Page 113

Antalet arbetsställenI, som tillverkade eller distribuerade textilvaror mot slutet av 1930-talet, kunde m-ed ledning av företagsräkningen uppskattas till drygt 25 000, varav vardera knappt hälften hantverk och detaljhandel även i kombination med annan verksamhet - återstoden, partihandel och tillverkning i industriell skala, bedrevs av mindre än en tiondel av antalet här redovisade arbetsställen. Därtill l{om det mycket stora antal detaljhandelsaffärer, vilka endast till en mindre del sålde textilvaror (lanthandeln, skohandeln, sporthandeln etc.). Vid textilransoneringens ikraftträdande årsskiftet 1941/42 redovisade sålunda 36 000 detaljhandelsföretag innehav av ransonerade, för försäljning avsedda, textilvaror. Antalet personer, uttryckt i antal heltidssysselsatta, som sälja textilvaror direkt till allmänheten, torde före kriget varit av storleksordningen 50 000. 2 Som naturligt är medför utförandet av de omfattande distributionsprestationern.a petydande kostIl:ader. Ehuru några noggrannare över totalkostnad.erna för textilbranschens olika led inte kunna utföras, torde man docl{ kunna utgå från att för textilvaror, avsedda för förädlingskostnaderna (totala tillverkningskostnaderna minus råvarukostnaderna) äro av ungefär samma storleksordning som de totala distributionskostnaderna, alltså inklusive de textila industriernas. Betydande variationer föreligga mellan olika varugrupper och varuslag. 3 Den inhemska produktionen av textila täckte mot slutet av 1930-talet en betydande del av den svenska konsumtionen: 4 av yllevävnader av kardgarn i det närmaste 100 procent <?ch av kamgarn 60 procent, av bomullsvävnader 75 procent, av trikåvaror 90 och av konfektionsvaror närmare 100 procent. Däremot var importen av halvl Med arbetsställe avses varje lokalt avgränsad, verksamhet, medan med företag avses ekonomiska enheter i denna utredning. Ett företag kan alltså omfatta flera arbetsställen. Vanligen är emellertid icke så fallet utom beträffande de största företagen. Arbetsställe kallas inom företagsekonomien ofta driftsställe. Ett företag i den i utredningen angivna meningen kan omfatta en' eller flera juridiska personer och alltså motsvara både »företag» och »företagskombinationer» (combines). 2 För de stora grupperna av detaljhandel, som uteslutande eller så gott som uteslutande sålde textilvaror, uppgick 1930 försäljningen per sysselsatt person till i runt tal 20 000. kronor (se vidare härom kapitel 9). denna siffra med totala konsumtionsvärdet för textilvaror erhålles ovan angivna antal med textilvaruförsäljning till den slutlige förbrukaren helt eller delvis sysselsatta personer, uttryckt i antal heltidssysselsatta personer. Viss hänsyn har då tagits till att försäljningen per sysselsatt person antagligen vuxit något under 1930-talet i huvudsak genom tillväxten av nyare distributionsformer med hög försäljning per försäljare samt genom den relativa ökningen av 'omsättningen av konfektionsvaror, för vilka försäljningen per försäljare är förhållandevis hög. 3 Se vida're nästa avsnitt. 4 Med konsumtion avses förbrukningen hos den slutiige konsumenten både i form av hel- och ha'lvfabrikat: alltså, t. ex. i fråga om garnkonsumtion, både vid förbrukning av garn (t. ex. vid stickning) och av vävnader, i vilka garnet i fråga ingår. Dubbelräkningar ha såvitt möjligt eliminerats.

116

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement