråga om vävnader endast s. k. blockorder, vilka angiva de inköpta kvantiteterna av olika kvaliteter (slag och nummer av garn samt vävnadernas bindning) men icke mönster eller dessiner, på vilka s. k. sorteringsorder lämnas senare, då kundernas överblick över marknaden förbättrats. Med ledning av blockorderna kan i gynnsamma fall garnbehovet beräknas, åtminstone i stora drag, ävensom den totala sysselsättningen i väverierna. I normala tider synas i praktiken order icke vara absolut fasta; förändringar av order förekomma. Lagertillverkningen är över lag utom för de inom bomullsindustrien tillverkade stapelvarorna, blåtwills, lakansväv o. dyl. Den överskred sålunda icke en tiondel av tillverkningsvärdet inom någon delo. bransch med undantag för de större bomullsväverierna med blandad tillverkning, vars lagertillverkning i genomsnitt uppgick till mellan en fjärdedel och en tredjedel av totala tillverkningsvärdet. Efterorder, d. v. s. order, som lämnas efter de ordinarie försäljningsresornas avslutande, utgöra vanligen mellan femton och trettio procent av tillverkningen. Som naturligt är växer efterordernas betydelse allt eftersom varornas känslighet för modeväxlingar ökas. De delbranscher inom yllerespektive bomullsindustrierna, som ha den största tillverkningen av dambeklädnadstyger, redovisa också de relativt största efterorderna. I det närmaste en tredjedel av tillverkningen utfördes på efterorder. Även inom de modebetonade delbranscherna i trikå- och konfektionsindustrien är 1 2

152

Nästan uteslutande stick- och hemslöjdsgarner. Större delen trikåindustrien. 3 Största delen väverier.

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement