Page 109

tets storlek, och det är vanligen svårare att sälja en viss varumängd ur en liten än ur en stor kollektion. Under i övrjgt lika förhållanden sjunker vid minskat varusortiment vanligen försäljningen per kund eller genomsnittliga försäljningspriset eller båda. På detta och på många andra sätt påverkar utformningen av produktionsstrukturen distributionsstrukturens utformning - och tvärtonl. Den struktur, ett företag söker uppnå, beror inte endast på hurudana vid visst tillfälle olika förhållanden, t. ex. efterfrågesituationen, väntas bliva. Företaget utformar sålunda inte enbart sin struktur så, att under en viss tidsperiod, som kan vara olika lång för olika företag, högsta möjliga nettointäkt beräknas erhållas. Hänsyn tages också till risken för att ·de vidtagna åtgarderna inte skola åstadkomma avsett resultat - och denna risk både beräknas och bedömes olika inom olika företåg. Om, vilket ofta torde vara fallet, olägenheten att icke uppnå »tillfredsställande» kapacitetsutnyttjande anses vara stor, håller man större varusortiment än som vanligen är nödvändigt för att uppnå en viss försäljningsvolym; ibland också syfte torde för att på längre sikt kunna utvidga försäljningen. I man någon gång hålla kontakt med ett större antal kunder än vad som på kort sikt ger största möjliga nettointäkt - men även för att ernå större stabilitet hos efterfrågan. Man söker begränsa verkningarna på försäljningen av ett eventuellt bortfall av l{under, en risk, som alltid föreligger, men vars storlek kan bedömas olika. Den historiska utvecklingen kan också utöva inflytande på strukturen. Då TIlan en industris eller - mera realistiskt - en de/branschs struktur får man inte endast betrakta denna som en enda enhet genom att »summera» komponenterna av samma slag hos de olika företagen i delbranschen utan också beakta olikheterna i strukturen hos de hörande företagen. till En mycket vil{tig l{omponent i delbranschstrukturen är betydelsen a\T -olika stora företag. l\1an nlåste taga hänsyn till hur strukturerna i de olika företagen kunna påverka varandra. I själva verket kan man ibland konstatera hur produktionen och distlibutionen hos företag (av olika storlel{) i en delbransch komplettera varandra. Man kan också jämföra en delbranschs struktur med importens och handelns struktur. Ibland äro åtskilliga faktorer eller enstaka sådana av dominerande betydelse så lika för alla företag i en delbransch - t. ex. den teknik, som över huvud taget är möjlig, och den produktionsskala, som är tänkbar, eller de distributionskanaler och det distributionsnät, som kan utnyttjas att alla företags struktur blir tämligen lika. Ibland är emellertid icke så fallet utan flera lämpliga alternativa utformningar av strukturen äro möjliga. De olika, till en viss delbransch hörande, före112

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement