Page 136

. ligger i medelprisläge. En tredje grupp skulle, slutligen, utgöras av företag, ofta mycket stora, med huvuddelen av sin tillverkning i mycket långa serier och med genomsnittligt något lägre kvalitetsnivå än medelnivån i industrien. Genom viss efterberedning, t. ex. tryckning, av vävl1aderna kan ibland en del av produktionen erhålla en ganska hög originalitetsnivå, men i huvudsal{ är denna dock i varje fall icke högre än inom grupp två. Prisläget är i genomsnitt relativt lågt. I{aral{teristiskt för bomullsindustrien synes vidare vara, att företagen icke sällan, åtminstone då det gäller icke modebetonade varor, i viss utsträckning bygga upp sitt tillverkningsprogram kring ett antal specialkvaliteter, vilka hållas oförändrade under mycl(et lång tidsperiod, då mönsterna dock vanligen varieras, och vilka hos kunderna - grossister och konfektionärer - få karaktären av märkesvaror. För konsumenterna framstå de emellertid ieke såsom sådana.

Trikå- samt konjektions- och sömnadsjabriker Ännu svårare än här behandlade delar av ylle- och bomullsindustrierna är det att gruppera företagen inom trikå- samt konjektionsoch sömnadsindustrierna med hänsyn till kvalitets- och originalitetsnivåns höjd. Inom båda dessa industrier måste man i första hand skilja mellan de tre stora råvarugrupperna ylle, bomull och konstsilke/silke. Vidare äro skillnaderna i den använda tekniken och även i övrigt så stora, att man måste begränsa sig till att jämföra kvalitets- och originalitetsnivan inom mycket' mindre delar av 'varje industri än i fråga om ylle- och bomullsindustrierna. Om man begränsar sig t. ex. till bomullstrikåindustrien utom strumpor, alltså huvudsakligen underkläder, kan man kanske särskilja tre grupper av företag med hänsyn till kvalitets- och originalitetsnivåernas höjd. Dessa tre grupper synas emellertid icke alls sammanfalla med några . storleksgrupper. En grupp av' företag tillverkar varor i låga prislägen med låg kvalitetsoch originalitetsnivå i förhållandevis långa serier, särskilt då företagen äro stora. En annan grupp av företag med produktion av varor i medelprisläge inriktar sig på en tämligen hög kvalitetsnivå men samtidigt i huvudsak ganska låg originalitetsnivå - vanligen dock icke så låg som inom grupp ett. En tredje grupp av företag, slutligen, håller högt prisläge samt både hög kvalitetsnivå och hög, ibland mycket hög;l originalitetsnivå. Liksom inom bomullsindustrien kunna ibland inom trikåindustrien olika kvalitets- och originalitetsgrupper finnas inom samma företag men då i olika avdelningar, vilka var och en en tämligen enhetlig kvalitets- och originalitetsnivå. Detta torde i likhet med bomullsindu139

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement