Page 129

Produktionens uppdelning på mindre enheter än varuslag, t. ex. be-, träffande vävnader på mönster, behöver icke visa samma strukturella drag som produktionens fördelning på varuslag. Antalet i varje varuslag ingående mönster varierar nämligen mycket väsentligt, och icke obetydliga skiljaktigheter i produktionens inriktning »inom» samma varuslag l{unna förekomma mellan olika företag. I mycket stora drag förefaller emellertid den relativa betydelsen av olika långa tillverkningsserier, alltså antal framställda meter per mönster, och olika långa produktionsserier vara ungefär lika stor. Någon möjlighet att siffermässigt konstatera detta med någon större säkerhet föreligger emellertid icke. Produktionens uppdelning på mönster synes även i mycket stora drag visa samma relativa skillnader mellan olika stora företag som uppdelningen av produktionen på varuslag. Flera betydande skiljaktigheter kunna emellertid iakttagas. I motsats till produktionsseriernas längd ökade t. ex. inom yllevävnadsindustrien tillverkningsseriernas längd samtidigt med företagsstorleken även för de allra största företagen. Och av de företag inom bomullsindustrien, vilka huvudsakligen framställde gardin- och draperityger, redode stora företagen kortare än de ,små, medan motsatta förhållandet var rådande i fråga om produktionsseriernas längd. I nästa avsnitt behandlas varusortimentets storlek och tillverkningsseriernas längd mera ingående.

Produktionens uppdelning på delbranscher Vid en jämförelse mellan antalet produktionsserier av olika storlek och dessas relativa betydelse hos olika stora företag, måste man beakta, att produktionens inriktning med hänsyn till varuslagens totala storlek i industrien i fråga är olika hos företag av olika storlek. De allra flesta av de minsta företagen i såväl ylle- som bomullsvävnadsindustrierna framställa sålunda företrädesvis heminredningsvävnader (inom ylle också en del tyngre beklädnadstyger), vilka innefatta huvudsakligen små varuslag, medan de större företagen i högre grad tillverka stora varuslag. Produktionens inriktning kan även i övrigt vara olika både med hänsyn till tillverkningstel{nik och försäljningsmöjligheter, vilket kan utöva inflytande på produktionsseriernas längd. 1 Bl. a. av denna anledning måste vid längre gående analys av olika företags struktur och även till en del av hela industriers struktur företagen uppdelas i grupper av i viktiga avseenden så likartade företag som möjligt. Då företagen i allmänhet koncentrera sin produktion till ett tämligen begränsat område med hänsyn till de tillverkade varornas användningssätt Il0S den slutlige förbrukaren, kunna de till olika textila industrier hörande företagen indelas i grupper av i detta hänseende likartade före1

132

Se vidare härom avsnitt 8, sista delen.

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement