Page 124

att denna garntyp knappast kan standardiseras i sådan utsträckning att det kan köpas utifrån. Ungefär fyra femtedelar av bomullsväveriernas förbrukning av bomullsgarn utgjordes av »eget», alltså inom samma företag tillverkat, garn. Ett betydande antal väverier - även stora -sakna färgerier och flertalet sakna trycl{erier. I synnerhet de senare drivas i mycket stor skala. Både i ylle- och bomullsindustrien finnes ett ganska stort antal små väverier tillverkande huvudsakligen heminredningsartil{lar, vilka icke själva framställa det av dem förbrukade garnet - ofta emedan mycket stort sortiment garner användes och även emedan erforderliga typer av garn varierar avsevärt i tiden, beroende på modeväxlingarna. Den långt drivna kombinationen av spinnerier och väverier medför att spinnerierna måste bli mycket mångsidiga, kunna spinna garn av mycket olika finlek och olika typer av garn, emedan väverierna framställa stora och mångskiftande sortiment tyger, vilket synes kunna ske utan lika stora tekniska olägenheter. Samtidigt ernås emellertid en i vissa avseenden yärdefull teknisk och ekonomisk anpassning mellan tillverkningen i spinneri och väveri. Integration mellan trikåfabriker och spinnerier förekommer endast i enstaka fall. Vissa kombinerade spinnerier och väverier tillverka även i någon omfattning trikåvaror. Integrationen mellan väverier och konfektionsfabriker är ytterst obetydlig. Integration, ehuru vanligen i lösa former, förefinnes däremot troligen i gansl{a stor utsträcl{ning mellan dels konfektionsfabriker och grosshandel och dels konfektionsfabriker och detaljhandel. Integration företages ibland från handelns, ibland från konfektionsfabrikernas sida - dock vanligen i förra fallet från grosshandeln och i senare fallet från fabrikerna.

5. Produktionens differentiering i textila industrier och hos företag samt dess uppdelning på delbranscher Totalproduktionen inom varje textil industri och företag kan uppdelas i tämligen utpräglade varugrupper och dessa i sin tur i varuslag, d. v. s. produkter av liknande besl{affenhet, vilka i den tillgängliga statistiken angivas som varuslag, t. ex. kapptyger, klänningstyger, damstrumpor och herrkostymer. Nedan lämnas inledningsvis några schematiska uppgifter om varugruppernas och de större varuslagens andel av totalproduktionen i respektive textila industrier mot slutet av 1930-talet.

Viktigare varugruppers och varuslags andel av totalproduklionen Inom yllevävnadsinduslrien, som nästan uteslutande producerar beklädnadsvävnader, utgjorde i skott räknat herrbeklädnadstyger fyra tiondelar, dambeklädnadstyger tre tiondelar, fodervaror o. dyl. en fjärdedel samt 127

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement