Page 139

användningssätt hos den slutlige förbrukaren eller tillverkningstekniken. Inom både ylle- och bomullsindustrien dOlninerar, som redan framhållits) t. ex. tillverkningen av heminredningsartiklar (draperi-, gardin- och möbeltyger) hos de' små företagen, medan de stora företagens produktion därav är förhållandevis obetydlig. Företagens storlek varierar l{raftigt mellan olika delbranscher. Inom ylleindustrien äro exempelvis de företag, som tillverka herr- och överplaggstyger, i genomsnitt åtskilliga gånger större än företag som tillverka möbel- och gardintyger OCll ha även i övrigt annorlunda struktur. I alllnänhet förefaller ett visst samband finnas mellan huvudvaruområdets (marknadens) storlek och företagens storlek. Företag i delbranscher med stort huvudvaruområde äro i allmänhet stora. Ibland kunna dock andra faktorer, frälnst tillverkningstekniken, utöva ett avgörande inflytande på företagsstorleken. Den med hänsyn till tillverkningskostnaderna fördelaktigaste storleken torde t. ex. oftast vara större för ett spinneri än ett väveri och större för ett bomullsväveri än ett ylleväveri. Avnämarnas struktur synes också kunna inverka på företagens storlek. I nom olika delbranscher

..

,

. t. \ ven inom varj e delbransch, som alltså omfattar företag tillverkande varor med i stort sett samma användningssätt (huvudvaruområde), varierar företagens storlek mycket starkt, vilket kan illustreras av följande exempel. De företag, som huvudsakligen tillverka herr- och överplaggstyger, ha uppdelats i fyra storleksgrupper. Sättes tillverkningsvärdet för vävnader per företag i den största storleksgruppen lika med 100, utgjorde tillverkningsvärdet per företag i de övriga tre storleksgrupperna respektive 26, 7 och 1 1/ 2. Företagen i den största storleksgruppen äro alltså i genomsnitt fyra gånger större än företagen i närmast liggande storleksgrupp, 14 gånger större än i den näst minsta och cirka 60 gånger större än i den minsta storleksgruppen. Det på samma sätt uttryckta tillverkningsvärdet per företag tillverkande huvudsakligen herrkostymer och -överplagg var för de fyra storleksgrupperna respektive 100, 46, 18 och 3. Storleksskillnaderna i denna delbransch äro sålunda genomgående ungefär hälften så stora som i den f.örra delbranschen. Inom flertalet övriga delbranscher finner man liknande betydande storleksskillnader mellan olika företag. Skillnaderna i storlek (tillverkningsvärde) mellan företagen inom samma delbransch bero delvis på att (»marknaden») växer !lied stigande företagsstorlek. En uppfattning härom kan man erhålla ge- . -jämföra storleken av varuområdet för olika stora företag inom samma delbransch med storleken av varuområdet för hela den textila 142

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement