Page 1

IUI/IFN PUBLIKATIONER 1939—2011 Johanna Chamberlain och Magnus Henrekson Under medverkan av Elisabeth Gustafsson, Jörgen Nilson, Odd Lyssarides, Hugo Fiévet och Benjamin Katzeff


Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Box 55665 SE-102 15 Stockholm Tel 08-665 45 00 Fax 08-665 45 99 E-post: info@ifn.se Hemsida: www.ifn.se

© Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Formgivning omslag: Odd Lyssarides och Johanna Chamberlain (baserat på bokomslag hämtade från kapitel 10). Formgivning inlaga: Richard Persson, RPform


Förord Den verksamhet som IFN (1939–2006 IUI) bedriver är givetvis inget självända­ mål. För att forskningen skall ha någon mening måste resultaten göras tillgängliga för alla berörda. På sedvanligt sätt har Institutets arbete alltid redovisats i böcker och facktidskrifter. Åtskilliga digra verk har sammanfattats i småskrifter. Tidningsartiklar har varit en viktig kanal till den intresserade allmänheten. Förutom att uppmuntra medarbetarna att popularisera sin forskning är Institutets policy att bejaka deras deltagande i samhällsdebatten med kvalificerade inlägg på olika områden. I anledning av Institutets 70-åriga existens publicerades hösten 2009 jubileumsboken IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling (Stockholm: Ekerlids). Denna bibliografi är också en del av Institutets historiska projekt. För första gången har ett försök gjorts att samla allt som publicerats sedan starten 1939 till och med 2011. Projektet omfattar också en pågående digitalisering av materialet. Syftet är att det skall finnas tillgängligt i fulltext via Institutets externa eller interna hemsida, beroende på hur rättigheterna ser ut i det enskilda fallet. För urvalet av skribenter i bibliografin har jubileumsboken varit den primära källan. I denna finns en förteckning som upptar anställda och affilierade forskare sedan starten 1939 till 2009. Kvalifikation för de senares medtagande är en längre och fastare anknytning till Institutet. Även författare som ej haft någon formell befattning vid Institutet är representerade med sina bidrag till publikationer som givits ut i Institutets egna skriftserier eller inom ramen för den egna förlagsverksamheten. Någon sådan restriktion gäller inte för de i alumniförteckningen upptagna medarbetarna. Utan hänsyn till ämne och medium upptar bibliografin allt vad dessa fått publicerat under sin tid som anställda. Denna urvalsprincip ligger i linje med Institutets ovannämnda policy att stimulera till deltagande i det offentliga meningsutbytet. Bibliografin i sin nuvarande form har sammanställts av Johanna Chamberlain och Magnus Henrekson under medverkan av Elisabeth Gustafsson, Jörgen Nilson, Odd Lyssarides, Hugo Fiévet och Benjamin Katzeff Silberstein. Det övergripande ansvaret för det praktiska genomförandet har under hela arbetet legat på Johanna Chamberlain.


Under arbetet har vi haft stor hjälp av flera tidigare anställda, inte minst Gunnar Eliasson, Lars Kritz, Pavel Pelikan, Eva Meyersson Milgrom, Bertil Olsson med hustru, Leif Mutén, Nils Henrik Schager, Thomas Andersson, Ove Granstrand, Jörgen Weibull och Gunnar Törnqvist. Särskilt omfattande och värdefulla insatser har gjorts av Göran Albinsson Bruhner. Vi vill även rikta ett varmt tack till personalen på Centrum för Näringslivshistoria, de anställda på Kungliga Biblioteket och IFN:s nuvarande anställda som tålmodigt besvarat våra förfrågningar. Stockholm i juli 2012 Magnus Henrekson vd, IFN


Innehållsförteckning

1. Arbetsmetod  7 2. Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar  10 2.1 Böcker på svenska  10 2.2 Redigerade volymer på svenska  21 2.3 Böcker på engelska (eller annat utländskt språk)  23 2.4 Redigerade volymer på engelska  28 2.5 Avhandlingar på svenska och engelska  30 3. Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  34 3.1 Tidskriftsartiklar på svenska  34

3.2 Tidskriftsartiklar på engelska (eller annat utländskt språk)  65 3.3 Bokkapitel på svenska  98 3.4 Bokkapitel på engelska  118

4. Artiklar/debattartiklar i dagspress, fackpress och veckopress  147 5. Bokrecensioner, anmälningar, kommentarer, föredrag etc. i svenska och internationella medier  177 6. Utredningar, rapporter och annat ”opublicerat” material på svenska och engelska som inte kan sorteras in i övriga kategorier  195

6.1 Bidrag till Statens offentliga utredningar (SOU) och andra offentliga   utredningsuppdrag  195 6.2 Övrigt på svenska  202 6.3 Övrigt på engelska  205


7. Skrifter med IUI som utgivare  209 7.1 Stenciler från IUI  209 7.2 Småtryck från IUI  212 8. IFN/IUI:s egna skriftserier  216 8.1 IFN/IUI Working Papers  216

8.2 IUI Forskningsrapporter/Research Reports  267 8.3 IFN Policy Papers  270 8.4 IFN:s Forskningsöversikter  272

9. IUI:s publiceringsverksamhet under fyra decennier  275 10. Några exempel på omslag från 1940- och 1950-talen  280 IFN:s historiska projekt  287


Kapitel 1

Arbetsmetod

Bibliografin har sammanställts på följande sätt. 1. Samtliga skrifter som år 2009 fanns listade i IFN/IUI:s existerande skriftserier – Böcker, Avhandlingar, Särtryck på svenska, Särtryck på engelska, Populärvetenskap och recensioner samt Debattartiklar – har klassificerats och inkluderats. 2. De IUI-skrifter som återfunnits i institutets eget arkiv men av okända skäl inte kommit med i skriftserierna under punkt 1 har inkluderats. 3. Med utgångspunkt från den alumniförteckning över tidigare medarbetare och deras anställningsperiod som sammanställts till institutets 70-årsjubileum 2009 och publicerats i Magnus Henreksons redigerade jubileumsvolym (IFN/IUI 1939-2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling (Stockholm: Ekerlids) har för varje medarbetare sökningar gjorts enligt följande: a) På varje tidigare medarbetare gjordes en sökning i databaserna JSTOR och EconLit. JSTOR (Journal Storage) innehåller alla publicerade artiklar tillbaka till slutet av 1800-talet i de ledande internationella tidskrifterna (90 tidskrifter i nationalekonomi inkl. Ekonomisk Tidskrift). EconLit (American Economic Association’s Electronic Bibliography of Economic Literature) indexerar artiklar från ca 1 000 akademiska tidskrifter från slutet av 1960-talet och fram till i dag liksom artiklar publicerade i samlingsvolymer utgivna på välrenommerade förlag. b) På varje tidigare medarbetare gjordes en sökning i Libris, som är en av Kungliga Bibliotekets söktjänster. Libris innehåller titlar på över 6 miljoner publikationer från Sveriges alla universitets- och forskningsbibliotek samt ett antal folkbibliotek. Varje träff inom de årtal då medarbetaren varit på IFN/IUI jämfördes i ett andra steg med befintliga listor och de som inte redan fanns registrerade samlades i en egen referenslista, som så småningom delades upp i de kategorier som används i denna sammanställning. c) På varje tidigare medarbetare gjordes en sökning i Bibliotekstjänsts databas ArtikelSök. I denna databas finns 1,6 miljoner titlar på tidskrifts- och tidningsartiklar från år 1979 och framåt. Se vidare punkt b).


8  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

d) På varje tidigare medarbetare gjordes en sökning i ArtikelSöks föregångare, dvs. 26 volymer av Svenskt Tidskriftsindex. Detta har givits ut av Bibliotekstjänst sedan 1952 och täcker artikeltitlar från ca 400 tidskrifter – färre i de första utgåvorna och fler mot slutet. Personregistren längst bak i varje volym användes för att identifiera artiklar för var och en av de före detta medarbetarna. d) Innan Svenskt Tidskriftsindex började publiceras förde Sveriges allmänna biblioteksförening åren 1940–1951 katalog över tidskriftsartiklar från ca 60 tidskrifter med hjälp av ”de gröna korten”. Dessa finns i dag ordnade alfabetiskt efter författare på Kungliga Biblioteket och har genomsökts. Ett specialarbete skrivet av Annike Lange vid Bibliotekshögskolan i Borås, som satt ihop en indexvolym med ett urval av svenska tidskriftsartiklar 1940–1945, har också kunnat användas för att få viss ytterligare täckning bakåt i tiden. 4. På varje tidigare medarbetare gjordes en sökning i Svenskt Tidningsindex, där utvalda artikeltitlar från svensk dagspress indexerats från år 1953 och framåt. 5. Utöver de metoder som använts under punkt 1–4 ovan har mer ad hoc-mässig sökning genomförts i gamla årsböcker och samlingsvolymer. Likaså har den sammanställning som gjorts i festskriften Ingvar Svennilson och Industriens Utredningsinstitut 1.9 1941 – 1.10 1949 (festskrift sammanställd med anledning av Svennilsons 50-årsdag 1958 av medarbetare på IUI som endast existerar i ett enda exemplar) kunnat användas. 6. Före detta anställda har i många fall varit behjälpliga via telefon-, brev- och mailförfrågningar och jämförelser har i förekommande fall gjorts med personliga CV:n. 7. I Bilagor till några av styrelseprotokollen från början av 1940-talet hittade vi listor på artiklar i dags- och fackpress av institutets medarbetare. 8. För perioden fram till 1951, innan Svenskt Tidskriftsindex började ges ut, har vi systematiskt gått igenom samtliga årgångar av de tidskrifter där andra IUIforskare haft bidrag. Likaså har samtliga årgångar gåtts igenom systematiskt från 1939 och så länge tidskriften givits ut eller fram till ca 1990: Affärsekonomi, Ekonomisk Debatt, Ekonomisk Revy, Ekonomisk Tidskrift, Industria, Industri­ förbundets Meddelanden, Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, Plan, Skandinaviska (Enskilda) Banken Kvartalsskrift, Skandinaviska (Enskilda) Banken Quarterly Review, Svensk Tidskrift, Teknisk Tidskrift och Tiden. 9. Den lista som sammanställts enligt vad som beskrivs i punkt 1–8 ovan har sedan skickats ut till ett antal IFN/IUI-alumni där dessa ombetts att inkomma med synpunkter och kompletteringar. Dessa har sedan bearbetats och den lista som föreligger i denna bok ska förhoppningsvis utgöra en någorlunda komplett bibliografi över allt som publicerats av institutets medarbetare från starten 1939 fram till den 31 december 2010.


Arbetsmetod  •  9

Kategorin Artiklar/debattartiklar i dagspress, fackpress och veckopress Denna kategori ska innehålla alla IUI/IFN-forskares publicerade skrifter i dagsoch veckopress under den tid Institutet funnits. Insamlingen av material har gått till på följande sätt: 1. Baserat på IFN:s alumniförteckning har KB:s databas ArtikelSök genomsökts (för mer information, se förklaringen ovan). 2. Med hjälp av alumniförteckningen har KB:s Svenskt Tidningsindex gåtts igenom. Där förtecknades den svenska periodiska litteraturen under perioden 1953–78 (ArtikelSök börjar 1979). 3. Sökningar har gjorts i databaserna PressText, AffärsData och Retriever (f.d. Mediearkivet), vilka innehåller artiklar från ca 1980 och framåt med lite varierande täckning. 4. På Centrum för Näringslivshistoria i Alvik lagras IUI/IFN:s pressklipp sedan starten 1939. Dessa pärmar har genomsökts efter artiklar som publicerats i smalare bransch- och föreningstidningar. 5. Listan har kompletterats med hjälp av de forskare som var vid IFN 2009–10 och deras personliga förteckningar. 6. För att få fram artiklarna i fulltext har de fyra databaserna använts i så stor utsträckning som möjligt. Äldre artiklar har letats fram via KB:s mikrofilmsregister. Målsättningen är att alla artiklar ska digitaliseras och finnas tillgängliga för nedladdning på IFN:s externa eller interna hemsida beroende på hur rättigheterna ser ut i det enskilda fallet. 7. IUI:s protokoll från styrelsemöten m.m. återfanns 2009 av IFN:s IT-ansvarige Jörgen Nilson. Protokollen, som börjar år 1940 och fortsätter till slutet av 1980-talet, har kunnat användas för att spåra tidiga publikationer och de ligger även till grund för den sammanhängande text som skrivits och som återfinns i kapitel 9 under rubriken ”IUI:s publiceringsverksamhet under fyra decennier”.

Presentation Inom varje publikationskategori listas verken kronologiskt med de äldsta först. För varje publiceringsår har verken ordnats alfabetiskt efter författarnas efternamn.


Kapitel 2

Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar Denna kategori tillhör de mer komplicerade då det visat sig vara svårt att definiera exakt vad som bör räknas som bok, speciellt i de fall då verket inte finns att konsultera i fulltext. Därför finns en risk för viss godtycklighet vad gäller kategorisering av ”gränsfallen”. Böckerna listas kronologiskt men alfabetiskt med avseende på förstaförfattarnas efternamn vid samma utgivningsår.

2.1 Böcker på svenska 1939–1949 Abrahamson, Ernst, Mauritz Bonow, Axel Granholm, Torsten Gårdlund, Karin Kock, Erik Lundh, Erik Lundberg, Åke Åkerman och Ernst Wigforss (1941), Vår folkförsörjning i avspärrningstider II. Stockholm: IUI. Hèrnod, Torsten, Gunnar Hägglöf, Ivar Högbom, Vilhelm Lundvik, Ragnar Sundén, Ingvar Svennilson och Gustaf Söderlund (1941), Vår folkförsörjning i avspärrningstider I. Stockholm: IUI. Alm, Gunnar, Oscar Falkman, Torsten Hèrnod, Thorsten Streyffert, Erik Upmark och Erland Waldenström (1941), Industrien och Norrlands folkförsörjning – orienterande föredrag. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1942), Tillvaratagande och förädling av mindervärdigt virke samt avfalls- och biprodukter i skogsindustrien. Stockholm: IUI. Svennilson, Ingvar och Erland Waldenström (1942), Till frågan om det industriella framåtskridandet i Sverige. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1943), Studier i skogsbrukets arbetslära. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1943), Levnadskostnaderna i Norrland. Stockholm: IUI. Iveroth, Axel (1943), Småindustri och hantverk i Sverige. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.


Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar   •  11

Affärsekonomiska Forskningsinstitutet (1944), De norrländska hemmamarknadsindustriernas transportkostnader. Stockholm: IUI. Curman, Jöran (1944), Industriens arbetarbostäder. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1944), Industriens sysselsättning under åren närmast efter kriget. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1944), Näringslivet inför freden. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1944), Vinster och utdelningar vid större industriföretag 1937–1943. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Browaldh, Tore (1945), Ekonomiskt samarbete i framtidens Norden. Stockholm: Nordens serie 12, Föreningen Norden. Dahmén, Erik (1945), Försvaret och vår ekonomiska bärkraft: Några synpunkter. Stockholm: Riksförbundet för Sveriges försvar. Industriens Utredningsinstitut (1945), Inkomster och investeringar inom industrien 1937–1944. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1945), Svensk handelspolitik efter kriget. Stockholm: Nordiska Bokhandeln. Ahlberg, Gösta och Ingvar Svennilson (1946), Sveriges arbetskraft och den industriella utvecklingen. Stockholm: IUI. Boalt, Carl och Yngve Zetterman (1946), Individuell livsmedelskonsumtion i arbetarehushåll vid Sandvikens järnverk år 1944. Stockholm: [förlag okänt]. Kristensson, Folke (1946), Studier i svenska textila industriers struktur. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1946), Vinster, utdelningar, skatter och löner inom större industriföretag 1937–1945. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Svennilson, Ingvar (1946), Några grunddrag i Norrlands arbetskraftsbalans. Stockholm: IUI. Waldenström, Erland (1946), Utvecklingslinjer inom svensk skogsindustri. Stockholm: IUI. Elinder, Rickard (1948), Studier i den svenska skoindustrins struktur. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1948), Europas ekonomi ur balans. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Ruist, Erik och Ingvar Svennilson (1948), Den norrländska skogsnäringens konjunkturkänslighet under mellankrigsperioden. Stockholm: IUI. Wallander, Jan (1948), Flykten från skogsbygden: En undersökning i Klarälvsdalen. Stockholm: IUI. Thorelli, Hans B. (1949), Den amerikanska antitrustpolitiken. Stockholm: IUI.

1950–1959 Dahmén, Erik (1950), Svensk industriell företagarverksamhet: Kausalanalys av den industriella utvecklingen 1919–1939. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.


12  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Industriens Utredningsinstitut (1950), Vinster, utdelningar, skatter, löner m.m. inom industrien 1946–1950. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Petri, Carl Wilhelm (1951), Några fakta om lastbilstrafiken i Sverige 1950. Stockholm: IUI. Artle, Roland (1952), Svenskt distributionsväsende: Några drag i dess uppbyggnad och utveckling. Stockholm: IUI. Bentzel, Ragnar (1952), Inkomstfördelningen i Sverige. Stockholm: IUI. Höök, Erik (1952), Befolkningsutveckling och arbetskraftsförsörjning. Stockholm: IUI. Petri, Carl Wilhelm (1952), Svenskt transportväsende. Några drag i dess uppbyggnad och utveckling. Stockholm: IUI. Dahmén, Erik (1953), Företagsbildningen förr och nu. Stockholm: Industriens Upplysningstjänst. Höök, Erik (1953), Tjänstemännen och den industriella omvandlingen: En studie av tjänstemannakårens tillväxt inom industrien. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1953), Verksamhetsåret 1952. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1953), Intäkts- och kostnadsförhållanden vid skattepliktiga bryggerier. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1954), Verksamhetsåret 1953. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1954), Den fria världens råvaruförsörjning. Stockholm: IUI. Wallander, Jan m.fl. (1954), Svensk television – efterfrågan, tillverkning, import. En prognos. Stockholm: IUI. Elshult, Alv, Ingvar Svennilson och Hans Wagner (1955), Kemisk industri – karaktäristiska drag, struktur och utvecklingstendenser. Stockholm: IUI. Höök, Erik (1955), Nationaliseringen i England. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1955), Verksamhetsåret 1954. Stockholm: IUI. Rydorff, Stig (1955), Bostadsefterfrågan med hänsyn till hushållens inkomster och sammansättning. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Albinsson, Göran (1956), Företagsvinster – ett samhällsintresse? En kort orientering om vinsterna och deras plats i det ekonomiska livet. Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Industriens Utredningsinstitut (1956), Verksamhetsåret 1955. Stockholm: IUI. Rundblad, Bengt G., Karl-Olov Samuelsson och Jan Wallander (1956), Bilägaren och bilen: En undersökning rörande den privata bilismen. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell/Geber. Bentzel, Ragnar m.fl. (1957), Den privata konsumtionen i Sverige 1931–1965. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Gulbrandsen, Odd (1957), Strukturomvandlingen i jordbruket. Uppsala Lant-


Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar   •  13

brukshögskola. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1957), Verksamhetsåret 1956. Stockholm: IUI. Svennilson, Ingvar och Ingvar Petzäll (1957), Sveriges industri och europamarknaden. Stockholm: IUI. Albinsson, Göran (1958), Vår konsumtion, återblick – prognos. Stockholm: IUI. Ekström, John (1958), Den textila konsumtionen. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1958), Ingvar Svennilson och Industriens Utredningsinstitut 1.9 1941–1.10 1949, Maskinskriven festskrift sammanställd med anledning av Svennilsons 50-årsdag 1958 av medarbetare på IUI. Det unika exemplaret finns i familjen Svennilsons ägo. Industriens Utredningsinstitut (1958), Verksamhetsåret 1957. Stockholm: IUI. Wallander, Jan (1958), Studier i bilismens ekonomi. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1959), Verksamhetsåret 1958. Stockholm: IUI.

1960–1969 Albinsson, Göran och Ahrsjö, Göran (1960), Sjustatsmarknaden. En ekonomisk översikt. Stockholm: Svenska Telegrambyrån. Industriens Utredningsinstitut (1960), Verksamhetsåret 1959. Stockholm: IUI. Nilsson, Bertil (1960), Skogsbrukets transporter, del 2, kostnadsprognoser för några utvalda transportalternativ. Stockholm: Norrlands skogsvårdsförbunds förlag. Ruist, Erik (1960), Industriföretagets produktionseffektivitet. Några mätmetoder. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Albinsson, Göran (1961), Svensk verkstadsindustri. Struktur och utvecklingstendenser. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1961), Verksamhetsåret 1960. Stockholm: IUI. Wallander, Jan (1961), Framtidsperspektiv för svensk industri – 60-talets första hälft. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Albinsson, Göran (1962), Svensk populärpress 1931–1961. Utvecklingstendenser, marknadsbeskrivning och efterfrågeanalys. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1962), Verksamhetsåret 1961. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1962), Festskrift till Erik Höök. [IUI-medarbetare 1948–62. 25 korta bidrag av tidigare IUI-kolleger. Stencilupplaga.] Stockholm: IUI. Gillberg, Jan (1963), Norrlands framtid: avfolkning eller utveckling. Sundsvall: Norrlandsförbundet. Industriens Utredningsinstitut (1963), Verksamhetsåret 1962. Stockholm: IUI. Kritz, Lars (1963), Lastbilstransporter i Sverige 1950–61. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Törnqvist, Gunnar (1963), Studier i industrilokalisering. Stockholm: Geografiska


14  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

institutionen vid Stockholms universitet. Albinsson, Göran, Arvo Horm och Birger Nerman (1964), Friheten möter diktatorn. Stockholm: Junikommittén och Esto. Albinsson, Göran, Gunnar Boalt, Erik Dahmén, Odd Gulbrandsen, Sven-Ola Hellmér, Erik Karlsson, Lars Kritz, Esse Lövgren och Jan Wallander (1964), Norrländska framtidsperspektiv. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Albinsson, Göran, Sten Tengelin och Karl-Erik Wärneryd (1964), Reklamens ekonomiska roll. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Albinsson, Göran, Sten Tengelin och Karl-Erik Wärneryd (1965), Reklam och konsumentupplysning. En analys av deras roll som informationskällor – med kritik och förslag. Stockholm: SNS. Industriens Utredningsinstitut (1964), Verksamhetsåret 1963. Stockholm: IUI. Törnqvist, Gunnar (1964), Lokaliseringsförändringar inom svensk industri 1952– 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Albinsson, Göran och Gustav Endrédi (1965), Den privata konsumtionen 1950–70. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1966), Verksamhetsåret 1965. Stockholm: IUI. Löwenthal, Bengt-Göran (1966), Industriens finansiering 1955–62. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Ruist, Erik (1966), Utvecklingstendenser för svensk stålindustri. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Eliasson, Gunnar (1967), Kreditmarknaden och industrins investeringar. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Endrédi, Gustav (1967), Resekonsumtionen 1950–1975. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1967), Verksamhetsåret 1966. Stockholm: IUI. Törnqvist, Gunnar (1967), TV-ägandets utveckling i Sverige 1956–65. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Ekström, John (1968), Långtidsutredningens industriprognos för 1970: en granskning och revidering. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Gulbrandsen, Odd och Assar Lindbeck (1968), Jordbrukspolitikens mål och medel. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1968), Verksamhetsåret 1967. Stockholm: IUI. Johansson, Bernt och Lars Borgnäs (1968), Bostäder och boendeförhållanden i Sverige 1945–1960. Stockholm: Monografiserie i anslutning till Folk- och bostadsräkningen i Sverige 1960, nr 3. Kritz, Lars (1968), Godstransporternas utveckling i Sverige 1950–1966 med utblick mot 1980. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Mutén, Leif (1968), Bolagsbeskattning och kapitalkostnader. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.


Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar   •  15

Salaj, Branko (1968), Bostadsproduktionens prisutveckling. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Bergström, Villy (1969), Den ekonomiska politiken i Sverige och dess verkningar. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Eriksson, Göran och Gunnar du Rietz (1969), Bostadsefterfrågans bestämmelsefaktorer. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Gulbrandsen, Odd och Assar Lindbeck (1969), Jordbruksnäringens ekonomi. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Gulbrandsen, Odd (1969), Nordek och jordbruket – en utredning om innebörd och konsekvenser för jordbrukets del av en nordisk tullunion. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Lundberg, Lars (1969), Kapitalbildningen i Sverige 1861–1965. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Ohlsson, Lennart (1969), Utrikeshandeln och den ekonomiska tillväxten i Sverige 1871–1966. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Silenstam, Per (1969), Arbetskraftsutbudets utveckling i Sverige 1870–1965. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Åberg, Yngve (1969), Produktion och produktivitet i Sverige 1861–1965. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

1970–1979 Bentzel, Ragnar, John Ekström och Lars Nabseth (1970), Varvsindustrins problem. Efterfrågan – konkurrens – framtidsutsikter. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Carling, Alf (1970), Säljarkoncentration och marknadsformer. Lund: Studentlitteratur. Industriens Utredningsinstitut (1970), Verksamhetsåret 1969. Institutets verksamhet under trettio år. Stockholm: IUI. Lidén, Margit (1970), Skoindustrins distributionsproblem. Stockholm: IUI. Ohlsson, Lennart (1970), Utrikeshandel och ekonomisk tillväxt. Stockholm: Sveriges Industriförbund informerar. Renck, Olle (1970), Grundläggande teorier för investeringskalkyler. Stockholm: Samhällsvetenskapliga föreningen. Wohlin, Lars (1970), Skogsindustrins strukturomvandling och expansionsmöjligheter. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Dahlman, Carl-Johan och Anders Klevmarken (1971), Den privata konsumtionen 1931–1975. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1971), Verksamhetsåret 1970. Stockholm: IUI. Nabseth, Lars (1971), Svensk industri under 70-talet med utblick mot 80-talet. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.


16  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Rydén, Bengt (1971), Fusioner i svensk industri. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Skår, John (1971), Produksjon og produktivitet i detaljhandelen. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1972), Verksamhetsåret 1971. Stockholm: IUI. Jacobsson, Lars (1972), Bilprognos 1972–1985: försäljning, skrotning, bestånd. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Lindbeck, Assar (under medverkan av N. Sören Blomquist) (1972), Hyreskontroll och bostadsmarknad. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Renck, Olle (1972), Investeringsbedömning i några svenska företag. Stockholm: Norstedts. Renck, Olle (1972), Investeringskalkyler. Stockholm: M & B fackboksförlag. Carlsson, Bo och Åke Sundström (1973), Den svenska importen av industrivaror från låglöneländer. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1973), Verksamhetsåret 1972. Stockholm: IUI. Josefsson, Märtha och Lars Wohlin (1973), Svensk industri 1972–1977. Stockholm: IUI. Ohlsson, Lennart (1973), Metallmanufakturindustrin – produktionsförutsättningar och specialisering i internationell jämförelse. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Rundfelt, Rolf (1973), Reklamens kostnader och bestämningsfaktorer. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Swedenborg, Birgitta (1973), Den svenska industrins investeringar i utlandet. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo och Märtha Josefsson (1974), Industrins energiförbrukning – analys och prognos fram till 1985. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Håkanson, Staffan (1974), Spridning av ny teknik – ett exempel från pappersindustrin. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1974), Verksamhetsåret 1973. Stockholm: IUI. Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1974), Inkomstbeskattningen i den ekonomiska politiken: En kvantitativ analys av systemet för personlig inkomstbeskattning 1952–1971. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Klevmarken, Anders (1974), Industritjänstemännens lönestruktur: En studie av löneprofiler för tjänstemän med högre utbildning. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Du Rietz, Anita (1975), Industriforskningens utveckling och avkastning. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Du Rietz, Gunnar (1975), Etablering, nedläggning och industriell tillväxt i Sverige 1954­–1970. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Eriksson, Göran (1975), Företagens tillväxt och finansiering. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.


Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar   •  17

Industriens Utredningsinstitut (1975), Verksamhetsåret 1974. Stockholm: IUI. Wohlin, Lars, Ingemar Ståhl och Erik Ruist (1975), Stålverk 80: ekonomi och politik. Stockholm: Sveriges Industriförbund. Gustafsson, Siv (1976), Lönebildning och lönestruktur inom den statliga sektorn. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1976), Verksamhetsåret 1975. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1976), IUI:s långtidsbedömning 1976: utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm: IUI. Kritz, Lars (1976), Transportpolitiken och lastbilarna: en studie av regleringar och deras effekter. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Lundberg, Lars (1976), Handelshinder och handelspolitik: studier av verkningar på svensk ekonomi. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Ohlsson, Lennart (1976), Svensk verkstadsindustris internationella specialisering. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Axell, Bo och Birgitta Swedenborg (1977), Milton Friedman och ekonomipriset. En sammanställning och analys av pressrapporteringen och debatten om 1976 års ekonomipristagare. Stockholm: Akademiförlaget. Industriens Utredningsinstitut (1977), IUI:s långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1977), Verksamhetsåret 1976. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1977), Verksamheten 1977–1978. Stockholm: IUI. Samuelsson, Hans-Fredrik (1977), Utländska direkta investeringar i Sverige. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Grufman, Anders (1978), Teknisk utveckling och produktivitet i energiomvandlingssektorn. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Normann, Göran och Jan Södersten (1978), Skattepolitisk resursstyrning och inkomstutjämning: en analys av företagsbeskattning och indirekt beskattning. Stockholm: Liber Förlag/Almänna Förlaget. Pousette, Tomas (1978), Teletjänster – priser och investeringar. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Carling, Alf, Olle Björk och Sten Kjellman (1979), Internationella energimarknader: prognosmetoder och framtidsbedömningar. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Carlsson, Bo, Gunnar Eliasson, Bertil Holmlund, Ewa Christina Horwitz, Märtha Josefsson, Jan Södersten och Bengt-Christer Ysander (1979), Att välja 80tal: IUI:s långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Carlsson, Bo, Erik Dahmén, Anders Grufman, Märtha Josefsson och Johan Örtengren (1979), Teknik och industristruktur – 70-talets ekonomiska kris i historisk belysning. Stockholm: IUI och IVA.


18  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Industriens Utredningsinstitut (1979), IUI 40 år 1939–1979. Företagen i marknadsekonomin: verksamheten 1979–1980. Stockholm: IUI.

1980–1989 Du Rietz, Gunnar (1980), Företagsetableringarna i Sverige under efterkrigstiden. Stockholm: IUI. Normann, Göran, Olle Renck och Folke Larsson (1980), Byggmarknad, sjöfart och varuhandel. Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979. Del III. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Carlsson, Bo, Fredrik Bergholm och Thomas Lindberg (1981), Industristödspolitiken och dess inverkan på samhällsekonomin. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1981), IUI 40 år 1939–1979. Verksamheten 1979– 1980. Stockholm: IUI. Lindström, Bertil (1981), Trycksaksmarknaden under 80-talet. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1982), Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI. Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1982), Industriföretagets sårbarhet. Stockholm: IUI. Swedenborg, Birgitta (1982), Svensk industri i utlandet. En analys av drivkrafter och effekter. Stockholm: IUI. Ysander, Bengt-Christer (1982), Resursfördelning i offentlig budget. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo (1983), Den eltunga industrins långsiktiga utveckling. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Jagrén, Lars (1983), O III – organisation, kostnader och säkerhet. Stockholm: IUI. Klevmarken, Anders (1983), Lönebildning och lönestruktur: en jämförelse mellan Sverige och USA. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Pousette, Tomas (1983), Datakommunikation i företag. Farsta: Teldok. Södersten, Jan och Thomas Lindberg (1983), Skatt på bolagskapital: Sverige i jämförelse med Storbritannien, USA och Västtyskland. Stockholm: IUI. Södersten, Jan och Bengt-Christer Ysander (1983), Bolagsskatt och investeringsvilja. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar, Harald Fries, Lars Jagrén och Lars Oxelheim (1984), Hur styrs storföretag? En studie av informationsbehandling och organisation. Stockholm och Malmö: IUI och Liber Förlag. Fries, Harald och Sixten Björnblom (1984), Tabeller i samhällskunskap: med arbetsuppgifter. Stockholm: Almqvist & Wiksell läromedel. Industriens Utredningsinstitut (1984), Verksamhetsberättelse 1983–1984. Stockholm: IUI. Åberg, Yngve (1984), Produktivitetsutvecklingen i industrin i olika OECD-länder 1953 – 1980. Stockholm: IUI.


Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar   •  19

Åberg, Yngve (1984), Utvecklingen av produktion och produktivitet i svensk ekonomi 1963–1981. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Axell, Bo (1985), Kan inflation förbjudas? – Om fri eller reglerad pris- och lönebildning. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar, Anders Björklund, Tomas Pousette, Enrico Deiaco, Thomas Lindberg, Bo Axell, Hans Genberg, Lars Oxelheim, Nils Henrik Schager och Jan Södersten (1985), Att rätt värdera 90-talet – IUI:s långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar, Fredrik Bergholm, Eva Christina Horwitz och Lars Jagrén (1985), De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI. Gustafsson, Siv och Petra Lantz (1985), Arbete och löner – ekonomiska teorier och fakta kring skillnader mellan kvinnor och män. Stockholm: IUI, Arbetslivscentrum och Almqvist & Wiksell. Björklund, Anders (1986), Arbetslöshet, arbetslöshetsersättning och inkomstfördelning i Sverige. Stockholm: Institutet för social forskning, Stockholms universitet. Eliasson, Gunnar, Bo Carlsson, Enrico Deiaco, Thomas Lindberg och Tomas Pousette (1986), Kunskap, information och tjänster. En studie av svenska industriföretag. Stockholm: IUI och Liber Förlag. Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1986), Flexibilitet i företag – en studie av arbetsmarknadskonflikten 1985. Stockholm: IUI och ÖEF. Industriens Utredningsinstitut (1988), Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI. Oxelheim, Lars (1988), Finansiell integration: en studie av svenska marknaders internationella beroende. Stockholm: IUI. Swedenborg, Birgitta, Göran Johansson-Grahn och Mats Kinnwall (1988), Den svenska industrins utlandsinvesteringar 1960–1986. Stockholm: IUI. Örtengren, Johan, Thomas Lindberg, Lars Jagrén, Gunnar Eliasson, Per-Olof Bjuggren och Lotta Björklund (1988), Expansion, avveckling och företagsvärdering i svensk industri – en studie av ägarformens och finansmarknadernas betydelse för strukturomvandlingen. Stockholm: IUI. Björklund, Anders (1989), Klassiska experiment inom arbetsmarknadspolitiken. Stockholm: IUI.

1990–1999 Braunerhjelm, Pontus (1990), Svenska industriföretag inför EG 1992 – förväntningar och planer. Stockholm: IUI och ÖCB. Henrikson, Rolf G. H. (1990), Som Edström ville – Hur IUI blev till. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1991), Produktivitet, vinster och ekonomisk välfärd – hur ser sambanden ut? Stockholm: IUI.


20  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Industriens Utredningsinstitut (1991), IUI – 50 års forskning inom industriell ekonomi. Årsbok och verksamhetsberättelse 1989–1990. Stockholm: IUI. Lindström, Bertil (1991), Den reglerade marknadsekonomin – mot bättre ordning eller ett hot mot välfärden? Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1992), Arbetet – dess betydelse, dess innehåll, dess kvalitet och dess ersättning. Stockholm: IUI. Andersson, Thomas, Pontus Braunerhjelm, Bo Carlsson, Gunnar Eliasson, Stefan Fölster, Lars Jagrén, Eugenia Kazamaki Ottersten och Kent Rune Sjöholm (1993), Den långa vägen: den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI. Fölster, Stefan, Catharina Barkman, Eva M. Meyerson och Roger Pyddoke (1993), Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Industriens Utredningsinstitut (1993), Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar och Eugenia Kazamaki Ottersten (1994), Om förlängd skolgång. Stockholm: IUI. Fölster, Stefan (1994), Konsten att (av)reglera i samhällets tjänst. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1994), Kompetens, kompensation och konkurrens – IUIs forskningsprogram 1993/94. Årsbok och verksamhetsberättelse 1993. Stockholm: IUI. Meyerson, Eva M. (1994), Kompensationskontrakt i svenska börsnoterade företag. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Henrekson, Magnus (1996), Företagandets villkor: spelregler för sysselsättning och tillväxt. Stockholm: SNS Förlag. Svensson, Roger (1996), Svenska företags projektverksamhet i utlandet. Stockholm: Näringslivets Internationella Råd. Bergman, Lars, Pontus Braunerhjelm, Stefan Fölster, Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson (1998), Företagaren i välfärdssamhället. SNS Konjunkturrådsrapport 1998. Stockholm: SNS Förlag. Lindbeck, Assar (1998), Det svenska experimentet. Stockholm: SNS Förlag. Bergman, Lars, Pontus Braunerhjelm, Stefan Fölster, Hans Genberg och Ulf Jakobsson, (1999), Vägen till välstånd. SNS Konjunkturrådsrapport 1999. Stockholm: SNS Förlag. Fölster, Stefan, Roger Svensson och Per Thulin (1999), Hur bra är världens bästa pensionssystem? Stockholm: Handelns Utredningsinstitut.

2000–2010 Lindbeck, Assar, Per Molander, Torsten Persson, Olof Petersson och Birgitta Swedenborg (2000), Politisk makt med oklart ansvar. [SNS Ekonomirådsrapport


Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar   •  21

2000.] Stockholm: SNS Förlag. Weibull, Jörgen (2000), Darwin och marknaden. Stockholm: Kungliga Vetenskapsakademien. Ganslandt, Mattias och Sten Nyberg (2002), Konkurrens på nya villkor. Stockholm: SNS Förlag. Jakobsson, Ulf (2002), Beskattning för tillväxt i en globaliserad värld. Stockholm: Stockholms Handelskammare. Sandström, Mikael (2002), Rätt att välja: hur konkurrens leder till bättre skolor. Stockholm: Timbro och Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten. Sandström, Mikael (2002), En riktig skolpeng. Stockholm: Reforminstitutet. Institutet för Näringslivsforskning (2006), Årsbok 2005/2006. Stockholm: IFN. Åslund, Olof, Robert Erikson, Oskar Nordström Skans och Anna Sjögren (2006), Fritt inträde? Ungdomars och invandrades väg till det första arbetet. Välfärdsrådets rapport 2006. Stockholm: SNS Förlag. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2007), Entreprenörskap. Stockholm: SNS Förlag. Johnson, Anders (2007), Brobyggare och ifrågasättare. IUI från starten till namnbytet 1939–2006. Stockholm: IFN. Institutet för Näringslivsforskning (2008), Årsbok 2007. Stockholm: IFN. Skedinger, Per (2008), Effekter av anställningsskydd: vad säger forskningen? Stockholm: SNS Förlag. Institutet för Näringslivsforskning (2009), Årsbok 2008. Stockholm: IFN. Bergström, Villy och Benjamin Katzeff Silberstein (2010), Bilder från Nordkorea. Stockholm: Bokförlaget Atlas.

2.2 Redigerade volymer på svenska Lundqvist, Magnus, red. (1942), Norrland. Natur, befolkning och näringar. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1943), Industriproblem 1943. Stockholm: IUI. Anstrin, Hans, red. (1944), Norrlandsbibliografi. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1950), Industriproblem 1950. Stockholm: IUI. Wallander, Jan, red. (1955), Industrien och förgubbningen. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1960), Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Axell, Bo, Bertil HolmIund, Eva Christina Horwitz och Siv Gustafsson (1979), Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979. Utrikeshandel, inflation och arbetsmarknad. Del I. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Ahlström, Louise, Göran Eriksson, Leif Jansson, Bertil Lindström, Tomas Nord-


22  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

ström, Jan Södersten och Bengt-Christer Ysander (1979), Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979. Kalkyler för 80-talet. Del II. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Axell, Bo, Bertil HolmIund, Eva Christina Horwitz och Siv Gustafsson (1979), Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979. Utrikeshandel, inflation och arbetsmarknad. Del I. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Dahmén, Erik och Gunnar Eliasson, red. (1980), Industriell utveckling i Sverige: Teori och verklighet under ett sekel. [Festskrift i samband med Marcus Wallenbergs 80-årsdag.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Carlsson, Bo och Johan Örtengren, red. (1981), Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Oxelheim, Lars, red. (1987), Företagets affärer vid finansiella marknadsfluktuationer. Stockholm: Svenska Dagbladet. Björklund, Anders och Eskil Wadensjö, red. (1989), Arbetsmarknadsekonomi. Stockholm: SNS. Klevmarken, Anders, red. (1990), Tid och råd. Om HUShållens ekonomi. Stockholm: IUI och och Almqvist & Wiksell. Bernitz, Ulf, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (1998), Europaperspektiv 1998. Stockholm: Nerenius och Santérus. Bernitz, Ulf, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (1999), Europaperspektiv 1999. Stockholm: Nerenius och Santérus. Bernitz, Ulf, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (2000), Europaperspektiv 2000. Stockholm: Nerenius och Santérus. Bernitz, Ulf, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (2001), Östutvidgning, majoritetsbeslut och flexibel integration. Europaperspektiv 2001. Stockholm: Santérus Förlag. Bernitz, Ulf, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (2002), Konkurrens på tre nivåer. Europaperspektiv 2002. Stockholm: Santérus Förlag. Gustavsson, Sverker, Lars Oxelheim och Nils Wahl, red. (2003), Valutaunionen, författningsfrågan och östutvidgningen. Europaperspektiv 2003. Stockholm: Santérus Förlag. Jakobsson, Ulf, red. (2003), Därför euron – tio ekonomer om den gemensamma valutan. Stockholm: Ekerlids Förlag. Gustavsson, Sverker, Lars Oxelheim och Nils Wahl, red. (2004), EU, skatterna och välfärden. Europaperspektiv 2004. Stockholm: Santérus Förlag. Gustavsson, Sverker, Lars Oxelheim och Nils Wahl, red. (2005), Lissabonstrategin i halvtid. Europaperspektiv 2005. Stockholm: Santérus Förlag. Gustavsson, Sverker, Lars Oxelheim och Nils Wahl, red. (2006), En gränslös europeisk arbetsmarknad. Europaperspektiv 2006. Stockholm: Santérus Förlag. Cramér, Per, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (2007), EU som aktör i


Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar   •  23

världen. Europaperspektiv 2007. Stockholm: Santérus Förlag. Cramér, Per, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red. (2008), EU och den globala klimatfrågan. Europaperspektiv 2008. Stockholm: Santérus Förlag. Gustavsson, Sverker, Lars Oxelheim och Lars Pehrson, red. (2009), Hur gemensam är den europeiska gemenskapen? Europaperspektiv 2009. Stockholm: Santérus Förlag. Henrekson, Magnus, red. (2009), IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Oxelheim, Lars, Lars Pehrson och Thomas Persson, red. (2010), Europaperspektiv 2010. EU och den globala krisen. Stockholm: Santérus Förlag. Bernitz, Ulf, Lars Oxelheim och Thomas Persson, red. (2011), Överlever EMU utan fiskal union? Europaperspektiv 2011. Stockholm: Santérus Förlag.

2.3 Böcker på engelska (eller annat utländskt språk) 1949–1959 Elinder, Rickard (1949), Facts about the Swedish Shoe Industry. Stockholm: Svenska Skofabrikantföreningens skriftserie. Industriens Utredningsinstitut (1951), The Industrial Institute for Economic and Social Research – A Survey of its Activities. IUI Yearbook 1951. Stockholm: IUI. Elshult, Alv (1952), La Vida Económica de Suecia / La Vie Économique de la Suède. Stockholm: Svenska Institutet och Forum. Höök, Erik (1955), Salaried Employees and the Industrial Transformation. Stockholm: SNS. Höök, Erik, Alv Elshult och Hans Risberg (1956) Schwedens Wirtschaft / The Economic Life of Sweden. Stockholm: Svenska Institutet. Paues, Wilhelm (1958), The European Common Market and Business: Summary for Foreign Contacts. Stockholm: SNS.

1960–1969 Höglund, Bengt och Lars Werin (1964), The Production System of the Swedish Economy: An Input-Output Study. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Eliasson, Gunnar (1965), Investment Funds in Operation. Stockholm: National Institute of Economic Research. Industriens Utredningsinstitut (1966), The Industrial Institute for Economic and Social Research. Annual Report 1966. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1966), 19 Appendices in Honour of Ragnar Bentzel. Stockholm: IUI.


24  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Albinsson, Göran, Sten Tängelin och Karl-Erik Wärneryd (1968), Mainonta talous-elämässä. Helsinki: Sininen Kirja OY. Eliasson, Gunnar (1969), The Credit Market, Investment, Planning and Monetary Policy – An Econometric Study of Manufacturing Industries. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1969), The Industrial Institute for Economic and Social Research. Annual Report 1969 and 1939–1969 in Retrospect. Stockholm: IUI.

1970–1979 Klevmarken, Anders (1972), Statistical Methods for the Analysis of Earnings Data: With Special Application to Salaries in Swedish Industry. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Rydén, Bengt (1972), Mergers in Swedish Industry: An Empirical Analysis of Corporate Mergers in Swedish Industry, 1946–1969. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Gulbrandsen, Odd och Assar Lindbeck (1973), The Economics of the Agricultural Sector. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Eliasson, Gunnar (1976), Business Economic Planning: Theory, Practice and Comparison. London: John Wiley & Sons. Facht, Johan (1976), Emission Control Costs in Swedish Industry: An Empirical Study of the Iron & Steel and Pulp & Paper Industries. Stockholm: IUI. Eriksson, Göran (1978), Growth and Finance of the Firm. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Swedenborg, Birgitta (1979), The Multinational Operations of Swedish Firms. An Analysis of Determinants and Effects. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

1980–1989 Industriens Utredningsinstitut (1980), Measurement and Economic Theory. IUI Research Program 1978/1979. Stockholm: IUI. Ohlsson, Lennart (1980), Engineering Trade Specialization of Sweden and Other Industrial Countries: A Study of Trade Adjustment Mechanisms of Factor Proportions Theory. Amsterdam: North-Holland. Klevmarken, Anders (1981), On the Complete Systems Approach to Demand Analysis. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Granstrand, Ove (1982), Technology, Management and Markets: An Investigation of R&D and Innovation in Industrial Organizations. London: Frances Pinter. Fullerton, Don och Mervyn A. King (1984), The Taxation of Income from Capital: A Comprehensive Study of the United States, the United Kingdom, Sweden and West Germany. Chicago: University of Chicago Press. Holmlund, Bertil (1984), Labor Mobility – Studies of Labor Turnover and Migra-


Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar   •  25

tion in the Swedish Labor Market. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Industriens Utredningsinstitut och Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (1984) Economic Growth in a Nordic Perspective. Stockholm och Helsingfors: IUI och ETLA. Oxelheim, Lars (1984), Exchange Risk Management in the Modern Company – A Total Perspecitive. Lars Oxelheim. Stockholm: SIFEX. Eliasson, Gunnar (1985), The Firm and Financial Markets in the Swedish Micro-toMacro Model – Model, Theory and Verification. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Oxelheim, Lars (1985), International Financial Market Fluctuations – Corporate Forecasting and Reporting Problems. Chichester, UK: John Wiley & Sons. Turner, Stephen P. (1986), The Search for a Methodology of Social Science: Durkheim, Weber, and the Nineteenth-Century Problem of Cause, Probability and Action. Dordrecht: Reidel. Eliasson, Gunnar (1987), Technological Competition and Trade in the Experimentally Organized Economy. Stockholm: IUI. Førsund, R. Finn och Lennart Hjalmarsson (1987), Analysis of Industrial Structure – A Putty-Clay Approach. Stockholm: IUI. Modigliani, Franco (1987), The European Economic Recovery – A Need for New Policies? Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1987), The Economics of Institutions and Markets. IUI Yearbook 1986–1987. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut och Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (1987), Growth Policies in a Nordic Perspective. Stockholm och Helsingfors: IUI och ETLA. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1987), Macroeconomic Uncertainty: International Risks and Opportunities for the Corporation. Chichester, UK: John Wiley & Sons. Buchanan, James M. (1988), The Political Economy of the Welfare State. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1989), Transitory or Permanent Exchange Rate Changes: An Important Distinction in Risk Management. Stockholm: Bohlins auktoriserade revisorer.

1990–1999 Eliasson, Gunnar, Stefan Fölster, Thomas Lindberg, Tomas Pousette och Erol Taymaz (1990), The Knowledge Based Information Economy. Stockholm: IUI och Telekon. Industriens Utredningsinstitut och Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (1990), Growth and Integration in a Nordic Perspective. Stockholm: IUI, ETLA, IFF och NØI.


26  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Oxelheim, Lars (1990), International Financial Integration. Hamburg: SpringerVerlag. Andersson, Thomas (1991), Multinational Investment in Developing Countries: A Study of Taxation and Nationalization. London: Routledge. Andersson, Thomas och Staffan Burenstam Linder (1991), Europe and the East Asian Agenda. San Domenico: The European Policy Unit at the European University Institute. Fölster, Stefan (1991), The Art of Encouraging Invention: A New Approach to Government Innovation Policy. Stockholm: IUI. Solow, Robert M. (1991), The Rate of Return and the Rate of Interest. Stockholm: IUI. Ysander, Bengt-Christer (1991), Truth and Meaning in Economics – Selected Essays on Economic Theory and Policy. [Urval av Bengt-Christer Ysanders artiklar gjort av Ragnar Bentzel och Gunnar Eliasson inför Bengt-Christer Ysanders 60-årsdag.] Stockholm: IUI. Andersson, Thomas (1993), Managing Trade Relations in the New World Economy. London: Routledge. Klevmarken, Anders and Paul Olovsson (1993), Household Market and Nonmarket Activities: Procedures and Codes 1984–1991. Volume 1. Stockholm: IUI. Klevmarken, Anders and Paul Olovsson (1993), Household Market and Nonmarket Activities: Procedures and Codes 1984–1991. Volume 2. Stockholm: IUI. Andersson, Thomas och Håkan Hellström (1994), Links Between Development Assistance and Donor Country Exports: The Case of Sweden. Ds 1994:58. Rapport till Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA), Utrikesdepartementet. Stockholm: Fritzes. Eliasson, Gunnar, Tad Rybczynski och Clas G. Wihlborg (1994), The Necessary Institutional Framework to Transform Formerly Planned Economies. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1995), IUI Yearbook 1995. Stockholm: IUI. Weibull, Jörgen W. (1995), Evolutionary Game Theory. Cambridge, MA och London: MIT Press. Andersson, Thomas, Torbjörn Fredriksson och Roger Svensson (1996), Multinational Restructuring, Internationalization and Small Economies:  The Swedish Case. London och New York: Routledge. Eliasson, Gunnar (1996), Firm Objectives, Controls and Organization: The Use of Information and the Transfer of Knowledge within the Firm. Dordrecht, Boston och London: Kluwer Academic Publishers. Industriens Utredningsinstitut (1996), IUI Yearbook 1995/96. Stockholm: IUI. Oxelheim, Lars (1996), Financial Markets in Transition: Globalization, Investment and Economic Growth. London och New York: Routledge och International


Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar   •  27

Thomson Business Press. Industriens Utredningsinstitut (1997), IUI Yearbook 1996/97. Stockholm: IUI. Lindbeck, Assar (1997), The Swedish Experiment. Stockholm: SNS Förlag. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1997), Managing in the Turbulent World Economy: Corporate Performance and Risk Exposure. Chichester och New York: John Wiley & Sons. Bergman, Lars, Pontus Braunerhjelm, Stefan Fölster, Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson (1998), Entrepreneurship in the Welfare State. Summary and Conclusions. Stockholm: SNS Förlag. Industriens Utredningsinstitut (1998), IUI Yearbook 1997/98. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1999), IUI Yearbook 1998/99. Stockholm: IUI.

2000–2010 Industriens Utredningsinstitut (2000), IUI Yearbook 1999/2000. Stockholm: IUI. Svensson, Roger (2000), Success Strategies and Knowledge Transfer in Cross-Border Consulting Operations. ������������������������������������������� Boston, Dordrecht och London: Kluwer Academic Publishers. Industriens Utredningsinstitut (2001), IUI Yearbook 2000/2001. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (2002), IUI Yearbook 2001/2002. Stockholm: IUI. Forssbæck, Jens och Lars Oxelheim (2003), Money Markets and Politics. A Study of European Financial Integration and Monetary Policy Options. Northampton, MA: Edward Elgar. Industriens Utredningsinstitut (2003), IUI Yearbook 2002/2003. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (2004), IUI Yearbook 2003/2004. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (2005), IUI Yearbook 2004/2005. Stockholm: IUI. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (2005), Corporate Performance and the Exposure to Macroeconomic Fluctuations. Stockholm: Norstedts Academic Publishers. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg, (2008), Corporate Decision-Making with Macroeconomic Uncertainty. New York: Oxford University Press. Stenkula, Mikael (2008), Network Effects and Money. Saarbrücken: VDM Verlag. Gustavsson, Sverker, Lars Oxelheim och Lars Pehrson, red. (2009), How Unified Is the European Union? European Integration Betweeen Visions and Popular Legitimacy. Berlin and Heidelberg: Springer-Verlag. Zenou, Yves (2009), Urban Labor Economics. Cambridge: Cambridge University Press. Bergh, Andreas och Magnus Henrekson (2010), Government Size and Implications for Economic Growth. Washington, DC: AEI Press. Delmar, Frédéric och Karl Wennberg (2010), Knowledge Intensive Entrepreneurship. The Birth, Growth and Demise of Entrepreneurial Firms. Cheltenham,


28  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

UK, och Northampton, MA: Edward Elgar. Skedinger, Per (2010), Employment Protection Legislation: Evolution, Effects, Winners and Losers. Cheltenham, UK, och Northampton, MA: Edward Elgar.

2.4 Redigerade volymer på engelska Nabseth, Lars och George F. Ray, red. (1974), The Diffusion of New Industrial Processes: An International Study. London: Cambridge University Press. Klevmarken, Anders och Tore Dalenius, red. (1976), Proceedings of a Symposium on Personal Integrity and the Need for Data in the Social Sciences. Hässelby slott, Stockholm, March 15–17, 1976. Stockholm: Statens råd för samhällsforskning. Carlsson, Bo, Gunnar Eliasson och Ishaq Nadiri, red. (1978), The Importance of Technology and the Permanence of Structure in Industrial Growth: Proceedings of a Symposium at IUI, Stockholm, July 18–19, 1977. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar, red. (1978), A Micro-to-Macro Model of the Swedish Economy. Papers on the Swedish Model from the Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm Sept. 19–22, 1979. [IUI Conference Reports 1978:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Bergmann, Barbara, Gunnar Eliasson och Guy Orcutt, red. (1980), Microsimulation – Models, Methods and Applications: Proceedings of a Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, September 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1980:1.] Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar, Bertil Holmlund och Frank P. Stafford, red. (1981), Studies in Labor Market Behavior: Sweden and the United States. Proceedings of a Symposium at IUI, Stockholm, July 10–11, 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar och Jan Södersten, red. (1981), Business Taxation, Finance and Firm Behaviour. [IUI Conference Reports 1981:1] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Eliasson, Gunnar, red. (1983), Policy Making in a Disorderly World Economy. [IUI Conference Reports 1983:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Fries, Harald och Gunnar Eliasson, red. (1983), Microeconometrics. IUI Yearbook 1982–1983. Stockholm: IUI. Ysander, Bengt-Christer, red. (1983), Energy and Economic Adjustment. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Ysander, Bengt-Christer, red. (1983), Energy in Swedish Manufacturing. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Gramlich, Edward M. och Bengt-Christer Ysander, red. (1985), Control of Local Government: Proceedings of a Symposium at IUI, Stockholm, June 9–13, 1981. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.


Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar   •  29

Day, Richard H. och Gunnar Eliasson, red. (1986), The Dynamics of Market Economies. Amsterdam: North-Holland och Stockholm: IUI. Ysander, Bengt-Christer, red. (1986), Two Models of an Open Economy. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Carlsson, Bo och Rolf G. H. Henriksson, red. (1991), Development Blocks and Industrial Transformation – The Dahménian Approach to Economic Development. Stockholm: IUI. Day, Richard H., Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red. (1993), The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland och Stockholm: IUI. Oxelheim, Lars, red. (1993), The Global Race for Foreign Direct Investment. Berlin och New York: Springer-Verlag. Carlsson, Bo, red. (1995), Techønological Systems and Economic Performance: The Case of Factory Automation. Dordrecht, Boston och London: Kluwer Academic Publishers. Carlsson, Bo, red. (1997), Technological Systems and Industrial Dynamics. Dordrecht, Boston and London: Kluwer Academic Publishers. Braunerhjelm, Pontus och Karolina Ekholm, red. (1998), The Geography of Multinational Firms. Boston, Dordrecht och London: Kluwer Academic Publishers. Oxelheim, Lars, red. (1998), Corporate Strategies to Internationalise the Cost of Capital. Köpenhamn: Copenhagen Business School Press. Basu, Kaushik, Henrik Horn, Lisa Romàn och Judith Shapiro, red. (2003), International Labor Standards: History, Theory and Policy Options. Oxford, UK: Blackwell. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis, red. (2003), International Trade Law: The WTO Case of 2001. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Oxelheim, Lars och Pervez N. Ghauri, red. (2004), European Union and the Race for Foreign Direct Investment in Europe. Oxford: Elsevier. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis, red. (2005), Principles of International Trade Law: The WTO Case Law of 2002. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis, red. (2006), Principles of International Trade Law: The WTO Case Law of 2003. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Oxelheim, Lars, red. (2006), Corporate and Institutional Transparency for Economic Growth in Europe. Oxford: Elsevier. Andersson, Krister, Eva Eberhartinger och Lars Oxelheim, red. (2007), National Tax Policy in Europe – To Be or Not to Be? Berlin och Heidelberg: Springer-Verlag. Ghosal, Vivek och Johan Stennek, red. (2007), The Political Economy of Antitrust.


30  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Amsterdam och Oxford: Elsevier. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis, red. (2007), The American Law Institute Reporters’ Studies on WTO Case Law. Legal and Economic Analysis. New York: Cambridge University Press. Henrekson, Magnus och Robin Douhan, red. (2008), The Political Economy of Entrepreneurship. Vol I and II. [The International Library of Entrepreneurship 11.] Cheltenham, UK och Northampton, MA: Edward Elgar. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis, red. (2008), Principles of International Trade Law: The WTO Case Law of 2004–2005. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg, red. (2008), Markets and Compensation for Executives in Europe. Oxford: Emerald Group. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis, red. (2009), The WTO Case Law of 2006– 2007. Legal and Economic Analysis. New York: Cambridge University Press. Edvinsson, Rodney, Tor Jacobson och Daniel Waldenström, red. (2010), Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277–2008. Stockholm: Sveriges Riksbank och Ekerlids Förlag. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis, red. (2010), The WTO Case Law of 2008. Cambridge och New York: Cambridge University Press. Henrekson, Magnus och Tino Sanandaji, red. (2011), Institutional Entrepreneurship. [The International Library of Entrepreneurship Series, Vol. 24.] Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis, red. (2011), The WTO Case Law of 2009. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

2.5 Avhandlingar på svenska och engelska I de fall en akademisk avhandling givits ut som bok står den ofta även listad i avsnitt 2.1 eller 2.3. Att identifiera alla avhandlingar ur boklistorna har inte varit helt lätt, varför det kan hända att vi missat någon avhandling, men den ska då förhoppningsvis stå med i kategori 2.1 eller 2.3. Kristensson, Folke (1946), Studier i svenska textila industriers struktur. Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm: IUI. Gerhard, Ingemar (1948), Sveriges utrikeshandel 1936/38. Doktorsavhandling i nationalekonomi med statistik framlagd vid Göteborgs Högskola. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Wallander, Jan (1949), Flykten från skogsbygden. En undersökning i Klarälvsdalen. Stockholms Högskola. Stockholm: IUI. Dahmén, Erik (1950), Svensk industriell företagarverksamhet. Kausalanalys av den


Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar   •  31

industriella utvecklingen 1919–1939. Lunds universitet. Stockholm: IUI. Gulbrandsen, Odd (1957), Strukturomvandlingen i jordbruket. Uppsala Lantbrukshögskola. Stockholm: IUI. Nabseth, Lars (1961), Löneökningars verkningar inom industrin. En studie av anpassningsprocessen inom företag. Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Höök, Erik (1962), Den offentliga sektorns expansion. En studie av de offentliga civila utgifternas utveckling åren 1913–1958. Stockholms universitet. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Törnqvist, Gunnar (1963), Studier i industrilokalisering. Stockholm: Geografiska institutionen vid Stockholms universitet. Rundblad, Bengt G. (1964), Arbetskraftens rörlighet. En studie av en lokal arbetsmarknad. Göteborgs universitet. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Höglund, Bengt (1966), Modell och observationer. En studie av empirisk anknytning och aggregation för en linjär produktionsmodell. Lunds Universitet. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Jungenfelt, Karl G. (1966), Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: en em­pirisk-teoretisk studie. Stockholms universitet. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Eliasson, Gunnar (1967), Kreditmarknaden och industrins investeringar. Uppsala universitet. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Lundberg, Lars (1969), Kapitalbildning i Sverige 1861–1965. Licentiatavhandling vid Uppsala universitet. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Rydén, Bengt (1971), Fusioner i svensk industri. Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm: IUI. Klevmarken, Anders (1972), Statistical Methods for the Analysis of Earnings Data: With Special Application to Salaries in Swedish Industry. Uppsala universitet. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Ohlsson, Lennart (1973), Metallmanufakturindustrin – produktionsförutsättningar och specialisering i internationell jämförelse. Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Stockholm: IUI. Rundfelt, Rolf (1973), Reklamens kostnader och bestämningsfaktorer. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Stockholm: IUI. Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1974), Inkomstbeskattningen i den ekonomiska politiken. Lunds universitet. Stockholm: IUI. Lütjohann, Harry (1974), Linear Aggregation in Linear Regression. Stockholm: Stockholms Universitet, Statistiska institutionen. Eriksson, Göran (1975), Företagens tillväxt och finansiering. Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Axell, Bo (1976), Prices under Imperfect Information: A Theory of Search Market


32  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Equilibrium. Stockholm: Stockholms universitet. Facht, Johan (1976), Emission Control Costs in Swedish Industry: An Empirical Study of the Iron & Steel and Pulp & Paper Industries. Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm: IUI. Gustafsson, Siv (1976), Lönebildning och lönestruktur inom den statliga sektorn. Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm: IUI. Kritz, Lars (1976), Transportpolitiken och lastbilarna: en studie av regleringar och deras effekter. Uppsala universitet. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Lundberg, Lars (1976), Handelshinder och handelspolitik. Studier av verkningar på svensk ekonomi. Stockholms universitet. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Swedenborg, Birgitta (1979), The Multinational Operations of Swedish Firms. An Analysis of Determinants and Effects. University of California, Los Angeles. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Du Rietz, Gunnar (1980), Företagsetableringarna i Sverige under efterkrigstiden. Stockholms universitet. Stockholm: IUI. Murray, Richard (1981), Kommunernas roll i den offentliga sektorn. Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Stockholm: IUI. Schager, Nils Henrik (1987), Unemployment, Vacancy Durations and Wage Increases: Applications of Markov Processes to Labor Market Dynamics. Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Stockholm: IUI. Meyerson, Eva M. (1992), The Impact of Ownership Structure and Executive Team Composition on Firm Performance – The Resolution of a Leadership Paradox. Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Stockholm: IUI. Häckner, Jonas (1993), Price and Quality: Essays on Product Differentiation. Stockholms universitet. Stockholm: IUI. Mellander, Erik (1993), Measuring Productivity and Inefficiency Without Quantitative Output Data. ������������������������������������������������������� Uppsala: Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen. Modén, Karl-Markus (1993), Tax Incentives of Corporate Mergers and Foreign Direct Investments. Göteborg: Nationalekonomiska institutionen, Göteborgs universitet. Nyberg, Sten (1993), Honesty, Vanity and Corporate Equity: Four Microeconomic Essays. Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm: IUI. Sjöholm, Kent Rune (1993), Hierarchical Modelling of Private Demand in Sweden. Licentiatavhandling vid Stockholms universitet. Stockholm: IUI. Svensson, Roger (1993), Production in Foreign Affiliates: Effects on Home Country Exports and Modes of Entry. Licentiatavhandling vid Göteborgs universitet. Stockholm: IUI. Braunerhjelm, Pontus (1996), Regional Integration and the Location of Multina-


Böcker, redigerade volymer och akademiska avhandlingar   •  33

tional Corporations. Graduate Institute of International and Development Studies, Genève. Stockholm: IUI. Fors, Gunnar (1996), R&D and Technology Transfer by Multinational Enterprises. Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm: IUI. Svensson, Roger (1996), Foreign Activities of Swedish Multinational Corporations. Uppsala: Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Ganslandt, Mattias (1997), Multi-Market Competition and Coordination in Games. Licentiatavhandling vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Johansson, Dan (1997), The Number and the Size Distribution of Firms in Sweden and Other European Countries. Licentiatavhandling vid Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm: IUI. Ekström, Erika (1998), Income Distribution and Labour Market Discrimination: A Case Study of Namibia. Licentiatavhandling vid Göteborgs universitet. Stockholm: IUI. Braunerhjelm, Pontus (1999), Knowledge Capital, Firm Performance and Network Production. Jönköping: Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Ganslandt, Mattias (1999), Games and Markets: Essays on Communication, Coordination and Multi-Market Competition. Lunds universitet. Lund: Studentlitteratur. Fridolfsson, Sven-Olof (2001), Essays on Endogenous Merger Theory. Stockholm: Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Sundén, David (2002), The Dynamics of Pension Reform. Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm. Lindqvist, Tobias (2003), Essays on Mergers and Financial Markets. Stockholms universitet. Stockholm: Stockholms universitets förlag. Douhan, Robin (2009), Compulsory Education and Jack-of-all-trades Entrepreneurs. Licentiatavhandling. Uppsala: Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Douhan, Robin (2009), Development, Education and Entrepreneurship. Postumt utgiven doktorsavhandling. Uppsala: Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Waldenström, Daniel (2009), Lifting All Boats? The Evolution of Income and Wealth Inequality over the Path of Development. Ekonomisk-historiska ��������������������������� institutionen vid Lunds universitet. Lund: Lund Studies in Economic History 51. Sanandaji, Tino (2011), Essays in Entrepreneurship Policy. Doktorsavhandling i Public Policy. Chicago, IL: Irving B. Harris Graduate School of Public Policy Studies, University of Chicago. Rickne, Johanna (2011), Essays on Development, Institutions and Gender. Doktorsavhandling i nationalekonomi. Uppsala: Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.


Kapitel 3

Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer 3.1 Tidskriftsartiklar på svenska 1939–1944 Sundén, Ragnar (1939), ”Budgeten i perspektiv”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 41, nr 1, 53–63. Sundén, Ragnar (1939), ”Undervisningen i nationalekonomi”. [Utdrag ur universitetskanslerns skrivelse till Konungen den 26 sept. 1939.] Ekonomisk Tidskrift, årg. 41, nr 4, 339–344. Sundén, Ragnar (1940), ”Budgeten”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 42, nr 1, 44–48. Sundén, Ragnar (1940), ”Exportproblemet utomlands och hemma”. Svensk Tidskrift, årg. 27, nr 1, 31–38. Sundén, Ragnar (1940), ”Kunna vi bekämpa inflationen?”. Svensk Tidskrift, årg. 27, nr 5, 302–311. Svennilson, Ingvar och Edvard Thermaenius (1940), ”Sverige 1939”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 16, nr 2, 166–170. Svennilson, Ingvar (1940), ”Synpunkter på ett svenskt uppbyggnadsprogram”. Tiden, årg. 32, nr 8, 460–468. Svennilson, Ingvar (1940), ”Ersättningsproduktionens ekonomiska förutsättningar”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 42, nr 4, 214–224. Carlsson, Axel (1941), ”Norrländska sysselsättnings- och försörjningsproblem”. Svensk Tidskrift, årg. 28, nr 1, 46–57. Carlsson, Axel (1941), ”Småföretagsamheten och samhället”. Svenskt Affärsliv, årg. 9, nr 12, 195–196. Sundén, Ragnar (1941), ”Några synpunkter på norrlandsindustriernas utveckling”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 14, nr 4, 228–235. Sundén, Ragnar (1941), ”Näringsorganisationer och näringsfrihet i Schweiz”. Svenskt Affärsliv, årg. 9, nr 3, 42–44. Sundén, Ragnar (1941), ”Det schweiziska näringslivet under krisen”. Svensk Utrikeshandel, årg. 47, nr 7, 99–105. Svennilson, Ingvar (1941), ”Industriell planhushållning”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 43, nr 4, 295–308.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  35

Svennilson, Ingvar och Edvard Thermaenius (1941), ”Sverige 1940”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 17, nr 2/3, 228–231. Dahmén, Erik (1942), ”Ekonomisk strukturanalys. Några synpunkter på den ekonomiska utvecklingens och konjunkturväxlingarnas problem”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 44, nr 3, 177–194. Svennilson, Ingvar (1942), ”Ekonomisk forskning för näringslivet”. Tiden, årg. 34, nr 6, 360–363. Svennilson, Ingvar (1942), ”Industrialisering och levnadsvillkor”. Tiden, årg. 34, nr 10, 601–607. Svennilson, Ingvar (1942), ”Den industriella utvecklingen”. Konjunkturläget, årg. 8, nr 2 hösten 1941, 5–15. Svennilson, Ingvar (1942), ”Industriens Utredningsinstitut – ett beredskapsorgan för efterkrigstiden”. Utlandssvenskarna, årg. 4, nr 4, 23–24. Stockholm: Utlandssvenskarnas förening. Svennilson, Ingvar och Edvard Thermaenius (1942), ”Sverige 1941”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 18, nr 3, 242–246. Curman, Jöran (1943), ”Industriens bostadsutredning”. Form, årg. 39, nr 7/8, 118– 120. Heinertz, Erik (1943), ”Koncentrations- och rationaliseringsåtgärder inom den tyska och engelska industrien under kriget”. Teknisk Tidskrift, avdelningen för industriell ekonomi och organisation, årg. 73, nr 9, 61–67. Svennilson, Ingvar (1943), ”Några svenska sysselsättningsproblem”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 45, nr 4, 320–347. Svennilson, Ingvar och Erland Waldenström (1943), ”Forskningen som underlag för industriell utveckling”. Teknisk Tidskrift, allmänna avdelningen, årg. 73, nr 8, 121–125. Wallander, Jan (1943), ”Krisen på skogsarbetsmarknaden”. Tiden, årg. 35, nr 6, 375–378. Ahlberg, Gösta och Ingvar Svennilson (1944), ”Några grunddrag i den svenska arbetskraftsbalansen”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 46, nr 4, 288–301. Browaldh, Tore (1944), ”Det nordiska varuutbytet”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 20, nr 8, 517–528. Dahmén, Erik (1944), ”Sverige 1943. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 20, nr 2, 149–154. Kristensson, Folke (1944), ”USA hjälper Sovjet”. Tiden, årg. 36, nr 5, 280–288. Kristensson, Folke (1944), ”De allierades leveranser till Sovjetunionen”. Ny Militär Tidskrift, årg. 17, nr 8, 339–348. Wallander, Jan (1944), ”Ingenjörerna i studentbetygen och i verkligheten”. Teknisk Tidskrift, årg. 74, nr 34, 981–989.


36  •  iui/ifn publikationer 1939–2011

1945–1949 Dahmén, Erik (1945), ”Finansieringen av industriens investeringar 1939–1944”. Ekonomisk Revy, årg. 2, nr 5, 314–325. Dahmén, Erik (1945), ”Några ekonomiska synpunkter på den framtida försvarsordningen”. Vårt Försvar, årg. 44, nr 2, 23–32. Dahmén, Erik (1945), ”Sverige 1944. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 21, nr 1, 132–137. Iveroth, Axel (1945), ”The Committee for Economic Development”. Affärsekonomi, årg. 18, nr 14, 933–935, 960, 962. Vegesack, Bitti von (1945), ”Tillbaka till finrummet?”. Tiden, årg. 37, nr 6, 353–357. Ahlberg, Gösta (1946), ”Befolkningsutvecklingen och industrins framtida tillgång på arbetskraft”. Teknisk Tidskrift, årg. 76, nr 13, 313–317. Dahmén, Erik (1946), ”Sverige 1945. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 22, nr 1, 144–148. Iveroth, Axel (1946), ”Ekonomerna av facket och den ekonomiska politiken”. Ekonomisk Revy, årg. 3, nr 1, 34–38. Svennilson, Ingvar (1946), ”Diskussionen kring den engelska utbyggnadspolitiken”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 48, nr 1, 18–35. Svennilson, Ingvar (1946), ”Några olösta problem rörande industrins lokalisering”. Tiden, årg. 38, nr 2, 105–109. Svennilson, Ingvar (1946), ”Planeringsproblem i inflationstider”. Ekonomisk Revy, årg. 3, nr 4, 235–241. Svennilson, Ingvar (1946), ”Från krigs- till fredshandel”. Utrikespolitik, årg. 1, nr 1, 12–19. Thorelli, Hans B. (1946), ”De partiellt arbetsföras utnyttjande i industrin”. Teknisk Tidskrift, årg. 76, nr 13, 329–334. Dahmén, Erik (1947), ”Sverige 1946. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 23, nr 3, 221–226. Kristensson, Folke (1947), ”Metodfrågor vid analys av produktions- och distributionsstrukturen inom en industri”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 49, nr 2, 135–146. Svennilson, Ingvar (1947), ”Är omsättningsskatten tabu?”. Ekonomisk Revy, årg. 4, nr 5, 267–274. Wallander, Jan (1947), ”Skogsarbetarbyarnas problem”. Plan, årg. 3, nr 2, 51–56 och 71. Carlsson, Torsten (1948), ”Sverige 1947. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 24, nr 5, 266–270. Ruist, Erik (1948), ”Produktionen per arbetstimme som mått på industriföretagets effektivitet”. Affärsekonomi, årg. 21, nr 6, 305–306 och 334–340. Ruist, Erik och Jan Wallander (1948), ”Ekonomi och politik”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 50, nr 1, 18–23.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  37

Svennilson, Ingvar (1948), ”Det internordiska varuutbytets problem”. Utrikespolitik, årg. 3, nr 1, 23–30. Dahmén, Erik (1949), ”Bedrägeriet mot spararna”. Balans, årg. 1, nr 1, 3–9. Höök, Erik (1949), ”Sverige 1948. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 25, nr 5, 267–271. Svennilson, Ingvar (1949), ”Det svenska långtidsprogrammet”. Svensk Tidskrift, årg. 36, nr 1, 67–74. Svennilson, Ingvar (1949), ”Tullunionen som ekonomiskt problem”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 51, nr 2, 77–91. Svennilson, Ingvar (1949), ”Konfektionens produktivitetsutveckling”. Textil och Konfektion, årg. 6, nr 5, 30–31 och 57. Svennilson, Ingvar (1949), ”Sverige och Marshallplanen”. Vårt Ekonomiska Läge, 40–50. Svennilson, Ingvar (1949), ”Europeiska bekymmer och glädjeämnen (Marshallplanen)”. Insyn, årg. 5, nr 2, 2–3. Svennilson, Ingvar (1949), ”Skogen som tillgång och problem i svensk ekonomi efter kriget”. Svenska Skogsvårdsföreningens Tidskrift, årg. 47, nr 1, 63–74.

1950–1954 Dahmén, Erik (1950), ”Sverige 1949. II. Den ekonomiska utvecklingen”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, årg. 26, nr 3, 158–164. Ruist, Erik (1950), ”Industriförbundets reviderade produktionsindex: problem och beräkningsmetoder”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 52, nr 2, 113–133. Ruist, Erik (1950), ”Mätning av produktivitet och levnadsstandard”. Ekonomisk Revy, årg. 7, nr 1, 61–63. Peppler, Wilhelm (1951), ”Råvaruproblem”. Svensk Tidskrift, årg. 38, nr 3, 134–145. Bentzel, Ragnar och Bent Hansen (1953), ”Om simultanitet i ekonomiska modeller”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 55, nr 2, 81–99. Gulbrandsen, Odd (1953), ”Vart bär det hän för svenskt jordbruk? Nya alternativ behövs för en jordbrukspolitik, som håller på att föråldras”. Svensk Handel, årg. 9, nr 20, 474–475 och 488–489. Holm, Herman (1953), ”Konflikt och samverkan på arbetsmarknaden i USA”. Svensk Tidskrift, årg. 40, nr 1, 7–13. Gulbrandsen, Odd (1954), ”Småbruken och jordbruksexporten – på längre sikt”. Balans, årg. 6, nr 2, 77–83. Nabseth, Lars (1954), ”Förslaget till ändrad företagsbeskattning”. Svensk Sparbankstidskrift, årg. 38, nr 8–9, 498–500. Wallander, Jan (1954), ”Stordrift och storföretag inom industrin”. Svensk Handel, årg. 10, nr 20, 475–477 och 511.


38  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

1955–1959 Wagner, Hans och Åke Ortmark (1955), ”Kemisk industri – en oumbärlig industri”. Teknisk Tidskrift, årg. 85, nr 33, 729–734. Albinsson, Göran (1956), ”Japans ekonomiska problem”. Fackföreningsrörelsen, årg. 36, nr 10, 200–206. Bentzel, Ragnar (1956), ”Produktivitetsproblem i den penning- och lönepolitiska diskussionen i vårt land”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 58, nr 4, 219–236. Ortmark, Åke (1956), ”Bilägaren och bilen”. Ekonomisk Revy, årg. 13, nr 6, 315–316. Rundblad, Bengt G. (1956), ”Urvalsmetoder och hushållsbegrepp i IUI:s bilundersökning”. Affärsekonomi, årg. 29, nr 18, 1206 och 1262. Wallander, Jan (1956), ”Bilismens finansiering”. Ekonomisk Revy, årg. 13, nr 7, 357–365. Wallander, Jan (1956), ”Samhällsplanering och industrilokalisering”. Plan, årg. 10, nr 1, 3–9. Wallander, Jan (1956), “Långtidsprogrammet och verkligheten”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 37, nr 2, 49–56. Ahrsjö, Göran (1957), ”Sveriges industriproduktion och export under efterkrigsåren”. Industritidningen Norden, årg. 85, nr 13, 177–180. Albinsson, Göran (1957), ”Efterfrågeanalys på bostadsområdet”. att bo, årg. 7, nr 3, 125–135. Albinsson, Göran (1957), ”Troliga tendenser i den framtida konsumtionsutvecklingen”. Svensk Handel, årg. 13, nr 3, 5–6. Gulbrandsen, Odd (1957), ”Jordbrukets avfolkning – förutsättningar och konsekvenser”. Kooperatören, årg. 54, nr 19, 422–427. Höök, Erik (1957), ”Från hemarbete till förvärvsarbete – ett skatteproblem”. Balans, årg. 9, nr 2, 61–64. Ahrsjö, Göran (1958), ”Konjunkturläget”. Industriförbundets Meddelanden, årg, 31, nr 1, 5–8. Ahrsjö, Göran (1958), ”Forskningsverksamheten vid Industriens Utredningsinstitut”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 31, nr 7, 238–241. Ahrsjö, Göran (1958), ”De sex – olikheternas marknad”. Svensk Handel, årg. 14, nr 14, 5–9 och 39. Albinsson, Göran (1958), ”Bebyggelsetyp och konsumtionsvaror. Inflyttningen till tätorterna”. Fönstret, årg. 35, nr 1, 6–8. Bentzel, Ragnar (1958), ”Konsumtionen i Sverige 1931–65”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 39, nr 1, 10–20. Höök, Erik (1958), ”Folkpensionens finansiering”. Ekonomisk Revy, årg. 15, nr 10, 713–723. Lidén, Lars (1958), ”Frankrike och frihandelsområdet”. Ekonomisk Revy, årg. 15, nr 3, 195–199.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  39

Lidén, Lars (1958), ”Förlängningen av Colomboplanen”. Ekonomisk Revy, årg. 5, nr 10, 54–57. Wallander, Jan (1958), ”Bilismen och kreditgivningen”. Ekonomisk Revy, årg. 15, nr 7, 472–479. Wallander, Jan (1958), ”Industriens Utredningsinstitut”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 39, nr 2, 53–58. Ahrsjö, Göran (1959), ”Ekonomin inför 1960”. Teknisk Tidskrift, årg. 89, nr 48, 1355–1356. Ahrsjö, Göran (1959), ”Konturer hos vår blivande nya stora ’hemmamarknad’”. Svensk Handel, årg. 15, nr 9, 5–10 och 38–40. Ahrsjö, Göran (1959), ”Fakta och funderingar om 60-talets tillgång och efterfrågan”. Svensk Handel, årg. 15, nr 12, 29–30. Albinsson, Göran (1959), ”Långsiktiga försäljningsprognoser – för branscher inom konsumtionsvaruområdet”. Ekonomisk Revy, årg. 16, nr 9, 594–603. Gillberg, Jan och Bengt G. Rundblad (1959), ”Användning av befolkningsregistret för undersökning av arbetskraftens rörlighet – en metodstudie”. Statistisk Tidskrift, årg. 8, nr 1, 27–31. Höglund, Bengt (1959), ”Jämviktsanalys, aktivitetsanalys och input-output”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 61, nr 2, 82–113. Mutén, Leif (1959), ”Skatteavdrag för donationer, trots allt?”. Balans, årg. 11, nr 4, 48–53. Wallander, Jan (1959), ”Input-output-analysen och samhällsplaneringen”. Plan, årg. 13, nr 4, 117–123. Wallander, Jan (1959), ”Överflödssamhället”. Ekonomisk Revy, årg. 16, nr 1, 20–25.

1960–1964 Ahrsjö, Göran (1960), ”Konjunkturläget våren 1960”. Teknisk Tidskrift, årg. 90, nr 20, 567–568. Ahrsjö, Göran (1960), ”Det ekonomiska läget hösten 1960”. Teknisk Tidskrift, årg. 90, nr 33, 882–884. Ahrsjö, Göran (1960), ”Världsekonomien just nu. En granskning av utvecklingen i olika länder”. Svensk Handel, årg. 16, nr 11, 5–8. Boman, Per-Olov (1960), ”Produktion och handel expanderar på de flesta håll i världen”. Svensk Handel, årg. 16, nr 5, 5–7. Höök, Erik (1960), ”Är vår offentliga sektor ofantlig? De offentliga utgifterna i internationell belysning”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 33, nr 8, 349– 352. Höök, Erik (1960), ”Vårt näringslivs omvandling. Perspektiv på 60-talet”. Ekonomisk Revy, årg. 17, nr 2, 95–103. Lidén, Lars (1960), ”Funktionsrabatter och konkurrens på lika villkor”. Ekono-


40  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

misk Revy, årg. 17, nr 5, 328–333. Lidén, Lars (1960), ”Europatanken och nationalstaten”. Ekonomisk Revy, årg. 17, nr 7, 497–503. Mutén, Leif (1960), ”Sextiotalets skatter. Perspektiv på 60-talet”. Ekonomisk Revy, årg. 17, nr 5, 185–194. Mutén, Leif (1960), ”Den ändrade bolagsbeskattningen”. Ekonomisk Revy, årg. 17, nr 10, 764–768. Nabseth, Lars (1960), ”Företagssparandet under 60-talet”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 33, nr 10, 435–440. Ståhl, Ingemar (1960), ”Input-output-analys”. Statistisk Tidskrift, årg. 9, nr 3, 177–182. Albinsson, Göran (1961), ”Några utvecklingstendenser inom svensk verkstadsindustri”. Ekonomisk Revy, årg. 18, nr 6, 405–412. Albinsson, Göran (1961), ”Efterfrågan på småhus – några synpunkter”. att bo, årg. 11, nr 2, 43–48. Kritz, Lars (1961), ”Fjärrtrafikens regionala fördelning”. Svenska Vägföreningens Tidskrift, årg. 48, nr 5, 194–198. Kritz, Lars (1961), ”Hur påverkar löneökningar företagens handlande?”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 34, nr 6, 280–283. Lidén, Lars (1961), ”Fabrikantens dilemma i distributionen”. Ekonomisk Revy, årg. 18, nr 8, 542–551. Lidén, Lars (1961), ”Industriförbundet och distributionsfrågorna”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 34, nr 7, 323–328. Mutén, Leif (1961), ”Bruttobeskattningen – fortfarande aktuell”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 34, nr 8, 379–383. Mutén, Leif (1961), ”Differentierad bolagsskatt, några komplikationer”. Balans, årg. 13, nr 2, 39–46. Vinell, Lars och Enrico E. Ponzio (1961), ”Egen reklamavdelning eller byrå?”. Affärsekonomi, årg. 34, nr 16, 1198 och 1262–1266, nr 18, 1367 och 1408–1410. Albinsson, Göran, Tore Sellberg, Bengt Dennis, Jan Rennerstedt och Herman Stolpe (1962), ”Är reklamen värd sitt pris?”. Ekonomisk Revy, årg. 19, nr 5, 374–389. Bentzel, Ragnar (1962), ”Svensk ekonomi 1960-65. Betänkande av 1959 års långtidsutredning”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 35, nr 4, 178–184. Burenstam Linder, Staffan (1962), ”Sveriges handelspolitiska alternativ: den ekonomiska innebörden”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 64, nr 4, 176–199. Ekström, John (1962), ”Vem köper kläder?”. Textil och Konfektion, årg. 19, nr 1, 15–18 och 26. Ekström, John (1962), ”Den svenska dryckeskonsumtionen”. Ekonomisk Revy, årg. 19, nr 2, 157–164.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  41

Endrédi, Gustav (1962), ”Konsumtionen av populärpress”. Ekonomisk Revy, årg. 19, nr 4, 316–320. Gillberg, Jan (1962), ”Oljepriserna lägre än för 10 år sedan”. Svensk Handel, årg. 18, nr 1, 10–11 och 25. Gillberg, Jan (1962), ”Samhällsuppgift av vikt att trygga bränsle- och energiförsörjningen”. Svensk Handel, årg. 18, nr 3, 10–11. Gillberg, Jan (1962), ”TV:s väg till svensk vardagsvara”. Sveriges Radios Årsbok, årg. 6, 142–147. Höök, Erik (1962), ”Den offentliga sektorns expansion”. Ekonomisk Revy, årg. 19, nr 10, 710–715. Kritz, Lars (1962), ”Lastbilarna – vad och vart de kör”. Svenska Vägföreningens Tidskrift, årg. 49, nr 2, 51–56. Mutén, Leif (1962), ”Behandlingen av deklarationsbrott i olika länder”. Svensk Skattetidning, årg. 29, nr 7, 290–296. Mutén, Leif (1962), ”Bruttobeskattningsidéerna och grosshandeln”. Svensk Handel, årg. 18, nr 5, 7 och 26–27. Sundström, Åke (1962), ”En ny dryckesutredning”. Alkoholfrågan, årg. 56, nr 2, 50–57. Vinell, Lars (1962), ”Kontinentens konjunkturkurva alltjämt relativt gynnsam”. Svensk Handel, årg. 18, nr 8, 5–6 och 26–27. Wohlin, Lars (1962), ”Private Brands”. Den Svenska Marknaden, årg. 18, nr 9, 32–39. Albinsson, Göran (1963), ”Perspektiv på 70-talets konsumtion”. Svensk Linje, årg. 22, jubelnummer, 46–48. Bentzel, Ragnar, Assar Lindbeck och Ingemar Ståhl (1963), ”Replik om hyreskontrollen”. Tiden, årg. 55, nr 6, 355–360. Lindbeck, Assar (1963), ”Bostadsbristen – ett prisbildningsproblem”. Ekonomisk Revy, årg. 20, nr 2, 120–130. Lindbeck, Assar (1963), ”Forskarutbildning och forskarkarriär”. Tiden, årg. 55, nr 10, 580–588. Sundström, Åke (1963), ”Alkoholkonsumtionen 1970”. Reformatorn, nr 4, 46–63. Åberg, Carl Johan (1963), ”Användning av förväntnings- och planstatistik för prognoser”. Statistisk Tidskrift, årg. 1, nr 3, 191–200. Albinsson, Göran (1964), ”Kulturlivets affärsaspekter och affärslivets kulturaspekter”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 4, 202–203. Albinsson, Göran (1964), ”Höj välfärden – legalisera hyreshajarna”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 5, 303–305. Albinsson, Göran (1964), ”En publicistisk pyrrhusseger”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 6, 350–351. Albinsson, Göran (1964), ”Mot Norden! Mot Norden!”. Industriförbundets Tid-


42  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

skrift, årg. 2, nr 7, 414–415. Albinsson, Göran (1964), ”Den tänkande arkitekten”, Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 8, 506–507. Albinsson, Göran (1964), ”Det progressiva framåtskridandet”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 10, 654. Höglund, Bengt (1964), ”Input-Output”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 3, 128–132. Jungenfelt, Karl G. (1964), ”Den svenska långtidsplaneringens metodik”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 45, nr 4, 109–112. Mutén, Leif (1964), ”Skattelagar och ekonomisk tillväxt”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 1, 15. Mutén, Leif (1964), ”Skattereformremiss”. Ekonomisk Revy, årg. 21, nr 10, 607– 611. Olsson, Bertil (1964), ”Arbetskraft och företagslokalisering”. Svensk Sparbankstidskrift, årg. 48, nr 2, 67. Törnqvist, Gunnar (1964), ”Transportkostnadernas betydelse för industrins lokalisering”. Ekonomisk Revy, årg. 21, nr 1, 34–43. Vinell, Lars (1964), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 16, nr 1. [Skrift utarbetad inom IUI av Lars Vinell och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.] Vinell, Lars (1964), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 16, nr 2. [Skrift utarbetad inom IUI av Lars Vinell och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.] Vinell, Lars (1964), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 16, nr 3. [Skrift utarbetad inom IUI av Lars Vinell och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.]

1965–1969 Albinsson, Göran (1965), ”Marknadshushållningens redivivus”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 1, 30–31. Albinsson, Göran (1965), ”Ord, ord, ord”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 2, 84–85. Albinsson, Göran (1965), ”Önsketänkande”. Industriförbundets Tidskrift¸ årg. 3, nr 3, 146–147. Albinsson, Göran (1965), ”Vårt behov av stöd – och annonser”. Industriförbundets Tidskrift¸ årg. 3, nr 5, 288–289. Albinsson, Göran (1965), ”Mediokratins minoriteter”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 7, 414–415. Bergström, Villy (1965), ”Övergiven utjämningspolitik?”. Tiden, årg. 57, nr 7, 401–407.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  43

Jungenfelt, Karl G. (1965), ”Lärdomar av femtiotalet”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 4, 201–204. Löwenthal, Bengt-Göran (1965), ”Några järn- och stålföretags finansieringsförhållanden under senare år”. Jernkontorets Annaler, årg. 149, nr 6, 285–294. Mutén, Leif (1965), ”Beskattningen av aktievinsterna”. Ekonomen, årg. 9, nr 8, 1–2 och 5. Mutén, Leif (1965), ”Något om beskattningens betydelse för fastighetsmarknaden och fastighetsvärderingen”. Svensk Lantmäteritidskrift, årg. 57, nr 2, 177–183. Mutén, Leif (1965), ”Varför specialbeskatta familjeföretagen?”. Ekonomen, årg. 9, nr 11, 27–32. Mutén, Leif (1965), ”Något om skatt på tomtförsäljning”. Kommunernas Tidskrift, årg. 46, nr 7/8, 481–486. Salaj, Branko (1965), ”Byggnadsarbetarens årsinkomst”. Byggnadsindustrin, årg. 35, nr 17, 1509–1514. Vinell, Lars (1965), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 17, nr 1. [Skrift utarbetad inom IUI av Lars Vinell och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.] Vinell, Lars (1965), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 17, nr 2. [Skrift utarbetad inom IUI av Lars Vinell och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.] Vinell, Lars (1965), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 17, nr 3. [Skrift utarbetad inom IUI av Lars Vinell och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.] Beckeman, Jan (1966), ”Teknikfaktorn – avgörande men osäker post vid industriprognos”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 3, 116–122. Eliasson, Gunnar (1966), ”Investeringsfonderna som konjunkturregulator”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 2, 72–76. Eliasson, Gunnar (1966), ”Finansieringsproblem inom industrin?”. Ekonomisk Revy, årg. 23, nr 5, 583–588. Endrédi, Gustav (1966), ”Konsumtionen år 1970 – värdet av en prognos”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 3, 123–129. Gulbrandsen, Odd (1966), ”Framtid för jordbruket!”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 6, 308–314. Gulbrandsen, Odd och Assar Lindbeck (1966), ”Svensk jordbrukspolitik mot internationell bakgrund”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 47, nr 4, 95–105. Lindbeck, Assar (1966), ”Jordbrukspolitiken”. Tiden, årg. 58, nr 5, 263–269. Lindbeck, Assar (1966), ”Samhällsekonomiska krav driver fram den nya jordbrukspolitiken”. Fackföreningsrörelsen, årg. 46, nr 12, 429–435. Lundberg, Svante (1966), ”Långtidsutredningen: Klädköpen upp 30 % 1964– 1970”. Textil och Konfektion, årg. 23, nr 2, 22–24.


44  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Löwenthal, Bengt-Göran (1966), ”Industrins finansieringsförhållanden 1955– 1962”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 9, 500–505. Mutén, Leif (1966), ”Är skatt på arbetskraft någonting för Sverige?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 5, 273–275. Mutén, Leif (1966), ”Förslag till bolagsskatt i Norge”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 10, 574–576. Mutén, Leif (1966), ”Hur fungerar det svensk-amerikanska dubbelbeskattningsavtalet för forskarna?”. Läkartidningen, årg. 63, nr 20, 1930–1934. Nabseth, Lars (1966), ”Utbildning som ekonomisk framstegsfaktor”. Studenten, årg. 18, nr 6, 6–13. Nabseth, Lars (1966), ”Ekonomisk tillväxt i Sverige”. Ekonomisk Revy, årg. 23, nr 9, 519–523. Rydén, Bengt (1966), ”Fakta om industrins strukturförändringar”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 1, 16–22. Rydén, Bengt (1966), ”Företagskoncentrationen sätter nya rekord”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 4, 185–189. Rydén, Bengt (1966), ”Företagsnedläggningarna – krissymptom eller sundhetstecken?”. Ekonomisk Revy, årg. 23, nr 10, 561–566. Rydén, Bengt (1966), ”Samgående mellan företag – former och problem”. Grafiskt Forum, årg. 71, nr 12, 558–563. Rydén, Bengt (1966), ”Om produktionsväxten och vår besvärliga industristatistik”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 8, 451–455. Rydén, Bengt (1966), ”Om förändringens vind”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 9, 526–528. Rydén, Bengt (1966), ”Hur ter sig framtiden för de mindre enheterna?”. Ekonomen, årg. 42, nr 11, 15–22. Rydén, Bengt (1966), ”Om staten, Hagnell och hjälpgumman”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 4, nr 10, 582–583. Salaj, Branko och Frank Ahlford (1966), ”Amerikanskt och svenskt småhusbyggande. En kostnadsjämförelse”. Byggnadsindustrin, årg. 36, nr 5, 43–57. Skår, John (1966), ”Den privata konsumtionen 1965–70”. Kooperatören, årg. 63, nr 2, 54–60. Vinell, Lars (1966), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 18, nr 1. [Skrift utarbetad inom IUI av Lars Vinell och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.] Vinell, Lars (1966), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 18, nr 2. [Skrift utarbetad inom IUI av Lars Vinell och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.] Vinell, Lars (1966), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 18, nr 3. [Skrift utarbetad inom IUI av Lars Vinell och distribuerad av SAF:s sektion


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  45

för företagsnämnder, Stockholm.] Bröms, Jan (1967), ”Eurodollarmarknaden”. Ekonomisk Revy, årg. 24, nr 9, 497–504. Bröms, Jan (1967), ”Kreditbristen och företagens investeringar”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 1, 14–18. Bröms, Jan (1967), ”Dilemmat statligt företagande”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 2, 32–35. Bröms, Jan (1967), ”Ekonomisk teori i omvandling”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 7, 46–52. Ekström, John (1967), ”EEC i arbete”. Världspolitikens dagsfrågor, nr 2‒3, s. 3‒7. Stockholm: Utrikespolitiska institutet. Ekström, John (1967), ”Industripolitik inom EEC”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 4, 12–18. Ekström, John (1967), ”Svensk handels- och industriutveckling i Europaperspektiv”. Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, årg. 90, nr 2, 37–56. Ekström, John (1967), ”Problemindustrier och industriproblem i Västeuropa”. Index, årg. 42, nr 7, 1–7. Eliasson, Gunnar (1967), ”Industrins externa finansiering 1950–1970”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 3, 29–34. Gulbrandsen, Odd (1967), ”Jordbrukspriser och världssvält”. Annales Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis, årg. 11, 51–69. Mutén, Leif (1967), ”Mervärdeskatteförslaget”. Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, årg. 90, nr 3, 57–81. Mutén, Leif (1967), ”Förslag till skattereform i Canada”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 3, 42–43. Nabseth, Lars (1967), ”Väginvesteringarna och samhällsekonomin”. Svenska Vägföreningens Tidskrift, årg. 54, nr 2, 64–67. Nabseth, Lars (1967), ”Verksamheten vid Industriens Utredningsinstitut”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 1, nr 10, 316–320. Rydén, Bengt (1967), ”Om stora företag och små”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 1, 29–32. Rydén, Bengt (1967), ”Fusionsåret 1966 och strukturfonden”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 2, 20–24. Rydén, Bengt (1967), ”Om puritanism och konjunkturer”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 3, 38–40. Rydén, Bengt (1967), ”Om stordrift och ensidighet”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 5, 38–40. Rydén, Bengt (1967), ”Om innovationens betydelse”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 6, 34–36. Rydén, Bengt, (1967), ”Bör företagen diversifiera?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 7, 32–34.


46  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Rydén, Bengt (1967), ”Reflexioner kring investeringsbanken”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 9, 44–47. Rydén, Bengt (1967), ”Om familjeföretagets mognadsproblem”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 10, 34–36. Rydén, Bengt (1967), ”Koncentration och strukturanpassning inom svensk industri under efterkrigstiden”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 48, nr 2, 46–53. Vinell, Lars (1967), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 19, nr 1. [Skrift utarbetad inom IUI av Lars Vinell och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.] Vinell, Lars (1967), ”Det ekonomiska läget”. Det ekonomiska läget, årg. 19, nr 2. [Skrift utarbetad inom IUI av Lars Vinell och distribuerad av SAF:s sektion för företagsnämnder, Stockholm.] Bergström, Villy (1968), ”Näringspolitiken och inkomsterna”. Tiden, årg. 60, nr 3, 135–143. Bröms, Jan (1968), ”Europa klarar amerikansk utmaning”. Svensk Sparbankstidskrift, årg 52, nr 2, 107–113. Bröms, Jan (1968), ”Inkomstfördelningen i stöpsleven”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 1, 40–42. Bröms, Jan (1968), ”Tolv väckarklockor”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 8, 37–40. Ekström, John (1968), ”Hur utvecklas industrin fram till 1970?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 5, 13–19. Ekström, John (1968), ”Fransk ekonomi efter majrevolten”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 7, 18–21. Eliasson, Gunnar (1968), ”Hur påverkar konjunkturen företagens investeringar?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 1, 18–21. Eliasson, Gunnar (1968), ”Vi måste kunna tidsdatera konjunkturändringar”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 10, 4–9. Eliasson, Gunnar (1968), ”Sparande, investeringar och kreditförmedling”. Ekonomisk Revy, årg. 25, nr 3, 165–171. Gulbrandsen, Odd och Carl-Gustaf Bratt (1968), ”Omdaning av jordbruket på 1970- och 1980-talen”. Plan, årg. 22, nr 1, 15–20. Gustafsson, Siv (1968), ”Hur dålig är småföretagens lönsamhet?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 8, 28–30. Gustafsson, Siv (1968), ”Makroekonomi”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 10, 43–44. Lindbeck, Assar och Lars Matthiessen (1968), ”Finanspolitiska tvångströjor”. Tiden, årg. 60, nr 3, 173–183. Lindbeck, Assar (1968), ”Galbraith – skönlitterär angripare av industristaten”. Svensk Sparbankstidskrift, årg. 52, nr 4, 201–206.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  47

Lindbeck, Assar (1968), ”Samhällsvetenskaplig forskning – problem och utvecklingstendenser”. SACO-Tidningen, årg. 15, nr 6, 130–134. Löfgren, Torsten (1968), ”Godstransporterna under efterkrigstiden”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 5, 28–31. Nabseth, Lars (1968), ”Är storstadsregionen en stimulans för ekonomisk tillväxt?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 3, 20–26. Nabseth, Lars (1968), ”Aktiviteter inom IUI”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 2, nr 38, 932–933. Rydén, Bengt (1968), ”Plus och minus för lågprisimporten”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 1, 28–30. Rydén, Bengt (1968), ”Fusionsvågen rullar vidare”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 3, 12–19. Rydén, Bengt (1968), ”Ekonomi och politik”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 4, 47–50. Rydén, Bengt (1968), ”Om makt m.m.”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 5, 49–51. Rydén, Bengt (1968), ”Ekonomisk politik i perspektiv”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 6, 30–32. Rydén, Bengt (1968), ”Lönar det sig att spekulera i börsfusioner?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 7, 26–29. Rydén, Bengt (1968), ”En ny och frisk samhällsteori”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 1, 43–45. Rydén, Bengt (1968), ”Ideologisk striptease”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 1, 45–47. Rydén, Bengt (1968), ”Om varselstatistik och isberg”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 10, 28–32. Bergström, Villy (1969), ”Anteckningar från Jugoslavien”. Tiden, årg. 61, nr 4, 235–240. Bröms, Jan (1969), ”Lanseringar som lyckats”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 6, nr 3, 30. Bröms, Jan (1969), ”Kommuner som konsumenter”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 3, 31–32. Bröms, Jan (1969), ”Om instabiliteter i stabiliteter”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 4, 37. Bröms, Jan (1969), ”Datamaskinernas samhälle”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 5, 35–36. Ekström, John (1969), ”Tredje vägen för statliga företag. Fransk ’Olhede-rapport’”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 2, 14–17. Ekström, John (1969), ”Den gemensamma energipolitiken”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 2, 31.


48  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Ekström, John (1969), ”Konsekvenserna av novemberkrisen”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 3, 35–37. Ekström, John (1969), ”Japans expansionsmodell: Kontroll och konkurrens”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 7, 18–21. Ekström, John (1969), ”Japan på 70–talet: Exportkonkurrensen skärps – importmöjligheterna ökar. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 9, 18–21. Gulbrandsen, Odd (1969), ”Prisprognoser och samhällsplanering”. Plan, årg. 23, nr 2, 39–45. Kritz, Lars (1969), ”Transportpolitiska perspektiv”. Ekonomisk Revy, årg. 26, nr 3, 159–164. Lidén, Margit (1969), ”Konsumentläget i god belysning”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 2, 24. Löfgren, Torsten (1969), ”IUI utreder lågprisimporten”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 5, 29. Nabseth, Lars (1969), ”Har svensk stålindustri någon framtid?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 10, 16–20. Rundfelt, Rolf (1969), ”Börsbok för initierade”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 1, 42–43. Rundfelt, Rolf (1969), ”Stimulerande om effektivitet”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 4, 35. Rydén, Bengt (1969), ”Hjälpreda för ekonomer och andra”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 1, 40–42. Rydén, Bengt (1969), ”Industrins strukturomvandling – en rationaliseringsprocess”. Svensk Sparbankstidskrift, årg. 53, nr 2, 79–90. Rydén, Bengt (1969), ”Fusionsfacit 1968”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 1, 8–14. Rydén, Bengt (1969), ”Den fantastiska verkligheten”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 2, 27. Rydén, Bengt (1969), ”Aktiebud gav insyn”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 2, 35. Rydén, Bengt (1969), ”Om glesbygd och avfolkning”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 5, 37. Rydén, Bengt (1969), ”Sveriges 500 största företag”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 9, 24–25. Skår, John (1969), ”Hjälpreda för ekonomer och andra”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 3, 29–30. Åberg, Yngve (1969), ”Produktionsutvecklingen i svensk industri”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 7, nr 4, 16–20. Åberg, Yngve (1969), ”Produktionssambanden och vinstutvecklingen i svensk skogsindustri”. Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 50, nr 1, 5–10.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  49

1970–1974 Bröms, Jan (1970), ”Omvandling och konkurrens i skogsindustrin”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 8, nr 10, 10–13. Du Rietz, Gunnar (1970), ”Krigshövitsmännens krigsmakt”. Statsanställd, årg. 16, nr 3, 10–11. Ekström, John (1970), ”Ekonomer analyserar varvsindustrins problem”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 8, nr 2, 28–31. Ekström, John (1970), ”Är Japan ett hot eller ett löfte?”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 8, nr 3, 40–41. Ekström, John, Ragnar Bentzel och Lars Nabseth (1970), ”En framtidsbedömning – De svenska varvens utvecklingsmöjligheter”. Svensk Sjöfartstidning, årg. 66, nr 5, 24–28, 70, 84–86. Eliasson, Gunnar (1970), ”Multinationella företag och integration”. Ekonomisk Revy, årg. 27, nr 8, 443–447. Eliasson, Gunnar (1970), ”Betalningsobalans och utrikeshandel”. Ekonomisk Revy, årg. 27, nr 9, 519–525. Klevmarken, Anders (1970), ”Olikhetskoefficienter, några deskriptiva mått för utfallsanalys av prognoser”. Statistisk Tidskrift, årg. 8, nr 4, 261–273. Nabseth, Lars (1970), ”Ekonomisk översikt”. Svensk Sparbankstidskrift, årg. 54, nr 3, 168–170. Rydén, Bengt (1970), ”Ett nytt stort fusionsår”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 8, nr 1, 10–14. Rydén, Bengt (1970), ”Forskare i samhällsdebatten”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 8, nr 4, 39–40. Wohlin, Lars (1970), ”Struktur – expansion”. Skogen, årg. 57, nr 24, 606–608. Wohlin, Lars (1970), ”Strukturomvandling inom skogsindustrin”, Skandinaviska Banken Kvartalsskrift, årg. 51, nr 4, 104–109. Bröms, Jan (1971), ”Industrifusionerna räddar sysselsättningen”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 9, nr 6, 22–24. Du Rietz, Gunnar (1971), ”Militärkris”. Tiden, årg. 63, nr 5, 302–309. Du Rietz, Gunnar (1971), ”Räknar försvarsledningen rätt?”. Tiden, årg. 63, nr 9, 524–533. Du Rietz, Gunnar (1971), ”Måste alla generaler vara officerare?”. Tiden, årg. 63, nr 2, 84–90. Klevmarken, Anders (1971), ”Den svåra konsten att räkna inkomst- och löneökningar”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 9, nr 4, 20–23. Klevmarken, Anders (1971), ”Två undersökningar av den privata konsumtionen i Sverige”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 5, nr 32/33, 938, 940–941 och 944 samt nr 37, 1068–1069. Klevmarken, Anders (1971), ”Konsumtionsutvecklingen fram till 1975”. Affärs-


50  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

världens Finanstidning, årg. 5, nr 32, 938–944. Kritz, Lars (1971), ”Ny engelsk transportpolitik”. Svenska Vägföreningens Tidskrift, årg. 58, nr 4, 28–34. Renck, Olle (1971), ”Strategisk planering”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 9, nr 2, 31. Swedenborg, Birgitta (1971), ”Svenska utlandsinvesteringar. Aktuell kartläggning för ökad kunskap. IUI utreder motiv och omfattning”. Svensk Export, årg. 77, nr 9, 4–6. Du Rietz, Gunnar (1972), ”Försvarsvetenskap”. Tiden, årg. 64, nr 2, 121–124. Gustafsson, Siv (1972), ”Färre fusioner även 1971”. Vår Industri, årg. 1, nr 1, 36–37. Klevmarken, Anders (1972), ”Industritjänstemännens lönestruktur”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 6, nr 43, 1262, 1264 och 1266. Kritz, Lars (1972), ”Transportpolitiken – och statistiken”. Vår Industri, årg. 1, nr 10, 16–18. Nabseth, Lars (1972), ”Den långsammare produktivitetsstegringen – tillfällighet eller allvarligt problem?”. Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, årg. 53, nr 2, 53–60. Nabseth, Lars och Rolf Rundfelt (1972), ”Reklamens bestämningsfaktorer”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 6, nr 22, 736 och 738. Wohlin, Lars (1972), ”Skogsindustrin i självanalys. Virket styr utbyggnadstakten”. Vår Industri, årg. 1, nr 4, 10–12. Wohlin, Lars och Erik Dahmén (1972), ”Industritillväxt och kapitaltillförsel”. Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, årg. 95, nr 4, 109–143. Bröms, Jan (1973), ”Turgev-rapporten om transportgrenarnas kostnadsansvar”. Svenska Vägföreningens Tidskrift, årg. 60, nr 7, 6–8. Bröms, Jan (1973), ”Trendbrott med förhinder. 1973 års långtidsutredning”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 7, nr 22, 780–786. Carlsson, Bo (1973), ”Sveriges import från låglöneländer”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 7, nr 40, 1238–1242. Du Rietz, Gunnar (1973), ”Markpolitiken i Sverige – från planmonopol till detaljreglering”. Ekonomisk Debatt, årg. 1, nr 6, 381–391. Du Rietz, Gunnar (1973), ”Den militära förkunnelsen och verkligheten”. Tiden, årg. 65, nr 1, 25–38. Du Rietz, Gunnar (1973), ”Mera om boendekostnaderna”. Ekonomisk Debatt, årg. 1, nr 5, 346–347. Gustafsson, Siv (1973), ”Livsmedelsbranschen i centrum”. Vår Industri, årg. 2, nr 1, 43–44. Klevmarken, Anders (1973), ”En ny modell för ATP-systemet”. Statistisk Tidskrift, årg. 11, nr 5, 403–412. Lignell, Anita (1973), ”Tillväxtsamhället”. Svensk Tidskrift, årg. 6, nr 5/6, 242–


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  51

246. Lignell, Anita (1973), ”Den kemiska industrins forsknings- och utvecklingsarbete”. Modern Kemi med Teknik och Miljö, årg. 2, nr 11, 19–22. Lindström, Bertil och Annkristin Lindström (1973), ”Energin i samhällsutvecklingen. Frågor inför en alternativ framtid”. Vår Lösen, årg. 64, nr 10, 610–613. Lindström, Bertil (1973), ”Om butiksdöden”. Ekonomisk Debatt, årg. 1, nr 1, 53– 54. Lindström, Bertil (1973), ”Marknaderna mellan generationerna”. Ekonomisk Debatt, årg. 1, nr 8, 521–522. Ohlsson, Lennart (1973), ”Metallmanufakturindustrin – ännu en ’problembransch’?”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 7, nr 38, 1166 samt 1168–1169. Samuelsson, Hans-Fredrik (1973), ”Utlandsföretag i Sverige. Utveckling 1965– 1970”. Ekonomisk Revy, årg. 30, nr 1, 22–32. Thiel, Eva (1973), ”Lönsamheten på svenska företags produktion utomlands”. Ekonomisk Revy, årg. 30, nr 6, 291–299. Wohlin, Lars (1973), ”Affärsbankernas roll för industrins finansiering”. Ekonomisk Revy, årg. 30, nr 1, 503–512. Bröms, Jan (1974), ”Trygghet i anställningen försämrar solidariteten”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 8, nr 8, 236–237. Du Rietz, Gunnar (1974), ”Krigsvetenskap och krigskonst”. Tiden, årg. 66, nr 3, 189–192. Du Rietz, Gunnar (1974), ”Vår olösta försvarsfråga”. Tiden, årg. 66, nr 4, 220– 227. Eriksson, Göran (1974), ”Arbetsuppgifter och ansvarsområden för chefen för SP”. Den Svenska Marknaden, årg. 30, nr 8, 19–21. Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1974), ”Utvecklingen av hushållens inkomster efter skatt 1974–1975”. Industrikonjunkturen, årg. 3, hösten 1974, 96–114. Klevmarken, Anders (1974), ”Ekonometrins ställning i Sverige”. Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 4, 245–248. Lindström, Bertil (1974), ”Valarna och det kapitalistiska systemet”. Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 2, 123. Lindström, Bertil (1974), ”Den oekonomiska blåvalen”. Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 4, 252. Lindström, Bertil (1974), ”Lönebildningens funktioner”. Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 6, 337–351. Wohlin, Lars (1974), ”Kommer industrisektorn att gå tillbaka i Sverige?”. Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 7, 395–402.

1975–1979 Carlsson, Bo (1975), ”Energibeskattning och energianvändning”. Ekonomisk De-


52  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

batt, årg. 3, nr 8, 478–484. Carlsson, Bo (1975), ”Industrin 1980: Struktur och energiåtgång”. Vår Industri, årg. 4, nr 4, 5–8. Dahlberg, Lars (1975), ”Tack, nästa!”. Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 1, 65–68. Dahlberg, Lars (1975), ”Vårddagar som prestationsmått”. Läkartidningen, årg. 72, nr 33, 3056–3058. Dahlberg, Lars (1975), ”Sjukvårdskonsumtionens expansion”. Sjukhuset, årg. 52, nr 1/2, 67–69. Du Rietz, Gunnar (1975), ”Mänskorna i krigsmakten”. Statsanställd, årg. 21, nr 3, 15 och 20. Eliasson, Gunnar (1975), ”Nationell planering enligt USA-modell”. Vår Industri, årg. 4, nr 2, 16–17. Eliasson, Gunnar (1975), ”Kan företagen trygga jobben under 1976?”. Vår Industri, årg. 4, nr 10, 3 och 56. Eriksson, Göran (1975), ”SP-plan”. Den Svenska Marknaden, årg. 31, nr 4, 39–40. Gustafsson, Siv (1975), ”En annorlunda presentation av statstjänstemannastatistiken”. Statistisk Tidskrift, årg. 13, nr 4, 328–333. Gustafsson, Siv (1975), ”Kvinnors låga löner”. Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 8, 440–447. Holmlund, Bertil m.fl. (1975), ”Arbetsmarknaden i Norrbotten och Stålverk 80”. Plan, årg. 29, nr 6, 271–278. Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1975), ”En progressiv skatt i en inflationsekonomi”. Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 8, 468–477. Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1975), ”Skatteomläggningarna 1975 och 1976 och deras effekter på hushållens inkomstutveckling”. Industrikonjunkturen, årg. 4, hösten 1975, 105–119. Klevmarken, Anders (1975), ”Ett par exempel på praktisk användning av Markovkedjor”. Statistisk Tidskrift, årg. 13, nr 3, 189–204. Klevmarken, Anders (1975), ”Några principer för valet mellan ’brutto- och nettometoderna’ vid beräkning av konsumentprisindex för prissubventionerade varor”. Statistisk Tidskrift, årg. 13, nr 1, 11–18. Lindström, Bertil (1975), ”Att bygga bort bristen på yrkesarbetare”. Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 3, 214–215. Thiel, Eva (1975), ”Utvecklingen på euromarknaden”. Ekonomisk Revy, årg. 32, nr 3, 129. Carlsson, Bo (1976), ”Industrin 1980: struktur och energiåtgång”. Vår Industri, årg. 5, nr 4, 5–8. Carlsson, Bo och Ulf Jakobsson (1976), ”Sveriges ekonomi 1980 – utan Stålverk 80”. Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 8, 492–496. Dahlberg, Lars, Ulf Jakobsson och Göran Normann (1976), ”Beskattningen i ett


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  53

långsiktigt perspektiv”. Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 5, 311–321. Du Rietz, Gunnar (1976), ”Upplysning eller propaganda”. Tiden, årg. 68, nr 10, 594–597. Gustafsson, Siv (1976), ”Daghemmen och lönsamheten”. Personaltjänst, årg. 12, nr 8, 24–26. Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1976), ”Hagapaketens innebörd”. Svensk Skattetidning, årg. 43, nr 8, 551–566. Lindström, Bertil (1976), ”Om hembiträden, bullerstörda människor och avgifter på bilismen”. Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 3, 246–248. Lindström, Bertil (1976), ”Skall vi jämna ut inkomst eller lycka?”. Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 7, 474–476. Lindström, Bertil (1976), ”Fackförbund som ’Public Utilities’”. Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 8, 529–531. Lindström, Bertil (1976), ”Industriens Utredningsinstitut. Ökande efterfrågan på grafiska produkter”. Grafiskt Forum, årg. 81, nr 6/7, 17–18. Eriksson, Göran och Bo Lindörn (1976), ”Kan industrin finansiera sina investeringar?”. Ekonomisk Revy, årg. 33, nr 6, 302–306. Renck, Olle och Thomas Thorburn (1976), ”Göta kanals utbyggnad – en diskussion av samhällsekonomisk kalkylmetodik”. Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 6, 213–221. Wohlin, Lars (1976), ”Konkurrenskraft, bytesbalansmål och resursfördelning – en diskussion i anslutning till IUI:s långtidsbedömning”. Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift. årg. 57, nr 3–4, 78–86. Carlsson, Bo (1977), ”Energipriser, branschstruktur och teknologival: en internationell jämförelse”. Ekonomisk Debatt, årg 5, nr 7, 464–472. Grufman, Anders (1977), ”Beskatta energins produktivitetsförsämring”. Ekonomisk Debatt, årg. 5, nr 7, 485–488. Gustafsson, Siv (1977), ”Förvärvsfrånvarons kostnader”. Ekonomisk Debatt, årg. 5, nr 8, 540–545. Horwitz, Eva Christina (1977), ”Svensk export 1977”. Svensk Tidskrift, årg. 64, nr 1, 32–35. Eliasson, Gunnar (1978), ”Förändrade prisrelationer och utslaget kapital – vad är produktionskapaciteten värd?”. Ekonomisk Revy, årg. 35, nr 5, 241–244. Gustafsson, Siv (1978), ”Är det fortfarande antingen eller?”. Personal, människor & arbete, årg. 1, nr 3, 22–25. Gustafsson, Siv (1978), ”Löneskillnaderna mellan män och kvinnor – en ekonometrisk analys”. Statistisk Tidskrift, årg. 16, nr 3, 205–217. Lindström, Bertil (1978), ”Ändringar av Sveriges roll i den internationella arbetsfördelningen”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 31, nr 1, 55–73. Lindörn, Bo (1978), ”Industrins tillväxt och långsiktiga finansiering”. Ekonomisk


54  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Revy, årg. 35, nr 5, 222–229. Lindörn, Bo, Ambjörn Berglund och Owe Gärdin (1978), ”Läromedelsmarknaden. Produktions- och konkurrensförhållanden”. Pris- och kartellfrågor, årg. 22, nr 10, 40–46. Bergström, Villy och Jan Södersten (1979), ”Nominella och reala vinster i svensk industri”. Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift. årg. 60, nr 1–2, 47– 57. Bergström, Villy och Jan Södersten (1979), ”Har industrins vinster verkligen fallit?”. Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift. årg. 60, nr 3–4, 114–117. Carlsson, Bo (1979), ”70-talets ekonomiska kris i historisk belysning”. Ekonomisk Debatt, årg. 7, nr 3, 156–164. Eliasson, Gunnar (1979), ”Att investera i rätt 80-tal”. Ekonomisk Revy, årg. 36, nr 9, 358–364. Grufman, Anders och Bo Carlsson (1979), ”Teknikens roll i dagens ekonomiska kris”. Ekonomen, årg. 55, nr 4, 34–37. Normann, Göran (1979), ”Om behovet av en allmän produktionsfaktorskatt”. Skattenytt, årg. 29, nr 3, 90–99. Normann, Göran (1979), ”Förtydliganden om promsen och några alternativ”. Ekonomisk Debatt, årg. 7, nr 3, 226–229. Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Sparråd till herr Mundebo”. Ekonomisk Debatt, årg. 7, nr 1, 52–54.

1980–1984 Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1980), ”Erfarenheter av 70-talets arbetsmarknadspolitik”. Ekonomisk Debatt, årg. 8, nr 4, 252–264. Eliasson, Gunnar (1980), ”Hushållens krediter: förstärkt hävstång för förmögenhet och konsumtion”. Ekonomisk Revy, årg. 37, nr 1/2, 11–14. Axell, Bo (1981), ”Inflation och penningmängd: Den svenska inflationen – ett symposium”. Ekonomisk Debatt, årg. 9, nr 4, 280–284. Rydeman, Anders (1981), ”Stark internationell räntepress”. Ekonomisk Revy, årg. 38, nr 7, 307–314. Axell, Bo (1982), ”Budgetunderskottet”. Svensk Tidskrift, årg. 72, nr 9/10, 456– 462. Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1982), ”Industrins sårbarhet och anpassningsförmåga”. Ekonomisk Debatt, årg. 10, nr 6, 374–377. Murray, Richard (1982), ”Har statens skuta förlorat styrfarten?”. AdministrationsTEMA, årg. 9, nr 3, 26–27. Axell, Bo (1983), ”Budgetunderskott och implicit beskattning”. Ekonomisk Debatt, årg. 11, nr 4, 275–281. Carlsson, Bo (1983), ”Det svenska industristödet i internationell jämförelse”. Eko-


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  55

nomisk Debatt, årg. 11, nr 7, 466–477. Holmlund, Bertil och Bengt-Christer Ysander (1983), ”Skattebaserad inkomstpolitik – principer och problem”. Ekonomisk Debatt, årg. 11, nr 6, 407–413 och 415–418. Jansson, Leif och Björn Wikner (1983), ”Vi måste hjälpa småföretag att växa till storföretag”. Ledarskap/Ekonomen, årg. 59, nr 4, 45–47. Ysander, Bengt-Christer (1983), ”Prisstabilisering kräver inkomstpolitik: På rätt kurs?” Inlägg från fem ekonomer om den ekonomiska politiken”. Ekonomisk Debatt, årg. 11, nr 2, 85–87. Björklund, Anders (1984), ”Varför arbetsmarknadspolitik?”. Ekonomisk Debatt, årg. 12, nr 4, 230–240. Carlsson, Bo (1984), ”Klas Eklund och budgetunderskottet”. Ekonomisk Debatt, årg. 12, nr 1, 42–45. Carlsson, Bo (1984), ”Efter skatteomläggningen?”. Svensk Tidskrift, årg. 71, nr 2, 70–75. Eliasson, Gunnar (1984), ”Schumpeter var en vis man”. Forum, årg. 89, nr 6, 2–4. Södersten, Jan och Bengt-Christer Ysander (1984), ”Bolagsskatten – en politisk och ekonomisk kökkenmödding”. Ekonomisk Debatt, årg. 12, nr 8, 499–511.

1985–1989 Björklund, Anders (1985), ”Nödvändig arbetslöshet”. Forskning och Framsteg, årg. 20, nr 2, 13–18. Oxelheim, Lars (1985), ”Så utvecklas en effektiv valutariskhantering”. Balans, årg. 11, nr 3, 30–37. Södersten, Jan och Bengt-Christer Ysander (1985), ”Förenklad bolagsskatt”. Ekonomisk Debatt, årg. 13, nr 2, 97–109. Bergholm, Fredrik och Lars Jagrén (1986), ”Mjukvaruinvesteringarnas storlek och betydelse”. Ekonomisk Debatt, årg 14, nr 4, 297–304. Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1986), ”Företagens flexibilitet vid kriser”. Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, årg. 154, nr 3, 119–129. Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1987), ”Arbetslöshetsersättningens finansiering”. Ekonomisk Debatt, årg. 15, nr 8, 658–662. Eliasson, Gunnar (1987), ”Vad kan vi lära oss av Joseph Schumpeter?”. Marknadsekonomisk Tidskrift, årg. 2, nr 1, 14–16. Eliasson, Gunnar (1987/1988), ”Kunskapskapitalet i produktionen”. Tidskrift för Dokumentation, årg. 39, nr 2 1987/1988, 51–58 och 62. Södersten, Jan (1987), ”Lönsamhet i svensk industri”. Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift, årg. 68, nr 2, 40–44. Schager, Nils Henrik (1988), ”Den svenska löneökningstakten”. Ekonomisk Debatt, årg. 16, nr 8, 615–623. Schager, Nils Henrik (1989), ”Gösta Rehns utopi”. Ekonomisk Debatt, årg. 17, nr


56  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

8, 647–654. Åkerman, Jeannette (1989), ”Hushållens värdering av hälsorisker från radon i bostäder”. Ekonomisk Debatt, årg. 17, nr 3, 215–221.

1990–1994 Braunerhjelm, Pontus (1990), ”Effekter på den svenska industristrukturen av EG 1992”. Ekonomisk Debatt, årg. 18, nr 8, 713–720. Eliasson, Gunnar (1990), ”Industriell omvandling och tillväxt – beskrivning, förklaring, prognos”. Nordisk Statistisk Skriftserie, årg. 53, 313–320. Eliasson, Gunnar (1990), ”Om pengars värde och makt”. Cash-Links, årg. 1, nr 1, 28–35. Lundberg, Lars (1990), ”Svensk industristruktur – basindustri eller högteknologi?”. Ekonomisk Debatt, årg. 18, nr 4, 341–355. Andersson, Thomas (1991), ”Sveriges val i ett integrerat Europa”. Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 1, 5–17. Braunerhjelm, Pontus (1991), ”Svenska underleverantörer och småföretag i det nya Europa”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 44, nr 4, 219–228. Braunerhjelm, Pontus (1991), ”Hur påverkas de mindre företagen av det nya Europa? Företagsspecifika faktorer och ’investeringsklimat’”. Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 7, 627–631. Eliasson, Gunnar (1991), ”Effektiva finansmarknader – behövs de?”. Cash-Links, årg. 2, nr 2, 40–43. Eliasson, Gunnar (1991), ”Den samhällsnyttige insidern”. Cash-Links, årg. 2, nr 4, 48–57. Eliasson, Gunnar och Clas G. Wihlborg (1991), ”Spelet till Nobels minne?”. Cash-Links, årg. 2, nr 1, 58–67. Fölster, Stefan (1991), ”Innovationsstöd till företag – stimulans eller slöseri?”. Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 1, 18–28. Lundborg, Per (1991), ”EG-medlemskap och den fulla sysselsättningen”. Ekonomisk Debatt, årg. 19, nr 5, 439–447. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1991), ”Hur påverkas aktiekurserna av förändringar i växelkurser och andra makroekonomiska variabler?”. Cash-Links, årg. 2, nr 2, 52–58. Rybczynski, Tad (1991), ”Finanssystemens betydelse för Östeuropas omstrukturering”. Cash-Links, årg. 2, nr 2, 44–51. D’Agostino, Hjördis och Eugenia Kazamaki Ottersten (1992), ”Kvinnornas situation på arbetsmarknaden inför EG-integrationen”. Ekonomisk Debatt, årg. 20, nr 2, 149–154. Eliasson, Gunnar (1992), ”Affärsmisstag och konkurser”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 45, nr 4, 201–215.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  57

Fölster, Stefan (1992), ”Taxesänkning, var god dröj! Effekter av taxinäringens avreglering”. Ekonomisk Debatt, årg. 20, nr 3, 200–208. Braunerhjelm, Pontus och Bo Carlsson (1993), ”Entreprenörskap, småföretag och industriell förnyelse 1968–91.”. Ekonomisk Debatt, årg. 21, nr 4, 317–328. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1993), ”Sysselsättningsproblemet”. Ekonomisk Debatt, årg. 21, nr 3, 247–254. Andersson, Thomas, Torbjörn Fredriksson och Roger Svensson (1994), ”Förändrade utlandsinvesteringar under 1980-talet”. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 3, 261–273. Braunerhjelm, Pontus (1994), ”EU-medlemskap – hjälp till självhjälp”. Svensk Tidskrift, årg. 81, nr 6, 407–416. Fölster, Stefan (1994), ”Socialförsäkring genom medborgarkonto: vilka är argumenten?”. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 4, 387–397. Lundborg, Per (1994), ”Tro och vetande i EU-konsekvensutredningen”. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 3, 253–260. Meyerson, Per-Martin (1994), ”Slut fred med kapitalismen!”. Tiden, årg. 86, nr 1, 35–39. Meyerson, Per-Martin (1994), ”Företagsamhetens ekonomiska teori och politiska villkor – en explorativ betraktelse”. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 2, 149–158. Mäler, Karl-Göran, Torsten Persson och Jörgen Weibull (1994), ”Ekonomipriset till spelteoretiker”. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 8, 809–814. Oxelheim, Lars (1994), ”Hemlandseffekter av utgående direktinvesteringar – ett nordiskt perspektiv”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 47, nr 4, 217–224.

1995–1999 Braunerhjelm, Pontus (1995), ”Ekonomisk stabiliseringspolitik – Keynes går igen?”. Svensk Tidskrift, årg. 85, nr 5, 310–320. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (1995), ”Skuldsocialisering som krisrecept”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 6, 485–494. Jakobsson, Ulf (1995), ”På spaning efter Den Svenska Modellen – en kommentar till NBER-rapporten”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 3, 240–244. Mellander, Erik och Pontus Roos (1995), ”Metoder för produktivitetsmätning när kvalitetsaspekter är väsentliga”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 7, 549–566. Mellander, Erik och Pontus Roos (1995), ”Några aspekter på produktivitet och kvalitet: kommentar till Larsson”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 5, 413–421. Meyerson, Eva M. (1995), ”Kompensationskontrakt för ledningsgrupper i svenska börsnoterade företag”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 3, 217–224. Meyerson, Per-Martin (1995), ”Hur avlöna entreprenörer?”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 3, 251–253. Meyerson, Per-Martin (1995), ”Entreprenören och den ekonomiska tillväxten –


58  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

fallet Sverige”. Ekonomisk Debatt, årg. 23, nr 7, 567–577. Alexandersson, Gunnar, Stefan Fölster och Staffan Hultén (1996), ”Den lokala busstrafiken: en lyckad avreglering?”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 2, 109– 117. Braunerhjelm, Pontus (1996), ”Ekonomisk stabiliseringspolitik – teori och til�lämpning under efterkrigstiden”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 1, 27–37. Braunerhjelm, Pontus och Bo Carlsson (1996), ”Industriell dynamik: en jämförelse av utvecklingen i Nya Zeeland, Ohio och Sverige”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 2, 127–138. Braunerhjelm, Pontus (1996), ”Mjuka nej och hårda fakta: Svensk tillverkningsindustri, företagets organisation och effekter av EMU”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 7, 577–589. Braunerhjelm, Pontus (1996), ”Utlandsinvesteringar, kunskapsintensitet och förädlingsvärde: svensk tillverkningsindustri 1974–94”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 8, 659–669. Braunerhjelm, Pontus och Bo Carlsson (1996), ”Industriell dynamik”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 2, 127–138. Henrekson, Magnus, Johan Torstensson och Rasha Torstensson (1996), ”Den ekonomiska integrationen i Europa: har den några långsiktiga tillväxteffekter?”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 6, 449–457. Häckner, Jonas och Sten Nyberg (1996), ”En nykter betraktelse av svensk alkoholpolitik”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 7, 533–534. Lindbeck, Assar (1996), ”Sysselsättningsproblemet i Västeuropa”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 7, 535–553. Löfgren, Karl-Gustaf och Jörgen W. Weibull (1996), ”Årets ekonomipristagare: James Mirrlees och William Vickrey”. Ekonomisk Debatt, årg. 24, nr 8, 673– 682. Fors, Gunnar (1997), ”Kan spelteorin utvärderas empiriskt?”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 4, 241–248. Fölster, Stefan (1997), ”Socialförsäkringarna kan inte längre fungera som på 1800-talet”. [Replik till Bo Könberg.] Skatter och välfärd, årg. 1, nr 3, 44–47. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (1997), ”På spaning efter de mellanstora företagen”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 4, 217–227. Jakobsson, Ulf (1997), ”Den svenska devalveringscykeln”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 3, 141–154. Jakobsson, Ulf (1997), ”Internationaliseringen och de svenska ekonomerna”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 4, 252. Lindbeck, Assar (1997), ”Hushållens beteende – incitament och sociala normer”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 5, 265–273. Lindbeck, Assar (1997), ”Hur reformera den europeiska välfärdsstaten? – Natio-


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  59

nella och internationella aspekter”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 1, 7–15. Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1997), ”Olika betalt för lika arbete – en myt?”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 50, nr 1, 39–49. Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1997), ”Är kvinnor utsatta för lönediskriminering?”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 1, 17–23. Braunerhjelm, Pontus, Bo Carlsson och Dan Johansson (1998), ”Industriella kluster, tillväxt och ekonomisk politik”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 6, 419–430. Braunerhjelm, Pontus (1998), ”Varför leder inte ökade FoU-satsningar till mer högteknologisk export?”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 51, nr 2, 113– 122. Carling, Alf, Olle Djerf, Eugenia Kazamaki Ottersten och Henry Ohlsson (1998), ”Nya förutsättningar för lönebildningen”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 2, 107–115. Carling, Alf, Olle Djerf, Eugenia Kazamaki Ottersten och Henry Ohlsson (1998), ”Lönekostnadsutvecklingens effekter på sysselsättningen”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 7, 505–513. Fölster, Stefan (1998), ”Inkomstfördelning i välfärdsstaten”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 4, 283–294. Fölster, Stefan (1998), ”Socialförsäkring genom medborgarkonto”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 51, nr 1, 27–36. Fölster, Stefan (1998), ”ESO-rapporten mer noggrann än Brorström”. Kommunal Ekonomi, årg. 17, nr 4, 24–25. Henrekson, Magnus (1998), ”Principerna för avgifterna i äldreomsorgen”. Skatter och välfärd, årg. 2, nr 2, 4–6. Henrekson, Magnus (1998), ”De nya lättnaderna i dubbelbeskattningen – en kritik”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 2, 127–132. Henrekson, Magnus (1998), ”Högre sysselsättning genom en utvidgad marknadssektor”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 7, 515–526. Henrekson, Magnus (1998), ”Så olika och ändå så lika – slutreplik till Holmlund och Kolm”. Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 8, 633–641. Henrekson, Magnus (1998), ”En ond cirkel för tjänstesektorn”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 4, nr 2, 137–151. Henrekson, Magnus (1998), ”Från en ond cirkel för tjänstesektorn till en utvidgad marknadssektor”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 4, nr 4, 305–321. Henrekson, Magnus (1998), ”Spelregler för entreprenörskapet”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 51, nr 2, 99–111. Henrekson, Magnus (1998), ”Sveriges ekonomiska tillväxt i jämförande belysning”. Statsvetenskaplig Tidskrift, årg. 101, nr 1, 66–74. Oxelheim, Lars (1998), ”Ekonomiska omvärldsfaktorer i företagets externredovisning”. Balans, årg. 24, nr 11, 10–15.


60  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Braunerhjelm, Pontus (1999), ”Venture capital, mångfald och tillväxt”. Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 4, 213–222. Braunerhjelm, Pontus och Tobias Lindqvist (1999), ”Utvandrarna – effekter och drivkrafter bakom huvudkontorsflytten”. Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 8, 483–496. Henrekson, Magnus (1999), ”Socialt kapital och kluster i stället för goda generella villkor? Replik till Berggren, Brulin och Laestadius”. Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 7, 335–347. Henrekson, Magnus (1999), ”Sveriges ekonomiska tillväxt och samhällsforskarnas objektivitet”. Sociologisk forskning, årg. 36, nr 3, 68–79. Henrekson, Magnus (1999), ”Tjänstesektorn och jämställdheten bland näringslivets högre chefer”. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, årg. 20, nr 3, 49–62. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (1999), ”Sysselsättnings- och företagsstrukturen: endast Sverige snapsglas har, eller?” Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 3, 139–149. Mellander, Erik (1999), ”Varför har efterfrågan fallit på lågutbildad arbetskraft i svensk tillverkningsindustri?”. Uppsala: Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

2000–2004 Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2000), ”Från visionen om ägarlösa till utlandsägda företag”. Ekonomisk Debatt, årg. 28, nr 3, 243–258. Henrekson, Magnus (2000), ”Och ändå halkar Sverige efter – Vem är det egentligen som lider av ett objektivitetsproblem?”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 53, nr 1, 79–88. Henrekson, Magnus (2000), ”Företagaren och den svenska modellen”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 53, nr 2, 107–120. Jakobsson, Ulf (2000), ”Tillväxt och urbanisering i den nya ekonomin”. Ekonomisk Debatt, årg. 28, nr 6, 557–560. Lindbeck, Assar (2000), ”ICT och den nya ekonomin”. Ekonomisk Debatt, årg. 28, nr 6, 575–579. Svensson, Roger (2000), ”Illojal konkurrens från staten på marknaden för konsulttjänster”. Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 8, 759–767. Bergström, Fredrik och Mikael Sandström (2001), ”Konkurrens mellan skolor – för barnens skull!”. Ekonomisk Debatt, årg. 29, nr 5, 319–331. Johansson, Satu och Erik Mellander (2001), ”Satsa på personalekonomi för att förbättra arbetsmiljön!”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 7, nr 3, 201–207. Lundin, Martin och Per Skedinger (2001), ”Decentraliserad arbetsmarknadspolitik – effekter av ett ökat kommunalt inflytande i arbetsförmedlingsnämnderna”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 7, nr 1, 47–63.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  61

Löfgren, Karl-Gustaf, Torsten Persson och Jörgen W. Weibull (2001), ”Marknader med asymmetrisk information”. Ekonomisk Debatt, årg. 29, nr 5, 527–534. Mellander, Erik och Eleni Savvidou (2001), ”Företagens kunskapsförsörjning och syn på individuella kompetenskonton”. Ekonomisk Debatt, årg. 29, nr 5, 333–345. Svensson, Roger (2001), ”Ska man börsnotera konsultbolag?”. Ekonomisk Debatt, årg. 28, nr 3, 203–209. Andersson, Pär, Stefan Fölster och Per Skedinger (2002), ”Omställning eller avstjälpning? Om utformningen av en omställningsförsäkring”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 8, nr 2, 131–143. Andrén, Niclas och Lars Oxelheim (2002), ”Euron och europeisk prisutveckling i ett svenskt perspektiv”. Ekonomisk Debatt, årg. 30, nr 3, 219–229. Andrén, Niclas och Lars Oxelheim (2002), ”Euron och europeisk konkurrens i ett finskt perspektiv”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 55, nr 1, 5–19. Johansson, Dan och Per Skedinger (2002), ”Syns professorerna i globaliseringsdebatten?”. Ekonomisk Debatt, årg. 30, nr 7, 605–609. Lindbeck, Assar (2002), ”Från vaggan till graven. Så kan de europeiska välfärdsstaterna reformeras under individens livscykel”. Skandias skriftserie SamhällsFokus, Vol. 1. Sandström, Mikael (2002), ”Friskoledebattens dolda agenda: Privatisering”. Liberal Debatt, årg. 55, nr 1, 9–11. Lindqvist, Tobias (2003), ”Nationalekonomisk forskning i Sverige – publiceringar och rankning av forskare och institutioner”. Ekonomisk Debatt, årg. 31, nr 3, 21–32. Lindqvist, Tobias (2003), ”Svar till Nikias Sarafoglou och Tor Jacobson”. Ekonomisk Debatt, årg. 31, nr 7, 44–45. Svensson, Roger (2003), ”Kommersialisering av patent i medicin- och hygiensektorn”. Ekonomisk Debatt, årg. 30, nr 8, 35–43. Jakobsson, Ulf (2004), ”Rehn-Meidner-modellen in memoriam: Några kommentarer till en jubileumsskrift”. Ekonomisk Debatt, årg. 32, nr 5, 36–40. Lindbeck, Assar, Mårten Palme och Mats Persson (2004), ”Sjukskrivning som socialt fenomen”. Ekonomisk Debatt, årg. 32, nr 4, 50–62.

2005–2011 Ekholm, Karolina och Jonas Vlachos (2005), ”Konflikter att vänta i globaliseringens spår”. Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 1, 3–4. Ekholm, Karolina och Jonas Vlachos (2005), ”Makt på rätt nivå – väljarna, kommunerna och ansvaret”. Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 5, 3–6. Håkanson, Christina och Assar Lindbeck (2005), ”Korpi vilseleder igen”. Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 1, 58–65. Lindqvist, Tobias (2005), ”En tillbakablick på EMU-valet: Professorernas åsik-


62  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

ter och mediedeltagande, då och nu”. Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 7, 40–47. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2005), ”Fusioner är nödvändiga”. Axess, årg. 4, nr 7, 18–20. Vlachos, Jonas (2005), ”Hur kan föräldraförsäkringen reformeras?”. Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 4, 63–65. Ekholm, Karolina och Katariina Hakkala (2006), ”Hur påverkar handel och utflyttning av produktion den svenska arbetsmarknaden?”. Ekonomisk Debatt, årg. 34, nr 4, 7–21. Henrekson, Magnus och Johanna Möllerström (2006), ”Det krävs insikt i den svenska modellens psyke”. Axess, årg. 5, nr 8, 13–15. Henrekson, Magnus (2006), ”Ett åtgärdspaket för stärkt entreprenörskap i högskattestaten”. Ekonomisk Debatt, årg. 34, nr 2, 64–67. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (2006), ”Beskattningen och tillväxtens aktörer”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 59, nr 3, 133–144. Henrekson, Magnus, Kristin Magnusson och Daniel Waldenström (2006), ”Hur bör forskningsprestationer mätas?”. Ekonomisk Debatt, årg. 34, nr 3, 62–77. Henrekson, Magnus (2006), ”Påtvingad prylmani”. Neo, årg. 1, nr 5, 50–55. Heyman, Fredrik, Fredrik Sjöholm och Patrik Gustavsson Tingvall (2006), ”Utlandsägande och löner i Sverige”. Ekonomisk Debatt, årg. 34, nr 4, 22–33. Oxelheim, Lars (2006), ”Transparens, IFRS och ekonomisk tillväxt”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 59, nr 2, 85–94. Oxelheim, Lars (2006), ”Ingen indikation på ökad transparens. Hjälper IFRS aktieägare förstå konkurrenskraft och företagsprestation?”. Balans, årg. 32, nr 4, 36–39. Oxelheim, Lars (2006), ”En välförtjänt bonus eller…?”. Management Magazine, årg. 5, nr 3/4, 54–57. Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2006), ”Svenska toppinkomsters utveckling 1903–2004”. Ekonomisk Debatt, årg. 34, nr 8, 16–33. Skedinger, Per (2006), ”Svenska minimilöner i den globaliserade ekonomin”. Ekonomisk Debatt, årg. 34, nr 4, 63–77. Svensson, Roger (2006), ”Är staten en lämplig aktör på riskkapitalmarknaden?”. Ekonomisk Debatt, årg. 34, nr 3, 30–40. Waldenström, Daniel (2006), ”Hur internationell är svensk ekonomisk historia?”. Ekonomisk Debatt, årg. 34, nr 5, 27–39. Zenou, Yves, Olof Åslund och John Östh (2006), ”Hur viktig är närheten till jobb för chanserna på arbetsmarknaden?”. Ekonomisk Debatt, årg. 34, nr 6, 31–42. Boschini, Anne och Anna Sjögren (2007), ”Varför finns det så få kvinnliga professorer i nationalekonomi”. Ekonomisk Debatt, årg. 35, nr 8, 63–69. Edquist, Harald och Magnus Henrekson (2007), ”Vad kan tidigare teknologis-


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  63

ka genombrott lära oss om IKT-revolutionen?”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 60, nr 2, 61–67. Edquist, Harald och Magnus Henrekson (2007), ”Ny teknik slår igenom när den är gammal”. Forskning och Framsteg, årg. 42, nr 4, 60–63. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2007), ”De medelstora företagens utveckling i Sverige efter 1990-talskrisen”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 13, nr 1, 45–56. Jordahl, Henrik (2007), ”Friedman – briljant och kontroversiell”. Axess, årg. 6, nr 4, 41–42. Jordahl, Henrik och Daniel Waldenström (2007), ”Rön för vinden”. Axess, årg. 6, nr 5, 12–13. Olsson, Martin (2007), ”Ökar anställningsskyddet sjukfrånvaron?”. Ekonomisk Debatt, årg. 35, nr 2, 31–41. Sanandaji, Tino (2007), ”Nya perspektiv på fastighetsskatten”. Ekonomisk Debatt, årg. 35, nr 7, 5–17. Sjögren, Anna och Yves Zenou (2007), ”Integration eller utanförskap? En teori­ översikt”. Ekonomisk Debatt, årg. 35, nr 3, 7–20. Skedinger, Per och Ola Olsson (2007), ”Tjänstedirektivet och protektionismen”. Ekonomisk Debatt, årg. 35, nr 1, 3–4. Skedinger, Per och Ola Olsson (2007), ”Invandrares integration på arbetsmarknaden”. Ekonomisk Debatt, årg. 35, nr 3, 3–6. Stennek, Johan och Thomas P. Tangerås (2007), ”Är mobiltelemarknaden mogen för avreglering?”. Ekonomisk Debatt, årg. 35, nr 5, 60–66. Waldenström, Daniel (2007), ”Hur ska framtidens förmögenhetsstatistik se ut?”. Ekonomisk Debatt, årg. 35, nr 8, 72–77. Douhan, Robin och Anders Nordberg (2008), ”Har Indien lyckats?”. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 3, 25–35. Herzing, Mathias, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2008), ”Utländska direktinvesteringar: Effekter på det inhemska näringslivet”. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 2, 57–72. Jordahl, Henrik (2008), ”Privat produktion av offentligt finansierade tjänster”. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 3, 46–58. Lindbeck, Assar (2008), ”Sociala normer och socialförsäkringar – teori och svenska erfarenheter”. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 6, 17–30. Sanandaji, Tino (2008), ”Fel att missgynna förmögenhetsbildning i egnahem”. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 1, 63–66. Skedinger, Per (2008), ”Effekter av anställningsskydd – en översikt”. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 7, 5–18. Skedinger, Per (2008), ”Minimilöners effekter på sysselsättning och löner – en översikt”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 13, nr 2, 41–56.


64  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Braunerhjelm, Pontus och Magnus Henrekson (2009), ”Global Award for Entrepreneurship Research: En presentation”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 1, 19–30. Braunerhjelm, Pontus, Camilo von Greiff och Helena Svaleryd (2009), ”Hur ska Sverige möta globaliseringen?”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 5, 20–32. Bång, Joakim och Daniel Waldenström (2009), ”Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 5, 41–56. Delmar, Frédéric, Tim Folta och Karl Wennberg (2009), ”Dynamiken bland företagare, anställda och kombinatörer”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 15, nr 2, 43–54. Edquist, Harald (2009), ”Hur länge förblir IKT avgörande för svensk produktivitetsutveckling?”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 1, 31–40. Elinder, Mikael, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara (2009), ”Själviska och framåtblickande väljare – hur många röster köpte maxtaxan i barnomsorgen?”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 2, 6–12. Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas P. Tangerås (2009), ”Fungerar konkurrensen på elmarknaden?”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 8, 21–37. Henrekson, Magnus (2009), ”Hur kunde Industriens Utredningsinstitut bli så framgångsrikt?”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 6, 41–56. Henrekson, Magnus (2009), ”Sänkt skatt på arbete inte nog”. Svensk Linje, årg. 67, nr 4, 20–23. Mörk, Eva, Anna Sjögren och Helena Svaleryd (2009), ”Effekter av barnomsorgsavgifter på barnafödandet”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 2, 48–58. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (2009), ”Kreditbedömning och rekonstruktion av företag i tider av makroekonomisk turbulens: Fallen General Motors och Ford”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 62, nr 3, 125–131. Svensson, Roger (2009), ”Konsekvenser av konkurrensutsatt statlig finansiering av universitet och högskolor”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 2, 28–36. Tåg, Joacim (2009), ”Policies och regleringar i telekommunikations-, mediaoch teknologiindustrierna”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 62, nr 2, 83–87. Vlachos, Jonas (2009), ”Renässansekonomen är död, länge leve arbetsdelningen”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 8, 3–4. Edquist, Harald (2010), ”Kan immateriella investeringar förklara den svenska produktivitetsboomen under 1990-talet?”. Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 2, 27–36. Hartman, Laura och Helena Svaleryd (2010), ”Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet?”. Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 6, 16–32. Henrekson, Magnus (2010), ”Håller regeringens jobbstrategi?”. Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 2, 66–78. Henrekson, Magnus och Tino Sanandaji (2010), ”William J. Baumols senaste för-


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  65

sök att slå broar mellan entreprenörskapsforskningen och nationalekonomins huvudfåra”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 63, nr 3, 191–199. Lindbeck, Assar (2010), ”Lärdomar av finanskrisen”. Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 4, 5–19. Lindbeck, Assar (2010), ”Ekonomisk politik och politisk ekonomi – ett personligt perspektiv”. Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 5, 6–21. Sjöholm, Fredrik (2010), ”Protektionism och utländska direktinvesteringar i den globala ekonomiska krisen”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 63, nr 1, 41–50. Svensson, Roger (2010), ”Effekter av utlandsflytt av producenttjänster”. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 63, nr 2, 107–114. Svensson, Roger (2010), ”Outsourcing av producenttjänster”. Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 6, 43–56. Berggren, Niclas, Henrik Jordahl och Charlotta Stern (2011), ”Var står svenska samhällsvetare politiskt?”. Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 1, 21–28. Elinder, Mikael, Oscar Erixson och Henry Ohlsson (2011), ”Mindre arbete, högre inkomster – arvingens lott”. Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 4, 70–78. Henrekson, Magnus och Nina Öhrn (2011), ”Fortsätter huvudkontoren att flytta ut?”. Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 1, 29–38. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2011), ”Globaliseringen och eroderingen av den svenska modellen för bolagsstyrning”. Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 3, 5–20. Nilsson, Therese och Daniel Waldenström (2011), ”Hur kan ojämlikhetens hälsoeffekter identifieras?”. Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 4, 6–18. Stenkula, Mikael och Yves Zenou (2011), ”Städer och entreprenörskap”. Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 1, 5–19. Svensson, Roger (2011), ”Statligt venture kapital i stort behov av omstrukturering”. Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 7, 14–27. Waldenström, Daniel (2011), ”Vart tog det gömda utlandskapitalet vägen?”. Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 3, 81–89.

3.2 Tidskriftsartiklar på engelska (eller annat utländskt språk) 1945–1969 Svennilson, Ingvar (1945), “The Swedish Institute for Industrial Research”. AngloSwedish Review 1945, No. 11, 181–183. London: Swedish Chamber of Commerce. Ruist, Erik (1946), “Standard Errors of the Tilling Coefficients Used in Confluence Analysis”. Econometrica, Vol. 14, No. 3, 235–241.


66  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Wallander, Jan (1956), “Experiences of Long-Term Planning in Sweden”. Skandinaviska Banken Quarterly Review, Vol. 37, No. 2, 50–58. Bentzel, Ragnar (1958), “Consumption in Sweden 1931–1965”. Skandinaviska Banken Quarterly Review, Vol. 39, No. 1, 10–20. Wallander, Jan (1958), “The Industrial Institute for Economic and Social Research”. Skandinaviska Banken Quarterly Review, Vol. 39, No. 2, 53–57. Ruist, Erik (1961), “Production Efficiency of the Industrial Firm. Some Methods of Measurement”. Productivity Measurement Review, Special Number, OECD, 1–81. Danielsson, Albert (1964), ”The Locational Decision from the Point of View of the Individual Company”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 66, nr 2, 47–87. Jungenfelt, Karl G. (1964), “Raw Materials in International Trade”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 66, nr 1, 1–25. Jungenfelt, Karl G. (1964), ”The Methodology of Swedish Long-Term Planning”. Skandinaviska Banken Quarterly Review, Vol. 45, No. 4, 111–114. Åberg, Yngve (1965), “The Relationship between Wage and Employment Changes in Individual Firms”. Swedish Journal of Economics, Vol. 67, No. 2, 101– 124. Österberg, Gunnar (1965), “An Empirical Study of Labour Reallocation Gains in Sweden between 1950 and 1960”. Swedish Journal of Economics, Vol. 67, No. 1, 40–73. Gulbrandsen, Odd och Assar Lindbeck (1966), “Swedish Agricultural Policy in an International Perspective”. Skandinaviska Banken Quarterly Review, Vol. 47, No. 4, 95–106. Lindbeck, Assar (1966), “The Method of Isolation in Economic Statics – A Pedagogical Note”. Swedish Journal of Economics, Vol. 68, No. 3, 148–165. Mutén, Leif (1966), “Some General Problems Concerning the Capital Gains Tax”. British Tax Review, No. 2, 138–146. Mutén, Leif (1966), “U.K. Dividends and Retained Earnings – One More Reflection”. Canadian Tax Journal, Vol. XIV, No. 3, 283–285. Rydén, Bengt (1967), “Concentration and Structural Adjustment in Swedish Industry during the Postwar Period”. Skandinaviska Banken Quarterly Review, Vol. 48, No. 2, 51–58. Klevmarken, Anders (1968), “Aggregation Over Sets of Observation. Some Properties of Method of Least Square when Normal Equations are Underestimated”. Statistisk Tidskrift, årg. 6, nr 5, 372–380. Lindbeck, Assar (1968), “Theories and Problems in Swedish Economic Policy in the Post-War Period”. American Economic Review, Vol. 58, No. 3, 1273–1319. Ray, George F. (1969), “The Diffusion of New Technology. A Study of Ten Processes in Nine Industries”. National Institute Economic Review, Vol. 10, No.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  67

48, 40–83. Åberg, Yngve (1969), “Production Functions and Profit Developments in the Swedish Forest Industries”. Skandinaviska Banken Quarterly Review, Vol. 50, No. 1, 5–10.

1970–1979 Wohlin, Lars (1970), “Structural Change in the Forest Industries”. Skandinaviska Banken Quarterly Review, Vol. 50, No. 4, 110–115. Carlsson, Bo (1972), “The Measurement of Efficiency in Production: An Application to Swedish Manufacturing Industries 1968”. Swedish Journal of Economics, Vol. 76, No. 2, 255–258. Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1972), “A Model of the Swedish System for Personal Income Taxation”. European Economic Review, Vol. 3, No. 4, 451– 467. Nabseth, Lars (1972), “Slower Rise in Productivity: Serious Problem or Temporary Phenomenon?”. Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, Vol. 53, No. 2, 55–70. Åberg, Yngve (1973), “Regional Productivity Differences in Swedish Manufacturing”. Regional Science and Urban Economics, Vol. 3, No. 2, 131–156. Ohlsson, Lennart (1974), “On Unit Prices and Their Use in the Analysis of the International Specialization Pattern within Heterogeneous Industries”. Journal of International Economics, Vol. 4, No. 3, 275–293. Ohlsson, Lennart (1975), “Specialisation Tendencies in Swedish Trade and Production of Fabricated Metal Products in the 1960’s”. Swedish Journal of Economics, Vol. 77, No. 3, 338–350. Carlsson, Bo och Lennart Ohlsson (1976), “Structural Determinants of Swedish Foreign Trade: A Test of the Conventional Wisdom”. European Economic Review, Vol. 7, No. 2, 165–174. Dahlberg, Lars (1976), “A Simple Model for Planning Short-term In-patient Medical Care – Applied”. Applied Economics, Vol. 8, No. 4, 235–248. Färe, Rolf och Leif Jansson (1976), “Joint Inputs and the Law of Diminishing Returns”. Zeitschrift für Nationalökonomie, Vol. 36, No. 3–4, 407–416. Jakobsson, Ulf (1976), “On the Measurement of the Degree of Progression”. Journal of Public Economics, Vol. 5, No. 1–2, 161–168. Klevmarken, Anders och John M. Quigley (1976), “Age, Experience, Earnings, and Investments in Human Capital”. Journal of Political Economy, Vol. 84, No. 1, 47–72. Wohlin, Lars (1976), “Competitiveness, the Balance of Payments and the Allocation of Resources – a Discussion with Reference to the IIER’s Long-Term Appraisal”. Skandinaviska Banken Quarterly Review, Vol. 5, No. 3–4, 82–92.


68  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Axell, Bo (1977), “Search Market Equilibrium”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 79, No. 1, 20–40. Axelsson, Roger, Bertil Holmlund och Karl-Gustaf Löfgren (1977), “On the Length of Spells of Unemployment in Sweden: Comment”. American Economic Review, Vol. 67, No. 2, 218–221. Carlsson, Bo (1977), “Economies of Scale and Technological Change: An International Comparison of Blast Furnace Technology”. Nijenrode Studies in Economics, Vol. 2, 303–325. Dahlberg, Lars och Ulf Jakobsson (1977), “On the Effects of Different Patterns of Public Consumption Expenditures”. Review of Income and Wealth, Vol. 23, No. 4, 385–395. Du Rietz, Gunnar (1977), “Determinants of Housing Demand – Analysis of Census Data for the County of Stockholm, 1970”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 79, No. 3, 312–315. Eliasson, Gunnar (1977), “Exchange Rate Experiments on a Micro Based Simulation Model”. Industrikonjunkturen, årg. 6, våren 1977, 173–188. Eliasson, Gunnar (1977), “Competition and Market Processes in a Simulation Model of the Swedish Economy”. American Economic Review, Vol. 67, No. 1, 277–281. Hause, John C. (1977), “The Measurement of Concentrated Industrial Structure and the Size Distribution of Firms”. Annals of Economic and Social Measurement, Vol. 6, No. 1, 73–107. Klevmarken, Anders (1977), “A Note on New Goods and Quality Changes in the True Cost of Living Index in View of Lancaster’s Model of Consumer Behaviour”. Econometrica, Vol. 45, No. 1, 163–173. Ohlsson, Lennart (1977), “Patterns of Engineering Trade Specialization, 1960– 1970, and Sweden’s Factor Abundance”. Journal of Political Economy, Vol. 85, No. 2, 361–378. Södersten, Jan (1977), “Approaches to the Theory of Capital Cost: An Extension”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 79, No. 4, 478–484. Dahlberg, Åke och Bertil Holmlund (1978), “The Interaction of Migration, Income, and Employment in Sweden”. Demography, Vol. 15, No. 3, 259–266. Hjalmarsson, Lennart (1978), “On Monopoly Welfare Gains, Scale Efficiency and the Costs of Decentralization”. Empirical Economics, Vol. 1, No. 4, 231–249. Holmlund, Bertil och Åke Dahlberg (1978), “Internal Labor Migration in Sweden”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 80, No. 1, 104–112. Albrecht, James W. (1979), “A Look at Capacity Utilization in Swedish Industry”. Industrikonjunkturen, årg. 8, våren 1979, 195–207. Bergström, Villy och Jan Södersten (1979), “Nominal and Real Profit in Swedish Industry”. Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, Vol. 60, No. 1–2,


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  69

48–58. Bergström, Villy och Jan Södersten (1979), “Have Profits in Industry really Declined?”. Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, Vol. 60, No. 3–4, 118–121. Førsund, Finn R. och Lennart Hjalmarsson (1979), “Frontier Production Func­ tions and Technical Progress. A Study of General Milk Processing in Swedish Dairy Plants”. Econometrica, Vol. 47, No. 4, 883–900. Klevmarken, Anders (1979), “A Comparative Study of Complete Systems of Demand Functions”. Journal of Econometrics, Vol. 10, No. 1, 165–191.

1980–1984 Carlsson, Bo (1980), “The Swedish Economy Facing the 80’s”. Kansantaloudellinen aikakausikirja, Vol. 2, No. 2, 101–120. Eliasson, Gunnar (1980), “Il petrolio, i prezzi petroliferi e le economie dei paesi Ocse – Un profilo del periodo a termine 1980”. Rivista di Politica Economica III, Vol. 75, No. 3, 1–37. Eriksson, Göran (1980), “The Effects of Taxation on the Firm’s Investment and Financial Behaviour”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 82, No. 3, 362– 377. Førsund, Finn R., Lennart Hjalmarsson, Wim Meeusen och Julien van den Broek (1980), “On the Estimation of Deterministic and Stochastic Frontier Production Functions. A Comparison”. Journal of Econometrics, Vol. 13, No. 1, 117–138. Førsund, Finn R. och Lennart Hjalmarsson (1980), “Generalised Farrell Measures of Efficiency. An Application to Milk Processing in Swedish Dairy Plants”. Economic Journal, Vol. 89, No. 354, 294–315. Holmlund, Bertil (1980), “A Simulation Model of Employment. Unemployment and Labor Turnover”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 82, No. 2, 273–290. Josefsson, Märtha och Johan Örtengren (1980), “Debate on Swedish National Product, 1861–1970: The Deflationary Crisis in the 20’s – A Myth?”. Economy and History, Vol. 23, No. 1, 77–79. Josefsson, Märtha och Johan Örtengren (1980), “Debate on Swedish National Product, 1861–1970: Rejoinder”. Economy and History, Vol. 23, No. 1, 82–85. Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1981), “The Duration of Unemployment and Unexpected Inflation: An Empirical Analysis”. American Economic Review, Vol. 71, No. 1, 121–131. Carlsson, Bo (1981), “The Content of Productivity Growth in Swedish Manufacturing”. Research Policy, Vol. 10, No. 4, 336–355. Holmlund, Bertil (1981), “A Note on Changes in Payroll Taxes – Does Legal Incidence Matter?”. National Tax Journal, Vol. 34, No. 4, 479–482.


70  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Klevmarken, Anders (1981), “Missing Variables and Two-Stage Least-Squares Estimation from More than One Data Set”. The 1981 Business and Economic Statistics ASA, Vol. 28, 156–161. Bergström, Villy och Jan Södersten (1982), “Taxation and the Real Cost of Capital”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 84, No. 3, 443–456. Klevmarken, Anders (1982), “On the Stability of Age-Earnings Profiles”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 84, No. 4, 531–554. Robinson, Ann och Bengt-Christer Ysander (1982), “Public Budgeting under Uncertainty. Three Studies”. Public Budgeting & Finance, Vol. 2, No. 3, 7–86. Södersten, Jan (1982), “Accelerated Depreciation and the Cost of Capital”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 84, No. 1, 111–115. Albrecht, James W. och Albert G. Hart (1983), “A Putty-Clay Model of Demand Uncertainty and Investment”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 85, No. 3, 393–402. Björklund, Anders (1983), “Measuring the Duration of Unemployment: A Note”. Scottish Journal of Political Economy, Vol. 30, No. 2, 175–180. Carlsson, Bo (1983), “Industrial Subsidies in Sweden: Macro-Economic Effects and an International Comparison”. Journal of Industrial Economics, Vol. 32, No. 1, 1–23. Dargay, Joyce (1983), “The Demand for Energy in Swedish Manufacturing Industries”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 85, No. 1, 37–51. Duncan, Greg J. och Bertil Holmlund (1983), “Was Adam Smith Right After All? Another Test of the Theory of Compensating Wage Differentials”. Journal of Labor Economics, Vol. 1, No. 4, 366–379. Feige, Edgar L. och Robert T. McGee (1983), “Sweden’s Laffer Curve: Taxation and the Unobserved Economy”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 85, No. 4, 499–519. Førsund, Finn R. och Lennart Hjalmarsson (1983), “Technical Progress and Structural Change in the Swedish Cement Industry 1955–1979”. Econometrica, Vol. 51, No. 5, 1449–1467. Holmlund, Bertil (1983), “Payroll Taxes and Wage Inflation: The Swedish Experience”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 85, No. 1, 1–15. Jansson, Leif och Erik Mellander (1983), “Optimization under Non-Linear Constraints”. Economics Letters, Vol. 11, No. 4, 343–346. Oxelheim, Lars (1983), “Proposals for New Accounting Standards for Foreign Monetary Items”. Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 10, No. 2, 257–288. Ysander, Bengt-Christer (1983), “Oil Prices and Economic Stability: The MacroEconomic Impact of Oil Price Shocks on the Swedish Economy”. Energy, Vol. 8, No. 5, 389–397. Albrecht, James W. och Bo Axell (1984), “An Equilibrium Model of Search Unem-


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  71

ployment”. Journal of Political Economy, Vol. 92, No. 5, 824–840. Bergström, Villy och Jan Södersten (1984), “Do Tax Allowances Simulate Investment?” Scandinavian Journal of Economics, Vol. 86, No. 2, 244–268. Carlsson, Bo (1984), “The Development and Use of Machine Tools in a Historical Perspective”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 5, No. 1, 91–114. Day, Richard H. (1984), “Disequilibrium Economic Dynamics: A Post-Schumpeterian Contribution”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 5, No. 1, 57–76. Eliasson, Gunnar (1984), “Micro Heterogeneity of Firms and the Stability of Industrial Growth. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 5, No. 3–4, 294–274. Eriksson, Göran (1984), “Growth, Entry and Exit of Firms”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 86, No. 1, 52–67. Hause, John C. och Gunnar du Rietz (1984), “Entry, Industry Growth and the Microdynamics of Industry Supply”. Journal of Political Economy, Vol. 92, No. 4, 733–757. Holmlund, Bertil (1984), “Income Prospects and Job Mobility. The Case of Sweden”. European Economic Review, Vol. 24, No. 3, 383–400. Oxelheim, Lars (1984), “Industrial Structure and Country Risks in a Nordic Perspective”. Economic Quarterly Review Unitas, Vol. 56, No. 2, 99–111. Oxelheim, Lars (1984), “The Use of the Purchasing Power Parity Theory as a Normative Base in Measuring and Reporting Exchange Gains and Losses”. Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung, Vol. 36, No. 8–9, 677–698. Ungern-Sternberg, Tomas von (1984), “Innovator Protection and the Rate of Technical Progress”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 5, No. 1, 115–129. Weizsäcker, Carl Christian von (1984), “Rights and Relations in Modern Economic Theory”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 6, No. 2, 133–157.

1985–1989 Björklund, Anders (1985), “Unemployment and Mental Health: Some Evidence from Panel Data”. Journal of Human Resources, Vol. 20, No. 4, 469–483. Brownstone, David, Peter Englund och Mats Persson (1985), “The Effect of the Swedish 1983–85 Tax Reform on the Demand for Owner-Occupied Housing: A Microsimulation Approach”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 87, No. 4, 625–646. Gustafsson, Siv och Roger Jacobsson (1985), “Trends in Female Labor Force Participation in Sweden”. Journal of Labor Economics, Vol. 3, No. 1, 256–274.


72  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Holmlund, Bertil och Harald Lang (1985), “Quit Behavior under Imperfect Information: Searching, Moving and Learning”. Economic Inquiry, Vol. 23, No. 3, 383–393. Holmlund, Bertil (1985), “Comment on J. Pencavel, ‘Wages and Employment under Trade Unionism: Microeconomic Models and Macroeconomic Applications’”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 87, No. 2, 228–233. Lang, Harald (1985), “On Measuring the Impact of Unemployment Benefits on the Duration of Unemployment Spell”. Economics Letters, Vol. 18, No. 2–3, 277–281. Lang, Harald (1985), “Expectations and the Neutrality of Money: A Comment”. Journal of Economic Theory, Vol. 36, No. 2, 392–393. Albrecht, James W. och Boyan Jovanovic (1986), “The Efficiency of Search under Competition and Monopsony”. Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 6, 1246–1257. Albrecht, James W., Bo Axell och Harald Lang (1986), “General Equilibrium and Wage Price Distributions”. Quarterly Journal of Economics, Vol. 101, No. 4, 687–706. Blomström, Magnus (1986), “Foreign Investment and Productive Efficiency: The Case of Mexico”. Journal of Industrial Economics, Vol. 35, No. 1, 97–110. Holmlund, Bertil (1986), “Centralized Wage Setting, Wage Drift and Stabilization Policies under Trade Unionism”. Oxford Economic Papers, Vol. 28, No. 2, 243–258. Björklund, Anders och Robert Moffitt (1987), “The Estimation of Wage Gains and Welfare Gains in Self-Selection Models”. Review of Economics and Statistics, Vol. 69, No. 1, 42–49. Carlsson, Bo (1987), “Reflections on ‘Industrial Dynamics’: The Challenge Ahead”. International Journal of Industrial Organization, Vol. 5, No. 2, 135– 148. Stafford, Frank P. (1987), “Organizational Theory and the Nature of Jobs”. Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 143, No. 4, 519–536. Södersten, Jan (1987), “Profitability of Swedish Industry”. Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review, Vol. 68, No. 2, 40–44. Björklund, Anders (1988), “Essays in Social Experimentation: What Experiments Are Needed for Manpower Policy?”. Journal of Human Resources, Vol. 23, No. 2, 267–277. Brownstone, David, Peter Englund och Mats Persson (1988), “Tax Reform and Housing Demand. The Distribution of Welfare Gains and Losses”. European Economic Review, Vol. 32, No. 4, 819–840. Brownstone, David, Peter Englund och Mats Persson (1988), “A Microsimulation Model of Swedish Housing Demand”. Journal of Urban Economics, Vol. 23,


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  73

No. 2, 179–196. Fölster, Stefan (1988), “The ‘Incentive Subsidy’ for Government Support of Private R&D”. Research Policy, Vol. 17, No. 2, 105–112. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1988), “Using Financial Instruments to Hedge Macroeconomic Exposure”. Review of Futures Markets, Vol. 7, supplement, 504–522. Oxelheim, Lars (1988), “Macroeconomic Uncertainty as a Corporate Policy Issue”. World Futures, Vol. 25, No. 1–2, 101–130. Albrecht, James W., Bertil Holmlund och Harald Lang (1989), “Job Search and Youth Unemployment: Analysis of Swedish Data”. European Economic Review, Vol. 33, No. 2–3, 416–425. Björklund, Anders (1989), “Potentials and Pitfalls of Panel Data: The Case of Job Mobility”. European Economic Review, Vol. 33, No. 2–3, 537–546. Carlsson, Bo (1989), “The Evolution of Manufacturing Technology and Its Impact on Industrial Structure: An International Study”. Small Business Economics, Vol. 1, No. 1, 21–37. Carlsson, Bo (1989), “Small-Scale Industry at a Crossroads: U.S. Machine Tools in Global Perspective”. Small Business Economics, Vol. 1, No. 4, 245–261. Holmlund, Bertil och Per Lundborg (1989), “Unemployment Insurance Schemes for Reducing the Natural Rate of Unemployment”. Journal of Public Economics, Vol. 38, No. 1, 1–15. Lang, Harald (1989), “Herman Wold on Optimal Properties of Exponentially Weighed Forecasts”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 10, No. 3, 443–446. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1989), “Competitive Exposure”. Corporate Finance, Vol. 5, No. 51, 18–20. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1989), ”Taking the Sting out of Economic Risk”. Corporate Finance, Vol. 5, No. 52, 12–13. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1989), “Organic Hedging: Pricing Power”. Corporate Finance, Vol. 5, No. 61, 15–17. Pelikan, Pavel (1989), “Evolution, Economic Competence, and the Market for Corporate Control. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 10, No. 3, 279–303. Södersten, Jan (1989), “The Investment Funds System Reconsidered”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 91, No. 4, 671–687. Taymaz, Erol (1989), “Types of Flexibility in a Single-Machine Production System”. International Journal of Production Research, Vol. 27, No. 11, 1891–1899.

1990–1994 Axell, Bo och Harald Lang (1990), “The Effects of Unemployment Compen-


74  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

sation in General Equilibrium with Search Unemployment”. Scandinavian Journal of Economics. Vol. 92, No 4, 531–540. Björklund, Anders (1990), “Evaluations of Swedish Labor Market Policy”. Finnish Economic Papers, Vol. 3, No. 1, 3–13. Eliasson, Gunnar (1990), “The Firm as a Competent Team”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 11, No. 3, 275–298. Fölster, Stefan (1990), “Firms’ Choice of R&D Intensity in the Presence of Aggregate Increasing Returns to Scale”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 11, No. 3, 387–403. Granstrand, Ove och Sören Sjölander (1990), “The Acquisition of Technology and Small Firms by Large Firms”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 11, No. 3, 367–386. Granstrand, Ove och Sören Sjölander (1990), “Managing Innovation in MultiTechnology Corporations”. Research Policy, Vol. 19, No. 1, 35–60. Holmlund, Bertil och Per Lundborg (1990), “Incidence Analysis of Financing Unemployment Benefits in a Partially Unionized Economy”. Economica, Vol. 57, No. 227, 371–382. Lundborg, Per (1990), “Rural-Urban Migration and the Transition from Traditional to Modern Agriculture”. Journal of Development Economics, Vol. 33, No. 2, 287–307. Oxelheim, Lars, Clas G. Wihlborg och David Lim (1990), “Contractual Price Rigidities and Exchange Rate Adjustment”. International Trade Journal, Vol. 5, No. 1, 53–76. Wihlborg, Clas G. (1990), “The Incentive to Acquire Information and Financial Market Efficiency”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 11, No. 3, 347–365. Albrecht, James W., Bertil Holmlund och Harald Lang (1991), “Comparative Statics in Dynamic Programming Models with an Application to Job Search”. Journal of Economic Dynamics & Control, Vol. 15, No. 4, 755–769. Andersson, Thomas (1991), “Government Failure – the Cause of Global Environmental Mismanagement”. Ecological Economics, Vol. 4, No. 3, 215–236. Eliasson, Gunnar (1991), “Modeling the Experimentally Organized Economy”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 12, No. 1–2, 153–182. Eliasson, Gunnar (1991), “Economies of Scale through Network Technologies and the Size of State Space”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 12, No. 1–2, 153–182. Eliasson, Gunnar (1991), “Deregulation, Innovative Entry and Structural Diversity as a Source of Stable and Rapid Economic Growth”. Journal of Evolutionary Economics, Vol. 1, No. 2, 49–63. Lang, Harald och Stefan Lundgren (1991), “Price Elasticities for Residential De-


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  75

mand for Telephone Calling Time – An Estimate on Swedish data”. Economics Letters, Vol. 35, No. 1, 85–88. Lundborg, Per (1991), “Determinants of Migration in the Nordic Labor Market”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 93, No. 3, 363–375. Lundborg, Per (1991), “An Interpretation of the Effects of Age on Migration: Nordic Migrants’ Choice of Settlement in Sweden”. Southern Economic Journal, Vol. 58, No. 2, 392–405. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1991), “Corporate Strategies in a Turbulent World Economy”. Management International Review, Vol. 31, No. 4, 293–315. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1991), “Accounting for Macroeconomic Influences on the Firm”. Journal of International Financial Management & Accounting, Vol. 3, No. 3, 258–282. Taymaz, Erol (1991), “Flexible Automation in the U.S. Engineering Industries”. International Journal of Industrial Organization, Vol. 9, No. 4, 557–572. Taymaz, Erol (1991), “The Impact of Trade Unions on the Diffusion of Technology: The Case of NC Machine Tools”. British Journal of Industrial Relations, Vol. 29, No. 2, 305–311. Åkerman, Jeannette, F. Reed Johnson och Lars Bergman (1991), “Paying for Safety: Voluntary Reduction of Residential Radon Risks”. Land Economics, Vol. 67, No. 4, 435–446. Agell, Jonas och Per Lundborg (1992), “Fair Wages, Involuntary Unemployment and Tax Policies in the Simple General Equilibrium Model”. Journal of Public Economics, Vol. 47, No. 3, 299–320. Albrecht, James W. och Susan B. Vroman (1992), “Non-Existence of Single-Wage Equilibria in Search Models with Adverse Selection”. Review of Economic Studies, Vol. 59, No. 3, 617–624. Albrecht, James W. och Susan B. Vroman (1992), “Dual Labor Markets, Efficiency Wages, and Search”. Journal of Labor Economics, Vol. 10, No. 4, 438–461. Andersson, Thomas (1992), “O valor da utilização potencial das florestas”. Anais – 2 Congresso Nacional sobre Essências Nativas. São Paulo. Revista do Instituto Florestal, Vol. IV, Parte 4, Edição especial, 984–990. Eliasson, Gunnar (1992), “L’industrie suédoise se positionne dans une Europe nouvelle”. Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne. Numéro spécial: La demande d’adhésion de la Suède, Vol. 35, No. 359, 507–513. Gustafsson, Siv och Frank P. Stafford (1992), “Child Care Subsidies and Labor Supply in Sweden”. Journal of Human Resources, Vol. 27, No. 1, 204–230. Lundberg, Lars (1992), “Economic Integration, Inter- and Intra-Industry Trade: The Case of Sweden and the EC”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 94, No. 3, 393–408.


76  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Mellander, Erik, Anders Vredin och Anders Warne (1992), “Stochastic Trends and Economic Fluctuations in a Small Open Economy”. Journal of Applied Econometrics, Vol. 7, No. 4, 369–294. Mellander, Erik (1992), “An Indirect Approach to Measuring Productivity in Private Services”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 94, Supplement, 229–244. Pelikan, Pavel (1992), “The Dynamics of Economic Systems, or How to Transform a Failed Socialist Economy”. Journal of Evolutionary Economics, Vol. 2, No. 1, 39–63. Weibull, Jörgen W. (1992), “On Self-Enforcement in Extensive-Form Games”. Games and Economic Behavior, Vol. 4, No. 3, 450–462. Andersson, Thomas och Kurt Brännäs (1993), “Explaining Cross-Country Variation in Nationalization Frequencies”. International Review of Economics and Business, Vol. XL, No. 11, 47–61. Antonov, Mikhail och Georgi Trofímov (1993), “Learning Through Short-Run Macroeconomic Forecasts in a Micro-to-Macro Model”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 21, No. 2, 181–203. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1993), “Sectoral Shocks and Structural Unemployment: An Empirical Analysis”. European Economic Review, Vol. 37, No. 1, 115–133. Meyerson, Eva M. (1993), “The Impact of Financial and Social Capital on Firm Performance”. METU Studies in Development, Vol. 20, No. 4, 503–528. Pelikan, Pavel (1993), “Ownership of Firms and Efficiency: The Competence Argument”. Constitutional Political Economy, Vol. 4, No. 3, 349–392. Andersson, Thomas och Roger Svensson (1994), “Entry Modes for Direct Investment Determined by the Composition of Firm-Specific Skills”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 96, No. 4, 551–560. Eliasson, Gunnar (1994), “An Individual Educational Investment Account: A Swedish Proposal”. Vocational Training, Vol. 18, No. 2, 30–34. Eliasson, Gunnar (1994), “Educational Efficiency and the Markets for Competence”. Vocational Training, Vol. 18, No. 2, 5–11. Häckner, Jonas (1994), “Collusive Pricing in Markets for Vertically Differentiated Products”. International Journal of Industrial Organization, Vol. 12, No. 2, 155–177. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1994), “Sectoral Employment Shifts and Unemployment”. Review of Labor Economics and Industrial Relations, Vol. 8, No. 3, 377–394. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1994), “Trends in Worker Recruitment Practices in Swedish Companies”. European Journal of Vocational Training, CEDEFOP [European Centre for the Development of Vocational Training], No. 1/1994, 59–65. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1994), “The Swedish Training System”. European


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  77

Journal of Vocational Training, CEDEFOP, No. 4/1994, 15–20. Lindbeck, Assar och Dennis Snower (1994), “How Are Product Demand Changes Transmitted to the Labour Market?”. Economic Journal, Vol. 104, No. 423, 386–398. Meyerson, Eva M. (1994), “Human Capital, Social Capital and Compensation: The Relative Contribution of Social Contacts to Managers’ Incomes”. Acta Sociologica, Vol. 37, No. 4, 383–400. Meyerson, Eva M. (1994), “Wayne E. Baker: Networking Smart. How to Build Relationships for Personal and Organizational Success”. Acta Sociologica, Vol. 37, No. 4, 430–433. Oxelheim, Lars och Robert Gärtner (1994), “Small Country Manufacturing Industries in Transition – The Case of the Nordic Region”. Management International Review, Vol. 34, No. 4, 331–356. Weibull, Jörgen W. (1994), “The ‘as if ’ Approach to Game Theory: Three Positive Results and Four Obstacles”. European Economic Review, Vol. 38, No. 3–4, 868–881.

1995–1999 Agell, Jonas och Per Lundborg (1995), “Theories of Pay and Unemployment: Survey Evidence from Swedish Manufacturing Firms”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 97, No. 2, 295–307. Agell, Jonas och Per Lundborg (1995), “Fair Wages in the Open Economy”. Economica, Vol. 62, No. 247, 335–351. Bomze, Immanuel M. och Jörgen W. Weibull (1995), “Does Neutral Stability Imply Lyapunov Stability?”. Games and Economic Behavior, Vol. 11, No. 2, 173–192. Calmfors, Lars och Per Skedinger (1995), “Does Active Labour-Market Policy Increase Employment? Theoretical Considerations and Some Empirical Evidence from Sweden”. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 11, No. 1, 91–109. Eliasson, Gunnar (1995), “The Economics of Technical Change: The Macroeconomic Consequences of Business Competence in an Experimentally Organized Economy”. Économie Industrielle: Développements Récents. Numéro exceptionnel, 53–82. Fölster, Stefan (1995), “The Perils of Peer Review in Economics and Other Sci­ ences”. Journal of Evolutionary Economics, Vol. 5, No. 1, 43–57. Häckner, Jonas och Sten Nyberg (1995), “Deregulating Taxi Services: A Word of Caution”. Journal of Transport Economics and Policy, Vol. 29, No. 2, 195–207. Häckner, Jonas (1995), “Endogenous Product Design in an Infinitely Repeated Game”. International Journal of Industrial Organization, Vol. 13, No. 2, 277– 299.


78  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Kazamaki Ottersten, Eugenia (1995), “The Swedish Training System: Future Expectations of Integration”. European Journal Vocational Training, CEDEFOP, No. 4/1995, 15–20. Lindbeck, Assar (1995), “Welfare State Disincentives with Endogenous Habits and Norms”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 97, No. 4, 477–494. Lindbeck, Assar (1995), “Hazardous Welfare-State Dynamics”. American Economic Review, Vol. 85, No. 2, 9–15. Lundborg, Per (1995), “Job Amenity and the Incidence of Double Work”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 26, No. 2, 273–287. Nyberg, Sten (1995), “Reciprocal Shareholding and Takeover Deterrence”. International Journal of Industrial Organization, Vol. 13, No. 1, 355–372. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1995), “Measuring Macroeconomic Exposure: The Case of Volvo Cars”. European Financial Management, Vol. 1, No. 3, 241–263. Pelikan, Pavel (1995), “Les Entreprises d’État aprés le Socialisme: Pourquoi et Comment les Privatiser Rapidement”. Revue d’Études Comparatives Est-Ouest, Vol. 15, No. 2, 5–37. Ritzberger, Klaus och Jörgen W. Weibull (1995), “Evolutionary Selection in Normal-Form Games”. Econometrica, Vol. 63, No. 6, 1371–1399. Skedinger, Per (1995), “Employment Policies and Displacement in the Youth Labour Market”. Swedish Economic Policy Review, Vol. 2, No. 1, 135–171. Andersson, Thomas och Torbjörn Fredriksson (1996), “International Organization of Production and Variation in Exports from Affiliates”. Journal of International Business Studies, Vol. 27, No. 2, 249–263. Braunerhjelm, Pontus (1996), “The Relation Between Firm-Specific Intangibles and Exports”. Economics Letters, Vol. 53, No. 2, 213–219. Braunerhjelm, Pontus och Roger Svensson (1996), “Host Country Characteristics and Agglomeration in Foreign Direct Investment”. Applied Economics, Vol. 28, No. 7, 833–840. Ekholm, Karolina, Johan Torstensson och Rasha Torstensson (1996), “The Economics of the Middle East Peace Process: Are There Prospects for Trade and Growth?”. World Economy, Vol. 19, No. 5, 555–574. Henrekson, Magnus (1996), “Sweden’s Relative Economic Performance: Lagging Behind or Staying on Top?”. Economic Journal, Vol. 106, No. 439, 1747–1759. Hofbauer, Josef och Jörgen W. Weibull (1996), “Evolutionary Selection against Dominated Strategies”. Journal of Economic Theory, Vol. 71, No. 2, 558–573. Häckner, Jonas (1996), “Optimal Symmetric Punishments in a Bertrand Differentiated Products Duopoly”. International Journal of Industrial Organization, Vol. 14, No. 5, 611–630. Häckner, Jonas och Sten Nyberg (1996), “Vanity and Congestion: A Study of Re-


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  79

ciprocal Externalities”. Economica, Vol. 63, No. 249, 97–111. Svensson, Roger (1996), “Effects of Overseas Production on Home Country Exports: Evidence Based on Swedish Multinationals”. Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 132, No. 2, 304–329. Blomström, Magnus, Gunnar Fors och Robert E. Lipsey (1997), “Foreign Direct Investment and Employment: Home Country Experience in the United States and Sweden”. Economic Journal, Vol. 107, No. 445, 1787–1797. Braunerhjelm, Pontus (1997), “On the Role of Knowledge Capital in Firm Performance: Empirical Evidence from Swedish Firms in the Engineering Industry”. Revue D’Économie Industrielle, Vol. 81, No. 3, 9–22. Ekholm, Karolina, Johan Torstensson och Rasha Torstensson (1997), “Comparative Advantage in the Middle East and North Africa”. Applied Economics Letters, Vol. 4, No. 1, 33–35. Ekholm, Karolina och Pontus Braunerhjelm (1997), “High-Technology Subsidies in General Equilibrium: A Sector-Specific Approach”. Canadian Journal of Economics, Vol. 30, No. 4b, 1184–1203. Fors, Gunnar (1997), “Utilization of R&D Results in the Home and Foreign Plants of Multinationals”. Journal of Industrial Economics, Vol. 45, No. 3, 341– 358. Fölster, Stefan och Georgi Trofimov (1997), “Industry Evolution and R&D Externalities”. Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 21, No. 10, 1728– 1746. Henrekson, Magnus, Johan Torstensson och Rasha Torstensson (1997), “Growth Effects of European Integration”. European Economic Review, Vol. 41, No. 8, 1537–1557. Lindbeck, Assar (1997), “Incentives and Social Norms in Household Behavior”. American Economic Review, Vol. 87, No. 2, 370–377. Lindbeck, Assar (1997), “The Swedish Experiment”. Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 2, 1273–1319. Lindbeck, Assar och John Hassler (1997), “Optimal Actuarial Fairness in Pension Systems – A Note”. Economics Letters, Vol. 55, No. 2, 251–255. Modén, Karl-Markus och Lars Oxelheim (1997), “Why Issue Equity Abroad? Corporate Reasons and Stock Market Responses”. Management International Review, Vol. 37, No. 3, 223–241. Braunerhjelm, Pontus (1998), “Multinational Firms and the Choice of Foreign Production or Exports – The Case of Sweden”. Wirtschaftspolitische Blätter, Vol. 45, No. 6, 570–577. Carlsson, Hans och Mattias Ganslandt (1998), “Noisy Equilibrium Selection in Coordination Games”. Economics Letters, Vol. 60, No. 1, 23–34. Ekholm, Karolina (1998), “Headquarter Services and Revealed Factor Abundan-


80  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

ce”. Review of International Economics, Vol. 6, No. 4, 545–553. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1998), “Screening Contracts when Institutions Matter: An Example”. Finnish Economic Papers, Vol. 11, No. 2, 110–116. Lindbeck, Assar (1998), “New Keynesianism and Aggregate Economic Activity”. Economic Journal, Vol. 108, No. 446, 167–180. Lundborg, Per och Per Skedinger (1998), “Capital Gains Taxation and Residential Mobility in Sweden”. Journal of Public Economics, Vol. 67, No. 3, 399–419. Svensson, Roger (1998), “Three Empirical Models for the Entry Mode Choice in Foreign Direct Investment”. Applied Economics Letters, Vol. 5, No. 4, 201–204. Weibull, Jörgen W. (1998), “Evolution, Rationality and Equilibrium in Games”. European Economic Review, Vol. 42, No. 3–5, 641–649. Braconier, Henrik och Steinar Holden (1999), “The Public Budget Balance – Fiscal Indicators and Cyclical Sensitivity in the Nordic Countries”. Proceedings from the Nordic Council of Ministers’ meetings in Oslo, November 1998, and in Egilsstadir, June 1999. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. Braunerhjelm, Pontus (1999), “Sunk Costs, Firm Size, and Internationalization”. Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 135, No. 4, 657–674. Braunerhjelm, Pontus och Bo Carlsson (1999), “Industry Clusters in Ohio and Sweden, 1975–1995”. Small Business Economics, Vol. 12, No. 4, 279–293. Davis, Steven J. och Magnus Henrekson (1999), “Explaining National Differences in the Size and Industry Distribution of Employment”. Small Business Economics, Vol. 12, No. 1, 59–83. Fölster, Stefan och Magnus Henrekson (1999), “Growth and the Public Sector: A Critique of the Critics”. European Journal of Political Economy, Vol. 15, No. 2, 337–358. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (1999), “Institutional Effects on the Evolution of the Size Distribution of Firms”. Small Business Economics, Vol. 12, No. 1, 11–23. Kazamaki Ottersten, Eugenia, Thomas Lindh och Erik Mellander (1999), “Evaluating Firm Training, Effects on Performance and Labour Demand”. Applied Economics Letters, Vol. 6, No. 7, 431–437. Lindbeck, Assar och Dennis J. Snower (1999), “Price Dynamics and Production Lags”. American Economic Review, Vol. 89, No. 2, 81–88. Lindbeck, Assar, Sten Nyberg och Jörgen W. Weibull (1999), “Social Norms and Economic Incentives in the Welfare State”. Quarterly Journal of Economics, Vol. 114, No. 1, 1–35. Lundborg, Per och Per Skedinger (1999), “Transaction Taxes in a Search Model of the Housing Market”. Journal of Urban Economics, Vol. 45, No. 2, 385–399. Mellander, Erik och Per Skedinger (1999), “Corporate Job Ladders in Europe: Wage Premia for University- versus High School-Level Jobs”. Swedish Econo-


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  81

mic Policy Review, Vol. 6, No. 2, 449–487. Oxelheim, Lars (1999), “Applying ‘MUST’ Analysis and the Role of Government in CI”. Competitive Intelligence Review, Vol. 10, No. 4, 65–73. Sáez-Martí, Maria och Jörgen W. Weibull (1999), “Clever Agents in Young’s Evolutionary Bargaining Model”. Journal of Economic Theory, Vol. 86, No. 2, 268–279. Stennek, Johan (1999), “The Expected Consumer’s Surplus as a Welfare Measure”. Journal of Public Economics, Vol. 73, No. 2, 265–288.

2000–2004 Banerjee, Abhijit och Jörgen W. Weibull (2000), “Neutrally Stable Outcomes in Cheap-Talk Coordination Games”. Games and Economic Behaviour, Vol. 32, No. 1, 1–24. Braconier, Henrik (2000), “Do Higher per Capita Incomes Lead to More R&D Expenditure? ”. Review of Development Economics, Vol. 4, No. 3, 244–257. Braconier, Henrik och Karolina Ekholm (2000), “Swedish Multinationals and Competition from High- and Low-Wage Locations”. Review of International Economics, Vol. 8, No. 3, 448–461. Braunerhjelm, Pontus och Lars Oxelheim (2000), “Does Foreign Direct Investment Replace Home Country Investment? The Effect of European Integration on the Location of Swedish Investment”. Journal of Common Market Studies, Vol. 38, No. 2, 199–221. Du Rietz, Anita och Magnus Henrekson (2000), “Testing the Female Underperformance Hypothesis”. Small Business Economics, Vol. 14, No. 1, 1–10. Lindbeck, Assar (2000), “Swedish Economic Growth in an International Perspective”. Swedish Economic Policy Review, Vol. 7, No. 1, 7–37. Lindbeck, Assar och Solveig Wikström (2000), “The ICT Revolution in Consumer Product Markets”. Consumption, Markets and Culture, Vol. 4, No. 1, 77–99. Lindbeck, Assar och Dennis J. Snower (2000), “Multitask Learning and the Reorganization of Work: From Tayloristic to Holistic Organization”. Journal of Labor Economics, Vol. 18, No. 3, 353–376. Stennek, Johan (2000), “Competition Increases X-efficiency: A Limited Liability Mechanism”. European Economic Review, Vol. 44, No. 9, 1727–1744. Stennek, Johan (2000), “The Survival Value of Assuming Others to be Rational”. International Journal of Game Theory, Vol. 29, No. 2, 147–163. Braconier, Henrik, Karolina Ekholm och Karen Helene Midelfart Knarvik (2001), “In Search of FDI-Transmitted R&D Spillovers: A Study Based on Swedish Data”. Review of World Economics, Vol. 137, No. 4, 644–645. Ekholm, Karolina och Rikard Forslid (2001), ”Trade and Location with Horizon-


82  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

tal and Vertical Multi-Region Firms”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 103, No. 1, 101–118. Fölster, Stefan och Magnus Henrekson (2001), “Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries”. European Economic Review, Vol. 45, No. 8, 1501–1520. Ganslandt, Mattias, Keith E. Maskus och Eina V. Wong (2001), “Developing and Distributing Essential Medicines to Poor Countries: The DEFEND Proposal”. World Economy, Vol. 24, No. 6, 779–795. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2001), “Where Schumpeter Was Nearly Right – The Swedish Model and Capitalism, Socialism and Democracy”. Journal of Evolutionary Economics, Vol. 11, No. 3, 331–358. Horn, Henrik och Lars Persson (2001), “Endogenous Mergers in Concentrated Markets”. International Journal of Industrial Organization, Vol. 19, No. 8, 1213–1244. Horn, Henrik och Lars Persson (2001), “The Equilibrium Ownership of an International Oligopoly”. Journal of International Economics, Vol. 53, No. 2, 307–333. Lindbeck, Assar och Dennis J. Snower (2001), “Insiders versus Outsiders”. Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, No. 1, 165–188. Lindbeck, Assar och Dennis J. Snower (2001), “Centralized Bargaining and Reorganized Work: Are They Compatible?”. European Economic Review, Vol. 45, No. 10, 1851–1875. Lindbeck, Assar (2001), “Economics in Europe”. CESifo Forum, Spring, 31–32. Norbäck, Pehr-Johan (2001), “Multinational Firms, Technology and Location”. Journal of International Economics, Vol. 54, No. 2, 449–469. Norbäck, Pehr-Johan (2001), “Cumulative Effects of Labor Market Distortions in a Developing Country”. Journal of Development Economics, Vol. 65, No. 1, 135–152. Oxelheim, Lars, Trond Randøy och Arthur Stonehill (2001), “On the Treatment of Finance-Specific Factors within the OLI Paradigm”. International Business Review, Vol. 10, No. 4, 381–398. Oxelheim, Lars (2001), “Routes to Equity Market Integration – The Interplay between Politicians, Investors and Managers”. Journal of Multinational Financial Management, Vol. 11, No. 2, 183–211. Oxelheim, Lars, Trond Randøy och Arthur Stonehill (2001), “Corporate Financial Strategies for Global Competitiveness”. European Management Journal, Vol. 19, No. 6, 659–669. Svensson, Roger (2001), “Success Determinants when Tendering for International Consulting Projects”. International Journal of the Economics of Business, Vol. 8, No. 1, 101–122. Ekholm, Karolina och Bo Södersten (2002), “Growth and Trade vs. Trade and


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  83

Growth”. Small Business Economics, Vol. 19, No. 2, 147–162. Fors, Gunnar och Roger Svensson (2002), “R&D and Foreign Sales in Swedish Multinationals: A Simultaneous Relationship?”. Research Policy, Vol. 31, No. 1, 95–107. Hauk, Esther och Maria Sáez-Marti (2002), “On the Cultural Transmission of Corruption”. Journal of Economic Theory, Vol. 107, No. 2, 311–335. Lindbeck, Assar (2002), “The European Social Model: Lessons for Developing Countries”. Asian Development Review, Vol. 19, No. 1, 1–13. Svaleryd, Helena och Jonas Vlachos (2002), “Markets for Risk and Openness to Trade: How Are They Related?”. Journal of International Economics, Vol. 57, No. 2, 369–395. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2003), “The Transformation of Ownership Policy and Structure in Sweden: Convergence towards the Anglo-Saxon Model?”. New Political Economy, Vol. 8, No. 1, 75–102. Lindbeck, Assar, Sten Nyberg och Jörgen W. Weibull (2003), “Social Norms and Welfare State Dynamics”. Journal of the European Economic Association, Vol. 1, No. 2–3, 533–542. Lindbeck, Assar och Mats Persson (2003), “The Gains from Pension Reform”. Journal of Economic Literature, Vol. 41, No. 1, 533–542. Lindbeck, Assar och Solveig Wikström (2003), “E-exchange and the Boundary between Households and Organizations”. Kyklos, Vol. 56, No. 3, 315–340. Oxelheim, Lars (2003), “Macroeconomic Variables and Corporate Performance”. Financial Analysts Journal, Vol. 59, No. 4, 36–50. Oxelheim, Lars och Trond Randøy (2003), “The Impact of Foreign Board Membership on Firm Value”. Journal of Banking and Finance, Vol. 27, No. 12, 2369–2392. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (2003), “Recognizing Macroeconomic Fluctuations in Value Based Management”. Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 15, No. 4, 104–110. Stennek, Johan (2003), “Horizontal Mergers without Synergies May Increase Consumer Welfare”. Topics in Economic Analysis and Policy, Vol. 3, No. 1, 1–12. Svensson, Roger (2003), “Visits to the Client when Competing for New Consulting Contracts: Sourcing Information or Influencing the Client?”. Applied Economics, Vol. 35, No. 14, 1531–1541. Zenou, Yves (2003), “The Spatial Aspects of Crime”. Journal of the European Economic Association, Vol. 1, No. 2/3, 459–467. Calvó-Armengol, Antoni och Yves Zenou (2004), “Social Networks and Crime Decisions: The Role of Social Structure in Facilitating Delinquent Behavior”. International Economic Review, Vol. 45, No. 3, 939–958. Ganslandt, Mattias och Keith E. Maskus (2004), “Parallel Imports and the Pri-


84  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

cing of Pharmaceutical Products: Evidence from the European Union”. Journal of Health Economics, Vol. 23, No. 5, 1035–1057. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2004), “Still Hazy After All These Years: The Interpretation of National Treatment in GATT/WTO Case Law on Tax Discrimination”. European Journal of International Law, Vol. 15, No. 1, 39–69. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2004), “Privatization and Foreign Competition”. Journal of International Economics, Vol. 62, No. 2, 409–416. Persson, Lars (2004), “Predation and Mergers: Is Merger Law Counterproductive?” European Economic Review, Vol. 48, No. 2, 239–258. Skedinger, Per och Dan Johansson (2004), “In Sweden, Anti-Globalizationists Dominate Public Discourse, Econ Profs Do Little”. Econ Journal Watch, Vol. 1, No. 1, 175–184. Verdier, Thierry och Yves Zenou (2004), “Racial Beliefs, Location, and the Causes of Crime”. International Economic Review, Vol. 45, No. 3, 731–760. Vlachos, Jonas (2004), “Who Wants Political Integration? Evidence from the Swedish EU-Membership Referendum”. Journal of Public Economics, Vol. 88, No. 7–8, 1589–1604.

2005–2011 Andrén, Niclas, Håkan Jankensgård och Lars Oxelheim (2005), “Exposure-Based Cash-Flow-at-Risk: An Alternative to VaR for Industrial Companies”. Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 17, No. 3, 21–31. Braconier, Henrik, Pehr-Johan Norbäck and Dieter Urban (2005), “Multinational Enterprises and Wage Costs: Vertical FDI Revisited”. Journal of International Economics, Vol. 67, No. 2, 446‒470. Braconier, Henrik, Pehr-Johan Norbäck and Dieter Urban (2005), “Reconciling the Evidence of the Knowledge-Capital Model”. Review of International Economics, Vol. 13, No. 4, 770‒786. Braunerhjelm, Pontus, Lars Oxelheim och Per Thulin (2005), “The Relation­ ship between Domestic and Outward Foreign Direct Investment: The Role of ­Industry-Specific Effects”. International Business Review, Vol. 14, No. 6, 677–694. Calvó-Armengol, Antoni och Yves Zenou (2005), “Job Matching, Social Network and Word-of-Mouth Communication”. Journal of Urban Economics, Vol. 57, No. 3, 500–522. Dufwenberg, Martin, Tobias Lindqvist och Evan Moore (2005), “Bubbles and Experience: An Experiment”. American Economic Review, Vol. 95, No. 5, 1731–1737. Fridolfsson, Sven-Olof och Johan Stennek (2005), “Hold-up of Anti-Competitive Mergers”. International Journal of Industrial Organization, Vol. 23, No.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  85

9–10, 753–775. Fridolfsson, Sven-Olof and Johan Stennek (2005), “Why Mergers Reduce Profits and Raise Share Prices – A Theory of Preemptive Mergers”. Journal of the European Economic Association, Vol. 3, No. 5, 1083–1104. Jellal, Mohamed, Jacques-François Thisse och Yves Zenou (2005), “Demand Uncertainty, Mismatch and (Un)employment”. Economics Letters, Vol. 88, No. 1, 33–39. Kugler, Maurice, Thierry Verdier och Yves Zenou (2005), “Organized Crime, Corruption and Punishment”. Journal of Public Economics, Vol. 89, No. 9–10, 1639–1663. Lindbeck, Assar (2005), “Dag Hammarskjöld as Economist and Government Official”. Sveriges Riksbank Economic Review, Vol. 3, No. 3, 9–12. Lindqvist, Tobias och Johan Stennek (2005), “The Insiders’ Dilemma: An Experiment on Merger Formation”. Experimental Economics, Vol. 8, No. 3, 267–284. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2005), “Privatization Policy in an International Oligopoly”. Economica, Vol. 72, No. 288, 635–653. Oxelheim, Lars och Trond Randøy (2005), “The Anglo-American Financial Influence on CEO Compensation in Non-Anglo-American Firms”. Journal of International Business Studies, Vol. 36, No. 4, 470–483. Oxelheim, Lars och Michael Rafferty (2005), “On the Static Efficiency of Secondary Bond Markets”. Journal of Multinational Financial Management, Vol. 15, No. 2, 117–135. Patacchini, Eleonora och Yves Zenou (2005), “Spatial Mismatch, Transport Mode and Search Decisions in England”. Journal of Urban Economics, Vol. 58, No. 1, 62–90. Persson, Lars (2005), “The Failing Firm Defense”. Journal of Industrial Economics, Vol. 53, No. 2, 175–201. Svaleryd, Helena och Jonas Vlachos (2005), “Financial Markets, the Pattern of Industrial Specialization and Comparative Advantage: Evidence from OECD Countries”. European Economic Review, Vol. 49, No. 1, 113–144. Vlachos, Jonas och Daniel Waldenström (2005), “International Financial Liberalization and Industry Growth”. International Journal of Finance and Economics, Vol. 10, No. 3, 263–284. Wahba, Jackline och Yves Zenou (2005), “Density, Social Networks and Job Search Methods: Theory and Application to Egypt”. Journal of Development Economics, Vol. 78, No. 2, 443–473. Ballester, Coralio, Antoni Calvó-Armengol och Yves Zenou (2006), “Who´s Who in Networks. Wanted: The Key Player”. Econometrica, Vol. 74, No. 5, 1403–1417. Edquist, Harald och Magnus Henrekson (2006), “Technological Breakthroughs


86  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

and Productivity Growth”. Research in Economic History, Vol. 24, 1–53. Forssbæck, Jens och Lars Oxelheim (2006), “On the Link Between Exchange-rate Regimes, Capital Controls and Monetary Policy Autonomy in Small European Countries, 1979–2000”. World Economy, Vol. 29, No. 3, 341–368. Friberg, Richard och Mattias Ganslandt (2006), “An Empirical Assessment of the Welfare Effects of Reciprocal Dumping”. Journal of International Economics, Vol. 70, No. 1, 1–24. Fölster, Stefan och Magnus Henrekson (2006), “Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries. A Reply”. European Economic Review, Vol. 50, No. 1, 219–221. Hakkala, Katariina (2006), “Corporate Restructuring and Labor Productivity Growth”. Industrial and Corporate Change, Vol. 15, No. 4, 683–714. Henrekson, Magnus (2006), “Entrepreneurship and the Welfare State: A Reply”. Industrial and Corporate Change, Vol. 15, No. 3, 579–593. Horn, Henrik (2006), “National Treatment in the GATT”. American Economic Review, Vol. 96, No. 1, 394–404. Lindbeck, Assar och Sten Nyberg (2006), “Raising Children to Work Hard: Altruism, Work Norms and Social Insurance”. Quarterly Journal of Economics, Vol. 121, No. 4, 1473–1503. Lindbeck, Assar och Dirk Niepelt (2006), “The Stability Pact – Rationales, Problems, Alternatives”. Kyklos, Vol. 59, No. 4, 579–600. Lindbeck, Assar (2006), “Sustainable Social Spending”. International Tax and Public Finance, Vol. 13, No. 4, 303–324. Lundin, Martin och Per Skedinger (2006), “Decentralisation of Active Labour Market Policy: The Case of Swedish Local Employment Service Committees”. Journal of Public Economics, Vol. 90, No. 4–5, 775–798. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2006), “Endogenous Asset Ownership Structures in Deregulated Markets”. European Economic Review, Vol. 50, No. 7, 1729–1752. Patacchini, Eleonora och Yves Zenou (2006), “Search Activities, Cost of Living and Local Labor Markets”. Regional Science and Urban Economics, Vol. 36, No. 2, 227–248. Selod, Harris och Yves Zenou (2006), “City Structure, Job Search and Labour Discrimination: Theory and Policy Implications”. Economic Journal, Vol. 116, No. 514, 1057–1087. Skedinger, Per (2006), “Minimum Wages and Employment in Swedish Hotels and Restaurants”. Labour Economics, Vol. 13, No. 2, 259–290 Song, Yan och Yves Zenou (2006), “Property Tax and Urban Sprawl: Theory and Implications for US Cities”. Journal of Urban Economics, Vol. 60, No. 3, 519–534. Stennek, Johan (2006), “A New Perspective on Mergers and Acquisitions: Evi-


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  87

dence Explained, Policies Prescribed”. CESifo Forum, Vol. 7, No. 1, 3–8. Wasmer, Etienne och Yves Zenou (2006), “Equilibrium Search Unemployment with Explicit Spatial Frictions”. Labour Economics, Vol. 13, No. 2, 143–165. Zenou, Yves (2006), “Efficiency Wages and Unemployment in Cities: The Case of High-Relocation Costs”. Regional Science and Urban Economics, Vol. 36, No. 1, 49–71. Battu, Harminder, Mwale McDonald och Yves Zenou (2007), “Oppositional Identities and the Labor Market”. Journal of Population Economics, Vol. 20, No. 3, 643–667. Björnerstedt, Jonas och Johan Stennek (2007), “Bilateral Oligopoly – The Efficiency of Intermediate Goods Markets”. International Journal of Industrial Organization, Vol. 25, No. 5, 884–907. Boschini, Anne och Anna Sjögren (2007), “Is Team Formation Gender Neutral?”. Journal of Labor Economics, Vol. 25, No. 2, 325–365. Calvó-Armengol, Antoni, Thierry Verdier och Yves Zenou (2007), “Strong and Weak Ties in Employment and Crime”. Journal of Public Economics, Vol. 91, No. 1–2, 203–233. Cesarini, David, Erik Lindqvist och Björn Wallace (2007), “Maternal Longevity and the Sex of Offspring in Pre-Industrial Sweden”. Annals of Human Biology, Vol. 34, No. 5, 535–546. Douhan, Robin, Gunnar Eliasson and Magnus Henrekson (2007), “Israel M. Kirzner: An Outstanding Austrian Contributor to the Economics of Entrepreneurship”. Small Business Economics, Vol. 29, No. 1–2, 213–223. Ekholm, Karolina och Katariina Hakkala (2007), “Location of R&D and HighTech Production by Vertically Integrated Multinationals”. Economic Journal, Vol. 117, No. 518, 512–543. Forssbæck, Jens och Lars Oxelheim (2007), “The Transition to Market-based Monetary Policy: What Can China Learn from the European Experience?”. Journal of Asian Economics, Vol. 18, No. 2, 257–283. (Även publicerad på kinesiska i Journal of Comparative Studies, No. 33, 94–116.) Frey, Bruno S. och Daniel Waldenström (2007), “Using Financial Markets to Analyze History: The Case of the Second World War”. Historical Social Research, Vol. 32, No. 4, 330–350. Friberg, Richard och Mattias Ganslandt (2007), “Exchange Rates and Cash Flows in Differentiated Product Industries: A Simulation Approach”. Journal of Finance, Vol. 62, No. 5, 2475–2502. Ganslandt, Mattias och Keith E. Maskus (2007), “Vertical Distribution, Parallel Trade, and Price Divergence in Integrated Markets”. European Economic Review, Vol. 51, No. 4, 943–970. Gobillon, Laurent, Harris Selod och Yves Zenou (2007), “The Mechanisms of


88  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Spatial Mismatch”. Urban Studies, Vol. 44, No. 12, 2401–2427. Henrekson, Magnus (2007), “Entrepreneurship and Institutions”. Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 28, No. 4, 717–742. Heyman, Fredrik (2007), “Firm Size or Firm Age? The Effect on Wages Using Matched Employer-Employee Data”. LABOUR, Vol. 21, No. 2, 237–263. Heyman, Fredrik, Fredrik Sjöholm och Patrik Gustavsson Tingvall (2007), “Is There Really a Foreign Ownership Wage Premium? Evidence from Matched Employer-Employee Data”. Journal of International Economics, Vol. 73, No. 2, 355–376. Håkansson, Peter och Fredrik Sjöholm (2007), “Who Do You Trust? Ethnicity and Trust in Bosnia and Herzegovina”. Europe-Asia Studies, Vol. 59, No. 6, 961–976. Lindbeck, Assar (2007), “China’s Reformed Economy”. CESifo Forum, Vol. 8, No. 1, 8–14. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2007), “Investment Liberalization – Why a Restrictive Cross-Border Merger Policy Can Be Counterproductive”. Journal of International Economics, Vol. 72, No. 2, 366–380. Patacchini, Eleonora och Yves Zenou (2007), “Spatial Dependence in Local Unemployment Rates”. Journal of Economic Geography, Vol. 7, No. 2, 169–191. Skedinger, Per och Barbro Widerstedt (2007), “Cream Skimming in Employment Programmes for the Disabled? Evidence from Sweden”. International Journal of Manpower, Vol. 28, No. 8, 694–714. Stenkula, Mikael (2007), “The European Size Distribution of Firms and Employment”. ICFAI Journal of Industrial Economics, Vol. 4, No. 2, 46–63. Stennek, Johan och Thomas P. Tangerås (2007), “Better Regulation of Mobile Telecommunications”. Sieps, European Policy Analysis, No. 1. Svensson, Roger (2007), “Commercialization of Patents and External Financing during the R&D Phase”. Research Policy, Vol. 36, No. 7, 1052–1069. Svensson, Roger (2007), “Knowledge Transfer to Emerging Markets via Consulting Projects”. Journal of Technology Transfer, Vol. 32, No. 5, 545–549. Søberg, Morten och Thomas P. Tangerås (2007), “Voter Turnout in Small Referendums”. Electoral Studies, Vol. 26, No. 2, 445–459. Asoni, Andrea (2008), “Protection of Property Rights and Growth as Political Equilibria”. Journal of Economic Surveys, Vol. 22, No. 5, 953–987. Berggren, Niclas, Mikael Elinder och Henrik Jordahl (2008), “Trust and Growth: A Shaky Relationship”. Empirical Economics, Vol. 35, No. 2, 251–274. Bisin, Alberto, Eleonora Patacchini, Thierry Verdier och Yves Zenou (2008), “Are Muslim Immigrants Different in Terms of Cultural Integration?”. Journal of the European Economic Association, Vol. 6, No. 2–3, 445–456. Cesarini, David, Erik Lindqvist och Björn Wallace (2008), “Does Parental Age


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  89

Difference Affect Offspring Count in Humans? Comment on Fieder and Huber”. Biology Letters, Vol. 4, No. 1, 78–79. Engvall, Anders, Örjan Sjöberg och Fredrik Sjöholm (2008), “Poverty in Rural Cambodia: The Differentiated Impact of Linkages, Inputs and Access to Land”. Asian Economic Papers, Vol. 7, No. 2, 74–95. Forssbæck, Jens och Lars Oxelheim (2008), “Finance-specific Factors as Drivers of Cross-border Investment – An Empirical Investigation”. International Business Review, Vol. 17, No. 6, 630–641. Friberg, Richard och Mattias Ganslandt (2008), “Reciprocal Dumping with Product Differentiation”. Review of International Economics, Vol. 16, No. 5, 942–954. Gustavsson, Magnus och Henrik Jordahl (2008), “Inequality and Trust in Sweden: Some Inequalities are More Harmful than Others”. Journal of Public Economics, Vol. 92, No. 1–2, 348–365. Heyman, Fredrik (2008), “How Wage Compression Affects Job Turnover”. Journal of Labor Research, Vol. 29, No. 1, 11–26. Holmberg, Pär (2008), “Unique Supply Function Equilibrium with Capacity Constraints”. Energy Economics, Vol. 30, No. 1, 148–172. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2008), “Introduction”. World Trade Review, Vol. 7, No. 1, 1–7. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2008), “The Permissible Reach of National Environmental Policies”. Journal of World Trade, Vol. 42, No. 6, 1107–1178. Horn, Henrik och Robert L. Howse (2008), “European Communities – Customs Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts”. World Trade Review, Vol. 7, No. 1, 9–38. Lagerlöf, Nils-Petter och Thomas P. Tangerås (2008), “From Rent Seeking to Human Capital: A Model where Resource Shocks Cause Transitions from Stagnation to Growth”. Canadian Journal of Economics, Vol. 41, No. 3, 760–780. Lindbeck, Assar (2008), “Economic–Social Interaction in China”. Economics of Transition, Vol. 16, No. 1, 113–139. Lundahl, Mats och Fredrik Sjöholm (2008), “The Oil Resources of Timor-Leste: Curse or Blessing?”. Pacific Review, Vol. 21, No. 1, 67–86. Modén, Karl-Markus, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2008), “Efficiency and Ownership Structure: The Case of Poland”. World Economy, Vol. 31, No. 3, 437–460. Nilsson Hakkala, Katariina, Pehr-Johan Norbäck och Helena Svaleryd (2008), “Asymmetric Effects of Corruption on FDI: Evidence from Swedish Multinational Firms”. Review of Economics and Statistics, Vol. 90, No. 4, 627–642. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2008), “Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets”. Journal of Industry, Competition and Trade, Vol. 8, No. 3–4, 269–293.


90  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2008), “Globalization and Profitability of Cross-border Mergers & Acquisitions”. Economic Theory, Vol. 35, No. 2, 241–266. Ortega, Javier och Thomas P. Tangerås (2008), “Unilingual versus Bilingual Education: A Political Economy Analysis”. Journal of the European Economic Association, Vol. 6, No. 5, 1078–1108. Oxelheim, Lars och Pervez Ghauri (2008), “EU–China and the Non-transparent Race for Inward FDI”. Journal of Asian Economics, Vol. 19, No. 4, 358–370. Oxelheim, Lars (2008), “Macroeconomic Turbulence: Corporate Performance, Transparency and Economic Growth”. Tímarit um viðskipti og efnahagsmál, specialutgåva. Reykjavik: University of Iceland Press, 59–70. Patacchini, Eleonora och Yves Zenou (2008), “The Strength of Weak Ties in Crime”. European Economic Review, Vol. 52, No. 2, 209–236. Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2008), “The Evolution of Top Incomes in an Egalitarian Society: Sweden, 1903–2004”. Journal of Public Economics, Vol. 92, No. 1–2, 366–387. Ross, Stephen L. och Yves Zenou (2008), “Are Shirking and Leisure Substitutable? An Empirical Test of Efficiency Wages Based on Urban Economic Theory”. Regional Science and Urban Economics, Vol. 38, No. 5, 498–517. Sáez-Martí, Maria och Anna Sjögren (2008), “Deadlines and Distractions”. Journal of Economic Theory, Vol. 143, No. 1, 153–176. Sáez-Martí, Maria och Anna Sjögren (2008), “Peers and Culture”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 110, No. 1, 73–92. Sjöholm, Fredrik och Sadayuki Takii (2008), “Foreign Networks and Exports: Results from Indonesian Panel Data”. Developing Economies, Vol. 46, No. 4, 428–446. Song, Yan, Yves Zenou and Chengri Ding (2008), “Let’s Not Throw the Baby Out with the Bath Water: The Role of Urban Villages in Housing Rural Migrants in China”. Urban Studies, Vol. 45, No. 2, 313–330. Svensson, Roger (2008), “Innovation Performance and Government Financing”. Journal of Small Business and Entrepreneurship, Vol. 21, No. 1, 95–116. Waldenström, Daniel och Bruno S. Frey (2008), “Did Nordic Countries Recognize the Gathering Storm of World War II? Evidence from the Bond Markets”. Explorations in Economic History, Vol. 45, No. 2, 107–126. Waldenström, Daniel (2008), “Why Should Inequality Researchers Care About the Rich?”. IFC Bulletin, nr 28, 421–427. Zenou, Yves (2008), “Job Search and Mobility in Developing Countries. Theory and Policy Implications”. Journal of Development Economics, Vol. 86, No. 2, 336–355. Almenberg, Johan och Anna Dreber (2009), “Lady and the Trump: Status and


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  91

Wealth in the Marriage Market”. Kyklos, Vol. 62, No. 2, 161–181. Arai, Mahmood och Fredrik Heyman (2009), “Microdata Evidence on Rent-Sharing”. Applied Economics, Vol. 41, No. 23, 2965–2976. Berggren, Niclas, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara (2009), “Faces of Politicians: Babyfacedness Predicts Inferred Competence but Not Electoral Success”. Journal of Experimental Social Psychology, Vol. 45, No. 5, 1132–1135. Berggren, Niclas, Henrik Jordahl och Charlotta Stern (2009), “The Political Opinions of Swedish Social Scientists”. Finnish Economic Papers, Vol. 22, No. 2, 75–88. Berggren, Niclas, Henrik Jordahl och Charlotta Stern (2009), “Online Supplement for The Political Opinions of Swedish Social Scientists”. Finnish Economic Papers, Vol. 22, No. 2, 1–10. Braunerhjelm, Pontus och Magnus Henrekson (2009), “Awarding Entrepreneurship Research: A Presentation of the Global Award”. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 33, No. 3, 809–814. Calvó-Armengol, Antoni, Eleonora Patacchini och Yves Zenou (2009), “Peer Effects and Social Networks in Education”. Review of Economic Studies, Vol. 76, No. 4, 1239–1267. Cesarini, David, Erik Lindqvist och Björn Wallace (2009), “Is There an Adverse Effect of Sons on Maternal Longevity?”. Proceedings of the Royal Society B, Vol. 276, No. 1664, 2081–2084. Cronqvist, Henrik, Fredrik Heyman, Mattias Nilsson, Helena Svaleryd och Jonas Vlachos (2009), ”Do Entrenched Managers Pay Their Workers More?”. Journal of Finance, Vol. 64, No. 1, 309–339. Davies, Ronald B., Pehr-Johan Norbäck och Ayça Tekin-Koru (2009), “The Effect of Tax Treaties on Multinational Firms: New Evidence from Microdata”. World Economy, Vol. 32, No. 1, 77–110. Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas P. Tangerås (2009), “Market Power in the Nordic Electricity Wholesale Market: A Survey of the Empirical Evidence”. Energy Policy, Vol. 37, No. 9, 3681–3692. Fumagalli, Chiara, Massimo Motta och Lars Persson (2009), “On the Anticompetitive Effect of Exclusive Dealing when Entry by Merger is Possible”. Journal of Industrial Economics, Vol. 57, No. 4, 785–811. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (2009), “Competencies and Institutions Fostering High-growth Firms”. Foundations and Trends in Entrepreneurship, Vol. 5, No. 1, 1–80. Henrekson, Magnus och Anders Lundström (2009), “The Global Award for Entrepreneurship Research”. Small Business Economics, Vol. 32, No. 1, 1–14. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2009), “Why Are There So Few Female Top Executives in Egalitarian Welfare States?”. Independent Review, Vol. 14,


92  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

No. 2, 239–270. Holmberg, Pär (2009), “Numerical Calculation of an Asymmetric Supply Function Equilibrium with Capacity Constraints”. European Journal of Operational Research, Vol. 199, No. 1, 285–295. Holmberg, Pär (2009), “Supply Function Equilibria of Pay-as-Bid Auctions”. Journal of Regulatory Economics, Vol. 36, No. 2, 154–177. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2009), “Introduction”. World Trade Review, Vol. 8, No. 1, 1–4. Horn, Henrik och Robert L. Howse (2009), “European Communities – Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products”. World Trade Review, Vol. 8, No. 1, 49–84. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2009), “Burden of Proof in Environmen­ tal Disputes in the WTO: Legal Aspects”. European Energy and Environmental Law Review, Vol. 18, No. 2, 112–140. Horn, Henrik, Petros C. Mavroidis och André Sapir (2009), “Beyond the WTO? An Anatomy of EU and US Preferential Trade Agreements”. Bruegel Blueprint Series 7. Bryssel: Bruegel. Johansson, Per och Per Skedinger (2009), “Misreporting in Register Data on Disability Status: Evidence from the Swedish Public Employment Service”. Empirical Economics, Vol. 37, No. 2, 411–434. Jordahl, Henrik, Panu Poutvaara och Juha Tuomala (2009), “Education Returns of Wage Earners and Self-employed Workers: Comment”. Economics of Education Review, Vol. 28, No. 5, 641–644. Karlsson, Sune, Nannan Lundin, Fredrik Sjöholm och Ping He (2009), “Foreign Firms and Chinese Employment”. World Economy, Vol. 32, No. 1, 178–201. Lundahl, Mats och Fredrik Sjöholm (2009), “Population Growth and Job Creation in Timor-Leste”. Journal of the Asia Pacific Economy, Vol. 14, No. 1, 90–104. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2009), “The Organization of the Innovation Industry: Entrepreneurs, Venture Capitalists, and Oligopolists”. Journal of the European Economic Association, Vol. 7, No. 6, 1261–1290. Norbäck, Pehr-Johan, Lars Persson och Jonas Vlachos (2009), “Cross-Border Acquisitions and Taxes: Efficiency and Tax Revenues”. Canadian Journal of Economics, Vol. 42, No. 4, 1473–1500. Olsson, Martin (2009), “Employment Protection and Sickness Absence”. Labour Economics, Vol. 16, No. 2, 208–214. Oxelheim, Lars, Clas G. Wihlborg och Finn Østrup (2009), “Origins and Resolution of Financial Crises: Lessons from the Current and Northern European Crises”. Asian Economic Papers, Vol. 8, No. 3, 178–220. Patacchini, Eleonora och Yves Zenou (2009), “On the Sources of the Black-White Test Score Gap in Europe”. Economics Letters, Vol. 102, No. 1, 49–52.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  93

Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2009), “Wealth Concentration over the Path of Development: Sweden, 1873–2006”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 111, No. 1, 151–187. Roine, Jesper, Jonas Vlachos och Daniel Waldenström (2009), “The Long-run Determinants of Inequality: What Can We Learn from Top Income Data?”. Journal of Public Economics, Vol. 93, No. 7–8, 974–988. Song, Yan och Yves Zenou (2009), “How do Differences in Property Taxes Within Cities Affect Urban Sprawl?”. Journal of Regional Science, Vol. 49, No. 5, 801–831. Svaleryd, Helena (2009), “Women’s Representation and Public Spending”. European Journal of Political Economy, Vol. 25, No. 2, 186–198. Svaleryd, Helena och Jonas Vlachos (2009), “Political Rents in a Non-Corrupt Democracy”. Journal of Public Economics, Vol. 93, No. 3–4, 355–372. Tangerås, Thomas P. (2009), “Yardstick Competition and Quality”. Journal of Economics & Management Strategy, Vol. 18, No. 2, 589–613. Tangerås, Thomas P. (2009), “Democracy, Autocracy and the Likelihood of International Conflict”. Economics of Governance, Vol. 10, No. 2, 99–117. Tangerås, Thomas P. och Nils-Petter Lagerlöf (2009), “Ethnic Diversity, Civil War and Redistribution”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 111, No. 1, 1–27. Tåg, Joacim (2009), “Competing Platforms and Third Party Application Developers”. Communication & Strategies, Vol. 74, No. 2, 95–114. von Greiff, Jenny (2009), “Displacement and Self-employment Entry”. Labour Economics, Vol. 16, No. 5, 556–565. Zenou, Yves (2009), “Endogenous Job Destruction and Job Matching in Cities”. Journal of Urban Economics, Vol. 65, No. 3, 323–336. Zenou, Yves (2009), “Urban Search Models under High-relocation Costs. Theory and Application to Spatial Mismatch”. Labour Economics, Vol. 16, No. 5, 534–546. Zenou, Yves (2009), “Search in Cities”. European Economic Review, Vol. 53, No. 6, 607–624. Ballester, Coralio, Antoni Calvó-Armengol och Yves Zenou (2010), “Delinquent Networks”. Journal of the European Economic Association, Vol. 8, No. 1, 34–61. Battu, Harminder och Yves Zenou (2010), “Oppositional Identities and Employment for Ethnic Minorities. Evidence from England”. Economic Journal, Vol. 120, No. 5, F52–F71. Berggren, Niclas, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara (2010), “The Looks of a Winner: Beauty and Electoral Success”. Journal of Public Economics, Vol. 94, No. 1–2, 8–15. Braunerhjelm, Pontus och Roger Svensson (2010), “The Inventor’s Role: Was Schumpeter Right?”. Journal of Evolutionary Economics, Vol. 20, No. 3, 413–


94  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

444. Cesarini, David, Magnus Johannesson, Paul Lichtenstein, Örjan Sandewall och Björn Wallace (2010), “Genetic Variation in Financial Decision-Making”. Journal of Finance, Vol. 65, No. 5, 1725–1754. Cesarini, David, Erik Lindqvist och Björn Wallace (2010), “Reply to Helle et al.”. Proceedings of the Royal Society B, Vol. 277, No. 1696, 2913–2914. Douhan, Robin och Magnus Henrekson (2010), “Entrepreneurship and Secondbest Institutions: Going Beyond Baumol’s Typology”. Journal of Evolutionary Economics, Vol. 20, No. 4, 629–643. Edquist, Harald (2010), “Does Hedonic Price Indexing Change our Interpretation of Economic History? Evidence from Swedish Electrification”. Economic History Review, Vol. 63, No. 2, 500–523. Elinder, Mikael (2010), “Local Economies and General Elections: The Influence of Municipal and Regional Economic Conditions on Voting in Sweden 1985– 2002”. European Journal of Political Economy, Vol. 26, No. 2, 279–292. Folta, Timothy B., Frédéric Delmar och Karl Wennberg (2010), “Hybrid Entrepreneurship”. Management Science, Vol. 56, No. 2, 253–269. Fridolfsson, Sven-Olof och Johan Stennek (2010), “Industry Concentration and Welfare: On the Use of Stock Market Evidence from Horizontal Mergers”. Economica, Vol. 77, No. 308, 734–750. Gautier, Pieter A. och Yves Zenou (2010), “Car Ownership and the Labor Market of Ethnic Minorities”. Journal of Urban Economics, Vol. 67, No. 3, 392–403. Hakkala Nilsson, Katariina, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm (2010), “Multinationals, Skills, and Wage Elasticities”. Review of World Economics, Vol. 146, No. 2, 263–280. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (2010), “Gazelles as Job Creators: A Survey and Interpretation of the Evidence”. Small Business Economics, Vol. 35, No. 2, 227–244. Henrekson, Magnus, Dan Johansson och Mikael Stenkula (2010), “Taxation, Labor Market Policy and High-Impact Entrepreneurship”. Journal of Industry, Competition and Trade, Vol. 10, No. 3–4, 275–296. Henrekson, Magnus och Tino Sanandaji (2010), “Bridging the Gap Between Entrepreneurship Research and Mainstream Economics: Review of William J. Baumol’s The Microtheory of Innovative Entrepreneurship”. Journal of Economic Literature, Vol. 48, No. 3, 769–774. Holmberg, Pär och David Newbery (2010), “The Supply Function Equilibrium and Its Policy Implications for Wholesale Electricity Auctions”. Utilities Policy, Vol. 18, No. 4, 209–226. Horn, Henrik, Giovanni Maggi och Robert W. Staiger (2010), “Trade Agreements as Endogenously Incomplete Contracts”. American Economic Review,


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  95

Vol. 100, No. 1, 394–419. Jordahl, Henrik och Che-Yuan Liang (2010), “Merged Municipalities, Higher Debt: On Free-Riding and the Common Pool Problem in Politics”. Public Choice, Vol. 143, No. 1–2, 157–172. Katzeff Silberstein, Benjamin (2010), “North Korea: Fading Totalitarianism in the ’Hermit Kingdom’”. North Korean Review, Vol. 6, No. 2, 40–54. Lindqvist, Erik och Robert Östling (2010), “Political Polarization and the Size of Government”. American Political Science Review, Vol. 104, No. 3, 543–565. Oxelheim, Lars (2010), “Globalization, Transparency and Economic Growth: The Vulnerability of Chinese Firms to Macroeconomic Shocks”. Journal of Asian Economics, Vol. 21, No. 1, 66–75. Oxelheim, Lars (2010), “Sobre la Transparencia del Rendimiento Empresarial en un Entorno Macroeconómico Volátil”. Revista de Responsabilidad Social de la Empresa, Vol. 2, No. 2, 35–54. Sjöholm, Fredrik och Nannan Lundin (2010), “Will Science and Technology Solve China’s Unemployment Problem?”. Asian Economic Papers, Vol. 9, No. 2, 1–28. Sjöholm, Fredrik och Nannan Lundin (2010), “The Role of Small Firms in the Technology Development of China”. World Economy, Vol. 33, No. 9, 1117–1139. Tangerås, Thomas P. (2010), “Designing Electricity Auctions: Introduction and Overview”. Utilities Policy, Vol. 18, No. 4, 163–164. Waldenström, Daniel (2010), “Why Does Sovereign Risk Differ for Domestic and External Debt? Evidence from Scandinavia, 1938–1948”. Journal of International Money and Finance, Vol. 29, No. 3, 387–402. Åslund, Olof, John Östh och Yves Zenou (2010), “How Important is Access to Jobs? Old Question – Improved Answer”. Journal of Economic Geography, Vol. 10, No. 3, 389–422. Andersson, Fredrik (2011), “Make-or-Buy Decisions and the Manipulability of Performance Measures”. The B.E. Journal of Theoretical Economics, Vol. 11, No. 1, 1–28. Andrén, Niclas och Lars Oxelheim (2011), “Exchange Rate Regime Shift and Price Patterns”. International Journal of Managerial Finance, Vol. 7, No. 2, 153– 178. Battu, Harminder, Paul Seaman och Yves Zenou (2011), “Job Contact Networks and the Ethnic Minorities”. Labour Economics, Vol. 18, No. 1, 48–56. Beauchamp, Jonathan, David Cesarini, Magnus Johannesson, Erik Lindqvist och Coren Apicella (2011), “On the Sources of the Height-Intelligence Correlation: New Insights from a Bivariate ACE Model with Assortative Mating”. Behavior Genetics, Vol. 41, No. 2, 242–252. Berggren, Niclas och Christian Bjørnskov (2011), “Is the Importance of Religion in Daily Life Related to Social Trust? Cross-Country and Cross-State Com-


96  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

parisons”. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 80, No. 3, 459– 480. Bergh, Andreas och Christian Bjørnskov (2011), “Historical Trust Levels Predict the Current Size of the Welfare State”. Kyklos, Vol. 64, No. 1, 1–19. Bergh, Andreas och Magnus Henrekson (2011), “Government Size and Growth: A Survey and Interpretation”. Journal of Economic Surveys, Vol. 25, No. 5, 872–897. Bisin, Alberto, Eleonora Patacchini, Thierry Verdier och Yves Zenou (2011), “Ethnic Identity and Labour Market Outcomes of Immigrants in Europe”. Economic Policy, Vol. 26, No. 65, 57–92. Bisin, Alberto, Eleonora Patacchini, Thierry Verdier och Yves Zenou (2011), “Errata Corrige: Are Muslim Immigrants Different in Terms of Cultural Integration?”. Journal of the European Economic Association, Vol. 9, No. 5, 1012–1019. Bisin, Alberto, Eleonora Patacchini, Thierry Verdier och Yves Zenou (2011), “Formation and Persistence of Oppositional Identities”. European Economic Review, Vol. 55, No. 8, 1046–1071. Cabrales, Antonio, Antoni Calvó-Armengol och Yves Zenou (2011), “Social Interactions and Spillovers”. Games and Economic Behavior, Vol. 72, No. 2, 339– 360. Delmar, Frédéric, Karl Wennberg och Karin Hellerstedt (2011), “Endogenous Growth Through Knowledge Spillovers in Entrepreneurship: An Empirical Test”. Strategic Entrepreneurship Journal, Vol. 5, No. 3, 199–226. Durevall, Dick och Magnus Henrekson (2011), “The Futile Quest for a Grand Explanation of Long-Run Government Expenditure”. Journal of Public Economics, Vol. 95, No. 7–8, 708–722. Edquist, Harald (2011), “Can Investment in Intangibles Explain the Swedish Productivity Boom in the 1990s?”. Review of Income and Wealth, Vol. 57, No. 4, 658–682. Edquist, Harald (2011), “Parallel Development? Productivity Growth Following the Diffusion of Electric Motors and ICT”. Scandinavian Economic History Review, Vol. 59, No. 1, 29–47. Folke, Olle, Shigeo Hirano och James M. Snyder Jr. (2011), “Patronage and Elections in U.S. States”. American Political Science Review, Vol. 105, No. 3, 567– 585. Forssbaeck, Jens och Lars Oxelheim (2011), “Corporate Financial Determinants of Foreign Direct Investment”. Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 51, No. 3, 269–282. Henrekson, Magnus och Tino Sanandaji (2011), “The Interaction of Entrepreneurship and Institutions”. Journal of Institutional Economics, Vol. 7, No. 1, 47–75.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  97

Henrekson, Magnus (2011), “Perspectives on the Success and Early History of the Industrial Institute for Economic and Social Research (IUI)”. History of Economic Ideas, Vol. 19, No. 1, 125–146. Henrekson, Magnus och Daniel Waldenström (2011), “How Should Research Performance Be Measured? A Study of Swedish Economists”. The Manchester School, Vol. 79, No. 6, 1139–1156. Henrekson, Magnus, och Tino Sanandaji (2011), “Entrepreneurship and the Theory of Taxation”. Small Business Economics, Vol. 37, No. 2, 167–185. Hess, Wolfgang och Maria Persson (2011), “Exploring the Duration of EU Imports”. Review of World Economics, Vol. 147, No. 4, 665–692. Heyman, Fredrik, Fredrik Sjöholm och Patrik Gustavsson Tingvall (2011), ”Multinationals, Cross-Border Acquisitions and Wage Dispersion”. Canadian Journal of Economics, Vol. 44, No. 2, 627–650. Holmberg, Pär (2011), “Strategic Forward Contracting in the Wholesale Electricity Market”. Energy Journal, Vol. 32, No. 1, 169–202. Horn, Henrik (2011), “The Burden of Proof in Trade Disputes and the Environment”. Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 62, No. 1, 15–29. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2011), “To B(TA) or Not to B(TA)? On the Legality and Desirability of Border Tax Adjustments from a Trade Perspective”. World Economy, Vol. 34, No. 11, 1911–1937. Lindbeck, Assar (2011), “Comment on Skedinger: Employment Consequences of Employment Protection Legislation”. Nordic Economic Policy Review, Vol. 2, No. 1, 85–90. Lindqvist, Erik (2011), “Planned Treatment and Outcomes in Residential Youth Care: Evidence from Sweden”. Children and Youth Services Review, Vol. 33, No. 1, 21–27. Lindqvist, Erik och Roine Vestman (2011), “The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment”. American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 3, No. 1, 101–128. Lipsey, Robert E. och Fredrik Sjöholm (2011), “Foreign Direct Investment and Growth in East Asia: Lessons for Indonesia”. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 47, No. 1, 35–63. Lipsey, Robert E. och Fredrik Sjöholm (2011), “South–South FDI and Development in East Asia”. Asian Development Review, Vol. 28, No. 2, 11–31. Norbäck, Pehr-Johan (2011), “Subsidizing Away Exports? A Note on R&D-policy Towards Multinational Firms”. Journal of Industry, Competition and Trade, Vol. 11, No. 1, 25–42. Patacchini, Eleonora och Yvez Zenou (2011), “Neighborhood Effects and Parental Involvement in the Intergenerational Transmission of Education”. Journal of


98  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Regional Science, Vol. 51, No. 5, 987–1013. Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2011), “Common Trends and Shocks to Top Incomes: A Structural Breaks Approach”. Review of Economics and Statistics, Vol. 93, No. 3, 832–846. Sanandaji, Tino och Björn Wallace (2011), “Fiscal Illusion and Fiscal Obfuscation: Tax Perception in Sweden”. Independent Review, Vol. 16, No. 2, 237–246. Skedinger, Per (2011), “Employment Consequences of Employment Protection Legislation”. Nordic Economic Policy Review, Vol. 2, No. 1, 45–83. Zenou, Yves (2011), “Rural-Urban Migration and Unemployment: Theory and Policy Implications”. Journal of Regional Science, Vol. 51, No. 1, 65–82. Zenou, Yves (2011), “Search, Wage Posting and Urban Spatial Structure”. Journal of Economic Geography, Vol. 11, No. 3, 387–416. Zenou, Yves (2011), “Search, Migration, and Urban Land Use: The Case of Transportation Policies”. Journal of Development Economics, Vol. 96, No. 2, 174– 187.

3.3 Bokkapitel på svenska 1942–1949 Svennilson, Ingvar (1941), ”Rustningsproduktionens industriella förutsättningar”. Sid 389–400 i Frihet och försvar. Stockholm: Lindfors bokförlag. Waldenström, Erland (1942), ”Inledning” och ”Sammanfattning”. Sid. 9–11 och 281–303 i Tillvaratagande och förädling av mindervärdigt virke i skogsindustrien. Stockholm: IUI. Ahlberg, Gösta (1943), ”Jordbrukspriser och levnadskostnader”. Sid. 61–65 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI. Curman, Jöran (1943), ”Industriens arbetarebostäder”. Sid. 52–60 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI. Heinertz, Erik (1943), ”Den ekonomiska omställningen i Sydamerika”. Sid. 81– 101 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI. Iveroth, Axel (1943), ”Industriens Utredningsinstitut, organisation och arbetsuppgifter”. Sid. 115–122 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI. Svennilson, Ingvar och Folke Kristensson (1943), ”Om kartläggning av branschstrukturen”. Sid. 46–51 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI. Svennilson, Ingvar (1943), ”Kring problemet av fredskonjunkturen”. Sid. 102–114 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI. Waldenström, Erland (1943), ”Skogsindustriens avfalls- och biprodukter”. Sid. 10–38 i Industriproblem 1943. Stockholm: IUI. Svennilson, Ingvar (1944), ”Industriarbetets växande avkastning i belysning av


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  99

svenska erfarenheter”. Sid. 238–252 i Studier i ekonomi och historia, tillägnade Eli F. Heckscher på 65-årsdagen den 24 nov. 1944. Uppsala: Almqvist & Wiksell. Svennilson, Ingvar (1945), ”Utrikeshandeln och sysselsättningspolitiken”. Sid. 15– 18 i Svensk utrikeshandel 1945. Stockholm. Svennilson, Ingvar (1945), ”Levnadsstandardens höjning som målsättning för näringslivet”. Sid. 30–44 i Levnadsstandarden och reklamen efter kriget. Stockholm: Norstedts. Ahlberg, Gösta (1946), ”Den arbetsföra befolkningen i Norrland och dess fördelning på jordbruk och stadsnäringar”. Sid. 65–68 i Ingvar Svennilson, red., Några grunddrag i Norrlands arbetskraftsbalans. Stockholm: IUI. Svennilson, Ingvar (1946), ”Strukturrationalisering”. Sid. 350–367 i Sigurd Nauckhoff, red. Harald Nordenson 60 år. Stockholm: Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. Svennilson, Ingvar (1948), ”Samhällsmiljön och näringslivets lokalisering”. Sid. 57–61 i Social Årsbok 1948. Stockholm: Kooperativa Förbundet. Svennilson, Ingvar (1948), ”Från varubrist till köparens marknad”. Sid. 13–18 i Svenska Arbetsgivareföreningens Styrelseberättelse för 1948. Stockholm: SAF. Svennilson, Ingvar (1948), ”Investeringarna och den ekonomiska utvecklingen”. Sid. 19–26 i Vårt Ekonomiska Läge. Stockholm: Sparfrämjandet.

1950–1959 Dahmén, Erik (1950), ”Ekonomiska utredningar och ekonomisk forskning till industriens tjänst. En översikt över verksamheten vid Industriens Utredningsinstitut”. Sid. 5–7 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI. Holm, Herman (1950), ”Organisatorisk struktur och mänsklig anpassning i stora företag”. Sid. 134–156 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI. Nordenson, Jonas och Erik Höök (1950), ”Befolkningsutveckling, sysselsättning och ekonomiskt framåtskridande”. Sid. 34–69 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI. Ruist, Erik (1950), ”Vad är produktivitet?”. Sid. 111–133 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI. Svennilson, Ingvar (1950), ”Internationell samordning och ekonomisk expansion”. Sid. 23–33 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI. Uhler, Gunnel (1950), ”Arbetstidens förkortning under hundra år”. Sid. 70–81 i Industriproblem 1950. Stockholm: IUI. Bentzel, Ragnar (1955), ”Hur har vår konsumtion förändrats?”. Svensk Handel, årg. 11, nr 20, 453–454 och 457. Gulbrandsen, Odd (1955), ”Produktiviteten i svenskt jordbruk”. Sid. 307–313 i Svensk Jordbruksforskning. Stockholm: LT. Rundblad, Bengt G. (1955), ”Att åldras i industrialismens samhälle”. Sid. 65–78 i


100  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Industrien och förgubbningen. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Wallander, Jan (1955), ”Försörjningsbörda och framstegstakt i ett åldrande samhälle”. Sid. 7–36 i Industrien och förgubbningen. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Bentzel, Ragnar (1956), ”Tendenser i vår konsumtionsutveckling”. Sid. 87–95 i Vårt Ekonomiska Läge. Stockholm: Sparfrämjandet. Samuelsson, Karl-Olov (1956), ”Vad skall vi köpa för miljarderna – bilar eller?”. Ekonomen, årg. 33, nr 3, 21–22 och 24–26. Bentzel, Ragnar (1959), ”Några synpunkter på sparandets dynamik”. Sid. 36–50 i Festskrift tillägnad Halvar Sundberg. Uppsala: Almqvist & Wiksell.

1960–1969 Ahrsjö, Göran och Claes Lagerkvist (1960), ”Produktions- och produktivitetsutveckling inom industrin under efterkrigstiden”. Sid. 161–178 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Bentzel, Ragnar (1960), ”Framtidsperspektiv för den svenska skogsindustrin”. Sid. 132–146 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Dahmén, Erik (1960), ”Industriens finansiering under 1950-talet”. Sid. 17–45 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Gulbrandsen, Odd (1960), ”Regionala befolkningsprognoser – en studie av befolkningens fördelning 1975”. Sid. 147–160 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Höglund, Bengt (1960), ”Input-output-undersökning för verkstadsindustrin”. Sid. 84–100 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Höök, Erik (1960), ”Välfärdsstat eller välståndsstat?”. Sid. 72–83 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Mutén, Leif (1960), ”Företagsbeskattningsproblem”. Sid. 46–71 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Nabseth, Lars (1960), ”Upprättande och användning av försäljningsprognoser”. Sid. 101–116 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Rundblad, Bengt G. (1960), ”Arbetskraftens rörlighet”. Sid. 117–131 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Wallander, Jan, Curt-Steffan Giesecke och Krister Wickman (1960), ”Individuell och kollektiv konsumtion”. Sid. 86–116 i Vårt Ekonomiska Läge. Stockholm: Sparfrämjandet. Wallenberg, Marcus (1960), ”Industriens Utredningsinstitut 1939–1956”. Sid. 9–16 i Industriproblem 1960. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Mutén, Leif (1962), ”Morgondagens företagsbeskattning”. Sid. 49–60 i Vårt Ekonomiska Läge. Stockholm: Sparfrämjandet. Albinsson, Göran (1964), ”Norrlänningarnas konsumtionsvanor”. Sid. 115–147 i


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  101

Norrländska framtidsperspektiv. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Kritz, Lars (1964), ”Norrländska transportförhållanden”. Sid. 67–92 i Norrländska framtidsperspektiv. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Albinsson, Göran (1965), ”Konsumenterna och fritiden”. Sid. 58–77 i Individen och arbetstiden. Stockholm: SNS. Kritz, Lars (1966), ”En helt vanlig dag på IUI”. I 19 Appendices in Honour of Ragnar Bentzel. Stockholm: IUI. Lindbeck, Assar (1966), ”Prissystemets plats i långtidsplaneringen”. Sid. 73–111 i Economic Growth. Stockholm: Treasury Department. Lindbeck, Assar (1967), ”Fördelningspolitik i blandekonomi”. Sid. 72–107 i Lars Erik Ericsson och Mats Hellström, red., Välståndsklyftor och standardhöjning. Stockholm: Prisma. Klevmarken, Anders (1969), ”Konsumtionens och sparandets långsiktiga utveckling”. Sid. 189–200 i Leif Lundvall, red., Konsumenten och samhället. Rapporter från ett forskarseminarium. Stockholm: Rabén och Sjögren. Nabseth, Lars (1969), ”Industriens Utredningsinstitut 1939–1969”. I Verksamhetsåret 1969. Institutets verksamhet under 30 år. Stockholm: IUI.

1970–1979 Bentzel, Ragnar, John Ekström och Lars Nabseth (1970), ”Bedömning av den svenska varvsindustrins utvecklingsförutsättningar”. Sid. 122–136 i John Ekström, red., Varvsindustrins problem. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Eliasson, Gunnar (1970), ”Räntabilitet och finansiering i sex svenska varv under en 20-årsperiod”. Sid. 175–220 i John Ekström, red., Varvsindustrins problem. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Carlsson, Bo (1976), ”Gruvindustri”. Kap. 10.1, sid. 196–204 i IUI:s Långtidsbedömning 1976: Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo (1976), ”Järn-, stål- och metallverk”. Kap. 10.8, sid. 234–242 i IUI:s Långtidsbedömning 1976: Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo och Märtha Josefsson (1976), ”Industrins energiförbrukning”. Kap. 12, sid. 234–242 i IUI:s Långtidsbedömning 1976: Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo (1976), ”El-, gas-, värme- och vattenverk”. Kap. 13, sid. 282–291 i IUI:s Långtidsbedömning 1976: Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo (1976), ”Industrins energiförbrukning 1974–80”. Bilaga 7, sid. 248– 294 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI.


102  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Dahlberg, Lars (1976), ”Offentlig sektor”. Bilaga 3, sid. 102–141 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI. Du Rietz, Gunnar (1976), ”Tillgång och efterfrågan på bostäder i Sverige 1945–80 – med tonvikt på prognos 1975–80”. Bilaga 4, sid. 142–201 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1976), ”Det aktuella ekonomiska läget”. Sid. 10–30 i Vårt Ekonomiska Läge. Stockholm: Sparfrämjandet. Eriksson, Göran, Ulf Jakobsson och Leif Jansson (1976), ”Produktionsfaktorer och strukturomvandlingsanalys”. Bilaga 6, sid. 228–247 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI. Eriksson, Göran och Bo Lindörn (1976), ”Industrins finansiering 1974–80 – en kvantitativ analys”. Bilaga 8, sid. 295–324 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI. Jakobsson, Ulf (1976), ”En beskrivning av IUI-modellen”. Bilaga 1, sid. 17–67 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI. Josefsson, Märtha (1976), ”Enkätundersökningen om industriföretagens planer”. Bilaga 5, sid. 202–227 i IUI:s Långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI. Klevmarken, Anders (1976), ”Den privata konsumtionens fördelning på varugrupper 1959–1980. Kapitel 5, sid. 83–96 i IUI:s Långtidsbedömning 1976: Utvecklingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm: IUI. Klevmarken, Anders (1976), ”Utvecklingstendenser i den privata konsumtionen”. Bilaga 2, sid. 39–47 i Industrien och sysselsättningen. Stockholm: Sveriges Industriförbund. Normann, Göran (1976), ”Modeller för hushållssektorns inkomster, skatter och sparande”. Bilaga 2, sid. 68–101 i IUI:s långtidsbedömning 1976. Bilagor. Stockholm: IUI. Wohlin, Lars, Carl Johan Åberg och Bengt-Christer Ysander (1976), ”Sverige på litet längre sikt”. Sid. 53–83 i Vårt Ekonomiska Läge. Stockholm: Sparfrämjandet. Carlsson, Bo (1977), ”Hur håller vi produktionen uppe och sparar energi?”. I Energipolitik för framtiden, Näringslivets Energidelegation. Stockholm: Sveriges Industriförbund. Ahlström, Louise (1979), ”Input-outputsystemet och dess utveckling”. Sid. 184– 207 i Leif Jansson, Tomas Nordström och Bengt-Christer Ysander m.fl., Kalkyler för 80-talet. Specialstudier för IUI:s Långtidsbedömning 1979, Del II. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Carlsson, Bo (1979), ”70-talets ekonomiska kris i historisk belysning”. Sid. 120– 128 i Lennart Jörberg, red., Ekonomi under debatt: Ekonomisk historia. Stockholm: Liber Förlag. Carlsson, Bo (1979), ”Orsakerna till 1970-talets ekonomiska kris”. Kapitel 2, sid. 44–60 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  103

Almqvist & Wiksell International. Carlsson, Bo (1979), ”De framtida långsiktiga tillväxtmöjligheterna”. Kapitel 3, sid. 61–75 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Carlsson, Bo och Gunnar Eliasson (1979), ”Störningar i anpassningen – inflation och marknadssystemets funktioner”. Kapitel 4, sid. 76–96 i Att välja 80tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Carlsson, Bo och Märtha Josefsson (1979), ”Industriella problem”. Kapitel 10, sid. 318–368 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Carlsson, Bo (1979), ”Den tekniska utvecklingens innehåll och betydelse för den ekonomiska tillväxten”. Sid. 41–48 i IUI 40 år 1939–1979. Verksamheten 1979– 80. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1979), ”Att välja 80-tal”. Kapitel 1, sid. 15–60 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar och Eva Christina Horwitz (1979), ”Industriländer med samma problem”. Kapitel 5, sid. 119–133 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar och Jan Södersten (1979), ”Kreditmarknad, resursstyrning och investeringar”. Kapitel 7, sid. 179–214 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar (1979), ”Total ekonomisk balans 1985?”. Kapitel 11, sid. 371–389 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar (1979), ”Företagen i marknadsekonomin – IUI:s forskning under 40 år”. Sid. 13–30 i IUI 40 år 1939–1979. Verksamheten 1979–80. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1979), ”Vinstens värde i Sverige och världen”. Sid. 43-56 i Svenska civilekonomföreningen, red., Vinst. Lund: Studentlitteratur. Eriksson, Göran och Jan Södersten (1979), ”Industrins finansiering och tillgångsstruktur”. Sid. 245–297 i Leif Jansson, Tomas Nordström och Bengt-Christer Ysander m.fl., Kalkyler för 80-talet. Specialstudier för IUI:s Långtidsbedömning 1979, Del II. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Holmlund, Bertil (1979), ”Utvecklingen på arbetsmarknaden”. Kapitel 8, sid. 215–234 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Horwitz, Eva Christina (1979), ”Svensk export och internationell handelstillväxt”. Sid. 41–48 i IUI 40 år 1939–1979. Verksamheten 1979–80. Stockholm: IUI.


104  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Jansson, Leif, Tomas Nordström, och Bengt-Christer Ysander (1979), ”Utvecklingsvägar för svensk ekonomi 1978–1985. En kalkylredovisning”. Sid. 9–183 i Leif Jansson, Tomas Nordström och Bengt-Christer Ysander m.fl., Kalkyler för 80-talet. Specialstudier för IUI:s Långtidsbedömning 1979, Del II. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Josefsson, Märtha och Johan Örtengren (1979), ”Det långa perspektivet: svensk industris utveckling 1870–1976”. Kapitel 2, sid. 36–63 i Bo Carlsson m.fl., Teknik och industristruktur – 70-talets ekonomiska kris i historisk belysning. Stockholm: IUI. Lindberg, Thomas (1979), ”Industrins vinster – deras betydelse och värdering”. Sid. 57–68 i IUI 40 år 1939–1979. Verksamheten 1979–80. Stockholm: IUI. Swedenborg, Birgitta (1979), ”Industrins internationalisering: Drivkrafter och verkningar”. Sid. 49–55 i IUI 40 år 1939–1979. Verksamheten 1979–80. Stockholm: IUI. Örtengren, Johan (1979), ”Den nuvarande krisen i jämförelse med tidigare kriser”. Kapitel 3, sid. 64–77 i Bo Carlsson m.fl., Teknik och industristruktur – 70-talets ekonomiska kris i historisk belysning. Stockholm: IUI. Lindström, Bertil (1979), ”Sveriges finansiella relationer med utlandet”. Sid. 209– 244 i i Leif Jansson, Tomas Nordström och Bengt-Christer Ysander m.fl., Kalkyler för 80-talet. Specialstudier för IUI:s Långtidsbedömning 1979, Del II. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Normann, Göran (1979), ”Om kvantitativa makromodellers roll i skatteforskningen”. Sid. 27–57 i Svensk skatteforskning. Symposium på Rosenön den 15–16 september 1977. Stockholm: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Våra skatter 1950–2000. Ett långsiktigt perspektiv på offentliga finansieringsproblem och skatteforskningsuppgifter”. Sid. 81–121 i Svensk skatteforskning. Symposium på Rosenön den 15–16 september 1977. Stockholm: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Kalkyler för 80-talet”. Kapitel 6, sid. 134–173 i Att välja 80-tal: IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Offentlig ekonomi i tillväxt”. Kapitel 9, sid. 239–317 i Att välja 80-tal. IUI:s Långtidsbedömning 1979. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.

1980–1989 Carlsson, Bo (1980), ”Den tekniska utvecklingens innehåll och betydelse för den ekonomiska tillväxten”. Sid. 31–40 i IUI 40 år 1939–1979, Verksamheten 1979– 1980. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo (1980), ”Jordbrukets roll vid Sveriges industrialisering”. Sid. 205–


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  105

248 i Erik Dahmén och Gunnar Eliasson, red., Industriell utveckling i Sverige. Stockholm: IUI. Dahmén, Erik och Gunnar Eliasson (1980), ”Företagaren i det ekonomiska skeendet”. Sid. 9–17 i Erik Dahmén och Gunnar Eliasson, red., Industriell utveckling i Sverige. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1980), ”Företag, marknader och ekonomisk utveckling – en teori och några exemplifieringar”. Sid. 69–113 i Erik Dahmén och Gunnar Eliasson, red., Industriell utveckling i Sverige. Stockholm: IUI. Josefsson, Märtha och Johan Örtengren (1980), ”Priser och omvandling i svensk industri”. Sid. 279–325 i Erik Dahmén och Gunnar Eliasson, red., Industriell utveckling i Sverige. Stockholm: IUI. Normann, Göran (1980), ”Bygga och bo 1975–1985”. Sid. 9–98 i Göran Normann, Olle Renck och Folke Larsson, Byggmarknad, sjöfart och varuhandel. Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979, Del III. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Bergholm, Fredrik (1981), ”Tillväxtmönster i svenska multinationella företag”. Kapitel 9, sid. 467–495 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI. Bradford, David och Jan Södersten (1981), ”En internationell jämförelse av kapitalinkomstbeskattning”. Sid. 46–51 i Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo (1981), ”Inledning”. Kapitel 1, sid. 11–20 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo (1981), ”Sammanfattning och syntes”. Kapitel 2, sid. 21–81 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo (1981), ”Industristödspolitiken och dess inverkan på samhällsekonomin”. Sid. 26–37 i Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1981), ”Industripolitiken och det ekonomiska systemet”. Sid. 13– 25 i Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI. Jagrén, Lars (1981), ”Verkstadsindustrins produktionsförutsättningar och konkurrenskraft – en intervjuundersökning”. Kapitel 7, sid. 323–406 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI. Jagrén, Lars (1981), ”Personbilsindustrin inför 80-talet”. Kapitel 8, sid. 407–465 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI. Lantz, Petra (1981), ”Arbetsmarknad och industrirekrytering”. Kapitel 4, sid. 153– 214 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI. Pousette, Tomas (1981), ”Svensk industri och 80-talets materialteknik”. Kapitel 5,


106  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

sid. 215–240 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI. Pousette, Tomas (1981), ”Kemiindustrin i Sverige under 80-talet”. Kapitel 6, sid. 241–322 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI. Renck, Olle (1981), ”Varuhandelns produktion – tendenser och mätproblem”. Sid. 137–239 i Göran Normann, Olle Renck och Folke Larsson, Byggmarknad, sjöfart och varuhandel. Specialstudier för IUI:s långtidsbedömning 1979, Del III. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Swedenborg, Birgitta (1981), ”Kan vi och bör vi reglera företagens utlandsproduktion?”. Sid. 60–62 i Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI. Ysander, Bengt-Christer (1981), ”Oljeförbrukningen under 80-talet”. Sid. 38–45 i Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI. Örtengren, Johan (1981), ”Kapitalbildning i svensk industri under efterkrigstiden”. Kapitel 3, sid. 83–152 i Bo Carlsson och Johan Örtengren, red., Industrin inför 80-talet. Stockholm: IUI. Örtengren, Johan (1981), ”Relativpriser och omvandling i svensk industri 1913– 1977”. Sid. 52–59 i Industripolitik och samhällsekonomi. Verksamheten 1981. Stockholm: IUI. Björklund, Anders och Bertil Holmlund” (1983), ”Arbetslöshetsersättningen i Sverige – motiv, regler och effekter”. Sid. 90–135 i Anders Björklund och Bertil Holmlund, red., Inför omprövningen. Alternativ till dagens socialförsäkringar. Stockholm: Liber Förlag. Eliasson, Gunnar (1984), ”Informations- och styrsystem i stora företag”. Sid. 7–127 i Gunnar Eliasson, Harald Fries, Lars Jagrén och Lars Oxelheim, red., Hur styrs storföretag? En studie av informationsbehandling och organisation. Stockholm och Malmö: IUI och Liber Förlag. Eliasson, Gunnar (1984), ”Den industriella basen för tillväxt – kapitalmarkna­dens kritiska roll”. Sid. 19–30 i Verksamhetsberättelse 1983–1984. Stockholm: IUI. Fries, Harald (1984), ”Datateknik och koncernstyrning – fyra fallstudier”. Sid. 129–190 i Gunnar Eliasson, Harald Fries, Lars Jagrén och Lars Oxelheim, red., Hur styrs storföretag? En studie av informationsbehandling och organisation. Stockholm och Malmö: IUI och Liber Förlag. Holmlund, Bertil (1984), ”Förändrade rörlighetsmönster på arbetsmarknaden”. Sid. 39–45 i Verksamhetsberättelse 1983–1984. Stockholm: IUI. Jagrén, Lars (1984), ”Produktivitetsmätningar i ett stort anläggningsprojekt – en fallstudie”. Sid. 191–209 i Gunnar Eliasson, red., Hur styrs storföretag? En studie av informationsbehandling och organisation. Stockholm och Malmö: IUI


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  107

och Liber Förlag. Klevmarken, Anders (1984), ”Behovet av tillämpad mikroekonomi”. Sid. 31–38 i Verksamhetsberättelse 1983–1984. Stockholm: IUI. Lindberg, Thomas och Jan Södersten (1984), ”Internationella skattejämförelser – beskattning av kapitalinkomster”. Sid. 46–52 i Verksamhetsberättelse 1983– 1984. Stockholm: IUI. Nordström, Tomas (1984), ”En modell för kommunalt utgiftsbeteende”. Sid. 137–143 i Sigbjørn Atle Berg, red., Årsbok 1984. [Nordisk Økonomisk Forskningsråd.] Norge: Universitetsforlaget AS. Oxelheim, Lars (1984), ”Styrsystem för riskreducering – Hur hanterar de största svenska företagen valutarisker?”. Sid. 211–242 i Gunnar Eliasson, red., Hur styrs storföretag? En studie av informationsbehandling och organisation. Stockholm och Malmö: IUI och Liber Förlag. Bergholm, Fredrik och Lars Jagrén (1985), ”Det utlandsinvesterande företaget”. Sid. 71–159 i Gunnar Eliasson, Fredrik Bergholm, Eva Christina Horwitz och Lars Jagrén, red., De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI. Bergholm, Fredrik och Gunnar Eliasson (1985), ”Teknisk bilaga: De utlandsetablerade företagens drageffekter på svensk ekonomi”. Sid. 211–229 i Gunnar Eliasson, red., De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI. Björklund, Anders (1985), ”Arbetsmarknadens institutioner och strukturomvandlingen”. Sid. 142–172 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI. Deiaco, Enrico (1985), ”Investering i tekniker och den långsiktiga kompetensuppbyggnaden”. Sid. 117–141 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1985), ”Organisation och styrsystem i ett modernt storföretag”. Sid. 37–52 i Per Bergknut och Eric Fältström, red., Management 84/85. Malmö: Liber Förlag. Eliasson, Gunnar (1985), ”De svenska storföretagen”. Sid. 7–70 i Gunnar Eliasson m.fl., De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1985), ”Balansproblem på olika sikt och sätt”. Sid. 15–44 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1985), ”Företagsorganisation och styrsystem”. Sid. 9–14 i Olof Sjöström, red., Ekonomistyrning. Stockholm: Bratt. Eliasson, Gunnar (1985), ”De internationella utvecklingstendensernas betydelse för små länder med öppen ekonomi”. Sid. 49–55 i Svensk-norsk industriell in-


108  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

tegrasjon – det ønskelige og det mulige. Oslo: Voksenåsen. Eliasson, Gunnar och Thomas Lindberg (1985), ”Kapital och kunskap som styrande faktorer i marknadsekonomin”. Sid. 47–116 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar och Thomas Lindberg (1985), ”Nya kalkyler för 80-talet”. Sid. 226–246 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1985), ”Nya institutioner, förändrad marknadsorganisation och modifierade samhällsvärderingar – Horisont 2000”. Sid. 249–293 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI. Horwitz, Eva Christina (1985), ”Svensk exports priskänslighet”. Sid. 17–187 i Gunnar Eliasson m.fl., De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI. Jagrén, Lars (1985), ”Svenska utlandsetablerade företags marknadsandelar”. Sid. 161–174 i Gunnar Eliasson m.fl., De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI. Jagrén, Lars (1985), ”De utlandsetablerade företagens lönsamhet och finansiering”. Sid. 189–210 i Gunnar Eliasson m.fl., De svenska storföretagen – en studie av internationaliseringens konsekvenser för den svenska ekonomin. Stockholm: IUI. Oxelheim, Lars (1985), ”Specialstudier – Prisbildningen och den reala ekonomin”. Sid. 297–411 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI. Pousette, Tomas (1985), ”Vilka företag står för tillväxten?”. Sid. 175–225 i Gunnar Eliasson m.fl., Att rätt värdera 90-talet – IUI:s Långtidsbedömning 1985. Stockholm: IUI. Örtengren, Johan (1985), ”Företag, entreprenörer och ägare i svensk industri”. Sid. 108–120 i Sveriges industri. Stockholm: Sveriges Industriförbund. Carlsson, Bo (1986), ”Produktion och konsumtion av tjänster i privat och offentlig regi”. Sid. 215–250 i Gunnar Eliasson m.fl., Kunskap, information och tjänster. Stockholm: IUI och Liber Förlag. Deiaco, Enrico (1986), ”Utbildning, arbetsmarknad och kompetens”. Sid. 107– 164 i Gunnar Eliasson m.fl., Kunskap, information och tjänster. En studie av svenska industriföretag. Stockholm: IUI och Liber Förlag. Eliasson, Gunnar (1986), ”Kompetens, kommunikation och kunskapsuppbyggnad – sammanfattning och arbetshypotes för industripolitiken”. Sid. 9–38 i Gunnar Eliasson m.fl., Kunskap, information och tjänster. En studie av svenska industriföretag. Stockholm: IUI och Liber Förlag. Eliasson, Gunnar (1986), ”Företaget som skapare och förvaltare av mänskligt kapital”. Sid. 39–106 i Gunnar Eliasson m.fl., Kunskap, information och tjänster.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  109

En studie av svenska industriföretag. Stockholm: IUI och Liber Förlag. Pousette, Tomas och Thomas Lindberg (1986), ”Tjänster i produktionen och produktionen av tjänster i industriföretag”. Sid. 165–213 i Gunnar Eliasson m.fl., Kunskap, information och tjänster. En studie av svenska industriföretag. Stockholm: IUI och Liber Förlag. Eliasson, Gunnar (1988), ”Att styra företag”. Sid 14–19 i Peter C. Bratt, red., Ledningens visioner – mål och medel. Stockholm: Bratt Publishing. Eliasson, Gunnar (1988), ”Entreprenören, ägaren och strukturomvandlingen – ­teori om praktik”. Sid. 10–21 i Anders Lindström och Peter C. Bratt, red., ­Företagsledning. Stockholm: IFL. Eliasson, Gunnar (1988), ”Hur blev Sverige rikt?”. Sid. 14–53 i Erik Dahmén m.fl., Så blev Sverige rikt. Stockholm: Timbro. Eliasson, Gunnar (1988), ”Ägare, entreprenörer och kapitalmarknadens organisation – en teoretisk presentation och översikt”. Sid. 111–231 i Johan Örtengren m.fl., Expansion, avveckling och företagsvärdering i svensk industri – En studie av ägarformens och finansmarknadernas betydelse för strukturomvandlingen. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1988), ”Räntan, ägandet och fördelningen – forskning kring prisbildningens dynamik”. Sid. 13–24 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar och Thomas Lindberg (1988), ”Ägarrollen, innovatörerna och förnyelsen av svensk industri”. Sid. 9–109 i Johan Örtengren m.fl., Expansion, avveckling och företagsvärdering i svensk industri – En studie av ägarformens och finansmarknadernas betydelse för strukturomvandlingen. Stockholm: IUI. Klevmarken, Anders (1988), ”Den svenska förmögenhetsfördelningen 1983/84”. Sid. 59–63 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI. Murray, Richard (1988), ”Produktivitet och effektivitet i den offentliga sektorn”. Sid. 29–35 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI. Oxelheim, Lars (1988), ”Den internationella räntespridningen till Sverige”. Sid. 36–42 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI. Pelikan, Pavel (1988), ”Val av ekonomiskt system och produktionens effektivitet”. Sid. 25–28 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI. Schager, Nils Henrik (1988), ”Löneökningar, arbetsmarknadsläge och vinster”. Sid. 43–46 i Räntan, ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI. Södersten, Jan (1988), ”Kapitalbildningens förutsättningar”. Sid. 47–58 i Räntan,


110  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

ägandet och fördelningen. Årsbok och verksamhetsberättelse 1987–1988. Stockholm: IUI. Örtengren, Johan (1988), ”Krisföretagen, industristödet och staten som företagare”. Sid. 287–350 i Johan Örtengren m.fl., Expansion, avveckling och företagsvärdering i svensk industri – En studie av ägarformens och finansmarknadernas betydelse för strukturomvandlingen. Stockholm: IUI. Lundborg, Per (1989), ”Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden”. Sid. 111– 123 i Nordiska statistikermötet: Norden förr och nu. Köpenhamn: Nordiska statistiska sekretariatet.

1990–1999 Eliasson, Gunnar (1991), ”IUIs forskningsprogram inom industriell ekonomi – makroekonomi med företaget i centrum under drygt 50 år”. Sid. 16–26 i 50 års forskning inom industriell ekonomi. Årsbok och verksamhetsberättelse 1989– 1990. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1991), ”Produktivitet och vinster som prestandamätare – från företaget till den nationella ekonomin”. Sid. 13–80 i Gunnar Eliasson och Lars Samuelson, red., Produktivitet och lönsamhet. Lund: Studentlitteratur. Lundborg, Per (1991), ”Den nordiska arbetsmarknaden och europaintegrationen”. Sid. 14–21 i Ismo Söderling och Jouni Korkiasaari, red., Migrationen och det framtida Norden. Åbo: Migrationsinstitutet. Wallander, Jan (1991), ”Vad IUI betytt för mig”. Sid. 27–39 i 50 års forskning inom industriell ekonomi. Årsbok och verksamhetsberättelse 1989–1990. Stockholm: IUI. Åkerman, Jeannette (1991), ”IUIs historia i siffror”. Sid. 40–56 i 50 års forskning inom industriell ekonomi. Årsbok och verksamhetsberättelse 1989–1990. Stockholm: IUI. Andersson, Thomas (1992), ”Sveriges utrikeshandel i ett globalt perspektiv”. Sid. 71–120 i Pontus Braunerhjelm, red., Sveriges industri. Stockholm: Industrilitteratur. Braunerhjelm, Pontus (1992), ”Industri- och branschbegreppens förändring”. Sid. 111–120 i Pontus Braunerhjelm, red., Sveriges industri. Stockholm: Industrilitteratur. Eliasson, Gunnar (1992), ”Arbetskvalitet och ersättning”. Sid. 48–64 i Lena Gonäs och Birger Viklund, red., Det nya arbetslivet. Stockholm: Arbetslivscent­ rum. Kazamaki, Eugenia (1992), ”Effektiva lönemodeller och svensk arbetsmarknad”. Sid. 20–27 i Lars Calmfors, red., Ekonomi under debatt: Löner och sysselsättning. Stockholm: SNS Förlag. Andersson, Thomas (1993), ”Internationalisering, direktinvesteringar och vikten


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  111

av information”. Sid. 7–18 i Näringslivets konkurrenskraft: Inverkan av kompetens och FoU. [Nutek-Analys.] Stockholm: Nutek (Närings- och teknikutvecklingsverket). Andersson, Thomas, Pontus Braunerhjelm, Bo Carlsson, Gunnar Eliasson, Stefan Fölster, Lars Jagrén, Eugenia Kazamaki Ottersten och Kent Rune Sjöholm (1993), ”Den långa vägen”. Sid. 13–51 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI. Andersson, Thomas (1993), ”Den svenska industrins expansion i utlandet”. Sid. 53–76 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI. Andersson, Thomas (1993), ”Svensk industri i utlandet”. Sid. 80–89 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI. Braunerhjelm, Pontus (1993), ”Nyetableringar och småföretag i svensk tillverkningsindustri”. Sid. 55–73 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1993), ”Den stökiga marknadsekonomin”. Sid. 40–57 i Jonas Hultkvist, red., Tvivlet på nationalekonomin: Fyra ekonomer diskuterar vetenskapen och verkligheten. Stockholm: Forskningsrådsnämnden. Eliasson, Gunnar (1993), ”Från plan till marknad”. Sid. 46–52 i Claes-Henric Siven, red. 22 ekonomiska essäer tillägnande Lars Werin. Stockholm: SNS Förlag. Eliasson, Gunnar (1993), ”Marknaden för yrkesutbildning – håller Sverige på att förlora yrkeskompetensen?”. Sid. 121–159 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1993), ”Den ekonomiska politikens gränser och möjligheter”. Sid. 182–201 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1993), ”Marknadsekonomins gränsvillkor”. Sid. 16–32 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI. Fölster, Stefan (1993), ”Den offentliga sektorn – det möjliga systemskiftet”. Sid. 161–180 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: IUI. Fölster, Stefan (1993), ”Systemskifte i fara?”. Sid. 11–79 i Stefan Fölster m.fl., Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Fölster, Stefan (1993), ”Effekter av kommunal privatisering och decentralisering”.


112  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Sid. 83–98 i Stefan Fölster m.fl., Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Fölster, Stefan (1993), ”Efter målstyrning vad? Framtidens organisationsformer för offentlig verksamhet”. Sid. 143–169 i Stefan Fölster m.fl., Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Fölster, Stefan (1993), ”Effekter av taxinäringens avreglering”. Sid. 201–217 i Stefan Fölster m.fl., Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Fölster, Stefan (1993), ”Ett sparkonto i socialförsäkringssystemet”. Sid. 219–232 i Stefan Fölster m.fl., Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Fölster, Stefan (1993), ”Innovationsstöd till företag: stimulans eller slöseri?”. Sid. 74–79 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1993), ”Kostnaderna för utbildning”. Sid. 227– 233 i Thomas Andersson m.fl., Den långa vägen: Den ekonomiska politikens begränsningar och möjligheter att föra Sverige ur 1990-talets kris. Stockholm: Svenska Arbetsgivareföreningen och IUI. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1993), ”Sysselsättningsproblemet”. Sid. 33–44 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI. Lundborg, Per (1993), ”Arbetskraftens fria rörlighet i Europa”. Sid. 161–202 i Ulf Bernitz m.fl., Vad betyder EG? En lärobok om den europeiska gemenskapen. Stockholm: SNS Förlag. Meyerson, Eva M. (1993), ”Kontrollmöjligheter i fall av asymmetrisk information. Två fallstudier; Riksbanken och husläkarsystemet”. Sid. 171–200 i Stefan Fölster m.fl., Sveriges systemskifte i fara? Erfarenheter av privatisering, avreglering och decentralisering. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Meyerson, Eva M. (1993), ”Ägarstrukturens betydelse för ledningsgruppens sammansättning och prestation”. Sid. 50–54 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI. Pelikan, Pavel (1993), ”Kan företag vara effektiva utan privat ägande?”. Sid. 45– 49 i Marknadsekonomins gränsvillkor. Verksamhetsberättelse 1991–1992. Stockholm: IUI. Skedinger, Per (1993), ”Hur fungerar de regionala arbetsmarknaderna?”. Sid. 151– 171 i Tretton aspekter på regional utveckling. Stockholm: Nutek. Braunerhjelm, Pontus (1994), ”Tjänsteproduktion inom svensk industri samt dess regionala fördelning”. Sid. 150–167 i Norden utfordres – internasjonalise-


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  113

ringens mange regionale ansikter. 1993:5. Köpenhamn: nordREFO. Braunerhjelm, Pontus och Roger Svensson (1994), ”Får Sverige behålla sina internationella storföretag?”. Sid. 251–264 i Affärsutveckling inom industrin: idébok. Stockholm: IUI och Telia. Eliasson, Gunnar (1994), ”Industriföretagets affärer”. Sid. 13–30 och 251–264 i Affärsutveckling inom industrin: idébok. Stockholm: IUI och Telia. Eliasson, Gunnar (1994), ”Vem ansvarar för nästa generation?”. Sid. 55–75 i Hans Bergström, red., Makten över framtiden – tolv inlägg om långsiktiga politiska beslut. Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademien. Eliasson, Gunnar (1994), ”Ekonomisk omorganisation, bristande strukturer och institutionell obalans”. Sid. 85–114 i Mats Andersson, red., Välståndets grunder. Stockholm: SAF. Eliasson, Gunnar (1994), ”Kompetens, kompensation och konkurrens – IUIs forskningsprogram 1993/1994”. Sid. 18–29 i Årsbok och verksamhetsberättelse. Kompetens, kompensation och konkurrens. IUIs forskningsprogram 1993/1994. Stockholm: IUI. Fölster, Stefan (1995), ”Socialförsäkring genom medborgarkonto”. Sid. 50–59 i Årsbok och verksamhetsberättelse. Kompetens, kompensation och konkurrens. IUIs forskningsprogram 1993/1994. Stockholm: IUI. Jakobsson, Ulf (1994), ”Svensk stabiliseringspolitik”. Sid. 111–154 i Bo Södersten, red., Marknad och politik. Lund: Dialogos. Modén, Karl-Markus (1994), ”Vad kan vi lära av ’Gnosjöfenomenet?’”. Sid. 30– 43 i Årsbok och verksamhetsberättelse. Kompetens, kompensation och konkurrens. IUIs forskningsprogram 1993/1994. Stockholm: IUI. Skedinger, Per (1994), ”Arbetsmarknadspolitik – ingen garanti för låg arbetslöshet”. Sid. 44–49 i Årsbok och verksamhetsberättelse. Kompetens, kompensation och konkurrens. IUIs forskningsprogram 1993/1994. Stockholm: IUI. Fölster, Stefan och Sam Peltzman (1995), ”Samhällsekonomiska kostnader av regleringar och bristande konkurrens i Sverige”. Sid. 172–187 i Richard B. Freeman, Birgitta Swedenborg och Robert Topel, red., NBER-rapporten: Välfärdsstat i omvandling. Stockholm: SNS Förlag. Jakobsson, Ulf (1995), ”Lärdomar för Sverige – kommentarer till Budgetsanering – fyra vägar ur skuldfällan”. Sid. 151–170 i Jan Herin, red., Budgetsanering – fyra vägar ur skuldfällan. Stockholm: Juridik & Samhälle. Leamer, Edward E. och Per Lundborg (1995), ”Sverige på den globala marknadsplatsen”. Sid. 188–204 i Richard B. Freeman, Birgitta Swedenborg och Robert Topel, red., NBER-rapporten: Välfärdsstat i omvandling. Stockholm: SNS Förlag. Braunerhjelm, Pontus (1996), ”Den globala svenska verkstadsindustrin”. Sid. 247–264 i Nils-Eric Sandberg, red., Verkstadsindustrin, lönebildningen och


114  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

framtiden. Stockholm: Sveriges Verkstadsindustrier. Henrekson, Magnus (1996), ”Lönemässiga drivkrafter för kompetensutveckling och produktivitet”. Sid. 21–31 i Karin Cedhagen, red., Hur löser vi bristen på yrkesutbildad arbetskraft? Rapport 1996:1. Göteborg: Styrelsen för regional forskning i Västsverige. Henrekson, Magnus (1996), ”Utbildning för högre produktivitet och löner”. Sid. 36–45 i Hur mottogs förslaget till kompetensförsäkring? Stockholm: Skandia. Henrekson, Magnus (1996), ”Företagandets villkor och sysselsättningen”. Sid. 54–67 i Jan Herin, red., På jakt efter faktor X. Stockholm: SAF. Jakobsson, Ulf (1996), ”Ekonomerna, prognoserna och den svenska modellen”. Sid. 167–192 i Lars Jonung, red., Ekonomerna i debatten – gör de någon nytta? Stockholm: Ekerlids Förlag. Jakobsson, Ulf (1996), ”Sverige och konvergenskraven” och ”Räcker reformerna av den svenska modellen?”. Sid. 50–62 och 63–85 i Nils Lundgren, red., Konjunkturrådets rapport 1996. Vad vill Sverige med EU? Stockholm: SNS Förlag. Henrekson, Magnus (1997), ”Företagsamhetens förutsättningar – jobbens framtid”. Sid. 116–138 i Stefan Agurén m.fl., Företagsamhetens förutsättningar. Strukturrapport 97. Stockholm: SAF. Henrekson, Magnus (1997), ”Växer fattiga länder ifatt de rika?”. Sid. 163–188 i Villy Bergström, red., Arbetsmarknad och tillväxt. Tio års forskning med facket. Stockholm: Ekerlids Förlag. Jakobsson, Ulf (1997), ”Svensk stabiliseringspolitik”. Sid. 116–163 i Bo Södersten, red., Marknad och Politik, fjärde upplagan. Stockholm: SNS Förlag. Braunerhjelm, Pontus och Gunnar Fors (1998), ”EMU – den nationella industripolitikens återkomst?”. Sid. 153–172 i Ulf Bernitz, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red., Europaperspektiv 1998. Årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statsvetenskap. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag. Ekholm, Karolina (1998), ”Östutvidgningen av EU”. Sid. 111–142 i Ulf Bernitz m.fl., EU i dag. En lärobok om den Europeiska unionen. Stockholm: SNS Förlag. Henrekson, Magnus (1999), ”Drivkrafter för entreprenörskap, nyföretagande och företagstillväxt”. Sid. 373–400 i Lars Calmfors och Mats Persson, red., Tillväxt och ekonomisk politik. Lund: Studentlitteratur. Jakobsson, Ulf (1999), ”Storföretagen och den ekonomiska tillväxten”. Sid. 329– 356 i Lars Calmfors och Mats Persson, red., Tillväxt och ekonomisk politik. Lund: Studentlitteratur. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1999), ”Arbetsmarknadsförhållanden – EMU och rigida institutioner”. Sid. 163–182 i Ulf Bernitz, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red., Europaperspektiv 1999. Årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statsvetenskap. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag. Lindbeck, Assar (1999), ”Svensk ekonomisk tillväxt i internationellt perspektiv”.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  115

Sid. 41–69 i Lars Calmfors och Mats Persson, red., Tillväxt och ekonomisk politik. Lund: Studentlitteratur.

2000–2011 Ekholm, Karolina (2000), ”Internationell handel och utlandsinvesteringar”. Sid. 338–369 i Bo Södersten, red., Marknad och Politik. Stockholm: SNS Förlag. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (2000), ”Entreprenörskapet som tillväxtmotor i EU”. Sid. 91–122 i Ulf Bernitz, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red., Europaperspektiv 2000. Årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statsvetenskap. Stockholm: Santérus Förlag. Jakobsson, Ulf (2000), ”Makropolitik i Sverige”. Sid. 101–148 i Bo Södersten, red., Marknad och Politik. Stockholm: SNS Förlag. Sandström, Mikael (2001), ”En ekonomisk syn på subsidiaritet”. Sid. 135–152 i EU-skvadern: om den Europeiska unionens konstitutionella framtid. Stockholm: City University Press. Ganslandt, Mattias (2002), ”Vem tjänar på parallellimporten?”. Sid. 35–51 i Europaperspektiv 2002. Konkurrens på tre nivåer. Stockholm: Santérus Förlag. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2002), ”Ägarpolitik och ägarstruktur i efterkrigstidens Sverige”. Sid. 21–64 i Lars Jonung, red., Vem skall äga Sverige? Stockholm: SNS Förlag. Mellander, Erik (2002), ”Lön och lärande – räcker utbildningspremien?”. Sid. 113–132 i Kenneth Abrahamsson, Lena Abrahamsson, Torsten Björkman, Per-Erik Ellström och Jan Johansson, red., Utbildning, kompetens och arbete. Stockholm: Studentlitteratur. Ganslandt, Mattias och Richard Friberg (2003), ”Leder euron till lägre priser?”. Sid. 81–105 i Ulf Jakobsson, red., Därför euron – tio ekonomer om den gemensamma valutan. Stockholm: Ekerlids Förlag. Jakobsson, Ulf (2003), ”Därför euron – inledning”. Sid. 7–30 i Ulf Jakobsson, red., Därför euron – tio ekonomer om den gemensamma valutan. Stockholm: Ekerlids förlag. Lindbeck, Assar (2003), ”Välfärdsstat och sociala normer”. Sid. 78–87 i Birgitta Swedenborg, red., Varför är svenskarna så sjuka? Stockholm: SNS Förlag. Horn, Henrik (2005), ”WTO-avtalet och dess efterlevnad”. Sid. 39–64 i Karolina Ekholm, red., Internationell ekonomi. Stockholm: SNS Förlag. Hakkala, Katariina (2006), ”Utlokalisering av produktion – vad händer med jobben i Europa?”. Sid. 221–255 i Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim och Nils Wahl, red., En gränslös europeisk arbetsmarknad? Europaperspektiv 2006. Stockholm: Santérus förlag. Henrekson, Magnus och Steven J. Davis (2006),”Tillväxten och sysselsättningen i 90-talskrisens kölvatten”. Sid. 125–140 i Richard B. Freeman, Birgitta Swe-


116  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

denborg och Richard Topel, red., Att reformera välfärdsstaten. NBER Rapporten II. Stockholm: SNS Förlag. Henrekson, Magnus och Björn Hägglund (2006), ”Jan Wallander och IUI – en osedvanligt lyckad korsbefruktning”. Sid. 14–19 i Hans Tson Söderström, red., Decentralisering och incitament i företag. Principiella och praktiska aspekter. Stockholm: SNS Förlag. Almenberg, Johan (2007), ”Kortslutna signaler: vad som sägs och inte sägs om inkomstutjämningen mellan kommuner”. Sid. 99–127 i Nils Karlson och Joakim Nergelius, red., Federalism på svenska. Stockholm: Förlaget Ratio. Henrekson, Magnus (2007), ”Företagande och tillväxt i Sverige”. Sid. 98–130 i Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström, red., Marknad och Politik, 7:e upplagan. Stockholm: SNS förlag. Lindbeck, Assar (2007), ”Stabiliseringspolitiken i teori och praktik”. Sid. 9–36 i Mats Persson och Eva Skult, red., Tillämpad makroekonomi, tredje upplagan. Stockholm: SNS Förlag. Henrekson, Magnus (2008), ”Entreprenörskapets villkor och välståndsutvecklingen”. Sid. 455–466 i Eric Giertz, red., Då förändras Sverige. 25 experter beskriver drivkrafter bakom utvecklingen. Lund: Studentlitteratur. Henrekson, Magnus (2008), ”Folkhem i brytningstid. En utvidgad kommentar”. Sid. 75–96 i Bjørn Magnus Berge och Anders Björnsson, red. Skandinaviska vägval. Stockholm: Atlantis. Lindbeck, Assar, Lars Calmfors och Bo Lindgren (2008), ”Ett samhällsekonomiskt perspektiv på överskottsmålet“. Sid. 11–25 i Lars Calmfors, Assar Lindbeck och Bo Lindgren, red., Statens framtida finanser. Stockholm: SNS förlag. Douhan, Robin (2009), ”IUI/IFN:s ordföranden”. Sid. 147–161 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Henrekson, Magnus (2009), ”Inledning – IUI/IFN 70 år”. Sid. 11–32 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Henrekson, Magnus (2009), ”Axel Iveroth: IUI:s förste sekreterare”. Sid. 182–184 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2009), ”Vilket värde kan Institutet för Näringslivsforskning tillföra Svenskt Näringsliv och andra finansiärer?”. Sid. 434–443 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Henrekson, Magnus (2009), ”Från IUI till IFN: omställningen, nuläget och framtiden”. Sid. 445–456 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  117

Henrekson, Magnus och Lars Persson (2009), ”Forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi”. Sid. 472–482 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Jordahl, Henrik (2009), ”Ivar Andersson och Ragnar Sundén”. Sid. 34–39 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Jordahl, Henrik (2009), ”Erik Dahmén och Jonas Nordenson”. Sid. 59–64 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Jordahl, Henrik (2009), ”Forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi”. Sid. 484–492 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Lindbeck, Assar (2009), ”Assar minns: mina tre perioder på IUI”. Sid. 245–250 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Rickne, Johanna (2009), ”Kan vetopunkter förklara välfärdsreformer?”. Sid. 98– 112 i Peter Santesson-Wilson och Gissur Ó Erlingsson, red., Reform – Förändring och tröghet i välfärdsstaterna. Stockholm: Norstedts. Roine, Jesper och Helena Svaleryd (2009), ”Hur fattas gemensamma beslut?”. Sid. 129–144 i Jonas Häckner, Adam Jacobsson och Astri Muren, red., Tillämpad mikroekonomi. Lund: Studentlitteratur. Sjöholm, Fredrik (2009), ”Forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen”. Sid. 457–471 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Tangerås, Tomas P. (2009), ”Forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi”. Sid. 493–498 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Zenou, Yves (2009), ”Lokaliseringsteori”. Sid. 197–210 i Jonas Häckner, Adam Jacobsson och Astri Muren, red., Tillämpad mikroekonomi. Lund: Studentlitteratur. Persson, Lars (2010), ”En marknad för idéer. Entreprenörer, storföretag och riskkapitalister”. Sid. 83–95 i Pontus Braunerhjelm, red., En innovationsstrategi för Sverige. Swedish Economic Forum Report 2010. Stockholm: Entreprenörskapsforum. Svaleryd, Helena och Jonas Vlachos (2010),”Finansiell integration för tillväxt och stabilitet”. Sid. 54–83 i Lars Oxelheim, Lars Pehrson och Thomas Persson, red., Europaperspektiv 2010. EU och den globala krisen. Stockholm: Santérus Förlag, Waldenström, Daniel (2010), ”Den ekonomiska ojämlikheten i finanskrisens Sve-


118  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

rige”. Sid. 41–68 i SNS Konjunkturrådsrapport 2010: Råd till en finansminister. Stockholm: SNS Förlag. Eklund, Klas och Magnus Henrekson (2011), ”Tillväxt och entreprenörskap i den svenska välfärdsstaten”. Kapitel 2, sid. 45–77 i Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström, red., Marknad och Politik, 9:e upplagan. Stockholm: SNS Förlag. Henrekson, Magnus (2011), ”Servicesamhällets framväxt måste underlättas”. Kapitel 5, sid. 67–77 i Irene Fällström, red., Välfärd att hyra: 13 röster om äldreboomen och hyresrättens möjligheter. Stockholm: Samhällsförlaget. Henrekson, Magnus (2011), ”Det produktiva entreprenörskapets förutsättningar”. Kapitel 9, sid. 133–149 i Ilinca Benson, Johnny Lind, Ebba Sjögren och Filip Wijkström, red., Morgondagens industri. Att sätta spelregler och flytta gränser. SIR:s årsbok 2011. Lund: Studentlitteratur. Jordahl, Henrik (2011), ”Vinst i välfärden: nationalekonomiska erfarenheter och perspektiv”. Sid. 78–93 i Anders Morin, red., Vitsen med vinsten. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag.

3.4 Bokkapitel på engelska 1949–1979 Svennilson, Ingvar (1949), “The Prospects of Expansion in European Production”. Kapitel 8, sid. 198–221 i Economic Survey of Europe in 1949. New York: United Nations. Höök, Erik (1963), “The Changing Face of Sweden’s Economy”. Kap. 8 i A Short Survey of Music in Sweden. Stockholm: Svenska Institutet i samarbete med Svenska Musiksocieteten. Mutén, Leif och Karl Olof Faxén (1966), “Sweden”. Sid. 337–396 i Leif Mutén och Karl Olof Faxén, red., Foreign Tax Policies and Economic Gowth. New York: National Bureau of Economic Research. Lindbeck, Assar (1967), “Rent Control as an Instrument of Housing Policy”. Sid. 53–72 i Adela Adam Nevitt, red., The Economic Problems of Housing. London: International Economic Association. Mutén, Leif (1968), “The Tax Problems of Doing Business in Scandinavia”. Sid. 291–305 i The British Tax Review 1968. London: Maxwell. Bonin, Joseph M. och Anders Klevmarken (1970), “Thoughts on an X-12”. I The 1970 Business and Economic Statistics Section. Proceedings of the American Statistical Association. Washington D.C.: American Statistical Association. Wohlin, Lars (1973), “The Use of a Capital-Vintage Model in Long-Term Forecasting of Technical Progress and Structural Change”. Sid. 1–12 i Long-Term Aspects of Plans and Programmes 1973. New York: United Nations.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  119

Klevmarken, Anders (1976), “On the Small Sample Properties of Aitken-Type Estimators and Test Statistics Applied to Seemingly Unrelated Regressions”. Sid. 362–367 i The 1975 Business and Economic Statistics Section 1. Proceedings of the American Statistical Association. Washington, DC: American Statistical Association. Ahlström, Louise (1978), “The Market Oriented Inter-Industry Stock and Flow Data Aggregation Scheme used in the Swedish Model”. Sid. 165–174 i Gunnar Eliasson, red., A Micro-to-Macro Model of the Swedish Economy. Papers on the Swedish Model from the Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, Sept. 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1978:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Bentzel, Ragnar (1978), “A Vintage Model of Swedish Economic Growth from 1870 to 1975”. Sid. 13–50 i Bo Carlsson, Gunnar Eliasson och Ishaq Nadiri, red., The Importance of Technology and the Permanence of Structure in Industrial Growth. [IUI Conference Reports 1978:2.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Carlsson, Bo och Gösta Olavi (1978), “Technological Change and Longevity of Capital in a Swedish Simulation Model”. Sid. 127–136 i Gunnar Eliasson, red., A Micro-to-Macro Model of the Swedish Economy. Papers on the Swedish Model from the Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, Sept. 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1978:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Carlsson, Bo (1978), “Choice of Technology in the Cement Industry – A Comparison of the United States and Sweden”. Sid. 97–139 i Bo Carlsson, Gunnar Eliasson och Ishaq Nadiri, red., The Importance of Technology and the Permanence of Structure in Industrial Growth. [IUI Conference Reports 1978:2.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar (1978), “Presentation of the Swedish Micro-to-Macro Model”. Sid. 3–86 i Gunnar Eliasson, red., A Micro-to-Macro Model of the Swedish Economy. Papers on the Swedish Model from the Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, Sept. 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1978:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar och Gösta Olavi (1978), “Stepwise Parameter Estimation of a Micro Simulation Model”. Sid. 95–104 i Gunnar Eliasson, red., A Micro-toMacro Model of the Swedish Economy. Papers on the Swedish Model from the Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, Sept. 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1978:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar (1978), “How Does Inflation Affect Growth? – Experiments on the Swedish Micro-to-Macro Model”. Sid. 105–126 i Gunnar Eliasson, red.,


120  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

A Micro-to-Macro Model of the Swedish Economy. Papers on the Swedish Model from the Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, Sept. 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1978:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar, Gösta Olavi och Mats Heiman (1978), “Technical Specifications for Swedish Micro Based Macro Model”. Sid. 175–236 i Gunnar Eliasson, red., A Micro-to-Macro Model of the Swedish Economy. Papers on the Swedish Model from the Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, Sept. 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1978:1.] Stockholm: IUI och Almqvist och Wiksell International. Eliasson, Gunnar (1978), “Relative Price Change and Industrial Structure – The ‘Norwegian Case’”. Sid. 72–96 i Bo Carlsson, Gunnar Eliasson och Ishaq Nadiri, red., The Importance of Technology and the Permanence of Structure in Industrial Growth. [IUI Conference Reports 1978:2.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Grufman, Anders (1978), “Technical Change in the Swedish Hydro Power Sector 1900–1975”. Sid. 140–160 i Bo Carlsson, Gunnar Eliasson och Ishaq Nadiri, red., The Importance of Technology and the Permanence of Structure in Industrial Growth. [IUI Conference Reports 1978:2.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Jansson, Leif, Rolf Färe och C. A. Knox Lovell (1978), “On Ray-Homothetic Production Functions”. Sid 228–237 i Bo Carlsson, Gunnar Eliasson och Ishaq Nadiri, red., The Importance of Technology and the Permanence of Structure in Industrial Growth. [IUI Conference Reports 1978:2.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar (1979), “Introduction [Theory, Measurement and Quality of Prediction]. Sid. 9–20 i Measurement and Economic Theory. IUI Research Program 1978/1979. Stockholm: IUI. Holmlund, Bertil och Siv Gustafsson (1979), “Mobility of Labor and Wage Determination”. Sid. 29–38 i Measurement and Economic Theory. IUI Research Program 1978/1979. Stockholm: IUI. Normann, Göran och Jan Södersten (1979), “Perspectives on Tax Developments in Sweden 1950–1977”. Sid. 21–28 i i Measurement and Economic Theory. IUI Research Program 1978/1979. Stockholm: IUI.

1980–1984 Ahlström, Louise (1980), “The Market Aggregation Scheme Used in the Swedish Model”. Sid. 335–345 i Barbara Bergmann, Gunnar Eliasson och Guy Orcutt, red., Microsimulation – Models, Methods and Applications: Proceedings of a Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, September 19–22,


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  121

1977. [IUI Conference Reports 1980:1.] Stockholm: IUI. Bergmann, Barbara, Gunnar Eliasson och Guy Orcutt (1980), “Introduction”. Sid. 11–19 i Barbara Bergmann, Gunnar Eliasson och Guy Orcutt, red., Microsimulation – Models, Methods and Applications: Proceedings of a Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, September 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1980:1.] Stockholm: IUI. Carlsson, Bo och Gösta Olavi (1980), “Technical Change and Longevity of Capital in a Swedish Simulation Model”. Sid. 299–308 i Barbara Bergmann, Gunnar Eliasson och Guy Orcutt, red., Microsimulation – Models, Methods and Applications: Proceedings of a Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, September 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1980:1.] Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1980), “A Micro Simulation Model of a National Economy”. Sid. 179–259 i Barbara Bergmann, Gunnar Eliasson och Guy Orcutt, red., Microsimulation – Models, Methods and Applications: Proceedings of a Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, September 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1980:1.] Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1980), “The Firms in the Market Economy – 40 Years of Research at IUI”. Sid. 13–30 i IUI 40 Years 1939–1979: The Firms in the Market Economy. Stockholm: IUI. Klevmarken, Anders (1980), “On Estimation and Other Problems of Statistical Inference in the Micro Simulation Approach”. Sid. 261–268 i Barbara Bergmann, Gunnar Eliasson och Guy Orcutt, red., Microsimulation – Models, Methods and Applications: Proceedings of a Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, September 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1980:1.] Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar och Gösta Olavi (1980), “Stepwise Parameter Estimation of a Micro Simulation Model”. Sid. 269–275 i Barbara Bergmann, Gunnar Eliasson och Guy Orcutt, red., Microsimulation – Models, Methods and Applications: Proceedings of a Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, September 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1980:1.] Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1980), “How Does Inflation Affect Growth? – Experiments on the Swedish Micro-to-Macro Model”. Sid. 277–297 i Barbara Bergmann, Gunnar Eliasson och Guy Orcutt, red., Microsimulation – Models, Methods and Applications: Proceedings of a Symposium on Micro Simulation Methods in Stockholm, September 19–22, 1977. [IUI Conference Reports 1980:1.] Stockholm: IUI. Bergström, Villy och Jan Södersten (1981), “Inflation, Taxation and Capital Cost”. Sid. 163–266 i Gunnar Eliasson och Jan Södersten, red., Business Taxation, Finance and Firm Behaviour. [IUI Conference Reports 1981:1.] Stockholm: IUI


122  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

och Almqvist & Wiksell. Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1981), “The Structure and Dynamics of Unemployment: Sweden and the United States”. Sid. 183–226 i Gunnar Eliasson, Bertil Holmlund och Frank P. Stafford, red., Studies in Labor Market Behavior: Sweden and the United States. Proceedings of a Symposium at IUI, Stockholm, July 10–11, 1979. [IUI Conference Reports 1981:2.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Carlsson, Bo (1981), “Structure and Performance in the West European Steel Industry: A Historical Perspective”. Sid. 125–157 i Henry W. de Jong, red., The Structure of European Industry. Dordrecht: Kluwer. Eliasson, Gunnar (1981), “Introduction”. Sid. 11–30 i Gunnar Eliasson och Jan Södersten, red., Business Taxation, Finance and Firm Behaviour. [IUI Conference Reports 1981:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Eliasson, Gunnar och Thomas Lindberg (1981), “Allocation and Growth Effects of Corporate Income”. Sid. 381–435 i Gunnar Eliasson och Jan Södersten, red., Business Taxation, Finance and Firm Behaviour. [IUI Conference Reports 1981:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Eliasson, Gunnar (1981), “Introduction”. Sid. 9–17 i Gunnar Eliasson, Bertil Holmlund och Frank P. Stafford, red., Studies in Labor Market Behavior: Sweden and the United States. Proceedings of a Symposium at IUI, Stockholm, July 10–11, 1979. [IUI Conference Reports 1981:2.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar (1980), “Experiments with Fiscal Policy Parameters on a Micro to Macro Model of the Swedish Economy”. Sid. 49–95 i Robert Haveman och Kevin Hollenbeck, red., Microeconomic Simulation Models for Public Policy Analysis. Vol. 2. New York: Academic Press. Gramlich, Edward M. och Bengt-Christer Ysander (1981), “Relief Work and Grant Displacement in Sweden”. Sid. 139–166 i Gunnar Eliasson, Bertil Holmlund och Frank P. Stafford, red., Studies in Labor Market Behavior: Sweden and the United States. Proceedings of a Symposium at IUI, Stockholm, July 10–11, 1979. [IUI Conference Reports 1981:2.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Gustafsson, Siv (1981), “Male-Female Lifetime Earnings Differentials and Labor Force History”. Sid. 235–268 i Gunnar Eliasson, Bertil Holmlund och Frank P. Stafford, red., Studies in Labor Market Behavior: Sweden and the United States. Proceedings of a Symposium at IUI, Stockholm, July 10–11, 1979. [IUI Conference Reports 1981:2.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Holmlund, Bertil (1981), “Employment Subsidies and the Behavior of the Firm”. Sid. 267–293 i Gunnar Eliasson och Jan Södersten, red. Business Taxation, Finance and Firm Behaviour. [IUI Conference Reports 1981:1.] Stockholm: IUI


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  123

och Almqvist & Wiksell. Holmlund, Bertil (1981), “Determinants and Characteristics of Unemployment in Sweden: The Role of Labor Market Policy”. Sid. 97–137 i Gunnar Eliasson, Bertil Holmlund och Frank P. Stafford, red., Studies in Labor Market Behavior: Sweden and the United States. Proceedings of a Symposium at IUI, Stockholm, July 10–11, 1979. [IUI Conference Reports 1981:2.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1981), “Welfare Effects of Changes in Income Tax Progression in Sweden”. Sid. 313–354 i Gunnar Eliasson, Bertil Holmlund och Frank P. Stafford, red., Studies in Labor Market Behavior: Sweden and the United States. Proceedings of a Symposium at IUI, Stockholm, July 10– 11, 1979. [IUI Conference Reports 1981:2.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Normann, Göran (1981), “Sweden”. Sid. 61–73 i Henry J. Aaron, red. The ValueAdded Tax: Lessons from Europe. Washington, DC: Brookings. Rundfelt, Rolf (1981), “Capital Gains Taxation and Effective Rates of Return”. Sid. 345–380 i Gunnar Eliasson och Jan Södersten, red., Business Taxation, Finance and Firm Behaviour. [IUI Conference Reports 1981:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Stafford, Frank P. och Greg J. Duncan (1981), “The Use of Time and Technology by Households in the United States”. Sid. 335–375 i Ronald Ehrenberg, red., Research in Labor Economics, Vol. 3. Greenwich, CN: JAI Press. Ysander, Bengt-Christer (1981), “Taxes and Market Stability”. Sid. 191–231 i Gunnar Eliasson och Jan Södersten, red., Business Taxation, Finance and Firm Behaviour. [IUI Conference Reports 1981:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Eliasson, Gunnar (1982), “Electronics, Economic Growth and Employment – Revolution or Evolution?”. Sid. 77–103 i Herbert Giersch, red., Emerging Technologies. Symposium 1981. Tübingen: J. C. B. Mohr. Normann, Göran (1982), “Structure and Effects of the Swedish Value-Added Tax”. Sid. 115–159 i Henry J. Aaron, red., VAT Experiences of Some European Countries. Dordrecht: Kluwer. Brownstone, David (1983), “Microeconometrics”. Sid. 81–90 i Harald Fries och Gunnar Eliasson, red., Microeconometrics. IUI Yearbook 1982–1983. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo (1983), “Industrial Subsidies in Sweden: Simulations on a Microto-Macro Model”. Sid. 61–72 i Harald Fries och Gunnar Eliasson, red., Microeconometrics. IUI Yearbook 1982–1983. Stockholm: IUI. Dargay, Joyce (1983), “Energy Usage and Energy Prices in Swedish Manufacturing”. Sid. 29–53 i Bengt-Christer Ysander, red., Energy in Swedish Manufac-


124  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

turing. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Dargay, Joyce (1983), “The Demand for Energy in Swedish Manufacturing”. Sid. 57–128 i Bengt-Christer Ysander, red., Energy in Swedish Manufacturing. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Eliasson, Gunnar och Bengt-Christer Ysander (1983), “Sweden: Problems of Maintaining Efficiency under Political Pressure”. Sid. 156–191 i Brian Hindly, red., Investment Companies in Western Europe. London: Trade Policy Research Centre. Eliasson, Gunnar (1983), “Microeconometrics and the Dynamics of Resource Allocation”. Sid. 15–27 i Harald Fries och Gunnar Eliasson, red., Microeconometrics. IUI Yearbook 1982–1983. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar, Mark Sharefkin och Bengt-Christer Ysander (1983), “Introduction”. Sid. 11–49 i Gunnar Eliasson, Mark Sharefkin och Bengt-Christer Ysander, red., Policy Making in a Disorderly World Economy. [IUI Conference Reports 1983:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Eliasson, Gunnar (1983), “On the Optimal Rate of Structural Adjustment”. Sid. 269–323 i Gunnar Eliasson, Mark Sharefkin och Bengt-Christer Ysander, red., Policy Making in a Disorderly World Economy. [IUI Conference Reports 1983:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Fries, Harald (1983), “The Firm, Productivity and the Emerging Technology”. Sid. 53–60 i Harald Fries och Gunnar Eliasson, red., Microeconometrics. IUI Yearbook 1982–1983. Stockholm: IUI. Fries, Harald (1983), “Structural Change and Industry Performance in Four Western European Countries”. Sid. 111–167 i Gunnar Eliasson, Mark Sharefkin och Bengt-Christer Ysander, red., Policy Making in a Disorderly World Economy. [IUI Conference Reports 1983:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Holmlund, Bertil (1983), “Job Mobility and Wage Growth – An Application of Microeconometrics”. Sid. 48–52 i Harald Fries och Gunnar Eliasson, red., Microeconometrics. IUI Yearbook 1982–1983. Stockholm: IUI. Horwitz, Eva Christina (1983), “Price Elasticities in Foreign Trade”. Sid. 169–197 i Gunnar Eliasson, Mark Sharefkin och Bengt-Christer Ysander, red., Policy Making in a Disorderly World Economy. [IUI Conference Reports 1983:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Jansson, Leif (1983), “A Vintage Model for the Swedish Iron and Steel Industry”. Sid. 129–169 i Bengt-Christer Ysander, red., Energy in Swedish Manufacturing. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Josefsson, Märtha och Johan Örtengren (1983), “Crises, Inflation and Relative Prices in Swedish Industry 1913–77”. Sid. 53–110 i Gunnar Eliasson, Mark Sharefkin och Bengt-Christer Ysander, red., Policy Making in a Disorderly World Economy. [IUI Conference Reports 1983:1.] Stockholm: IUI och Alm-


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  125

qvist & Wiksell. Klevmarken, Anders (1983), “There is a Need for Applied Microeconometrics – Survey Research about the Household”. Sid. 28–42 i Harald Fries och Gunnar Eliasson, red., Microeconometrics. IUI Yearbook 1982–1983. Stockholm: IUI. Lindberg, Thomas och Jan Södersten (1983), “International Tax Comparisons”. Sid. 73–80 i Harald Fries och Gunnar Eliasson, red., Microeconometrics. IUI Yearbook 1982–1983. Stockholm: IUI. Nordström, Tomas och Bengt-Christer Ysander (1983), “Oil Prices and Economic Stability – Simulation Experiments with a Macroeconomic Model”. Sid. 153– 247 i Bengt-Christer Ysander, red., Energy and Economic Adjustment. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Nordström, Tomas och Bengt-Christer Ysander (1983), “Energy in Swedish Manufacturing 1980–2000”. Sid. 229–260 i Bengt-Christer Ysander, red., Energy in Swedish Manufacturing. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Ysander, Bengt-Christer (1983), “The Micro Structure of the Public Sector – On the Role of Local Authorities for Macroeconomic Stability”. Sid. 43–47 i Harald Fries och Gunnar Eliasson, red., Microeconometrics. IUI Yearbook 1982– 1983. Stockholm: IUI. Ysander, Bengt-Christer (1983), “Oil Prices and Economic Stability – the Macroeconomic Impact of Oil Price Shocks in the Swedish Economy”. Sid. 225– 244 i Gunnar Eliasson, Mark Sharefkin och Bengt-Christer Ysander, red., Policy Making in a Disorderly World Economy. [IUI Conference Reports 1983:1.] Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Ysander, Bengt-Christer (1983), “Measuring Energy Substitution: An Introduction”. Sid. 9–25 i Bengt-Christer Ysander, red., Energy in Swedish Manufacturing. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Björklund, Anders (1984), “A Look at the Male Female Unemployment Differentials in the Federal Republic of Germany, Sweden, the United Kingdom and the United States of America”. Sid. 20–43 i Günther Schmid och Renate Weitzel, red., Sex Discrimination and Equal Opportunity: The Labor Market and Employment Policy. New York: St. Martin’s Press. Björklund, Anders och Inga Persson-Tanimura (1984), “Youth Employment in Sweden”. Sid. 232–268 i Beatrice G. Reubens, red., Youth at Work. An International Survey. London: Rowman & Allanheld Publishers. Carlsson, Bo (1984), “Industrial Subsidies in the Nordic Countries”. Sid. 220–229 i Bengt-Christer Ysander, red., Economic Growth in a Nordic Perspective. Helsingfors: ETLA. Eliasson, Gunnar (1984), “The Micro-Foundations of Industrial Policies”. Sid. 295–326 i Alexis Jacquemin, red., European Industry: Public Policy and Corpo-


126  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

rate Strategy. Oxford: Oxford University Press. Holmlund, Bertil (1984), “Sibling Position and Achievement: The Case of Sweden”. Sid. 100–107 i Jarl Lindgren, red., Scandinavian Population Studies 7. Report from the Seventh Nordic Demographic Symposium June 13–16, 1984, in Paimio, Finland. Helsingfors: Scandinavian Demographic Society. Horwitz, Eva Christina (1984), “Export Performance of the Nordic Countries 1965–82 – A Constant-Market-Shares Analysis”. Sid. 259–284 i Bengt-Christer Ysander, red., Economic Growth in a Nordic Perspective. Köpenhamn: ETLA, IUI, IØI. Horwitz, Eva Christina (1984), “Intra-Nordic Trade”. Sid. 286–299 i BengtChrister Ysander, red., Economic Growth in a Nordic Perspective. Köpenhamn: ETLA, IUI, IØI. Leighton, Linda och Siv Gustafsson (1984), “Differential Patterns of Unemployment in Sweden”. Sid. 251–285 i Ronald Ehrenberg, red., Research in Labor Economics, Vol. 6. Greenwich, CN: JAI Press. Oxelheim, Lars (1984), “The Largest Nordic Manufacturing Companies”. Sid. 183–201 i Bengt-Christer Ysander, red., Energy in Swedish Manufacturing. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

1985–1989 Gramlich, Edward M. och Bengt-Christer Ysander (1985), “Introduction”. Sid. 9–25 i Edward M. Gramlich och Bengt-Christer Ysander, red., Control of Local Government: Proceedings of a Symposium at IUI, Stockholm, June 9–13, 1981. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Gustafsson, Siv (1985), “Lifetime Patterns of Labour Force Participation”. Sid. 231–249 i Burton Weisbrod och Helen Hughes, red., Human Resources, Employment and Development Vol. 3: The Problems of Developed Countries and the International Economy. London: Macmillan. Murray, Richard (1985), “Central Control of the Local Government Sector in Sweden”. Sid. 295–346 i Edward M. Gramlich och Bengt-Christer Ysander, red., Control of Local Government: Proceedings of a Symposium at IUI, Stockholm, June 9–13, 1981. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Nordström, Tomas och Bengt-Christer Ysander (1985), “Local Authorities, Economic Stability and the Efficiency of Fiscal Policy”. Sid. 347–398 i Control of Local Government: Proceedings of a Symposium at IUI, Stockholm, June 9–13, 1981. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Pelikan, Pavel (1985), “The Formation of Incentive Mechanisms in Different Economic Systems”. I Stefan Hedlund, red., Incentives and Economics System: Proceedings of the Eighth Arne Ryde Symposium. London och Sydney: Croom Helm.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  127

Axell, Bo (1986), “Can Inflation be Prohibited? – A Study on Price Controls in Sweden”. Sid. 129–131 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI. Björklund, Anders (1986), “Assessing the Decline of Wage Dispersion in Sweden”. Sid. 95–100 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI. Day, Richard H. och Gunnar Eliasson (1986), “Economic Behavior, Disequilibrium and Structural Change: From Micro Force to Macro Effect”. Sid. 1–17 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Amsterdam: North-Holland. Day, Richard H. (1986), “Disequilibrium Economic Dynamics: A Post-Schumpeterian Contribution”. Sid. 51–70 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Amsterdam: North-Holland. Day, Richard H. (1986), “A Note On Endogenous Preferences and Adaptive Economizing”. Sid. 153–170 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Amsterdam: North-Holland. Day, Richard H. och Kenneth A. Hanson (1986), “Adaptive Economizing, Technological Change and the Demand for Labour Disequilibrium”. Sid. 301–320 i Peter Nijkamp, red., Technological Change, Employment and Spatial Dynamics. Berlin: Springer-Verlag. Deiaco, Enrico (1986), “Why Is Government Spending Outgrowing GDP?”. Sid 85–93 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1986), “The Swedish Micro-to-Macro Model: Idea, Design and Application”. Sid. 299–328 i Guy Orcutt, Joachim Merz och Hermann Quinke, red., Microanalytic Simulation Models to Support Social and Financial Policy. Amsterdam: North-Holland. Eliasson, Gunnar (1986), “Is the Swedish Welfare State in Trouble? A New Policy Model”. Sid. 167–189 i Gurli Aagard Woods, red., Scandinavian-Canadian Studies. Ottawa: Association for the Advancement of Scandinavian Studies in Canada. Eliasson, Gunnar (1986), “International Competition, Productivity Change and the Organization of Production”. Sid. 127–158 i Henry W. de Jong och William G. Shepherd, red., Mainstreams in Industrial Organization. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. Eliasson, Gunnar (1986), “Sweden’s International Development: Driving Forces and Present Structure”. Sid. 2–31 i Sten Söderman, red., Manage Your Business Abroad. Stockholm: Swedish Trade Council. Eliasson, Gunnar (1986), “Micro Heterogeneity of Firms and the Stability of Industrial Growth”. Sid. 79–104 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red.,


128  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

The Dynamics of Market Economies. Amsterdam: North-Holland. Eliasson, Gunnar (1986), “A Note: On the Stability of Economic Organizational Forms and the Importance of Human Capital: A Proposition About the Endogenous, Market Induced Disintegration of the Non-Market Sector”. Sid. 454–467 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Amsterdam: North-Holland. Eliasson, Gunnar (1986), “The Economics of Institutions and Markets – The Organization of Research at IUI”. Sid. 15–26 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI. Feige, Edgar L. (1986), “Sweden’s ‘Underground Economy’”. Sid. 113–128 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI. Granstrand, Ove (1986), “Measuring and Modelling Innovative New Entry in Swedish Industry”. Sid. 295–310 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Amsterdam: North-Holland. Gustafsson, Siv (1986), “Equal Opportunity Policies in Sweden”. Sid. 131–154 i Günther Schmid och Renate Weizel, red., Sex Discrimination and Equal Opportunity. The Labour Market and Employment Policy. WZB-Publications. Aldershot: Gower. Hansson, Kenneth A. (1986), “On New Firm Entry and Macro Stability”. Sid. 63–72 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI. Jagrén, Lars (1986), “Concentration Exit, Entry and Reconstruction of Swedish Manufacturing”. Sid 39–50 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI. Klevmarken, Anders (1986), “Collecting Data for Micro Analysis: Experiences from the HUS-Pilot Study”. Sid. 369–395 i Guy Orcutt, Joachim Merz och Hermann Quinke, red., Microanalytic Simulation Models to Support Social and Financial Policy. Amsterdam: North-Holland. Klevmarken, Anders (1986), “Market and Nonmarket Service Production in Swedish Households”. Sid. 27–38 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI. Lindberg, Thomas och Tomas Pousette (1986), “Services in Production and Production of Services in Swedish Manufacturing”. Sid. 51–62 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI. Murray, Richard (1986), “The Dynamics of Local Government Behavior”. Sid 95–100 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI. Pelikan, Pavel (1986), “Why Private Enterprise? Towards a Dynamic Analysis of Economic Institutions and Policies”. Sid. 133–146 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  129

Schager, Nils Henrik (1986), “The Structure of a Firm’s Optimal Non-Decreasing Wage Policy when Recruitment is a Wage Dependent Poisson Process”. Sid. 201–213 i Jacques Janssen, red., Semi-Markov Models: Theory and Applications. New York: Plenum Publishing. Stafford, Frank P. (1986), “Forestalling the Demise of Empirical Economics: The Role of Microdata in Labor Economics Research”. Sid. 387–423 i Orley Ashenfelter och Richard Layard, red., Handbook of Labor Economics. Amsterdam: Elsevier Science Publishers. Turner, Stephen (1986), “The Swedish Model: What Went Wrong?”. Sid. 73–84 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI. Ysander, Bengt-Christer (1986), “Public Policy Evaluation in Sweden”. Sid. 147– 158 i IUI Yearbook 1986–1987: The Economics of Institutions and Markets. Stockholm: IUI. Ysander, Bengt-Christer (1986), “Evaluation des politiques publiques en Suède”. Sid. 53–72 i Jean-Pierre Nioche och Robert Poinsard, red., L’Évaluation des Politiques Publiques. Paris: Economica. Ysander, Bengt-Christer (1986), “Structural Change as an Equilibrium or Disequilibrium Process – An Introduction”. Sid. 9–24 i Bengt-Christer Ysander, red., Two Models of an Open Economy. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Ysander, Bengt-Christer, Tomas Nordström och Leif Jansson (1986), “ISAC – A Model of Stabilization and Structural Change in a Small Open Economy”. Sid. 71–161 i Bengt-Christer Ysander, red., Two Models of an Open Economy. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Deiaco, Enrico (1987), “Labor Market Flexibility in a Nordic Perspective”. Sid 303–328 i Donald J. Daly, red., Growth Policies in a Nordic Perspective. Stockholm: IUI, ETLA, IFF, NØI. Horvei, Tore, Lars Jagrén, Lars Mitek och Sinikka Salo (1987), “Financial Markets in the Nordic Countries”. Sid. 237–301 i Donald J. Daly, red., Growth Policies in a Nordic Perspective. Stockholm och Helsingfors: IUI och ETLA. Jagrén, Lars (1987), “Newly Established Fast Growing Nordic Companies”. Sid 209–235 i Donald J. Daly, red., Growth Policies in a Nordic Perspective. Stockholm: IUI, ETLA, IFF, NØI. Lindberg, Thomas (1987), “An Intelligence Model for Managers”. Sid 197–210 i Stevan Dedijer och Nicolas Jequier, red., Intelligence for Economic Development: An Inquiry into the Role of the Knowledge Industry. Oxford, Hamburg och New York: Berg. Oxelheim, Lars (1987), “Sweden: Is Something Wrong with the Growth Engine?”. Sid. 171–205 i Donald J. Daly, red., Growth Policies in a Nordic Perspec-


130  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

tive. Stockholm: IUI, ETLA, IFF, NØI. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1987), “Exchange Rate – Related Exposures in a Microeconomic Perspective”. Sid. 87–102 i Sarkis J. Khoury och Alo Ghosh, red., Recent Developments in International Banking and Finance. Lexington, MA: Lexington Books. Eliasson, Gunnar (1988), “Schumpeterian Innovation, Market Structure, and the Stability of Industrial Development”. Sid. 151–204 i Horst Hanusch, red., Evolutionary Economics. Applications of Schumpeter’s Ideas. Cambridge: Cambridge University Press. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1988), “Hedging and Managing Exchange Rate and Related Macroeconomic Exposure”. Sid. 321–347 i Sarkis J. Khoury och Alo Ghosh, red., Recent Developments in International Banking and Finance, Vol. 2. Lexington, MA: Lexington Books. Pelikan, Pavel (1988), “Can the Imperfect Innovation Systems of Capitalism Be Outperformed?”. Sid. 370–398 i Giovanni Dosi m.fl., red., Technical Change and Economic Theory. London: Pinter Publishers. Björklund, Anders (1989), “Effects of Extended Unemployment Compensation in Sweden”. Sid. 165–183 i Anders Klevmarken och Björn A. Gustafsson, red., The Political Economy of Social Security. Amsterdam, Oxford och Tokyo: Elsevier Science Publishers. Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1989), “Job Mobility and Subsequent Wages in Sweden”. Sid. 201–206 i Jouke Van Dijk m.fl., red., Migration and Labour Market Adjustment. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Carlsson, Bo (1989), “Industrial Dynamics: An Overview”. Pp. 1–19 in Bo Carlsson, ed., Industrial Dynamics. Technological, Organizational, and Structural Changes in Industries and Firms. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Day, Richard H. och Jean-Luc Walter (1989), “Economic Growth in the Very Long Run: On the Multiple-Phase Interaction of Population, Technology and Social Infrastructure”. Sid. 253–289 i William A. Barnett, John Geweke och Karl Shell, red., Economic Complexity. Chaos, Sunspots, Bubbles, and Nonlinearity. Cambridge: Cambridge University Press. Day, Richard H. (1989), “Comparative Monetary and Fiscal Policy Dynamics”. Sid. 119–144 i Willi Semmler, red., Financial Dynamics and Business Cycles: New Perspectives. New York: M. E. Sharpe. Eliasson, Gunnar och Lars Lundberg (1989), “The Creation of the EC Internal Market and Its Effects on the Competitiveness of Producers in Other Industrial Economies”. Sid. 211–246 i Horst Siebert, red., The Completion of the Internal Market. Tübingen: J. C. B. Mohr. Eliasson, Gunnar (1989), “The Dynamics of Supply and Economic Growth”. Sid. 21–54 i Bo Carlsson, red., Industrial Dynamics. Technological, Organizational,


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  131

and Structural Changes in Industries and Firms. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

1990–1994 Björklund, Anders (1990), “Unemployment, Labour Market Policy and Income Distribution”. Sid. 201–221 i Inga Persson, red., Generating Equality in the Welfare State: The Swedish Experience. Oslo: Norweigan University Press. Carlsson, Bo (1990), “Productivity Analysis: A Micro-to-Macro Perspective”. Sid. 116–140 i Enrico Deiaco, Erik Hörnell och Graham Vickery, red., Crucial Issues for the 1990s. London: Pinter Publishers. Eliasson, Gunnar (1990), “The Knowledge-Based Information Economy”. Sid. 9–87 i Gunnar Eliasson m.fl., The Knowledge Based Information Economy. Stockholm: IUI och Telekon. Fölster, Stefan (1990), “The Information Sector in Sweden. Recent Developments in Firm Education, R&D, and Telecommunications”. Sid. 89–114 i Gunnar Eliasson m.fl., The Knowledge Based Information Economy. Stockholm: IUI och Telekon. Fölster, Stefan (1990), “The Efficiency of Innovation Subsidies”. Sid. 155–166 i Enrico Deiaco, Erik Hörnell och Graham Vickery, red., Technology and Investment: Crucial Issues for the 1990s. London: Pinter Publishers. Mellander, Erik och Bengt-Christer Ysander (1990), “Analyzing Productivity and Efficiency in the Absence of Output Measures”. Sid. 157–183 i Hans Carlsson och Bo Larsson, red., Problems of the Mixed Economy. Cooperation, Efficiency and Stability. Amsterdam: Elsevier Science Publishers. Taymaz, Erol (1990), “A Micro-Simulation Analysis of Manufacturing Firms’ Demand for Telecommunication Services”. Sid. 157–181 i Gunnar Eliasson m.fl., The Knowledge Based Information Economy. Stockholm: IUI och Telekon. Björklund, Anders (1991), “Evaluation of Labour Market Policy in Sweden”. Pp. 73–88 in Evaluation of Labour Market and Social Programmes: The State of a Complex Art. Paris: OECD. Björklund, Anders (1991), “Unemployment and Income Distribution: TimeSeries Evidence from Sweden”. Scandinavian Journal of Economics, Vol . 93, No. 3, 457–465. Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1991), “The Economics of Unemployment Insurance: The Case of Sweden”. Sid. 104–178 i Anders Björklund, red., Labour Market Policy and Unemployment Insurance. Oxford: Oxford University Press. Eliasson, Gunnar (1991), “Financial Institutions in a European Market for Executive Competence”. Sid. 149–166 i Clas G. Wihlborg, Michele Fratianni och Thomas D. Willetts, red., Financial Regulation and Monetary Arrangements after 1992. Amsterdam: Elsevier.


132  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Eliasson, Gunnar (1991), “The International Firm: A Vehicle for Overcoming Barriers to Trade and a Global Intelligence Organization Diffusing the Notion of a Nation”. Sid. 139–170 i Lars-Gunnar Mattsson and Bengt Stymne, red., Corporate and Industry Strategies for Europe. Amsterdam: Elsevier. Eliasson, Gunnar (1991), “Modeling Economic Change and Restructuring the Micro Foundations of Economic Expansion”. Sid. 33–59 i Peter de Wolf, red., Competition in Europe. Essays in Honour of Henk W. de Jong. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Granstrand, Ove (1991), “Temporal Diffusion and Population Dynamics: A Systems Model”. Sid 247–263 i Arnulf Grübner och Nebojsa Nakicenovic, red., The Diffusion of Technologies and Social Behavior. Heidelberg: Springer-Verlag. Albrecht, James W. (1992), “Documentation of the Planning Survey Data: CrossSector and Panel”. Sid. 181–227 i James W. Albrecht m.fl., MOSES Database. Stockholm: IUI. Braunerhjelm, Pontus (1992), “Competence, Capacity and Capital: A Description of a Complementary IUI Firm Survey of Small and Large Firms and of Subcontractors”. Sid. 229–274 i James W. Albrecht m. fl., MOSES Database. Stockholm: IUI.  Carlsson, Bo (1992), “The Rise of Small Business: Causes and Consequences”. Sid. 145-169 i William James Adams, red., Singular Europe: Economy and Polity of the European Community after 1992. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Eliasson, Gunnar (1992), “Business Competence, Organizational Learning, and Economic Growth: Establishing the Smith-Schumpeter-Wicksell (SSW) Connection”. Sid. 251–279 i Frederic M. Scherer och Mark Perlman, red., Entrepreneurship, Technological Innovation, and Economic Growth. Studies in the Schumpeterian Tradition. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.  Eliasson, Gunnar (1992), “The MOSES Model – Database and Applications”. Sid. 5–135 i James W. Albrecht m.fl., MOSES Database. Stockholm: IUI.  Kazamaki Ottersten, Eugenia (1992), “An Empirical Analysis of Unemployment by Region: A Case Study – Sweden”. Sid. 145–165 i Cornelis Henricus Antonius Verhaar och Lammert Gosse Jansma, red., On the Mysteries of Unemployment: Causes, Consequences, and Policies. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.  Nordström, Tomas (1992), “MOSES Macro Accounting System – Updating Procedures”. Sid. 275–324 i James W. Albrecht m.fl., MOSES Database. Stockholm: IUI.  Taymaz, Erol (1992), “A Description of the Initial 1982 and the Synthetic 1990 Database”. Sid. 137–180 i James W. Albrecht m.fl., MOSES Database. Stockholm: IUI. 


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  133

Taymaz, Erol (1992), “Initial State Dependency – Sensitivity Analyses on MOSES”. Sid. 325–341 i James W. Albrecht m.fl., MOSES Database. Stockholm: IUI. Taymaz, Erol och Jörgen Nilson (1992), “The Minimum Data Requirements to Start and Run MOSES”. Sid. 343–353 i James W. Albrecht m.fl., MOSES Database. Stockholm: IUI.  Andersson, Thomas och Staffan Burenstam Linder (1993), “East Asian Development and Japanese Direct Investment”. Sid. 135–153 i Göte Hansson, red., Trade, Growth and Development: The Role of Politics and Institutions. London: Routledge. Andersson, Thomas (1993), “The Role of Japanese Foreign Direct Investment”. Sid. 205–231 i Lars Oxelheim, red., The Global Race for Foreign Direct Investment: Prospects for the Future. Berlin: Springer-Verlag. Braunerhjelm, Pontus (1993), “Globalization and the Future Role of Small and Medium Sized Enterprises”. Sid. 233–269 i Lars Oxelheim, red., The Global Race for Foreign Direct Investment: Prospects for the Future. Berlin: SpringerVerlag. Burenstam Linder, Staffan och Thomas Andersson (1993), “Introduction”. ����� Thomas Andersson (1993), “Some Summarizing Points and Concluding Remarks”. Sid. xv–xviii i Thomas Andersson, red., Japan: A European Perspective. New York: St. Martin’s Press. Dahmén, Erik (1993), “Entreprenuerial Activity, Banking and Finance: Historical Aspects and Theoretical Suggestions”. Sid. 17–28 i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland. Day, Richard H., Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg (1993), “Markets for Innovation, Ownership and Control: Toward a Synthesis”. Sid. 1–13 i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland. Day, Richard H. (1993), “Bounded Rationality and the Coevolution of Market­ and State”. Sid. 57–79 i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. ­Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland. Day, Richard H. (1993), “A Note: On Financial Feedback, Cost Competition and Market Stability”. Sid. 229–231 i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland. Eliasson, Gunnar (1993), “A Note: On Privatization, Contract Technology and Economic Growth”. Sid. 321–326 i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland.


134  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Eliasson, Gunnar (1993), “Introduction to the Conference”. Sid. xiii–xix i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland. Eliasson, Gunnar (1993), “The Firm as a Competent Team”. Sid. 179–202 i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland. Eliasson, Gunnar (1993), “Introduction [to the Roundtable Discussion with the Business Leaders]”. Sid. 401–402 i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland. Fors, Gunnar (1993), “Stainless Steel in Sweden: Antidumping Attacks Responsible International Citizenship”. Sid. 137–161 i J. Michael Finger, red., Antidumping. How It Works and Who Gets Hurt. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Fölster, Stefan (1993), “A Note: On Innovation and Capital Markets”. Sid. 361– 364 i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland. Fölster, Stefan (1993), “Firms’ Choice of R&D Intensity in the Presence of Aggregate Increasing Returns to Scale”. Sid. 283–299 i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland. Granstrand, Ove och Sören Sjölander (1993), “The Acquisition of Technology and Small Firms by Large Firms”. Sid. 301–320 i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland. Lindh, Thomas (1993), “Lessons from Learning to have Rational Expectations”. Sid. 81–115 i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland. Oxelheim, Lars (1993), “Foreign Direct Investment and the Liberalization of Capital Movements”. Sid. 11–49 i Lars Oxelheim, red., The Global Race for Foreign Direct Investment: Prospects for the Future. Berlin: Springer-Verlag. Pelikan, Pavel (1993), “Design for Innovation Policies: Objectives and Constraints”. Sid. 3–17 i Annamária Inzelt, red., Innovation, Competition, Competitiveness. Budapest: IKU, Innovation Research Centre. Pelikan, Pavel (1993), “Evolution, Economic Competence, and the Markets for Corporate Control”. Sid. 235–259 i Richard H. Day, Gunnar Eliasson och Clas G. Wihlborg, red., The Markets for Innovation, Ownership and Control. Amsterdam: North-Holland. Andersson, Thomas (1994), “Trade When the Environment Matters”. Sid. 15–


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  135

21 i Anna Maria Bengtsson, Anders Hjort af Ornäs, Jan Lundqvist och Jan Rudengren, red., The Environment and Free Trade. Uppsala universitet: EPOS. Braunerhjelm, Pontus (1994), “Regional Integration as a Vehicle for Microeconomic Disintegration; Some Macroeconomic Implications of the Reorganization of Firms”. Sid. 143–157 i Börje Johansson, Charlie Karlsson och Lars Westin, red., Patterns of a Network Economy. Berlin: Springer-Verlag. Carlsson, Bo, Erol Taymaz och Kjell Tryggestad (1994), “Factory Automation and Economic Performance: A Micro-to-Macro Analysis”. Sid. 37–63 i Ove Granstrand, red., Economics of Technology. Amsterdam: Elsevier. Eliasson, Gunnar (1994), “Technology, Economic Competence and the Theory of the Firm: Discussing the Economic Forces Behind Long-Term Economic Growth”. Sid. 125–164 i Ove Granstrand, red., Economics of Technology. Amsterdam: Elsevier. Eliasson, Gunnar (1994), “Will the Swedish Economy Escape Its Crisis?”. Sid. 28–31 i David Bartal, red., Nordic Business and Industry Review. Eliasson, Gunnar (1994), “The Theory of the Firm and the Theory of Economic Growth”. Sid. 173–201 i Lars Magnusson, red., Evolutionary and Neo-Schumpeterian Approaches to Economics. Berlin: Springer-Verlag. Eliasson, Gunnar (1994), “Education, Competence Development and Economic Growth – A Microeconomic Explanation to Macroeconomic Growth”. Sid. 172–195 i Rita Asplund, red., Human Capital Creation in an Economic Perspective. [Helsingfors: ETLA.] Heidelberg: Physica-Verlag.

1995–1999 Banerjee, Abhijit och Jörgen W. Weibull (1995), “Evolutionary Selection and Rational Behavior”. Sid. 343–363 i Alan Kirman och Mark Salmon, red., Learning and Rationality in Economics. Oxford och Cambridge: Blackwell. Fölster, Stefan (1995), “Should Cooperative R&D Be Subsidized? An Empirical Analysis”. Sid. 53–68 i Arjen van Witteloostuijn, red., Market Evolution: Competition and Cooperation. Dordrecht: Kluwer. Ibrahimi, Fatemeh, Lars Oxelheim och Clas G. Wihlborg (1995), “International Stock Markets and Fluctuations in Exchange Rates and Other Macroeconomic Variables”. Sid. 43–67 i Raj Aggarwal och David C. Schirm, red., Global Portfolio Diversification: Risk Management, Market Microstructure, and Implementation Issues. Boston: Academic Press. Pelikan, Pavel (1995), “Competitions of Socio-Economic Institutions: In Search of the Winners”. Sid. 177–205 i Lüder Gerken, red., Competition among Institutions. London. Macmillan. Banerjee, Abhijit och Jörgen W. Weibull (1996), “Evolution and Rationality:


136  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Some Recent Game-Theoretic Results”. [Discussion by Ken Binmore.] Sid. 90–114 i Beth Allen, red., Economics in a Changing World. Vol. 2, Microeconomics. IEA Conference Volume No. 108. London: Macmillan. Björnerstedt, Jonas och Jörgen W. Weibull (1996), “Nash Equilibrium and Evolution by Imitation”. Sid. 155–171 i Kenneth J. Arrow m.fl., red., The Rational Foundations of Economic Behavior. Proceedings of the IEA Conference held in Turin, Italy. London: Macmillan. Braunerhjelm, Pontus och Lars Oxelheim (1996), “Structural Implications of the Investment Response by Swedish Multinational Firms to the EC 1992 Program”. Sid. 99–118 i Seev Hirsch och Tamar Almor, red., Outsiders’ Response to European Integration. Köpenhamn: Handelshøjskolens Forlag. Henrekson, Magnus, Lars Jonung och Joakim Stymne (1996), “Economic Growth and the Swedish Model”. Sid. 240–289 i Nicholas F. R. Crafts och Gianni Toniolo, red., Economic Growth in Europe since 1945. Cambridge: Cambridge University Press. Lindbeck, Assar (1996), “Full Employment and the Welfare State”. Acceptance Paper for the Frank E. Seidman Distinguished Award in Political Economy. Memphis, TN: Rhodes College. Oxelheim, Lars och Robert Gärtner (1996), “The Response of Small Outsider Countries to the EC 1992 Program: Some Stylized Facts and Home Country Effects from Outward FDI: A Regional Study of Changes in Production Patterns”. Sid. 37–56 i Seev Hirsch och Tamar Almor, red., Outsiders’ Response to European Integration. Köpenhamn: Handelshøjskolens Forlag. Oxelheim, Lars och Robert Gärtner (1996), “������������������������������ ������������������������������� Home Country Effects from Outward FDI – A Regional Study of Changes in Production Patterns”. Sid. 119– 143 i Seev Hirsch och Tamar Almor, red., Outsiders’ Response to European Integration. Köpenhamn: Handelshøjskolens Forlag. Björnerstedt, Jonas, Martin Dufwenberg, Peter Norman och Jörgen W. Weibull (1997), “Evolutionary Selection Dynamics and Irrational Survivors”. Sid. 128–148 i Wulf Albers m.fl., red., Understanding Strategic Interaction. Essays in Honor of Reinhard Selten. Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo: SpringerVerlag. Davis, Steven J. och Magnus Henrekson (1997), “Industrial Policy, Employer Size, and Economic Performance in Sweden”. Sid. 353–397 i Richard B. Freeman, Robert Topel och Birgitta Swedenborg, red., The Welfare State in Transition: Reforming the Swedish Model. [NBER.] Chicago: University of Chicago Press. Fölster, Stefan och Sam Peltzman (1997), “The Social Costs of Regulation and Lack of Competition in Sweden”. Sid. 315–352 i Richard B. Freeman, Robert Topel och Birgitta Swedenborg, red., The Welfare State in Transition: Reform-


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  137

ing the Swedish Model. [NBER.] Chicago: University of Chicago Press. Hansson, Pär och Magnus Henrekson (1997), “Catching up, Social Capability, Government Size and Economic Growth”. [Comments by Nick Crafts och Kjell Erik Lommerud.] Sid. 63–148 i Villy Bergström, red., Government and Growth. Oxford: Clarendon Press. Henrekson, Magnus (1997), “Entrepreneurial and Business Conditions in Sweden: Implications for Employment”. Sid. 21–25 i Labor Market Policy and Job Creation. Swedish and U.S. Experiences. Stockholm: American Embassy. Leamer, Edward E. och Per Lundborg (1997), “A Heckscher-Ohlin View of Sweden Competing in the Global Marketplace”. Sid. 399–464 i Richard B. Freeman, Robert Topel och Birgitta Swedenborg, red., The Welfare State in Transition: Reforming the Swedish Model. [NBER.] Chicago: University of Chicago Press. Lindbeck, Assar (1997), “Problems of Unemployment in Europe and the U.S.”. Sid. 7–19 i Labor Market Policy and Job Creation: Swedish and U.S. Experien­ ces. Stockholm: American Embassy. Pelikan, Pavel (1997), “State-Owned Enterprises after Socialism: Why and How to Privatize Them Rapidly”. Sid. 150–181 i Tarmo Haavisto, red., Transition to a Market Economy: Transformation and Reform in the Baltic States. Cheltenham: Edward Elgar. Braconier, Henrik och Fredrik Sjöholm (1998), “National and International Spillovers from R&D: Comparing a Neoclassical and an Endogenous Growth Approach”. Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 134, No. 4, 638–663. Braunerhjelm, Pontus, Per Heum och Pekka Ylä-Anttila (1998), “Internationalization of Industrial Firms: Implications for Growth and Industrial Structure in the Nordic Countries”. Sid. 318–345 i Richard Kozul-Wright och Robert Rowthorn, red., Transnational Corporations and the Global Economy. London: Macmillan. Braunerhjelm, Pontus och Robert E. Lipsey (1998), “The Geographical Specialization of U.S. and Swedish FDI Activity”. Sid. 33–58 i Pontus Braunerhjelm och Karolina Ekholm, red., The Geography of Multinational Firms. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. Braunerhjelm, Pontus (1998), “Organization of the Firm, Foreign Production and Trade”. Sid. 77–97 i Pontus Braunerhjelm och Karolina Ekholm, red., The Geography of Multinational Firms. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. Braunerhjelm, Pontus och Roger Svensson (1998), “Agglomeration in the Geographical Location of Swedish MNFs”. Sid. 99–115 i Pontus Braunerhjelm och Karolina Ekholm, red., The Geography of Multinational Firms. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. Ekholm, Karolina (1998), “Proximity Advantages, Scale Economies and the Lo-


138  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

cation of Production”. Sid. 59–76 i Pontus Braunerhjelm och Karolina Ekholm, red., The Geography of Multinational Firms. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. Eliasson, Gunnar och Pontus Braunerhjelm (1998), “Intangible, Human-Embodied Capital and Firm Performance”. Sid. 389–405 i Gunnar Eliasson, Christopher Green, red., och Charles R. McCann Jr., ass. red., Microfoundations of Economic Growth: A Schumpeterian Perspective. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Fors, Gunnar (1998), “Locating R&D Abroad: The Role of Adaptation and Knowledge-Seeking”. Sid. 117–134 i Pontus Braunerhjelm och Karolina Ekholm, red., The Geography of Multinational Firms. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. Ganslandt, Mattias (1998), “Strategic Location of Production in Multinational Firms”. Sid. 171–194 i Pontus Braunerhjelm och Karolina Ekholm, red., The Geography of Multinational Firms. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. Henrekson, Magnus (1998), “Pre-Requisites for a Strengthened Entrepreneurial Culture in Sweden”. Sid. 79–110 i Joseph P. Kruzich och Anna Fåhraeus, red., What We Can Learn from Silicon Valley: American and Swedish Experiences. Proceedings from a Conference Organized by the Embassy of the United States of America et al. Stockholm: Embassy of the United States of America. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1998), “Institutions and Regional Return to Education in Sweden”. Sid. 133–156 i Lambert van der Laan och Santos M. Ruesga, red., Institutions and Regional Labour Markets in Europe. Aldershot och Brookfield: Ashgate Publishing. Lindbeck, Assar (1998), “How Can Economic Policy Strike a Balance Between Economic Efficiency and Income Equality?”. Sid. 345–356 i Income Inequality: Issues and Policy Options. Proceedings from a Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City. Kansas City, MO: The Federal Reserve Bank of Kansas City. Modén, Karl-Markus (1998), “Patterns of Foreign Direct Investment into Sweden”. Sid. 135–156 i Pontus Braunerhjelm och Karolina Ekholm, red., The Geography of Multinational Firms. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. Modén, Karl-Markus och Lars Oxelheim (1998), “The Stock Markets’ View on Corporate Efforts to Internationalize the Cost of Capital”. Sid. 95–113 i Lars Oxelheim m.fl., red., Corporate Strategies to Internationalise the Cost of Capital. Köpenhamn: Copenhagen Business School Press. Oxelheim, Lars (1998), “From Market Segmentation to Market Integration” . Sid. 23–33 i Lars Oxelheim m.fl., red., Corporate Strategies to Internationalise the Cost of Capital. Köpenhamn: Copenhagen Business School Press. Oxelheim, Lars (1998), “Regulations, Institutions and Corporate Efforts – the


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  139

Nordic Environment”. Sid. 35–72 i Lars Oxelheim m.fl., red., Corporate Strategies to Internationalise the Cost of Capital. Köpenhamn: Copenhagen Business School Press. Oxelheim, Lars och Art Stonehill (1998), “Internationalizing the Cost of Capital – Strategies of Swedish Corporations”. Sid. 275–321 i Lars Oxelheim m.fl., red., Corporate Strategies to Internationalise the Cost of Capital. Köpenhamn: Copenhagen Business School Press. Braunerhjelm, Pontus och Bo Carlsson (1999), “Industry Structure: Entrepreneurship and the Macroeconomy: A Comparison of Ohio and Sweden, 1975– 1995”. Sid. 137–158 i Zoltan J. Acs, Bo Carlsson och Charlie Karlsson, red., Entrepreneurship, Small and Medium Sized Enterprises, and the Macroeconomy. Cambridge: Cambridge University Press. Braunerhjelm, Pontus och Karolina Ekholm (1999), “Foreign Activities by Swedish Multinational Corporations: The Role Played by Large European Host Countries”. Sid. 120–142 i Ray Barrell och Nigel Pain, red., Innovation, Investment and the Diffusion of Technology in Europe: German Direct Investment and Economic Growth in Postwar Europe. Cambridge: Cambridge University Press. Carlsson, Bo och Pontus Braunerhjelm (1999), “Industry Clusters: Biotechnology/Biomedicine and Polymers in Ohio and Sweden”. Sid. 181–214 i David B. Audretsch and A. Roy Thurik, red., Innovation, Industry Evolution, and Employment. Cambridge: Cambridge University Press. Lindbeck, Assar (1999), “The Labor Market”. Sid. 169–174 i Governance, Equity and Global Markets. [Proceedings of the Annual Bank Conference on Development Economics in Europe, Paris, June 21–23, 1999.] Paris: La Documentation Française.

2000–2004 Weibull, Jörgen W. (2000), “Internal Efficiency and External Conditions”. Sid. 108–124 i Eric S. Maskin och András Simonovits, red., Planning, Shortage, and Transformation: Essays in Honor of János Kornai. Cambridge, MA och London: MIT Press. Ganslandt, Mattias (2001), “Communication, Complexity and Coordination in Games”. Sid. 263–276 i Arnold Zellner, Hugo A. Keuzenkamp och Michael McAleer, red., Simplicity, Inference and Modelling: Keeping it Sophisticatedly Simple. Cambridge: Cambridge University Press. Ganslandt, Mattias och James E. Markusen (2001), “Standards and Related Regulations in International Trade: A Modeling Approach”. Sid. 95–135 i Keith E. Maskus och John S. Wilson, red., Quantifying the Impact of Technical Barriers to Trade: Can It Be Done? Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Lindbeck, Assar (2001), “Lessons from Sweden for Post-Socialist Countries”. Sid.


140  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

145–180 i János Kornai, Stephan Haggard och Robert R. Kaufman, red., Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries. Cambridge: Cambridge University Press. Ekholm, Karolina (2002), “Factor Endowments and Intra-Industry Affiliate Production by Multinational Enterprises”. Sid. 220–236 i Peter J. Lloyd och Hyun-Hoon Lee, red., Frontiers of Research in Intra-Industry Trade. Houndmills, UK och New York: Palgrave Macmillan. Lindbeck, Assar (2002), “Pensions and Contemporary Socioeconomic Change”. Sid. 19–44 i Martin S. Feldstein and Horst Siebert, red., Social Security Pension Reform in Europe. Chicago och London: University of Chicago Press. Lindbeck, Assar (2002), “Unemployment – Structural”. Sid. 15952–15958 i Neil J. Smelser och Paul B. Baltes, red., International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier Science. Maskus, Keith E. och Mattias Ganslandt, (2002), “Parallel Trades in Pharmaceutical Products: Implications for Procuring Medicines for Poor Countries”. Sid. 58–80 i Brigitte Granville, red., The Economics of Essential Medicines. London: Royal Institute of International Affairs. Jakobsson, Ulf (2003), “Devaluation Cycles in Sweden and Finland”. Sid. 287– 308 i Kari Alho, Jukka Lassila och Pekka Ylä-Anttila, red., Economic Research and Decision Making – Essays on Structural Change, Growth and Economic Policy. Essays in Honour of Pentti Vartia on Occasion of his 60th Birthday. Helsinki: Taloustieto Oy. Lindbeck, Assar (2003), “Changing Tides for the Welfare State: An Essay”. Sid. 3–43 i Sijbren Cnossen and Hans-Werner Sinn, red., Public Finance and Public Policy in the New Century. The CESifo Seminar Series. Cambridge, MA och London: MIT Press. Latsis, John, Tobias Lindqvist, Evan Moore och Kyu Sang Lee (2004), “An Asset Market Experiment”. Sid. 174–178 i Daniel Friedman och Alessandra Cassar, red., An Intensive Course in Experimental Economics. London och New York: Routledge. Lindbeck, Assar (2004), “An Essay on Welfare State Dynamics”. Sid. 149–171 i Bo Södersten, red., Globalization and the Welfare State. Basingstoke, UK och New York: Palgrave Macmillan. Lindbeck, Assar (2004), “Improving the Performance of the European Social Model: The Welfare State over the Individual Life Cycle”. Sid. 39–69 i Jordi Gual, red., Building a Dynamic Europe. The Key Policy Debates. Cambridge: Cambridge University Press.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  141

2005–2011 Fridolfsson, Sven-Olof and Johan Stennek (2005), “Why Mergers Reduce Profits and Raise Share Prices – A Theory of Preemptive Mergers”. Journal of the European Economic Association, Vol. 3, No. 5, 1083–1104. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2005), “The Swedish Model of Corporate Ownership and Control in Transition”. Sid. 207–246 i Harry Huizinga och Lars Jonung, red., The Internationalisation of Asset Ownership in Europe. Cambridge: Cambridge University Press. Horn, Henrik, Petros C. Mavroidis och Håkan Nordström (2005), “Is the Use of the WTO Dispute Settlement System Biased?”. Sid. 454–483 i Petros C. Mavroidis och Alan O. Sykes, red., The WTO and International Trade Law Dispute Settlement. Cheltenham, UK och Northampton, MA: Edward Elgar. Lindbeck, Assar (2005), “Conceptualization of Non-Financial Defined Contribution Systems”. Sid. 71–75 i Robert Hozmann och Edward Palmer, red., Pension Reform: Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes. Washington DC: World Bank. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (2005), “A Comprehensive Approach to the Measurement of Macroeconomic Exposure”. Sid. 513–535 i Michael Frenkel, Ulrich Hommel och Markus Rudolf, red., Risk Management. Challenge and Opportunity. Berlin, Heidelberg och New York: Springer. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2006), “United States – Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000”. Sid. 622–656 i Henrik Horn och Petros C. Mavroidis, red., The WTO Case Law of 2003. Cambridge: Cambridge University Press. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2006), “United States – Final Determination with Respect to Certain Softwood Lumber from Canada”. Sid. 700– 715 i Henrik Horn och Petros C. Mavroidis, red., The WTO Case Law of 2003. Cambridge: Cambridge University Press. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2006), “European Community – Antidumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil”. Sid. 657–699 i Henrik Horn och Petros C. Mavroidis, red., The WTO Case Law of 2003. Cambridge: Cambridge University Press. Jellal, Mohamed och Yves Zenou (2006), “Ethnic Diversity, Market Structure and Risk Sharing in Developing Countries”. Sid. 397–426 i Solomon W. Polachek, Carmel Chiswick och Hillel Rapoport, red., The Economics of Immigration and Social Diversity. Oxford: Elsevier. Mellander, Erik och Christina Håkanson (2006), “Transparency in Human Capital Policy: A Prerequisite for European Economic Growth”. Sid. 117–153 i Lars Oxelheim, red., Corporate and Institutional Transparency for Economic Growth in Europe. Oxford: Elsevier.


142  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Röller, Lars-Hendrik, Johan Stennek och Frank Verboven (2006), “Efficiency Gains from Mergers”. Sid. 84–201 i Fabienne Ilzkovitz och Roderick Meiklejohn, red., European Merger Control. Do We Need an Efficiency Defence? Cheltenham, UK och Northampton, MA: Edward Elgar. Stennek, Johan och Frank Verboven (2006), “Merger Control and Enterprise Competitiveness: Empirical Analysis and Policy Recommendations”. Sid. 202–302 i Fabienne Ilzkovitz and Roderick Meiklejohn, red., European Merger Control. Do We Need an Efficiency Defence? Cheltenham, UK och Northampton, MA: Edward Elgar. Zenou, Yves (2006), “Urban Labor Economic Theory”. Sid. 418–439 i Richard J. Arnott och Daniel P. McMillen, red., A Companion to Urban Economics. Oxford: Blackwell. Andersson, Krister, Eva Eberhartinger och Lars Oxelheim (2007), “The Room for National Tax Policy in the Future Europe”. Sid. 237–246 i Krister Andersson, Eva Eberhartinger och Lars Oxelheim, red., National Tax Policy in Europe. To Be or Not to Be? Berlin och Heidelberg: Springer. Forssbæck, Jens och Lars Oxelheim (2007), “The Interplay Between Money Market Development and Changes in Monetary Policy Operations in Small European Countries, 1980–2000”. Sid. 120–152 i David G. Mayes och Jan Toporowski, red., Open Market Operations and Financial Markets. London och New York: Routledge. Francois, Joseph och Henrik Horn (2007), “Antitrust in Open Economies”. Sid. 463–483 i Vivek Ghosal och Johan Stennek, red., The Political Economy of Antitrust. Amsterdam: Elsevier. Fridolfsson, Sven-Olof (2007), “A Consumer Surplus Defense in Merger Control”. Sid. 287–302 i Vivek Ghosal och Johan Stennek, red., The Political Economy of Antitrust. Amsterdam: Elsevier. Ghosal, Vivek, Joseph E. Harrington Jr. och Johan Stennek (2007), “Issues in Antitrust Enforcement”. Sid. 1–23 i Vivek Ghosal och Johan Stennek, red., The Political Economy of Antitrust. Amsterdam: Elsevier. Henrekson, Magnus och Jesper Roine (2007), “Promoting Entrepreneurship in the Welfare State”. Sid. 64–93 i David B. Audretsch, Isabel Grilo och A. Roy Thurik, red., Handbook of Research on Entrepreneurship Policy. Cheltenham, UK och Northampton, MA: Edward Elgar. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2007), “Introduction”. Sid. xi–xxiv i Henrik Horn och Petros C. Mavroidis, red., The American Law Institute Reporters’ Studies on WTO Case Law. Legal and Economic Analysis. New York: Cambridge University Press. Horn, Henrik och Joseph H. H. Weiler (2007), “EC – Asbestos European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products”.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  143

Sid. 27–53 i Henrik Horn och Petros C. Mavroidis, red., The American Law Institute Reporters’ Studies on WTO Case Law. Legal and Economic Analysis. New York: Cambridge University Press. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2007), “US – Lamb United States – Safeguard Measures on Imports of Fresh, Chilled or Frozen Lamb Meat from New Zealand and Australia: What Should Be Required of a Safeguard Investigation?”. Sid. 85–127 i Henrik Horn och Petros C. Mavroidis, red., The American Law Institute Reporters’ Studies on WTO Case Law. Legal and Economic Analysis. New York: Cambridge University Press. Horn, Henrik och Joseph H. H. Weiler (2007), “European Communities – Trade Description of Sardines: Textualism and Its Discontent”. Sid. 551–578 i Henrik Horn och Petros C. Mavroidis, red., The American Law Institute Reporters’ Studies on WTO Case Law. Legal and Economic Analysis. New York: Cambridge University Press. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2007), “United States – Preliminary Determinations with Respect to Certain Softwood Lumber from Canada: What Is a Subsidy?”. Sid. 523–550 i Henrik Horn och Petros C. Mavroidis, red., The American Law Institute Reporters’ Studies on WTO Case Law. Legal and Economic Analysis. New York: Cambridge University Press. Horn, Henrik och Johan Stennek (2007), “The Political Economy of EU Merger Control: Small vs. Large Member States”. Sid. 259–285 i Vivek Ghosal och Johan Stennek, red., The Political Economy of Antitrust. Amsterdam: Elsevier. Song, Yan, Yves Zenou and Chengri Ding (2007), “The Role of China´s Urbanizing Villages in Housing Rural Migrants”. Sid. 145–168 i Yan Song och Chengri Ding, red., Urbanization in China. Critical Issues in an Era of Rapid Growth. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. Douhan, Robin och Magnus Henrekson (2008), “The Political Economy of Entrepreneurship: An Introduction”. Sid. xi–xxxi i Magnus Henrekson och Robin Douhan , red., The Political Economy of Entrepreneurship. Vol I and II. The International Library of Entrepreneurship 11. Cheltenham, UK och Northampton, MA: Edward Elgar. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2008), “International Trade: Dispute Settlement”. Sid. 177–210 i Andrew T. Guzman och Alan O. Sykes, red., Research Handbook in International Economic Law. Cheltenham: Edward Elgar. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2008), ”The WTO Dispute Settlement System 1995–2006: An Empirical Description of the Working of the WTO DS System”. Sid. 3–31 i James Hartigan, red., Trade Disputes and the Dispute Settlement Understanding of the WTO. Oxford: Elsevier. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2008), ”Non-discrimination”. Sid. 833– 839 i Kenneth A. Reinert och Ramkishen S. Rajan, red., Princeton Encyclope-


144  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

dia of the World Economy. Princeton: Princeton University Press. Lindbeck, Assar (2008), “Welfare State”. Vol. 8, sid. 731–738 i New Palgrave Dictionary, 2nd edition. London och New York: Palgrave Macmillan. Oxelheim, Lars, Clas G. Wihlborg och Jianhua Zhang (2008), “Executive Compensation and Macroeconomic Fluctuations”. Sid. 229–257 i Lars Oxelheim och Clas G. Wihlborg, red., Markets and Compensation for Executives in Europe. Bingley: Emerald Group Publishing. Oxelheim, Lars och Trond Randøy (2008), “European Corporate Governance Guidelines and CEO Pay – The Case of Norway and Sweden”. Sid. 183–199 i Lars Oxelheim och Clas G. Wihlborg, red., Markets and Compensation for Executives in Europe. Bingley: Emerald Group Publishing. Waldenström, Daniel (2008), “Income Distribution in Sweden Since 1990”. Sid. 93– 116 i Kay Glans och Johanna Laurin, red., Towards an Hourglass Society? Income Differentials and the Fate of the Middle Class. Stockholm: Glasshouse Forum. Zenou, Yves (2008), “Spatial Mismatch Hypothesis” och “Crime and the City”. I Steven N. Durlauf och Lawrence E. Blume, red., The Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition. Basingstoke och New York: Palgrave Macmillan. Hoekman, Bernard, Henrik Horn och Petros C. Mavroidis (2009), “Winners and Losers in the Panel Stage of the WTO Dispute Settlement System”. Sid. 151–190 i Chantal Thomas och Joel Trachtman, red., Developing Countries in the WTO Legal System. Oxford: Oxford University Press. Horn, Henrik och Johan Stennek (2009), “EU Merger Control and Small Member State Interests”. Sid. 83–119 i The Pros and Cons of Merger Control. Stockholm: Konkurrensverket. Horn, Henrik och Peter C. Mavroidis (2009), “The WTO Dispute Settlement System 1995–2006: Some Descriptive Statistics”. Sid. 3–31 i James C. Hartigan, red., Trade Disputes and the Dispute Settlement Understanding of the WTO. Bingley, UK: Emerald Group Publishing. Patacchini, Eleonora och Yves Zenou (2009), “Urban Sprawl in Europe”. Sid. 125–149 i Gary Burtless och Janet Rothenberg, red., Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs. Washington: Brookings Institution Press. Zenou, Yves (2009), “How Common Is Integration Policy in Europe?”. Sid. 139– 155 i Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim och Lars Pehrson, red., How Unified Is the European Union? European Integration Between Visions and Popular Legitimacy. Berlin och Heidelberg: Springer. Braunerhjelm, Pontus, Magnus Henrekson och Anders Lundström (2010), “The Global Award for Entrepreneurship Research: Its Organization, Objectives and Criteria”. Sid. xi–xxiii i Zoltan J. Acs och David B. Audretsch, red., Handbook of Entrepreneurship Research: An Interdisciplinary Survey and Introduction. New York: Springer.


Artiklar i tidskrifter och samlingsvolymer  •  145

Davis, Steven J. och Magnus Henrekson (2010), “Economic Performance and Work Activity in Sweden after the Crisis of the Early 1990s”. Sid. 225–252 i Richard B. Freeman, Birgitta Swedenborg och Robert Topel, red., Reforming the Welfare State: Recovery and Beyond in Sweden. Chicago: University of Chicago Press. Edvinsson, Rodney, Tor Jacobson och Daniel Waldenström (2010), “Introduction to Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277–2008”. Sid. 11–25 I Rodney Edvinsson, Tor Jacobson och Daniel Waldenström, red., Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277–2008. Stockholm: Sveriges Riksbank och Ekerlids Förlag. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula. (2010), “Entrepreneurship and Public Policy”. Sid. 595–638 i Zoltan J. Acs och David B. Audretsch, red., Handbook of Entrepreneurship Research: An Interdisciplinary Survey and Introduction. New York: Springer. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2010), “Introduction”. Sid. 1–6 i Henrik Horn och Petros C. Mavroidis, red., The WTO Case Law of 2008. Legal and Economic Analysis. Cambridge och New York: Cambridge University Press. Johnson, Alan R. och Frédéric Delmar (2010), “The Psychology of Entrepreneurs: A Self-Regulation Perspective”. Sid 289–317 i Franz Lohrke och Hans Landström, red., Historical Foundations of Entrepreneurship Research. Cheltenham, UK, och Northampton, MA: Edward Elgar. Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2010), “Top Incomes in Sweden over the Twentieth Century”. Sid. 299–370 i Anthony B. Atkinson och Thomas Piketty, red., Top Incomes: A Global Perspective. New York: Oxford University Press. Skedinger, Per (2010), “Sweden: A Minimum Wage Model in Need of Modification”. Sid. 367–405 i Daniel Vaughan-Whitehead, red., The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU. Cheltenham, UK, och Northampton, MA: Edward Elgar. Svensson, Roger (2010), “New Start-Up Firms among Swedish Patent Holders”. Sid. 13–34 i Carin Holmquist och Johan Wiklund, red., Entrepreneurship and the Creation of Small Firms. Empirical Studies of New Ventures. Cheltenham, UK, och Northampton, MA: Edward Elgar. Wiklund, Johan, Frédéric Delmar och Karin Hellerstedt (2010), “How Human Capital Affects Self-Employment among the Science and Technology Labor Force”. Sid. 91–114 i Carin Holmquist och Johan Wiklund, red., Entrepreneurship and the Creation of Small Firms. Empirical Studies of New Ventures. Cheltenham, UK, och Northampton, MA: Edward Elgar, 91–114. Apicella, Coren och David Cesarini (2011), “Testosterone Response and Political Donations: Winner Loser Effects in the 2008 Presidential Election”. Kapitel 9, sid. 261–272 i Peter K. Hatemi och Rose McDermott, red., Man is by Na-


146  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

ture a Political Animal. Chicago: Chicago University Press. de Martí, Joan och Yves Zenou (2011), “Social Networks”. Kapitel 16, sid. 339–361 i Ian Jarvie och Jesus Zamora-Bonilla, red., Handbook of Philosophy of Social Science. London, UK: SAGE Publications. Forssbaeck, Jens och Lars Oxelheim (2011), “FDI and the Role of Financial Market Quality”. Sid. 85–109 i Ravi Ramamurti och Niron Hashai, red., The Future of Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (2011), “Firm Growth, Institutions, and Structural Transformation”. Kapitel 7, sid. 175–214 i Michael Fritsch, red., Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development: National and Regional Perspectives. Cheltenham, UK och Northampton, MA: Edward Elgar. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2011), “Climate Change and the WTO: Legal Issues Concerning Border Tax Adjustments”. Sid. 19–40 i Japanese Yearbook of International Law, Vol. 53, 2010. Tokyo: International Law Association of Japan. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2011), “Some Thoughts on the DSU Negotiations”. Sid. 3–6 i RSCAS Policy Papers 2011/02. Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Oxelheim, Lars, Clas Wihlborg och Finn Østrup (2011), “The Origins and Resolution of Financial Crises: A Policy Dilemma”. Kapitel 7, sid. 57–67 i Robert W. Kolb, red., Financial Contagion: The Viral Threat to the Wealth of Nations. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.


Kapitel 4

Artiklar/debatt­artiklar i dagspress, fackpress och veckopress

1939–1959 Andersson, Ivar (1940), ”Ökad kvinnorepresentation ett samhällsintresse”. Hertha, årg. 27, nr 4, 93. Carlsson, Axel (1940), ”Vilka importartiklar kunna ersättas av inhemsk tillverkning?”. Svensk Hantverkstidning, nr 13, 236–238. Sundén, Ragnar (1940), ”Rörlighet och anpassningsförmåga: Vad tidsläget kräver av Sveriges näringsliv”. Hertha, årg. 27, nr 1, 10–11. Vegesack, Bitti von (1940), ”Ett amerikanskt flickcollege”. Hertha, årg. 27, nr 1, 20–23. Carlsson, Axel (1941), ”Svensk småföretagsamhet I”. SAP-Information, nr 2, 9– 22. Carlsson, Axel (1941), ”Svensk småföretagsamhet II”. SAP-Information, nr 3, 42– 45. Carlsson, Axel (1941), ”Svensk småföretagsamhet III”. SAP-Information, nr 4, 57– 61. Carlsson, Axel (1941), ”Hantverkets utbildningsfrågor”. På Fritid, nr 2, 9. Carlsson, Axel (1941), ”Västerbottniskt näringsliv I och II”. Västerbottens Folkblad, 1 och 3 maj. Euler, R. von (1941), ”Varumärkenas roll i den tyska krigshushållningen”. Affärsekonomi, nr 16, 998. Sundén, Ragnar (1941), ”Europeiska rationaliseringsuppgifter”. Svenska Dagbladet, 20 mars. Svennilson, Ingvar (1941), ”Industriproduktionen i folkhushållningens tjänst”. Hertha, årg. 28, nr 2, 35–38. Vegesack, Bitti von (1942), ”Folkbiblioteken och den främmande propagandan”. Biblioteksbladet, årg. 27, nr 3, 105–107. Curman, Jöran (1943), ”Bostadsfrågan som tekniskt och socialt problem”. Hertha, årg. 30, nr 8/9, 157–158.


148  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Kristensson, Folke (1944), ”En lidandets väg”. Morgonbris, årg. 40, nr 8, 13 och 20. Svennilson, Ingvar (1945), ”Kvinnorna på arbetsmarknaden efter kriget”. Hertha, årg. 32, nr 2, 29–31. Svennilson, Ingvar (1945), ”Svensk industri foran freden”. Vårt Land, 28 december. Svennilson, Ingvar (1947), ”Nya drag i Förenta staternas ekonomiska struktur: risken för överproduktion”. Dagens Nyheter, 15 oktober. Svennilson, Ingvar (1947), ”Fackföreningarnas ökade inflytande”. Dagens Nyheter, 18 oktober. Svennilson, Ingvar (1947), ”Socialvård och inkomstutjämning”. Dagens Nyheter, 21 oktober. Svennilson, Ingvar (1947), ”Konjunkturpolitiska förutsättningar”. Dagens Nyheter, 22 oktober. Carlsson, Torsten (1948), ”Investeringar i Sverige”. Industria, årg. 44, nr 9, VII– VIII. Dahmén, Erik (1948), ”Mera arbetskraft till exportindustrin?”. Industria, årg. 44, nr 12, VII. Svennilson, Ingvar (1948), “La Industria Sueca y el Desarrollo Internacional”. Veritas, 15 december. Wallander, Jan (1948), ”Flykten från landsbygden – Hur man flyttar i Klarälvsdalen”. Industria, årg. 44, nr 6, 27–31. Nordenson, Jonas och Ragnar Bentzel (1951), ”Licentiat Dalenius om dålig statistik”. Morgon-Tidningen, 30 augusti. Carlsson, Torsten (1952), ”Hyra konjunkturorakel eller forska själv?”. Industria, årg. 48, nr 12, 18–19 och 42–45. Hardin, Einar (1953), ”De sprider idéer om produktivitet”. Industria, årg. 49, nr 6, 37–39. Albinsson, Göran (1955), ”Bruttoprisförbudet och dess verkningar”. Norrländska Socialdemokraten, 27 juli. Höök, Erik (1955), ”Rättssäkerheten i bostadskön”. Dagens Nyheter, 2 november. Ortmark, Åke (1955), ”Vad kostar bilen per mil – 3:50 eller 61 öre?”. Industria, årg. 51, nr 3, 28–30 samt 56. Ortmark, Åke (1955), ”Är statsstöd eller stordrift utvägen att rädda turisthotellen?”. Industria, årg. 51, nr 6, 25–27. Rundblad, Bengt G. (1955), ”Bilen enar familjen”. Industria, årg. 51, nr 2, 37–39. Waldau, Göran (1955), ”Varför prognoser?”. SACO-Tidningen, årg. 2, 57–60. Wallander, Jan (1955), ”Automation ur social och ekonomisk synpunkt”. Hörde Ni, årg. 8, 156–157. Höök, Erik (1956), ”Vem betalar barnbidragen?”. Dagens Nyheter, 29 juni.


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  149

Höök, Erik (1956), ”Folk så det räcker!” Industria, årg. 52, nr 3, 23–25 och 85. Höök, Erik (1956), ”Arbetsstudier på kontor. Tjänstemannakostnadernas stegring – framtidsperspektiv”. Affärsekonomi, årg. 29, nr 6, 325 och 336–338. Nabseth, Lars (1956), ”Vem betalar arbetstidsförkortningen?”. SACO-Tidningen, årg. 3, 117–120. Ortmark, Åke (1956), ”Giftermålet helgar medlen”. Industria, årg. 52, nr 5, 54–59. Rundblad, Bengt G. (1956), ”Född till direktör…”. Industria, årg. 52, nr 11, 42–55. Wallander, Jan (1956), ”Att ha bil på 1500 kr i inkomst”. Industria, årg. 52, nr 7–8, 56–58 och 68. Ahrsjö, Göran (1957), ”Har vi samhällsekonomisk balans?” Textil och Konfektion, årg. 14, nr 18, 6 och 45–46. Albinsson, Göran (1957), ”Är tvång acceptabelt för student”. Svenska Dagbladet [datum saknas]. Gulbrandsen, Odd (1957), ”Bondens framtid, sambruk och specialisering”. Industria, årg. 53, nr 5, 54–56. Höök, Erik (1957), ”Skatt och inflation”. Dagens Nyheter, 17 juli. Höök, Erik (1957), ”Folkomröstning och politisk mognad”. Stockholms-Tidningen, 12 oktober. Iveroth, Axel (1957), ”Jordbruket och utvecklingen inom det övriga näringslivet”. Svenska Dagbladet, 23 mars. Ortmark, Åke (1957), ”Svar till Lars Nabseth”. Industria, årg. 53, nr 4, 22. Ortmark, Åke (1957), ”Operation Lilla Bilen”. Industria, årg. 53, nr 11, 65.  Ortmark, Åke (1957), ”Konsumtionen är inte synd i USA – kanske når vi också dit”. Textil och Konfektion, årg. 14, nr 1, 18–19 och 22–24. Ortmark, Åke (1957), ”Förnya inflationsdebatten”. Industria, årg. 53, nr 3, 62–63. Nabseth, Lars (1957), ”Diskussion om inflationen”. Industria, årg. 53, nr 4, 20–22. Fajersson, Sven (1958), ”Budget med många frågetecken 1958”. Textil och Konfektion, årg. 15, nr 2, 14–15. Gillberg, Jan (1958), ”Ideologers dilemma”. Svensk Linje, årg. 17, nr 2, 21–22. Gillberg, Jan (1958), ”Skatter och välfärdspolitik”. Svensk Linje, årg. 17, nr 4, 21– 22. Ortmark, Åke (1958), ”Den osynliga annonsen”. Industria, årg. 54, nr 6, 30.  Paues, Wilhelm (1958), ”De nya marknaderna och textilindustrin”. Östergötlands Folkblad, 12 april. Paues, Wilhelm (1958/1959), “Warning: There May be a Price Tag on Free Trade”. Industria International, 49–50. Rundblad, Bengt G (1958), ”Undersökning om arbetskraftens rörlighet”. Arbetsmarknaden, årg. 8, nr 7, 154–156. Wallander, Jan (1958), ”Berg och dal i bilhandeln”. Industria, årg. 54, nr 10, 33–37. Gillberg, Jan (1959), ”Finansministerns teser”. Svensk Linje, årg. 18, nr 1, 7–8.


150  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Mutén, Leif (1959), ”Nationalekonomiens nestor” [Erik Lindahl]. Upsala Nya Tidning, 19 november.

1960–1964 Albinsson, Göran (1960), ”Utbud och efterfrågan på kultur”. Dagens Nyheter, 4 oktober. Gillberg, Jan (1960), ”Hjälpen till u-länderna”. Svensk Linje, årg. 19, nr 5, 7–9 samt nr 6, 10–12. Lidén, Lars (1960), ”Funktionsrabatt efter affärstyp farlig lösning”. Arbetsgivaren, årg. 8, nr 10, 8. Mutén, Leif (1960), ”Vinstskatt på egnahem”. Dagens Nyheter, 8 januari. Mutén, Leif (1960), ”Bot mot skattefusk”. Dagens Nyheter, 12 februari. Mutén, Leif (1960), ”Vad är bruttoskatt?”. Dagens Nyheter, 8 mars. Ruist, Erik (1960), ”Slopa produktiviteten!”. Arbetsgivaren, årg. 8, nr 13, 5. Albinsson, Göran (1961), ”Bygga nytt eller bygga om?”. Arbetsgivaren, årg. 9, nr 19, 4. Kritz, Lars (1961), ”Telefoner, svarvar och fartyg”. Arbetsgivaren, årg. 9, nr 10, 11–12. Mutén, Leif (1961), ”Rädda barnens arvsskatt”. Dagens Nyheter, 25 mars. Mutén, Leif (1961), ”Sambeskattningen”. Upsala Nya Tidning, 16 oktober. Wallander, Jan (1961), ”Bilismens underland”. Dagens Nyheter, 2 september. Wallander, Jan (1961), ”Det nya utbildningssamhället”. Dagbladet Nya Samhället Sundsvall, 20 december. Albinsson, Göran (1962), ”40 000 ton rekreation”. Industria, årg. 58, nr 3, 28–32 och 114. Gillberg, Jan (1962), ”Förstummad LO-kritik”. Stockholms-Tidningen, 21 mars. Kritz, Lars (1962), ”Utvecklingstendenser inom lastbilstrafiken”. Affärsekonomi, årg, 35, nr 17, 1299–1301 och 1354. Mutén, Leif (1962), ”Omsen på investeringarna”. Dagens Nyheter, 21 januari. Nabseth, Lars (1962), ”’The Golden Sixties’”. Ekonomen, årg. 39, nr 7, 1–2, 4 och 7. Johansson, Östen (1963), ”Kaos i sommarland”. Stockholms-Tidningen, 11 november. Johansson, Östen (1963), ”Skall vi sprida semestern?”. Fackföreningsrörelsen, årg. 43, nr 20, 212–215. Mutén, Leif (1963), ”Idrottsmän och rättskultur”. Upsala Nya Tidning, 28 februari. Mutén, Leif (1963), ”Skatt på naturainkomst”. Dagens Nyheter, 18 mars. Åberg, Carl Johan (1963), ”Skogsindustrins framtid”. Arbetet, 9 januari. Åberg, Carl Johan (1963), ”Mot monopolprisbildning?”. Dagens Nyheter, 27 augusti.


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  151

Albinsson, Göran (1964), ”Kulturlivets affärsaspekter och affärslivets kulturaspekter”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 4, 202–203. Albinsson, Göran (1964), ”Höj välfärden – legalisera hyreshajarna”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 5, 303–305. Albinsson, Göran (1964), ”Det progressiva framåtskridandet”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 10, 654–655. Mutén, Leif (1964), ”Randanmärkningar till skattereformen”. Liberal Debatt, årg. 17, nr 6, 23.

1965–1969 Albinsson, Göran (1965), ”Mediokratins minoriteter”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 7, 414–415. Bergström, Villy (1965), ”Utbildning och politik”. Libertas, nr 1, 17–19. Bergström, Villy (1965), ”Geniet J[ohn] M[aynard] Keynes, välfärdspolitikens teoretiker”. Dala-Demokraten, 12 januari. Bergström, Villy (1965), ”Ideologisk omprövning eller bara dubbelspel?”. DalaDemokraten, 24 april. Endrédi, Gustav (1965), ”På konsumtionsfronten intet nytt?”. Den Svenska Marknaden, årg. 21, nr 5, 32–34. Endrédi, Gustav (1965), ”Vår konsumtionsutveckling och hemmets arbetsuppgifter”. Eskilstuna-Kuriren, 18 november. Mutén, Leif och Lars Lönnroth (1965), ”Missuppfattningar om ett stipendium”. Stockholms-Tidningen, 2 maj. Mutén, Leif (1965), ”Hur det tänktes i Uppsala”. Svenska Dagbladet, 29 april. Mutén, Leif (1965), ”Aktievinstutredningen”. Svenska Dagbladet, 19 december. Salaj, Branko (1965), ”Vallöften och verklighet. Labours dilemma efter de ryktbara hundra dagarna”. Byggnadsindustrin, årg. 35, nr 3, 197–199. Bentzel, Ragnar (1966), ”Mål och medel i fördelningspolitiken”. Upsala Nya Tidning, 5 december. Endrédi, Gustav (1966), ”Konsumtion i teori och praktik”. Svensk Bryggeritidskrift, årg, 22, nr 4, 77–82. Lindbeck, Assar (1966), ”Vårt jordbruk och omvärlden”. Jordbrukarnas Föreningsblad, 8 oktober. Lindbeck, Assar (1966), ”Världssvälten och svenskt jordbruk”. Dagens Nyheter, 10 december. Lindbeck, Assar (1966), ”Ny jordbruksgiv lönar sig”. Veckans Affärer, årg. 2, nr 7, 90. Lindbeck, Assar (1966), ”Försörjningsberedskapen”. Dagens Nyheter, 22 september. Mutén, Leif (1966), ”Marginalskatten och löneläget”. Liberal Debatt, årg. 19, nr 3, 16–18 samt 35.


152  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Mutén, Leif (1966), ”Aktievinstskatten, en hybrid”. Veckans Affärer, årg. 2, nr 9, 90. Mutén, Leif (1966), ”Aktievinstpropositionen”. Svenska Dagbladet, 9 april. Rydén, Bengt (1966), ”Fusionsvallen sprängdes 1965”. Svenska Dagbladet, 19 januari. Rydén, Bengt (1966), ”Är vi beredda för omvandlingen?”. Veckans Affärer, årg. 2, nr 11, 82. Rydén, Bengt (1966), ”Ekonomiska framtidsperspektiv”. Den Svenska Marknaden, årg. 22, nr 4, 38–39. Bröms, Jan (1967), ”Fel medel i rättan tid”. Svenska Dagbladet, 28 januari. Bröms, Jan (1967), ”En nervös bank”. Svenska Dagbladet, 26 februari. Endrédi, Gustav (1967), ”Bilprognos för 1975 och bilförsäljningen 1964–1967”. Motorbranschen, årg. 20, nr 10, 618–621. Gulbrandsen, Odd (1967), ”Världsekonomi till döds”. Dagens Nyheter, 6 april. Gulbrandsen, Odd (1967), ”Kapitalisthat och hjälpetik”. Dagens Nyheter, 3 juni. Gulbrandsen, Odd (1967), ”Modernisera statens planering!”. Veckans Affärer, årg. 3, nr 25, 46 Håkanson, Staffan (1967), ”Idé och förnyelse inom företaget”. Dagens Nyheter, 5 juli. Jungenfelt, Karl G. och Asssar Lindbeck (1967), ”Forskarkarriären”. Dagens Nyheter, 27 januari. Lindbeck, Assar (1967), ”Om utsugning”. Ord&Bild, årg. 76, nr 5, 424–426. Sundström, Åke (1967), ”Fartgränsen i tätorterna”. Sydsvenska Dagbladet, 11 november. Wohlin, Lars (1967), ”Kortare arbetsvecka tveksam medicin mot arbetslöshet”. Idun/Vecko-Journalen, nr 10. Wohlin, Lars (1967), ”Progressiv eller regressiv TV-finansiering”. Den Svenska Marknaden, årg. 23, nr 5, 40. Eliasson, Gunnar (1968), ”Industrins investeringsplaner”. Svenska Dagbladet, 5 februari. Gulbrandsen, Odd (1968), ”Förbered hjälpen bättre!”. Dagens Nyheter, 2 augusti. Gulbrandsen, Odd (1968), ”Stimulera högst fyra tätortsområden i Norrland!”. Veckans Affärer, årg. 4, nr 12–13. Jacobsson, Lars och Assar Lindbeck (1968), ”Inkomstpolitik mot inflation”. Dagens Nyheter, 3 januari. Klevmarken, Anders (1968), ”Civilingenjörernas lönebildning”. CF-tidskriften, nr 9. Rydén, Bengt (1968), ”Mycket kraftig koncentration i en lång rad industribranscher”. Svenska Dagbladet, 20 januari. Wohlin, Lars (1968), ”Skalekonomi”. Sågverken, årg. 7, nr 4, 220–223 och 225.


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  153

Bröms, Jan (1969), ”Ekonomisk tidsanvändning”. Affärsvärlden, årg. 40, nr 37, 978–982. Du Rietz, Gunnar (1969), ”Ådalen – rött fiendeland”. Dagbladet Nya Samhället Sundsvall, 20 maj. Gulbrandsen, Odd (1969), ”En FN-rapport om världens försörjningsproblem: Svälten kan hävas på 15 år!”. Dagens Nyheter, 18 november. Lidén, Margit och Leif Lindh (1969), ”Att mäta TV-färger”. Dagens Nyheter, 19 oktober. Rydén, Bengt (1969), ”Industrins fusionsverksamhet visar en snabb ökningstakt”. Svenska Dagbladet, 22 januari. Rydén, Bengt (1969), ”Strukturomvandling i dag och i morgon”. Industritjänstemannen, årg. 38, nr 10, 21–25.

1970–1974 Eliasson, Gunnar (1970), ”Spelet bakom siffrorna”. Affärsvärlden, årg. 41, nr 19, 578–581. Klevmarken, Anders (1970), ”Den privata konsumtionsutvecklingen i Sverige”. Byggforum, årg. 20, nr 1, 12–15. Kritz, Lars (1970), ”Vem är det som styr?”. Svenska Dagbladet, 11 april. Lignell, Anita (1970), ”Arbetslöshet 71?”. Dagens Nyheter, 5 november. Nabseth, Lars (1970), ”Brittisk djävulscirkel snart svensk realitet?”. Veckans Affärer, årg. 6, nr 41, 51 och 53–54. Nabseth, Lars (1970), ”Skogsindustrins strukturomvandling”. Affärsvärlden, årg. 41, nr 50, 1452–1454. Nabseth, Lars (1970), ”Stopp-gå-politik”. Dagens Nyheter, 11 april. Nabseth, Lars (1970), ”Bra för exportörerna, sämre för exporten”. Företagaren, årg. 24, nr 7, 12 och 18. Rydén, Bengt (1970), ”Företagsbeståndet i Sverige sjönk med 8 procent. Nära fyra gånger fler fusioner än under 50–talet”. Svenska Dagbladet, 15 januari. Du Rietz, Gunnar (1971), ”Möjliga men osannolika krig”. Statsanställd, årg. 17, nr 16, 13 och 22 samt nr 17, 14–15. Du Rietz, Gunnar (1971), ”Vad ska försvaret kosta?”. Statsanställd, årg. 17, nr 41, 10–11 samt 23. Lignell Du Rietz, Anita (1971), ”Utan jobb i Sverige – och i USA”. Dagens Nyheter, 11 oktober. Swedenborg, Birgitta och Eva Thiel (1971), ”Fria växelkurser”, Dagens Nyheter, 10 oktober. Swedenborg, Birgitta (1971), ”Arbetslöshet eller devalvering?”. Dagens Nyheter, 24 oktober. Thiel, Eva (1971), ”Mot ett förbättrat betalningssystem?”. Svenska Dagbladet, 7


154  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

oktober. Klevmarken, Anders (1972), ”Vad säger CF:s lönestatistik”. CF-tidskriften, nr 7. Kritz, Lars (1972), ”Norling och trafikpolitiken”. Dagens Nyheter, 28 juli. Lindström, Bertil (1972), ”Prisstoppets effekter”. Dagens Nyheter, 16 juli. Lindström, Bertil (1972), ”Vad är en devalvering”. Dagens Nyheter, 30 juli. Nabseth, Lars (1972), ”Räkna med fel!”. Dagens Nyheter, 8 februari. Nabseth, Lars (1972), ”Industrin och sysselsättningen”. Svenska Dagbladet, 12 oktober. Gustafsson, Siv (1973), ”IUI-utredning motsäger att ingångslöner löser kvinnolönefrågan”. TCO-Tidningen, årg. 27, nr 19, 18–19. Lindström, Bertil (1973), ”100 000 nya jobb”. Dagens Nyheter, 21 april. Du Rietz, Gunnar (1974), ”Portugal orkar inte med rollen som kolonialmakt”. Folket, 24 januari. Du Rietz, Gunnar (1974), ”Om tillståndet i världen och hemma i Sverige”. Folket, 7 februari. Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1974), ”Den perfekta skatten finns inte”. Svenska Dagbladet, 6 november. Lindström, Bertil (1974), ”Varför gynna smågrupper?”. Svenska Dagbladet, 5 april. Rundfelt, Rolf (1974), ”Aktieägandet skapar visst inte väldiga arbetsfria förmögenheter”. Affärsvärlden, årg. 1, nr 35, 1120–1121. Wohlin, Lars (1974), ”Snart kan vi inte avverka mer skog”. Svenska Dagbladet, 11 februari.

1975–1979 Bröms, Jan och Rolf Rundfelt (1975), ”Inflationsredovisning. Prisjusterad årsredovisning behövs som ett komplement”. Affärsvärlden, årg. 2, nr 4, 100–102. Bröms, Jan (1975), ”Företagens redovisningar. Inflationen understryker behovet av nytt system”. Affärsvärlden, årg. 2, nr 38, 1405–1407 samt 1409–1410. Bröms, Jan (1975), ”Likviditetskris eller utlandslån”. Vår Industri, årg. 4, nr 2, 1. Du Rietz, Gunnar och Bengt Rydén (1975), ”Orättvis reform”. Svenska Dagbladet, 9 juni. Klevmarken, Anders (1975), ”Rationella lönediskussioner om vi får fler ekonometriker”. Helsingborgs Dagblad, 30 september. Renck, Olle (1975), ”Vad ska vi göra med Göta Kanal?”. Svenska Dagbladet, 5 december. Rundfelt, Rolf (1975), ”Apropå LO:s semesterpengar. Semesterlånefonden blir bara småpengar”. Affärsvärlden, årg. 2, nr 31/32, 1178. Rundfelt, Rolf (1975), ”Apropå löntagarfonder. Ingen guldgruva med aktier”. Affärsvärlden, årg. 2, nr 35, 1270. Rundfelt, Rolf (1975), ”Efter tio år har aktierna inte gett någon utdelning”. Svens-


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  155

ka Dagbladet, 16 november. Bröms, Jan (1976), ”IUI:s långtidsbedömning 1975–80. Investeringarna tros växa snabbare än enligt LU”. Affärsvärlden, årg. 3, nr 20, 5–6. Carlsson, Bo (1976), ”Anpassa produktionen till högre energipris”. Vår Industri, årg. 5, nr 6, 57. Dahlberg, Lars, Ulf Jakobsson och Göran Normann (1976), ”Skattetrycket 1980”. Dagens Nyheter, 13 maj. Du Rietz, Gunnar (1976), ”Verkstäderna internationaliseras”. Arbetsgivaren, årg. 24, nr 38, 4. Grufman, Anders (1976), ”Verkningsgraden ofta missvisande: använd hellre energiproduktivitet”. Teknisk Tidskrift, årg. 106, nr 1/2, 27–29. Gustafsson, Siv (1976), ”Daghem för vem?”. Dagens Nyheter, 9 augusti. Gustafsson, Siv (1976), ”Kvinnorna väljer fel från början, får sämre utbildning – kortare erfarenhet”. Sparbankerna, årg. 4, nr 11, 6. Lindström, Bertil (1976), ”Låsta priser – ett gift”. Svenska Dagbladet, 24 maj. Rundfelt, Rolf (1976), ”LO:s oro för lägre vinster drev fram Meidnerfonderna”. Svenska Dagbladet, 1 augusti. Rundfelt, Rolf (1976), ”Med aktier finns inga genvägar till rikedomar”. Svenska Dagbladet, 21 november. Rundfelt, Rolf (1976), ”Avhandling belyser tanken bakom 1963 års beslut”. Affärsvärlden, årg. 3, nr 47, 66. Wohlin, Lars (1976), ”Priset på elkraft avgör”. Svenska Dagbladet, 18 maj. Bröms, Jan (1977), ”Sveriges ekonomi. Bromsar vi för tidigt?”. Affärsvärlden, årg. 4, nr 20, 74–75. Carlsson, Bo (1977), ”Handlingsfrihet viktigt”. Svenska Dagbladet, 26 mars. Eliasson, Gunnar (1977), ”Konjunkturförväntningarna. En spegling av dagsläget”. Affärsvärlden, årg. 4, nr 3, 16–17. Rundfelt, Rolf (1977), ”Konvertibla skuldebrev. Mest spännande på aktiemarknaden”. Affärsvärlden, årg. 4, nr 40, 37 och 39. Swedenborg, Birgitta och Bo Axell (1977), ”Massmedia förleddes av Chilekommittén!”. Svenska Dagbladet, 3 juli. Swedenborg, Birgitta och Bo Axell (1977), ”Friedmandebatten och pressetiken”. Dagens Nyheter, 8 juli. Rundfelt, Rolf (1978), ”Ny inflationsredovisningsmodell i England. Mönster för svenskt förslag”. Affärsvärlden, årg. 5, nr 15, 54. Rundfelt, Rolf (1978), ”Point-and-figure. Befinner vi oss i en nedgångsperiod?”. Affärsvärlden, årg. 5, nr 27–29, 31 och 34. Rundfelt, Rolf (1978), ”Aktievinstbeskattningen. Inflationen är boven”. Affärsvärlden, årg. 5, nr 44, 64. Gustafsson, Siv (1979), ”Jämställdhet på arbetsmarknaden genom nationalekono-


156  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

miska glasögon”. Hertha, årg. 66, nr 1, 21–23. Jansson, Leif (1979), ”Gammal kunskap och nya rön ger framtidens bilbränslen”. Östgöta Correspondenten, 30 augusti. Normann, Göran (1979), ”En mer rättvis skatt”. Svenska Dagbladet, 16 januari. Normann, Göran (1979), ”Alternativ till ’promsen’”. Svenska Dagbladet, 11 februari.

1980–1984 Eliasson, Gunnar (1980), ”Boskillnad mellan ekonomi och industri”. Affärsvärlden, årg. 7, nr 43, 33. Eliasson, Gunnar (1980), ”Datorerna tvingar fram omställning – men det var värre på 60-talet”. Modern Administration, årg. 2, nr 12, 56–57. Eliasson, Gunnar (1980), ”Den svenska modellen”. Upsala Nya Tidning, 8 maj. Gustafsson, Siv (1980), ”Har vi råd att avstå från jämställdhet?”. Hertha, årg. 67, nr 4, 18–19. Murray, Richard (1980), ”Skydda invånarna”. Svenska Dagbladet, 13 december. Schager, Nils Henrik (1980), ”Helomvändning av Metall”. Affärsvärlden, årg. 7, nr 5, 53 och 56. Carlsson, Bo och Michael Sjöberg (1981), ”Den fria forskningen nödvändig”. Göteborgs-Posten, 25 juni. Carlsson, Bo, Gunnar Eliasson, Fredrik Bergholm och Thomas Lindberg (1981), ”Snabba missförstånd i Expressen”. Expressen, 20 juli. Eliasson, Gunnar (1981), ”Ge industrin en helt ny kapitalkostym!”. Veckans Affärer, årg. 17, nr 43, 34–35. Eliasson, Gunnar (1981), ”Kännbara åtgärder”. Affärsvärlden, årg. 8, nr 9, 29. Eliasson, Gunnar (1981), ”Nytänkande från (s) i konsumentpolitiken”. Dagens Industri, 1 september. Gustafsson, Siv (1981), ”Den ekonomiska krisen – en utmaning”. Hertha, årg. 68, nr 5/6, 6–9. Murray, Richard (1981), ”Kommunernas roll i den offentliga sektorn”. Sundsvalls Tidning, 6 juli. Schager, Nils Henrik (1981), ”Bevis finns inte”. Svenska Dagbladet, 6 mars. Örtengren, Johan (1981), ”Investeringarna ökar inte i maskiner – utan i kunskap”. Dagens Industri, 17 december. Eliasson, Gunnar (1982), ”Politikerna hotar jobben – inte robotarna”. SAF-Tidningen, nr 26, 22–23. Eliasson, Gunnar (1982), ”Investeringar en följd – inte en utgångspunkt”. Dagens Industri, 16 september. Holmlund, Bertil och Bengt-Christer Ysander (1982), ”’Beskatta löneglidningen’”. Piteå-Tidningen, 12 november. Holmlund, Bertil och Bengt-Christer Ysander (1982), ”Kan ’löneglidningsskatt’


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  157

hejda inflationsspiralen?”. Norrländska Socialdemokraten, 18 november. Horwitz, Eva Christina (1982), ”Devalvering II. Exporten har inte hjälpts av kursändringar”. Dagens Industri, 5 oktober. Murray, Richard (1982), ”Så kan fonderna lösa de ekonomiska problemen: ’Låt de anställda sköta företagen’”. Dagens Nyheter, 6 juli. Schager, Nils Henrik (1982), ”Grovt vilseledande vinstkurva”. Svenska Dagbladet, 10 februari. Swedenborg, Birgitta (1982), ”Dagis åt välavlönade”. Svenska Dagbladet, 21 februari. Swedenborg, Birgitta (1982), ”Värna om barnen”. Svenska Dagbladet, 24 mars. Örtengren, Johan (1982), ”Företagsnedläggningar är ekonomiskt utvecklande”. Dagens Industri, 23 mars. Axell, Bo (1983), ”Katastrofalt experiment”. Svenska Dagbladet, 19 januari. Axell, Bo (1983), ”Helt hemmagjord nedgång”. Svenska Dagbladet, 22 januari. Bergström, Villy, Harry Flam, Carl Hamilton, Nils Lundgren, Karl-Göran Mäler och Bengt-Christer Ysander (1983), ”Fullfölj krispolitiken”. Stockholms-Tidningen, 1 september. Bergström, Villy, Harry Flam, Carl Hamilton, Nils Lundgren, Karl-Göran Mäler och Bengt-Christer Ysander (1983), ”Utgifterna måste ned”. Stockholms-Tidningen, 2 september. Carlsson, Bo och Ulf Jakobsson (1983), ”Om vinster och budgetunderskott: hindrar investeringar”. Svenska Dagbladet, 8 oktober. Eliasson, Gunnar (1983), ”Svenska industrin är klart konkurrenskraftig”. LO-Tidningen, nr 14/15, 8–9. Murray, Richard (1983), ”Skattefinansiering hämmar tjänsteproduktionen”. Kommunal Ekonomi, nr 2, 30–32. Swedenborg, Birgitta (1983), ”En ’rättvis’ inkomstfördelning”. Dagens Nyheter, 5 maj. Ysander, Bengt-Christer (1983), ”Dags att slopa kommunala skatteeftersläpningen?”. Piteå-Tidningen, 9 november. Ysander, Bengt-Christer (1983), ”Slopa den kommunala skatteeftersläpningen”. Dala-Demokraten, 15 november. Ysander, Bengt-Christer (1983), ”90-talet kräver drastiska finansieringsreformer, kanske individuella socialförsäkringsavgifter”. Kommunal Ekonomi, nr 2, 22– 23 och 28. Åberg, Yngve (1983), ”Effektivare att stimulera den ekonomiska tillväxten”. Dagens Nyheter, 19 maj. Örtengren, Johan (1983), ”Om industrins FoU-avdrag: Spara i galen ände”. Svenska Dagbladet, 24 november. Björklund, Anders (1984), ”Arbetslös allt längre…”. Expressen, 18 augusti.


158  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Carlsson, Bo (1984), ”Nödvändigt med bättre lönsamhet”. SAF-Tidningen, nr 2, 6. Carlsson, Bo (1984), ”En liten nations uppgång och fall”. SAF-Tidningen, nr 7, 6–7. Carlsson, Bo (1984), ”Ett år med fonderna: positiva effekter uteblev”. SAF-Tidningen, nr 40, 11. Eliasson, Gunnar (1984), ”Nollsummespelets elände”. Barometern, 28 februari. Eliasson, Gunnar (1984), ”Regleringar hämmar industriellt samarbete”. Dagens Nyheter, 22 mars. Eliasson, Gunnar (1984), ”Tar jultomten ansvar”. Oskarshamns-Tidningen, 29 december. Eliasson, Gunnar (1984), ”Att sikta rätt är omöjligt”. TCO-tidningen, årg. 38, nr 31. Nordström, Tomas och Tomas Söderlind (1984), ”Anpassa skolan – inte eleverna”. Aftonbladet, 16 februari. Schager, Nils Henrik (1984), ”Feldt och Palme missbrukar citat”. SAF-Tidningen, nr 2, 26 januari. Ysander, Bengt-Christer (1984), ”Bättre stimulans behövs efter allemanssparandet”. Dala-Demokraten, 18 februari. Ysander, Bengt-Christer (1984), ”Öka sparandet bland hushållen”. Norrköpings Folkblad, 23 februari. Ysander, Bengt-Christer (1984), ”Alla typer av sparande ska ske på lika villkor”. Norrländska Socialdemokraten, 29 februari.

1985–1989 Axell, Bo (1985), ”Samlag på norska – en ekonomisk modell”. Dagens Nyheter, 19 november. Eliasson, Gunnar (1985), ”Det ofantliga monopolet”. Vestmanlands Läns Tidning, 8 mars. Eliasson, Gunnar (1985), ”Så utvecklas industrin idag”. Svensk Handel, årg. 41, nr 9, 12–13. Eliasson, Gunnar (1985), ”Därför klarar sig svensk industri”. TCO-tidningen, årg. 39, nr 8. Schager, Nils Henrik (1985), ”Vad kunde ha hänt i fondutredningen – en statsvetares syn granskas av en aktör: Skapande eller bevakande Sverige”. SAF-Tidningen, nr 18, 22–23. Schager, Nils Henrik (1985), ”Näringslivets fondutredare ståndaktiga”. SAF-Tidningen, nr 22, 8 augusti. Blomström, Magnus (1986), ”Låt företagen få köpa tillbaka sina aktier”. Dagens Industri, 4 mars. Eliasson, Gunnar (1986), ”Teknikerna måste bli rörligare”. Nerikes Allehanda, 28 juni.


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  159

Eliasson, Gunnar (1986), ”I längden vinner alltid marknaden”. Veckans Affärer, årg. 22, nr 12, 15 och 17. Eliasson, Gunnar och Tomas Pousette (1986), “Snabb kärnkraftsavveckling hot mot regionalpolitiken”. Affärsvärlden, årg. 13, nr 48, 88 och 91. Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1986), ”Om ökad sårbarhet i företagen”. Veckans Affärer, årg. 22, nr 21, 15. Swedenborg, Birgitta (1986), ”Växande offentlig sektor betalas smygvägen – Buchanans analyser berättar varför”. Dagens Industri, 12 december. Eliasson, Gunnar (1987), ”Kunskap är marknadsekonomins viktigaste tillgång”. Bättre Ledarskap, årg. 11, nr 2, 6. Eliasson, Gunnar (1987), ”Satsa på en nordisk bas”. Veckans Affärer, årg. 23, nr 25, 24. Eliasson, Gunnar (1987), ”Krympande marknad för finanslejon”. Veckans Affärer, årg. 23, nr 40, 25 och 27. Eliasson, Gunnar (1987), “20 Years of Business: The Ups and Downs of the Swedish Economy over the Past 20 Years”. Sweden Now, årg. 21, nr 5/6, 14–16. Eliasson, Gunnar, Bengt-Christer Ysander, Erik Åsbrink och Olle Lindgren (1987), ”Leif Jansson död, svarade för pionjärinsats i 1984 års långtidsutredning”. Svenska Dagbladet, 4 februari. Murray, Richard (1987), ”Behöver staten styra kommunernas utgifter?”. Svenska Dagbladet, 9 maj. Murray, Richard (1987), ”Den offentliga sektorn – produktivitet och effektivitet”. Dagens Nyheter, 28 april. Nordström, Tomas (1987), ”S klarar inte skolpolitiken!”. Dagens Nyheter, 6 juni. Pelikan, Pavel (1987), ”Monopol löser inte valfrihetens problem”. Svenska Dagbladet, 1 juni. Swedenborg, Birgitta (1987), ”Välfärdsstaten leder till minskad välfärd”. Dagens Nyheter, 21 oktober. Swedenborg, Birgitta (1987), ”Välfärdsstaten missar sina mål”. Dagens Nyheter, 26 oktober. Eliasson, Gunnar (1988), ”Finansvalparna behövs”. Vestmanlands Läns Tidning, 4 juli. Eliasson, Gunnar (1988), ”Konsten att sätta rätt pris”. Upsala Nya Tidning, 1 augusti. Fölster, Stefan (1988), ”Höj skatten, Feldt! Dagens överhettade ekonomi kräver en skattehöjning för att komma i balans”. Dagens Nyheter, 14 oktober. Fölster, Stefan (1988), ”Sluta slösa med FoU-stöd!”. Dagens Industri, 29 december. Oxelheim, Lars (1988), ”Finansiell integration”. Göteborgs-Posten, 18 september. Schager, Nils Henrik (1988), ”Löneökningarna består”. Svenska Dagbladet, 26 september.


160  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Schager, Nils Henrik (1988), ”Pendlare nonchaleras av SLT och kommunen”. Eskilstuna Kuriren, 12 oktober. Swedenborg, Birgitta (1988), ”Välfärdsstaten ger välfärdsförluster”. Fri Ekonomi, årg. 3, nr 2, 25 och 39. Fölster, Stefan och Göran Johansson-Grahn (1989), ”Konkurrenskraften består i industrin”. Dagens Nyheter, 26 april. Fölster, Stefan (1989), ”Utvärdera stödet bättre!”. Dagens Industri, 9 mars. Lundberg, Lars (1989), ”Internationell konkurrenskraft och omvandling”. Dagens Industri, 18 april. Lundberg, Lars (1989), ”Thatchers perestrojka”. Upsala Nya Tidning, 3 maj. Schager, Nils Henrik (1989), ”Ge gammalt lönesystem ny chans: EFO-modellen håller som norm för lönebildning”. Affärsvärlden, årg. 16, nr 21, 44–45.

1990–1994 Lundborg, Per (1990), ”Släpp arbetskraftsinvandringen fri”. Svenska Dagbladet, 9 januari. Pelikan, Pavel (1990), ”Kan svenska modellen rekommenderas med gott samvete?”. Svenska Dagbladet, 3 mars. Pelikan, Pavel och Stefan Fölster (1990), ”Staten stoppar privat riskkapital?”. Dagens Industri, 3 december. Swedenborg, Birgitta (1990), ”Matpriserna kan halveras”. Dagens Nyheter, 10 maj. Swedenborg, Birgitta (1990), ”Höga priser inte böndernas fel”. Dagens Nyheter, 20 maj. Swedenborg, Birgitta (1990), ”Ett allvarligt svek”. Dagens Nyheter, 20 juli. Swedenborg, Birgitta (1990), ”För höga matpriser ingen myt”. Land, nr 48. Lundberg, Lars (1991), ”Då var Bildt statsminister…” Upsala Nya Tidning, 3 oktober. Andersson, Thomas (1992),”EG är inte hela världen”. Sydsvenskan, 1 mars. Braunerhjelm, Pontus (1992), ”Hot och möjligheter för de mindre företagen i det nya Europa”. Redovisningkonsulten, årg. 14, nr 8, 14–15. Braunerhjelm, Pontus (1992), ”EES ett sämre alternativ än EU”. Svenska Dagbladet, 8 september. Braunerhjelm, Pontus och Gunnar Eliasson (1992), ”Riksbanken bör ges friare tyglar”. Svenska Dagbladet, 15 december. Eliasson, Gunnar (1992), ”Därför blir kompetens 90-talets bristvara? Många sitter bara av första viktiga skolåren”. Utbildningstidningen, nr 5, 40–42. Eliasson, Gunnar och Ingemar Ståhl (1992), ”Han vitaliserade universitetsvärlden”. [Till minne av Bengt-Christer Ysander.] Dagens Nyheter, 2 april. Fölster, Stefan (1991), ”Jas ger en samhällsekonomisk vinst: Studier visar att projektets spridningseffekter har ett värde av 10–20 miljarder kronor”. Svenska


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  161

Dagbladet, 19 december. Lundborg, Per (1992), ”Låt balter och polacker arbeta i Sverige!”. Dagens Nyheter, 9 maj. Lundborg, Per (1992), ”Mer rörlig arbetskraft!”. Oskarshamns-Tidningen, 29 maj. Andersson, Thomas (1993), ”Nortullsprojektet lämnar dålig eftersmak. Fördomar och underliga argument hotar att skrämma bort de japanska investerarna”. Dagens Nyheter, 24 februari. Andersson, Thomas (1993), ”Man kan inte ta tillbaka löften”. Dagens Nyheter, 26 mars. Andersson, Thomas (1993), ”Välfärd kräver en förnyad produktion”. Svenska Dagbladet, 12 juni. Braunerhjelm, Pontus (1993), ”Småföretag mylla för jättar”. Svenska Dagbladet, 31 mars. Braunerhjelm, Pontus och Gunnar Eliasson (1993), ”Kompetent arbetskraft är nyckeln till framgång”. Svenska Dagbladet, 3 augusti. Eliasson, Gunnar (1993), ”Ersätt Las med ett försäkringssystem”. Svenska Dagbladet, 10 november. Eliasson, Gunnar (1993), ”Tillväxt utan sysselsättning”. Sydsvenska Dagbladet, 3 oktober. Fölster, Stefan (1993), ”Medborgarkonto bättre än bidrag”. Sydvenska Dagbladet, 12 september. Fölster, Stefan (1993), ”Misslyckanden hade kunnat undvikas”. Kommunaktuellt, nr 28. Meyerson, Per-Martin (1993), ”Arbetarrörelsen bär ett tungt ansvar: Det gäller själva grunden för välfärd”. Svenska Dagbladet, 7 maj. Meyerson, Per-Martin (1993), ”Kritisera ägarna – inte fallskärmsavtalen”. Göteborgs-Posten, 19 juni. Ahlenius, Inga-Britt, Ulf Jakobsson, Gunnar Wetterberg och Carl Johan Åberg (1994), ”Planera för EU-nej!”. Dagens Nyheter, 13 juni. Andersson, Thomas och Pontus Braunerhjelm (1994), ”Är det så här EU-debatten ska föras?”. Svenska Dagbladet, 18 april. Andersson, Thomas (1994), ”Stora skillnader mellan EES och EU för företag”. Svenska Dagbladet, 5 april. Andersson, Thomas (1994), ”EES-avtalet drar färre investerare”. Sydsvenska Dagbladet, 12 april. Andersson, Thomas (1994), ”Ge inte s förtroendet att regera Sverige”. GöteborgsPosten, 14 september. Andersson, Thomas (1994), ”Utan medlemskap blir det svårare att bevara välfärden”. Miljömagasinet, årg. 3, nr 26, 4–5. Braunerhjelm, Pontus (1994), ”Låt inte räntan strypa den inhemska industrin”.


162  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Dagens Industri, 7 september. Fölster, Stefan (1994), ”ORD mot ORD: EU inget hot mot välfärden”. Svenska Dagbladet Näringsliv, 4 januari. Fölster, Stefan (1994), ”Vi måste spara ännu mer”. Dagens Nyheter, 11 juni. Fölster, Stefan och Johannes Bäckman (1994), ”Nytt system för utbildning”. Dagens Nyheter, 2 november. Fölster, Stefan och Georgi Trofimov (1994), ”För långsam omställning: Undersökning visar behov av ett radikalare systemskifte i Ryssland”. Dagens Nyheter, 14 november. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (1994), ”Valutaunionen: Nej-sägarna fler och fler – Halva svenska ekonomkåren avvisar EMU”. Veckans Affärer, 21 mars. Jakobsson, Ulf (1994), ”Statsskulden det allvarligaste hotet. (Efter valet)”. Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 10 augusti. Jakobsson, Ulf (1994), ”Återtåget är omöjligt: S bör ersätta värnskatten med annan åtgärd mot höginkomsttagarna”. Dagens Nyheter, 26 september. Jakobsson, Ulf, Michael Sohlman och Gunnar Wetterberg (1994), ”EES-avtalet är inte långsiktigt hållbart”. Svenska Dagbladet, 18 oktober. Meyerson, Per-Martin (1994), ”Socialdemokrater förstår inte ägarrollens betydelse: Deras politik hotar grundförutsättningen för industriell förnyelse”. Svenska Dagbladet, 12 juli. Oxelheim, Lars och Lars Olbert (1994), ”Bättre vinstprognoser efterlyses”. Finanstidningen, 19 januari.

1995–1999 Braunerhjelm, Pontus (1995), ”Satsa på att höja kompetensen i små företag”. Mitt i Botkyrka, 14 mars. Braunerhjelm, Pontus (1995), ”Monetär union kräver löne- och prisstabilitet”. Svenska Dagbladet, 24 oktober. Fölster, Stefan och Karl-Markus Modén (1995), ”Varför denna skräck för utländska ägare?”. Finanstidningen, 1 mars. Fölster, Stefan (1995), ”Avreglering främjar sysselsättning: omtänkande krävs för att skapa nödvändiga dynamiska effekter”. Svenska Dagbladet, 10 maj. Fölster, Stefan och Per Skedinger (1995), ”Självcensur hos Ams: Ams-chefen Göte Bernhardsson styr de egna utredarnas forskningsresultat”. Dagens Nyheter, 17 november. Fölster, Stefan (1995), ”Försvar av företagsstöd fyllt av vilseledande lögner”. Svenska Dagbladet, 22 november. Jakobsson, Ulf (1995), ”Perssons kraftprov räcker knappast”. Dagens Nyheter, 3 januari. Jakobsson, Ulf (1995), ”Svårt att reformera välfärdsstaten”. Dagens Nyheter, 14 fe-


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  163

bruari. Jakobsson, Ulf (1995), ”Dags för en riktig återställare”. Dagens Nyheter, 13 mars. Jakobsson, Ulf (1995), ”Höjda styrräntor hjälper föga”. Dagens Nyheter, 20 april. Jakobsson, Ulf (1995), ”Avtalsrörelsen och inflationsmålet”. Dagens Nyheter, 23 maj. Jakobsson, Ulf (1995), ”Penningpolitiken måste få bredare uppbackning”. Finanstidningen, 3 juni. Jakobsson, Ulf (1995), ”En framtid för kronan?”. Dagens Nyheter, 1 juli. Jakobsson, Ulf (1995), ”Med kroppkakan som egen valuta”. Dagens Nyheter, 25 juli. Jakobsson, Ulf (1995), ”Sverige, ERM och EMU”. Dagens Nyheter, 30 augusti. Jakobsson, Ulf (1995), ”Önskas: expansiv åtstramning”. Dagens Nyheter, 14 oktober. Jakobsson, Ulf (1995), ”Utan Tyskland ingen valutaunion: Om EMU spricker får Tyskland europeisk hegemoni”. Dagens Nyheter, 31 oktober. Jakobsson, Ulf (1995), ”Att följa folkomröstningen”. Dagens Nyheter, 14 december. Jakobsson, Ulf (1995), ”Slutet för den svenska modellen”. Expressen, 21 november. Meyerson, Eva M. (1995), ”Offentliga ägare ger fel lön: Direktörers stora lönelyft beror på att ägarna inte tar ansvar”. Dagens Nyheter, 11 mars. Meyerson, Per-Martin (1995), ”Ny förmögenhetspolitik ger fler jobb”. GöteborgsPosten, 2 november. Ahlstrand, Ingemar, Magnus Henrekson, Jan Henriksson, Jan Owen Jansson, Richard Murray och Mats Persson (1996), ”Sätt stopp för Dennispaketet”. Dagens Nyheter, 25 november. Braunerhjelm, Pontus (1996), ”Sveriges vägval: Medlem i EMU eller högre räntor”. Expressen, 16 maj. Fölster, Stefan (1996), ”Subventionerad otrygghet: Vi har en socialpolitik som försätter människor i ekonomiskt trångmål”. Dagens Nyheter, 20 juni. Fölster, Stefan (1996), ”Välfärdskonton gynnar de svaga: Kontosystemet förbättrar trygghet, sysselsättning och investeringar samtidigt”. Dagens Nyheter, 24 november. Fölster, Stefan (1996), ”Läs på först, Bo Könberg”. Dagens Nyheter, 16 december. Jakobsson, Ulf (1996), ”Dialog: För tidigt EMU-inträde bäddar för utslagning och politisk kris”. Dagens Industri, 29 mars. Jakobsson, Ulf (1996), ”Rollbyten på arbetsmarknaden”. Dagens Nyheter, 22 februari. Jakobsson, Ulf (1996), ”Den tredje vägen än en gång”. Dagens Nyheter, 22 mars. Jakobsson, Ulf (1996), ”Arbetsdelning och arbetslöshet”. Dagens Nyheter, 29 mars. Jakobsson, Ulf (1996), ”Bevisbördan vilar tung på professor Persson”. Dagens Nyheter, 9 april . Jakobsson, Ulf (1996), ”Vad skulle Keynes ha sagt?”. Dagens Nyheter, 19 april.


164  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Jakobsson, Ulf (1996), ”Knappast hjälp åt arbetslösa: Arbetsgivarsidan för ofta de arbetslösas talan”. Dagens Nyheter, 31 maj. Jakobsson, Ulf (1996), ”Modernt Labour kan ge positiv chock”. Dagens Nyheter, 16 juli. Jakobsson, Ulf (1996), ”Sjukvård och offentlig sektor”. Dagens Nyheter, 29 augusti. Jakobsson, Ulf (1996), ”Finansministerns svaga spågubbar”. Dagens Nyheter, 20 september. Jakobsson, Ulf (1996), ”Ett stort eller litet EMU”. Dagens Nyheter, 12 december. Lindbeck, Assar (1996), ”Oseriöst bidrag av Bo Rothstein. Mina åtgärdspaket skulle inte leda till lika stor lönespridning som i USA”. Dagens Nyheter, 19 oktober. Lindbeck, Assar (1996), ”Lugna ner dig, Bo Rothstein”. Dagens Nyheter, 20 oktober. Lindbeck, Assar och John Hassler (1996), ”Fel argument mot EMU. Calmfors­ utredningen överdriver betydelsen av chocker i ekonomin”. Dagens Nyheter, 27 november. Lindbeck, Assar och John Hassler (1996), ”Bättre lönebildning fördel med EMU. Löneökningarna begränsas om vi går med i valutaunionen”. Dagens Nyheter, 12 december. Meyerson, Eva M. (1996), ”Lönediskrimineringen en myt: Ny undersökning visar att kvinnor och män med samma jobb på samma arbetsplats har lika hög lön”. Dagens Nyheter, 28 oktober. Oxelheim, Lars (1996), ”Politisk klåfingrighet dyr för Sverige”. Dagens Industri, 19 juli. Weibull, Jörgen (1996), ” Bara Nato kan rädda Persson”. Dagens Nyheter, 3 november. Fölster, Stefan (1997), ”Välfärdskonto fördubblar pensionen: Presenterar nya siffror om utfall för olika inkomstskikt”. Dagens Nyheter, 17 februari. Fölster, Stefan (1997), ”Kan vi lita på välfärdsstaten?”. Kristdemokratisk Debatt, nr 2, 7–12. Ganslandt, Mattias (1997), ”Ingen har råd att inte vara med”. Datavärlden, nr 5, 42. Henrekson, Magnus (1997), ”Riktiga jobb enda lösningen”. Sydsvenska Dagbladet, 11 april. Henrekson, Magnus (1997), ”Stor spännvidd bland ekonomer”. Svenska Dagbladet, 26 april. Jakobsson, Ulf (1997), ”De magra och de feta åren”. Dagens Nyheter, 3 februari. Jakobsson, Ulf och Lars Bergman (1997), ”Improviserad energipolitik fördyrar hela omställningen”. Svenska Dagbladet, 28 februari . Jakobsson, Ulf (1997), ”Mållös väntan”. Kristianstadsbladet, 23 april. Jakobsson, Ulf (1997), ”EMU-start utan Sverige?”. Upsala Nya Tidning, 22 maj.


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  165

Jakobsson, Ulf (1997), ”Teknologiskt nytänkande måste stimuleras i Sverige: Riskabelt knyta vår långsiktiga utveckling till de stora företagen”. Svenska Dagbladet, 1 juni. Jakobsson, Ulf (1997), ”Högskattestatens oordnade reträtt”. Dagens Nyheter, 9 juni. Lindbeck, Assar (1997), ”Så kan arbetslösheten sänkas. Ett stort paket av åtgärder kan få ner arbetslösheten betydligt”. Dagens Nyheter, 18 januari. Lindbeck, Assar (1997), ”Korpi vilseleder”. Svenska Dagbladet, 1 juni. Lindbeck, Assar, Torsten Persson och Lars E. O. Svensson (1997), ”Farligt försvaga Riksbanken”. Dagens Nyheter, 21 februari . Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1997), ”Myt att kvinnor diskrimineras: färsk rapport till Kvinnomaktutredningen ger ny bild av varför kvinnor inte når toppjobben i näringslivet”. Dagens Nyheter, 30 november. Fölster, Stefan (1998), ”Poängen är sänkta marginalskatteeffekter”. Svenska Dagbladet, 16 januari. Fölster, Stefan (1998), ”Därför är vi sämst på företagande: Anställningstryggheten gör att Sverige har färre egenföretagare än något annat OECD-land”. Dagens Nyheter, 2 mars. Fölster, Stefan (1998), ”Äldreomsorgsförsäkring ger tryggare ålderdom”. Svenska Dagbladet, 17 mars. Fölster, Stefan (1998), ”Kortare arbetstid slår ut svaga”. Dagens Nyheter, 17 oktober. Henrekson, Magnus (1998), ”Sänk skatten på allt arbete!”. Dagens Nyheter, 16 februari. Henrekson, Magnus (1998), ”Dubbel avgift för äldrevård”. Sydsvenska Dagbladet, 26 maj. Henrekson, Magnus (1998) , ”Sänkt skatt på arbete ger fler arbetstillfällen”. Forskning om entreprenörskap & småföretag, nr 2, 2. Jakobsson, Ulf (1998), ”Vem reformerar välfärdsstaten?”. Dagens Nyheter, 1 mars. Jakobsson, Ulf (1998), ”Kraka och kungen, Sverige och EMU”. Dagens Nyheter, 21 april. Jakobsson, Ulf (1998), ”Skattetrycket och sysselsättningen”. Dagens Nyheter, 22 maj. Jakobsson, Ulf (1998), ”Nationalism i lagom form”. Dagens Nyheter, 7 juni. Jakobsson, Ulf (1998), ”Konturen av en nedgång”. Dagens Nyheter, 15 augusti. Jakobsson, Ulf (1998), ”Välfärdsstaten tål inte löftespolitik”. Dagens Nyheter, 2 september. Jakobsson, Ulf (1998), ”Är Sverige en lycksalighetens ö?”. Dagens Nyheter, 17 oktober. Jakobsson, Ulf (1998), ”Många nackdelar med depreciering”. Dagens Nyheter, 28 december.


166  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Lindbeck, Assar och Dan Lindbeck (1998), ”Domedagsprofetiorna kommer för tidigt: västländernas skuld får inte glömmas bort”. Dagens Nyheter, 8 oktober. Lindbeck, Assar och Dan Lindbeck (1998), ”Skapa en global finansinspektion. Övervakningen av finansmarknaderna måste skötas på internationell nivå”. Dagens Nyheter, 10 oktober. Braunerhjelm, Pontus (1999), ”Politiken styr etableringarna”. Sydsvenska Dagbladet, 30 januari. Braunerhjelm, Pontus (1999), ”Ekot och TT satte vulgärvinkeln”. Svenska Dagbladet, 27 november. Braunerhjelm, Pontus (1999), ”Kritiken mot Ekot kvarstår!”. Svenska Dagbladet, 11 december. Fölster, Stefan (1999), ”Jobbpeng ger alla egen fallskärm”. Dagens Nyheter, 30 januari. Henrekson, Magnus (1999), ”Hushållstjänster ökar jämställdheten”. Sydsvenska Dagbladet, 2 februari. Jakobsson, Ulf (1999), ”Arbetslösheten är ingen stor politisk fråga längre”. TCOTidningen, årg. 45, nr 8. Jakobsson, Ulf (1999), ”Vi kan behålla våra storföretag”. Dagens Nyheter, 15 februari. Jakobsson, Ulf (1999), ”Att lära av sina misslyckanden”. Dagens Nyheter, 22 mars. Jakobsson, Ulf (1999), ”Globaliseringens många sidor”. Dagens Nyheter, 26 maj. Jakobsson, Ulf (1999), ”Industriproduktionen mäter inte välståndet”. Dagens Nyheter, 28 maj. Jakobsson, Ulf (1999), ”Statliga topptjänster som förläningar”. Dagens Nyheter, 5 juli. Jakobsson, Ulf (1999), ”Vad är ett gott företagsklimat?”. Dagens Nyheter, 18 juli. Jakobsson, Ulf (1999), ”Politikernas växande kompetens”. Dagens Nyheter, 6 augusti. Jakobsson, Ulf (1999), ”Förväntningar med Riksbanken i fokus”. Dagens Nyheter, 28 augusti. Jakobsson, Ulf (1999), ”Självständig riksbank löser inte problemen”. Dagens Nyheter, 3 september. Jakobsson, Ulf (1999), ”Marx ställd på huvudet”. Dagens Nyheter, 9 oktober. Norbäck, Pehr-Johan och Karl-Markus Modén (1999), ”Barockt metodfel i HUIs undersökning”. TT Nyhetsbanken, 20 maj.

2000–2004 Jakobsson, Ulf (2000), ”Hur farligt är det att sänka skatten?”. Dagens Nyheter, 28 juni. Jakobsson, Ulf (2000), ”Arbetsmarknaden behöver reformeras”. Dagens Nyheter, 18 juli.


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  167

Jakobsson, Ulf (2000), ”Vattentoaletten – viktig för tillväxten”. Dagens Nyheter, 14 september. Lindbeck, Assar (2000), ”Vänsterstyret ger oss fler kapitalister: krocken mellan ideologi och verklighet blir problem för regeringssamarbetet”. Dagens Nyheter, 26 april . Lindbeck, Assar och Mats Persson (2000), ”Mindre risk med fondsparande”. Dagens Nyheter, 21 oktober. Svensson, Roger (2000), ”IT-konsulter på börsen rent bondfångeri?”. Dagens Industri, 14 mars. Svensson, Roger (2000), ”Statlig illojal konkurrens försvårar bistånd”. Svenska Dagbladet, 9 augusti. Bergström, Fredrik och Mikael Sandström (2001), ”Ny ESO-rapport om konkurrens mellan skolor: ’Friskolor gynnar alla elever’”. Dagens Nyheter, 6 mars. Bergström, Fredrik och Mikael Sandström (2001), ”Vår forskning om friskolorna håller”. Svenska Dagbladet, 12 maj. Lindbeck, Assar (2001), ”Marknadspriser gynnar låginkomsttagare”. Dagens Nyheter, 8 april. Lindbeck, Assar (2001), ”Antikapitalister motsäger sig själva”. Dagens Nyheter, 26 augusti. Sandström, Mikael, Fredrik Bergström och Niclas Berggren (2001), ”Ny rapport dömer ut begränsningsregeln för villaskatten: ’Regeringen förvärrar orättvisorna’”. Dagens Nyheter, 5 september. Svensson, Roger (2001), ”Därför missar Sverige miljarder på biståndsmarknaden”. Dagens Industri, 23 mars. Svensson, Roger (2001), ”Dags att privatisera statliga konsultbolag”. Dagens Industri, 20 april. Bergström, Fredrik och Mikael Sandström (2002), ”Vi kritiseras av politiska skäl”. Dagens Nyheter, 27 januari. Ganslandt, Mattias (2002), ”EU:s fusionskontroll behöver reformeras”. Dagens Industri, 30 januari. Ganslandt, Mattias och Sten Nyberg (2002), ”Fri konkurrens möter hinder”. Upsala Nya Tidning, 30 januari. Jakobsson, Ulf (2002), ”Sverige, humlan och IT-bubblan”. Svenska Dagbladet, 10 maj. Jakobsson, Ulf (2002), ”Vem plundrar vem i kunskapsekonomin?”. Svenska Dagbladet, 4 juni. Jakobsson, Ulf (2002), ”Skatteutjämningen är orimlig”. Svenska Dagbladet, 4 juli. Jakobsson, Ulf (2002), ”Skattesänkningar kan stoppa utflyttning”. Svenska Dagbladet, 3 september. Jakobsson, Ulf (2002), ”Det är dags att plocka ned skylten”. Svenska Dagbladet, 4 november.


168  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Jakobsson, Ulf (2002), ”Buffertfonder ger ett nej till EMU”. Svenska Dagbladet, 9 december. Jakobsson, Ulf och Pehr Wissén (2002), ”Sverige en fripassagerare”. Svenska Dagbladet, 12 december. Jakobsson, Ulf och Gunnar Wetterberg (2002), ”Sverige ska bli bäst i världen”. Moderna Tider, årg. 13, nr 141/142, 12–13. Lindbeck, Assar (2002), ”Sverige är inne i ond cirkel”. Dagens Nyheter, 13 oktober. Lindbeck, Assar (2002), ”Regeringen tog inte chansen. Lyft fram förnyaren Axén Olin”. Svenska Dagbladet, 14 oktober. Lindqvist, Tobias (2002), ”Tänk om folk bluffar i opinionsmätningarna?”. Dagens Industri, 27 september. Sandström, Mikael (2002), ”Skolministern struntar i forskningen”. Smedjan (elektronisk), 17 januari. Braunerhjelm, Pontus, Karolina Ekholm, Klas Eklund, Richard Friberg, Mattias Ganslandt, Hans Genberg, John Hassler, Ulf Jakobsson, Pehr Wissén och Carl Johan Åberg (2003), ”Euron lyfter Sverige”. Svenska Dagbladet, 14 maj. Braunerhjelm, Pontus, Karolina Ekholm, Klas Eklund, Richard Friberg, Mattias Ganslandt, Hans Genberg, John Hassler, Ulf Jakobsson, Pehr Wissén och Carl Johan Åberg (2003), ”Nejsidan upprepar ohållbara teser”. Svenska Dagbladet, 11 juni. Eliasson, Jakob och Ulf Jakobsson (2003), ”Inget parti vågar prioritera tillväxten i Bidragssverige”. Dagens Industri, 16 oktober. Henrekson, Magnus, Christina Håkanson och Ulf Jakobsson (2003), ”Svensk tillväxt grovt överskattad”. Dagens Nyheter, 3 juli. Henrekson, Magnus, Christina Håkanson och Ulf Jakobsson (2003), ”Vi överdrev överskattningen av tillväxten”. Dagens Nyheter, 17 juli. Jakobsson, Ulf och Pehr Wissén (2003), ”Bättre spelregler och högre tillväxt”. Svenska Dagbladet, 5 januari. Jakobsson, Ulf (2003), ”IUI behövs när staten dirigerar”. Svenska Dagbladet, 27 februari. Jakobsson, Ulf (2003), ”En pristagare som säger ja till euron”. Svenska Dagbladet, 7 april. Jakobsson, Ulf (2003), ”En större valuta sprider riskerna”. Svenska Dagbladet, 11 juni. Jakobsson, Ulf (2003), ”Systemskiften eller skattehöjningar”. Svenska Dagbladet, 14 oktober. Lindbeck, Assar (2003), ”Euron ger oss en effektivare ekonomi: Valutarisker hämmar småföretagens investeringar”. Dagens Nyheter, 26 april. Lindbeck, Assar (2003), ”Flytande krona en risk för Sverige”. Dagens Nyheter, 27 april. Lindbeck, Assar, Helle Klein och Bo Rydin (2003), ”S har glömt folkrörelsen.


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  169

Fp har glömt liberalismen. Totalekonomi talar för EMU. Rättelse om möte”. Svenska Dagbladet, 29 april. Lindbeck, Assar (2003), ”Oklokt att bli fripassagerare i EMU”. Dagens Nyheter, 30 juli. Lindbeck, Assar (2003), ”Är euron bra för vår ekonomi?”. Vestmanlands Läns Tidning, 19 augusti. Lindbeck, Assar (2003), ”Euron höjer vår levnadsstandard”. Sydsvenskan, 27 augusti. Lindbeck, Assar (2003), ”Är euron bra för vår ekonomi?”. Hallandsposten, 10 september. Sandström, Mikael (2003), ”Soros blev inte rik på kapitalismen”. Dagens Industri, 23 januari. Vlachos, Jonas (2003), ”Slarv gagnar inte seriös debatt om skolan”. Svenska Dagbladet, 26 maj. Eliasson, Jakob (2004), ”Kejsaren har kläder!”. Dagens Industri, 31 juli. Jakobsson, Ulf (2004), ”Att tänka stort är att tänka fritt”. Svenska Dagbladet, 8 januari. Jakobsson, Ulf (2004), ”Politiska utnämningar föder följsamhet”. Svenska Dagbladet, 23 januari. Jakobsson, Ulf (2004), ”Outsourcing skapar reella vinster”. Dagens Industri, 5 mars. Jakobsson, Ulf (2004), ”Moderaterna och skatterna – Moderaterna och den järnhårda skattelagen”. Svenska Dagbladet, 6 mars. Jakobsson, Ulf (2004), ”Regeringen är bländad och ser inte vart vi är på väg”. Dagens Industri, 14 april. Jakobsson, Ulf och Göran Normann (2004), ”Vill vi ha nya företag måste riskpremien bli realistisk”. Dagens Industri, 14 september. Jakobsson, Ulf (2004), ”Barsebäck och de olika industrierna”. Svenska Dagbladet, 11 oktober. Svensson, Roger (2004), ”Statligt såddkapital ger färre plantor”. Dagens Industri, 21 juni. Svensson, Roger (2004), ”Mickos har missförstått studien”. Dagens Industri, 6 september. Vlachos, Jonas och Daniel Waldenström (2004), ”Arbetarrörelsen hycklar”. Svenska Dagbladet, 26 mars. Vlachos, Jonas (2004), ”Hälften var ­eller risk att få sparken”. Aftonbladet, 2 april.


170  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

2005–2011 Ganslandt, Mattias (2005), ”Böter biter inte när statens bolag bryter mot konkurrensreglerna”. Dagens Industri, 30 december. Lindbeck, Assar (2005), ”Kvalitet eller rättvisa blir vårt val i vården”. Dagens Nyheter, 27 februari. Sjögren, Anna (2005), ”Sanningen om dagis”. Expressen, 26 december. Berggren, Niclas och Henrik Jordahl (2006), ”Väljarna vill ha en svensk modell”. Neo, årg. 1, nr 5, 8–10. Ekholm, Karolina och Katariina Hakkala (2006), ”Konkurrensen från Kina sänker inte svenska löner”. Dagens Industri, 29 maj. Henrekson, Magnus (2006), ”Utveckla tjänstesektorn är en överlevnadsfråga”. Dagens Industri, 24 januari. Henrekson, Magnus och Aleksander Perski (2006), ”Lågavlönade kvinnor betalar Perssons saneringsprogram”. Dagens Nyheter, 16 augusti. Henrekson, Magnus och Pontus Braunerhjelm (2006), ”Sverige behöver filantroper som Bill Gates”. Expressen, 25 augusti. Henrekson, Magnus och Berthel Nordström (2006), ”Varför har vi inte råd med det viktigaste?”. Entreprenör, årg. 13, nr 7, 6–7. Jordahl, Henrik, Niclas Berggren och Andreas Bergh (2006), ”Forskning: Sänkt skatt ger fler jobb”. Sydsvenskan, 2 september. Lindbeck, Assar (2006), ”Maktväxling ligger också i socialdemokraternas intresse”. Dagens Nyheter, 1 september. Nordström Skans, Oskar, Anna Sjögren, Robert Erikson och Olof Åslund (2006), ”Unga och invandrare väntar allt längre med att söka arbete”. Dagens Nyheter, 23 november. Sjögren, Anna och Erik Mellander (2006), ”Omöjligt jämföra förskolealternativ”. Upsala Nya Tidning, 16 augusti. Skedinger, Per (2006), ”Högre minimilöner kan slå ut de nya jobben”. Dagens Industri, 16 november. Svensson, Roger (2006), ”Statligt såddkapital ger för dåligt resultat”. Dagens Industri, 25 mars. Svensson, Roger (2006), ”Räntechock väntar efter valet”. Svenska Dagbladet, 15 september. Almenberg, Johan och Anna Dreber Almenberg (2007), ”Samma strid i Kabul och Kentucky”. Neo, årg. 2, nr 5, 76–77. Berggren, Niclas och Henrik Jordahl (2007), ”Fager och framgångsrik”. Svensk Linje, årg. 65, nr 1, 43–44. Ekholm, Karolina, Torben M. Andersen, Arne Bigsten och Jonas Vlachos (2007), ”Satsning på svaga grupper ett hot mot välfärdsstaten”. Dagens Nyheter, 19 november.


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  171

Henrekson, Magnus (2007), ”Ekonomkåren missar ekonomins viktigaste motor”. Dagens Nyheter, 26 september. Jordahl, Henrik och Daniel Waldenström (2007), ”Grundlöst om jämställda styrelser”. Dagens Industri, 2 april. Jordahl, Henrik (2007), ”Små felsteg i lovande budget”. Sydsvenskan, 17 april. Lindbeck, Assar (2007), “China’s Evolving Economic System”. Sunday’s Zaman, 1 maj. Lindbeck, Assar (2007), “The Three Swedish Models”. Jurnalul National, 30 maj, Japan Times, 4 juni, Financial Times Deutschland, 7 september, m.fl. tidningar. Lundin, Nannan och Fredrik Sjöholm (2007), ”Småföretagen behöver hjälp i globaliseringen”. Dagens Industri, 8 maj. Oxelheim, Lars (2007), ”Otydliga beslut kostar”. Sydsvenskan, 15 januari. Oxelheim, Lars (2007), ”Forma nordiskt elituniversitet”. Svenska Dagbladet, 11 juni. Oxelheim, Lars (2007), ”Ökad transparens ger skäliga bonusar”. Dagens Industri, 15 december. Poutvaara, Panu (2007), ”Ompröva den allmänna värnplikten”. Svenska Dagbladet, 2 november. Sjöholm, Fredrik (2007), ”Nu gäller det att vara på hugget”. Företagaren, årg. 10, nr 2, 27. Sjöholm, Fredrik (2007), ”TCO-rapport vilseleder medelklassen”. Dagens Industri, 4 april. Sjöholm, Fredrik (2007), ”Skrämskott om Kina”. Sydsvenskan, 11 april. Sjöholm, Fredrik (2007), ”Kina vid känsligt vägskäl”. Svenska Dagbladet, 8 juni. Sjöholm, Fredrik (2007), ”Så utformas inte ett fungerande bistånd”. Expressen, 27 juli. Waldenström, Daniel (2007), ”Bättre forskning utan förmögenhetsregister”. Dagens Industri, 19 september. Zenou, Yves (2007), ”Integrationens blinda fläck”. Svenska Dagbladet, 4 juli. Zenou, Yves (2007), ”Uppmuntra företag i segregerade områden”. Dagens Industri, 17 augusti. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2008), ”Globalisering tränger undan den svenska ägarmodellen”. Dagens Industri, 8 september. Lindbeck, Assar (2008), ”Slopa överskottsmålet och använd pengarna nu”. Dagens Nyheter, 20 januari. Nilsson Hakkala, Katariina, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm (2008), ”Multinationell ekonomi kräver nya trygghetssystem”. Göteborgs-Posten, 4 juli. Sjöholm, Fredrik m.fl. (2008), “Towards a Co-ordinated Macroeconomic Expansion Among Asian Countries”. Financial Times, 13 november. Skedinger, Per och Magnus Henrekson (2008), ”Anställningsskydd håller en mil-


172  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

jon i utanförskap”. Dagens Industri, 6 mars. Vlachos, Jonas (2008), ”Släpp antagningen fri”. Sydsvenskan, 5 mars. Waldenström, Daniel och Eva Mörk (2008), ”Låt staten ta över”. Fokus, 19 september. Waldenström, Daniel och Jesper Roine (2008), ”Skev fördelning hotar globaliseringen”. Östgöta Correspondenten, 22 september. Waldenström, Daniel (2008), ”Pengar ingen bra VD-bonus”. SVT Opinion, 19 november. Waldenström, Daniel och Tino Sanandaji (2008), ”Felkalkyl i kamp mot svartjobb”. Dagens Industri, 19 november. Braunerhjelm, Pontus, Camilo von Greiff och Helena Svaleryd, (2009), ”Inkompetens ska kunna leda till uppsägning”. Dagens Nyheter, 16 maj. Edquist, Harald och Henrik Jordahl (2009), ”SCB underskattar tjänstesektorn”. Svenska Dagbladet, 23 september. Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas P. Tangerås (2009), ”Piska bättre än morot när hushållen ska spara energi”. Dagens Nyheter, 14 juli. Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas P. Tangerås (2009), ”Priserna på elmarknaden måste tåla en granskning”. Dagens Nyheter, 29 december. Henrekson, Magnus (2009), ”Las måste avvecklas för trygghetens skull”. Dagens Nyheter, 11 januari. Henrekson, Magnus, Pontus Braunerhjelm och Staffan Larsson (2009), ”Entreprenörskap gagnar alla”. Dagens Industri, 29 januari. Henrekson, Magnus och Pontus Braunerhjelm (2009), ”Avknoppningar ger fler jobb än många nystartade företag”. Dagens Industri, 14 maj. Henrekson, Magnus och Jonas Vlachos (2009), ”Konkurrens om elever ger orättvisa gymnasiebetyg”. Dagens Nyheter, 17 augusti. Henrekson, Magnus (2009), ”Robin Douhan”. [Minnesord.] Upsala Nya Tidning, 27 augusti, Dagens Nyheter, 30 augusti, Svenska Dagbladet, 13 september. Henrekson, Magnus och Joacim Tåg (2009), ”UTSPEL: Henrekson & Tåg vill höja teveavgiften”. Arena, nr 5, 16–17. Holmberg, Pär (2009), ”Inget att vinna på alternativ elprissättning”. Dagens Industri, 19 november. Jordahl, Henrik (2009), ”Låt bli att rädda Volvo och Saab”. Dagens Nyheter, 4 januari. Jordahl, Henrik och Erik Lindqvist (2009), ”Svårt val mellan offentligt och privat”. Göteborgs-Posten, 15 januari. Jordahl, Henrik och Roger Svensson (2009), ”Sänkt skatt ger fler jobb”. Dagens Industri, 11 september. Lindbeck, Assar (2009), ”Regeringen måste bejaka tillfälliga budgetunderskott”. Dagens Nyheter, 18 januari.


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  173

Lindbeck, Assar (2009), ”Så här kan regeringen bromsa arbetslösheten”. Dagens Nyheter, 4 december. Rickne, Johanna (2009), “Japanese Fertility must be a Social, not a Female Issue”. Financial Times, 6 augusti. Rickne, Johanna och Fredrik Sjöholm (2009), ”Kris i Kina ett verkligt miljöhot”. Västerbottens-Kuriren, 27 augusti. Rickne, Johanna och Fredrik Sjöholm (2009), ”Ökad risk för politisk oro i Kina”. Svenska Dagbladet, 1 oktober. Sjöholm, Fredrik (2009), ”Kronfallet är protektionism”. Dagens Industri, 18 mars. Sjöholm, Fredrik (2009), ”Indonesien ett demokratiskt föredöme”. Sydsvenskan, 9 april. Skedinger, Per (2009), ”Sänkta minimilöner ger invandrare jobb”. Expressen, 1 januari. Svaleryd, Helena (2009), ”Bonustak hjälper inte”. Dagens Industri, 22 september. Svaleryd, Helena och Jonas Vlachos (2009), ”Reform bör flytta banknotan från skattebetalarna”. Dagens Industri, 1 december. Svensson, Roger (2009), ”Riksbankens farliga experiment”. Svenska Dagbladet, 16 maj. Waldenström, Daniel (2009), ”Så kan bonussystemen förbättras”. Göteborgs-Posten, 25 mars. Åkerman, Anders (2009), ”Kinesiskt Saab en vinstlott”. Dagens Industri, 13 maj. Bergh, Andreas (2010), ”Så känner du igen lycksökarna i valet”. Expressen, 11 augusti. Bergh, Andreas (2010),”Tuffast för välfärden när fyrtiotalisterna har fyllt 80”. Dagens Nyheter, 9 oktober. Bergh, Andreas (2010),”Skyll inte på euron”. Sundsvalls Tidning m.fl., 10 december. Bergh, Andreas och Magnus Henrekson (2010), “Lessons from the Swedish Welfare State”. Wall Street Journal, 12 juli. Bergh, Andreas och Henrik Jordahl (2010), ”Rödgrön budget under lupp”. Svensk Tidskrift, årg. 100, 27 augusti. Bergh, Andreas, Henrik Jordahl, Sofia Nerbrand och Anders Rönmark (2010), ”Staten ska inte äga Vattenfall, Telia Sonera och Svenska Spel”. Dagens Industri, 14 april. Braunerhjelm, Pontus och Magnus Henrekson (2010), ”Skapa efterfrågan är viktigast”. Dagens Industri, 6 maj. Folke, Olle och Johanna Rickne (2010), ”Lobbyister bör redovisas öppet”. Svenska Dagbladet, 16 augusti. Folke, Olle (2010),”Problem med det svenska valsystemet”. Svenska Dagbladet, 23 september. Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas P. Tangerås (2010), ”Släpp fram fler ägare till svenska kärnkraftverk”. Svenska Dagbladet, 17 juni.


174  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas P. Tangerås (2010), ”Norge låg bakom vinterns rekordhöga svenska elpriser”. Dagens Nyheter, 1 oktober. Henrekson, Magnus (2010), ”A-kasseregler hindrar jobben”. Dagens Industri, 25 februari. Henrekson, Magnus, Cecilia Boldemann, Stig-Olof Holm och John Tempel (2010), ”Med dagens födelsetal är vi snart 134 000 miljarder”. Dagens Nyheter, 14 mars. Holmberg, Pär (2010), ”Elmarknaden fungerar bra men kan övervakas bättre”. Dagens Industri, 17 april. Pär Holmberg (2010), ”Elproducenternas vinster gynnas av regelverket”. DN.se, 24 juni. Holmberg, Pär (2010), ”Politiskt förslag kan ge högre elpriser”. Newsmill, 15 november. Oxelheim, Lars (2010), ”Ökad global kamp om jobben”. Svenska Dagbladet, 23 januari. Oxelheim, Lars (2010), ”Hur skall Finland agera?”. Hufvudstadsbladet, 25 januari. Oxelheim, Lars (2010), ”Danmark skal synliggøre sig”. Berlingske Tidene, 27 februari. Oxelheim, Lars (2010), ”Bonus ska inte styras av tur”. Sydsvenskan, 17 novem­ber. Sjöholm, Fredrik (2010), ”Låt inte världens länder hindra utländska direktinvesteringar”. Dagens Industri, 27 februari. Skedinger, Per (2010), ”Facket vilseleder om Las”. Svenska Dagbladet, 26 februari. Skedinger, Per (2010), ”Hög tid luckra upp skyddet för fasta anställningar”. Svenska Dagbladet, 4 mars. Svaleryd, Helena och Daniel Waldenström (2010), ”Pensionärer beskattas inte hårdare än löntagare”. Dagens Nyheter, 18 augusti. Vlachos, Jonas (2010), ”Stockholms nya skolval måste rivas”. Dagens Nyheter, 19 mars. Vlachos, Jonas (2010), ”Legitimation kommer att sänka läraryrkets status”. Dagens Nyheter, 18 november. Vlachos, Jonas (2010), ”Legitimation straffar ut duktiga lärare”. Dagens Nyheter, 20 november. Bergh, Andreas (2011), ”Bostadsmarknaden är inte bortom räddning”. Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 5, 3–4. Berggren, Niclas (2011), ”Utred betalning för organdonation”. Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 6, 3–4. Bergh, Andreas (2011), ”Därför hatar vi rut– men inte rot-avdrag”. Aftonbladet, 8 augusti. Bergh, Andreas (2011), ”Fel att tala om en eurokris”. SVT, 7 november.


Artiklar/debatt­a rtiklar i dagspress, fackpress och veckopress   •  175

Bergh, Andreas (2011), ”Höjd moms och sänkt skatt kan mildra arbetslösheten”. Dagens Nyheter, 23 december. Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas P. Tangerås (2011), ”Slöseri att inte genast införa timdebitering av hushållsel”. Dagens Nyheter, 11 november. Hansson, Örjan, Magnus Henrekson och Jonas Vlachos (2011), ”Godtyckliga betyg skadar skolan”. Axess, årg. 11, nr 3, 28–29. Henrekson, Magnus och Pontus Braunerhjelm (2011), ”Att kunna förändras är viktigare än att bara kunna”. Dagens Industri, 17 januari. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2011), ”Ett förslag till en ny svensk politik för ägande”. Dagens Industri, 30 mars. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2011), ”Det är inte passagerarna som styr”. Dagens Industri, 3 maj. Holmberg, Pär (2011), ”Elhandlares förslag kan ge högre elpriser”. Svenska Dagbladet, 2 mars. Holmberg, Pär (2011), ”Elbörsens modell för prissättning fungerar bra”. Expressen, 6 mars. Holmberg, Pär (2011), ”Elproducenternas vinster gynnas av regelverket”. Dagens Nyheter, 27 juni. Jordahl, Henrik, Bo Edvardson, Per Ledin, Carola Lemne och Anders Morin (2011), ”Förbud mot vinst hindrar utveckling”. Svenska Dagbladet, 11 mars. Jordahl, Henrik och Joacim Tåg (2011), ”Riskkapitalbolag är bra ägare”. Svenska Dagbladet, 23 november. Lindbeck, Assar (2011), ”Så kan Sverige få fram pengar till ny infrastruktur”. Dagens Nyheter, 8 september. Lindbeck, Assar (2011), ”Assar Lindbeck i slutreplik om investeringar i infrastruktur”. Dagens Nyheter, 20 september. Oxelheim, Lars (2011), ”Huggsexa om nya jobb i Europa”. Svenska Dagbladet, 25 oktober. Oxelheim, Lars (2011), ”Krisen hotar spränga sammanhållningen”. Huvudstadsbladet, 1 november. Oxelheim, Lars och Trond Randøy (2011), ”Rustet for handelskrig?”. Dagens Näringsliv, 11 november. Oxelheim, Lars (2011), “Tobin Tax Will Hit the Man in the Street and his Pension”. Financial Times (letters), 1 december. Oxelheim, Lars och Finn Østrup (2011), ”Indsats mod protektionismen”. Dagbladet Börsen, 14 december. Salam, Reihan och Tino Sanandaji (2011), “Closing the Achievement Gap”. National Review, 14 november. Sanandaji, Nima och Tino Sanandaji (2011), ”Normlösheten förklarar krisen”. Axess, årg. 11, nr 3, 36–39.


176  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Sanandaji, Tino och Arvid Malm (2011), “Obama’s Folly: Why Taxing the Rich Is No Solution”. The American, 16 augusti. Svensson, Roger (2011), ”Dags att vidga vyerna inom numismatisk forskning”. Svensk Numismatisk Tidskrift, årg. 41, nr 8, 1–2. Zenou, Yves (2011), ”Nystartzoner löser flera problem”. Svenska Dagbladet, 12 mars.


Kapitel 5

Bokrecensioner, anmälningar, kommentarer, föredrag etc. i svenska och internationella medier

Denna kategori innehåller anföranden, bland annat från Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, recensioner, kommentarer, genmälen och repliker från tidskrifter, dagspress, radio och konferenser. Titlarna kan vara på svenska eller på utländskt språk och en del av föredragen är opublicerade, vilket då framgår av det datum för konferensen eller mötet som står angivet.

1939–1949 Sundén, Ragnar (1939), ”Recension: Engelsk finanspolitik”. Bokrecension: The Finance of British Government, 1920–1936 av Ursula K. Hicks. Ekonomisk Tidskrift, årg. 41, nr 2, 174–178. Sundén, Ragnar (1939), Anförande på temat ”Den ekonomiska politikens möjligheter. Några synpunkter med ledning av de senaste årens erfarenheter i olika länder”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1939-04­-25.] Sid. 59–96 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström. Andersson, Ivar (1940), Anförande på temat ”Den nya budgeten”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1940-01-26.] Sid. 1–36 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström. Iveroth, Axel (1940), Anförande på temat ”Ersättningsproduktion och ny företagsamhet”. Handelsklubben i Gävle, 26 september. Iveroth, Axel (1940), Anförande på temat ”Norrlands försörjningsfrågor”. Fabriks- och hantverksföreningen i Sundsvall, 3 december . Sundén, Ragnar (1940), Inledningsföredrag och anförande på temat ”Den industriella produktionens och investeringsverksamhetens anpassningsproblem”. Sid. 85–110 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström.


178  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Sundén, Ragnar (1940), Anförande på temat ”Indexlönernas problem”. Nationalekonomiska studentföreningen i Lund, 22 oktober. Sundén, Ragnar (1940), Anförande på temat ”Den ekonomiska bakgrunden till omsättningsskatteförslaget”. Handelskammaren i Gävle, 25 oktober. Sundén, Ragnar (1940), Anförande på temat ”Den ekonomiska bakgrunden till omsättningsskatteförslaget”. Folkpartiets stockholmsavdelning, 30 oktober. Sundén, Ragnar (1940), Anförande på temat ”Ekonomiska synpunkter på industriens bostadsproblem”. Ingenjörsklubben i Falun, 7 december. Sundén, Ragnar (1940), Anförande på temat ”Industriella anpassningsproblem”. I Sveriges radio, 19 december. Iveroth, Axel (1941), Anförande på temat ”Sysselsättningsproblemet i Ådalen”. Fackliga Centralorganisationen, Kramfors, 18 maj. Iveroth, Axel (1941), Anförande på temat ”Industrien under kriget”. Högerns Folkhögskola, Gimo, 9 oktober. Iveorth, Axel (1941), Anförande på temat ”Utvecklingsproblem inom hantverk och småindustri”. Stockholms Hantverksförening, 21 oktober. Iveorth, Axel (1941), Anförande på temat ”Utvecklingsproblem inom hantverk och småindustri”. Norrköpings Hantverksförening, 11 november. Iveroth, Axel (1941), Anförande på temat ”Medelklass och arbetarklass: Småindustri och hantverk”. ABF:s Stockholmsavdelning, 20 november. Sundén, Ragnar (1941), Anförande på temat ”Det ekonomiska läget i Tyskland och Schweiz under kriget”. ’Decemberklubben’ i Borås, 17 mars. Sundén, Ragnar (1941), Anförande på temat ”Norrlands industriproblem”. Härnömässan i Härnösand, 26 april. Svennilson, Ingvar (1941), Anförande på temat ”Byggnadsindustriens råvaruproblem”. Stockholms Byggmästareförening, 8 september. Svennilson, Ingvar (1941), Anförande på temat ”Några synpunkter på Sveriges ekonomiska läge”. Ekonomiska Klubben, 5 november. Svennilson, Ingvar (1941), Anförande på temat ”Mobiliseringen av industrien”. ABF:s sammankomst i Konserthusets stora sal, Stockholm, 1 december. Svennilson, Ingvar (1941), Anförande på temat ”Den industriella hushållningen under kriget och några av dess lärdomar”. Skånes Handelskammare, 12 december. Svennilson, Ingvar (1941), Anförande på temat ”Några synpunkter på det industriella framåtskridandet”. Exportföreningen och Sveriges Industriförbunds styrelse, 17 december. Dahmén, Erik (1942), ”Recension: Finanspolitiken och den ekonomiska utvecklingen”. Bokrecension: Fiscal Policy and Business Cycles av Alvin H. Hansen. Ekonomisk Tidskrift, årg. 44, nr 4, 273–276. Iveroth, Axel (1942), Anförande på temat ”Svensk industri”. Tre föreläsningar på


Bokrecensioner, anmälningar, kommentarer, föredrag etc.  •  179

Arbetsledareinstitutet, 1–10 oktober. Iveroth, Axel (1942), Anförande på temat ”Hantverk och småindustri i svenskt näringsliv”. Statens Hantverksinstitut, 28 oktober. Iveroth, Axel (1942), Anförande på temat ”Sveriges industriella försörjning”. Två föreläsningar på Artillerihögskolan, 15 oktober. Svennilson, Ingvar (1942), Anförande på temat ”Svenska industriella framtidsproblem”. Sid. 45–55 och 63–65 i Ingeniörsklubben i Falun Förhandlingar. Falun: Ingeniörsklubben. Svennilson, Ingvar (1942), Anförande på temat ”Verkstadsindustriens framtidsproblem”. Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund, 1 november. Svennilson, Ingvar (1942), Anförande på temat ”Industri och levnadsstandard”. Tjänstemännens bildningsverksamhets studiecirkel i Eskilstuna, 10 november. Svennilson, Ingvar (1942), Inledningsföredrag med Erik Lundberg och Sune Carlsson på temat ”Behovet av ekonomisk forskning”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1942-11-23.] Sid. 51–73 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström. Svennilson, Ingvar (1942), Anförande på temat ”Industri och levnadsstandard ”. Köpmanklubben i Gävle, 24 november. Svennilson, Ingvar (1942), Anförande på temat ”Den ekonomiska bakgrunden till löne- och prisstoppet”. Statstjänstemännens förening i Sthlm, 27 november. Curman, Jöran (1943), Anförande på temat ”Industriens bostadsfrågor”. Radioserien Svensk industri på frammarsch, 27 april. Curman, Jöran (1943), Anförande på temat ”Industriens bostadsutredning”. Svenska Slöjdföreningens kongress i Saltsjöbaden, 8 december. Dahmén, Erik (1943), ”Recension: Ekonomiska framtidsperspektiv”. Bokrecension: The Economics of 1960 av Colin Clark. Ekonomisk Tidskrift, årg. 45, nr 2, 177–179. Dahmén, Erik (1943), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Svensk penningpolitik 1914–1942 av Börje Kragh. Ekonomisk Tidskrift, årg. 45, nr 2, 185–186. Dahmén, Erik (1943), Anförande på temat ”Industrien under kriget och efterkrigsproblemen”. Svenska Choklad- och Konfektyrföreningens årsmöte i Stockholm, 25 maj. Dahmén, Erik (1943), Anförande på temat ”Aktuella ekonomiska frågor”. Två före­läsningar vid Arbetsledareinstitutet i Stockholm. Dahmén, Erik (1943), Anförande på temat ”Industriens fredsberedskap”. Stockholmshögerns medborgarkurs, 3 november. Dahmén, Erik (1943), Anförande på temat ”Svenska ekonomiska framtidsproblem”. Stångebroklubben i Linköping, 7 december. Heinertz, Erik (1943), Engelska synpunkter på näringspolitiken efter kriget. [Sam-


180  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

manställning av engelska kommentarer i diskussionen angående de ekonomiska efterkrigsproblemen.] Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1943), Ekonomiska efterkrigsproblem. [Diskussion i Saltsjöbaden den 20 maj 1943]. Stockholm: IUI. Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Norrlands försörjningsfrågor”. Geografiska föreningen och Norrlands nation i Uppsala, 12 april. Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Hemproduktion och småföretagsamhet”. Institutet för Folklivsforskning, Stockholm, 21 april. Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Industrien i svenskt näringsliv”. Nyköpings handelsklubb, 7 maj. Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Industri och folkförsörjning”. Fackskolan för huslig ekonomi, Uppsala, 16 juni. Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Industrien i svenskt näringsliv”. Sex före­läsningar vid Arbetsledareinstitutet i Stockholm. Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Småföretagens framtid”. Statens Hantverksinstitut, Stockholm, 26 oktober. Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Småföretagen och statlig understödsverksamhet”. Socialdepartementets konferens med landets ”företagareföreningar”, Stockholm, 29 oktober. Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Hantverk och småindustri i Sverige”. Tekniska föreningen i Karlskrona, 4 november. Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Industriens efterkrigsproblem”. Studiekurs för tjänstemän och arbetsledare i Linköping, 17 november. Iveroth, Axel (1943), Anförande på temat ”Industrien och Norrlands försörjningsproblem”. Konservativa Studentföreningen i Lund, 23 november. Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat ”Industriella utvecklingslinjer”. Föreläsningskurs i Stockholm anordnad av Industriens Upplysningstjänst, Stockholms ABF-avdelning och Stockholms lokalkommitté av TBV, 1 april. Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat ”Framtidsperspektiv för industrien”. Svenska Trä- och Pappersindustriarbetarkartellerns årsmöte i Gävle, 30 april. Svennilson, Ingvar (1943), ”Två föredrag om svenska industriproblem”. Nordisk bank- och handelskursus på Hindsgavl i Danmark, 31 maj till 5 juni. Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat ”Industriens efterkrigsproblem”. Arbetarnas Bildningsförbund i Hofors, 21 oktober. Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat ”Kan full sysselsättning förverkligas efter kriget?”. Arosmässan i Västerås, 6 november. Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat ”Förutsättningarna för efterkrigstidens ekonomiska utveckling”. Svenska Vattenkraftföreningen i Stockholm, 25 november.


Bokrecensioner, anmälningar, kommentarer, föredrag etc.  •  181

Svennilson, Ingvar (1943), Anförande på temat ”Den svenska sysselsättningens problem. Några synpunkter på den ekonomiska politiken efter kriget”. Tekniska samfundet i Göteborg, avd. för industriell ekonomi och organisation, med Svenska Ekonomföreningens västra krets inbjuden, 10 december. Dahmén, Erik (1944), ”Recension: Ekonomiska utvecklingstendenser före och efter kriget”. Bokrecension: The Future of Economic Society av Roy Glenday. Ekonomisk Tidskrift, årg. 46, nr 3, 234–237. Kristensson, Folke (1944), ”Recension: Norrländska transportproblem”. Bokrecension: De norrländska hemmamarknadsindustriernas transportkostnader, utförd av Affärsekonomiska Forskningsinstitutet. Ekonomisk Tidskrift, årg. 46, nr 3, 240–243. Svennilson, Ingvar (1944), ”Industritjänstemännens sysselsättning efter kriget. Genmäle till F. Croner”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 46, nr 2, 166–167. Ahlberg, Gösta (1945), ”Recension: Jordbrukets arbetskraftsproblem”. Bokrecension: Jordbrukets framtida tillgång på arbetskraft av Hannes Hyrenius. Ekonomisk Tidskrift, årg. 47, nr 2, 192–195. Browaldh, Tore (1945), ”Recension: Socialpolitik”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 47, nr 2, 173–178. Dahmén, Erik (1945), ”Recension: Svenska konjunkturproblem”. Bokrecension: Det svenska näringslivets konjunkturkänslighet av Erik Lundberg. Ekonomisk Tidskrift, årg. 47, nr 2, 163–168. Dahmén, Erik (1945), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: The Economics of Peace av Kenneth Boulding. Ekonomisk Tidskrift, årg. 47, nr 4, 364–366. Dahmén, Erik (1945), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Economic Progress and Social Security av Allan G. B. Fisher. Ekonomisk Tidskrift, årg. 47, nr 4, 366–369. Svennilson, Ingvar (1945), Inledningsföredrag ”Den dirigerade ekonomins problem. Kring krigsårens erfarenheter”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1945-03-19.] Sid. 29–31 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström. Svennilson, Ingvar (1945), Anförande på temat ”Behöva vi en regional planering för näringslivets utveckling?”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1945-11-29.] Sid. 75–88, 92–93 och 96 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström. Svennilson, Ingvar (1946), ”Norrland och det svenska arbetskraftsproblemet”. Sid. 57–114 i Härnömässans Föredrag 1946. Luleå: Lapplands och Norrbottens tekniska föreningar. Svennilson, Ingvar (1946), Anförande på temat ”Det svenska jordbrukets framtida omfattning”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1946-1031.] Sid. 87–93 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm:


182  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Ivar Haeggström. Svennilson, Ingvar (1946), Anförande på temat ”Strukturrationalisering”. Sid. 19.1–19.10 i Nordiska Ingenjörsmötets i Stockholm Förhandlingar 1946. Stockholm: Teknisk Tidskrifts Förlag. Dahmén, Erik (1947), ”Recension: Industriell strukturanalys”. Bokrecension: Studier i svenska textila industriers struktur av Folke Kristensson. Ekonomisk Tidskrift, årg. 49, nr 1, 75–81. Dahmén, Erik (1947), Anförande på temat ”Den svenska försvarsfrågans ekonomiska bakgrund”. Vid Kungl. Krigshögskolan, Försvarsstaben samt på en försvarskongress i Storlien. Holm, Herman (1947), Anförande på temat ”Den brittiska handelspolitikens problem”. Utrikespolitiska institutet. Holm, Herman (1947), Anförande på temat ”Socialekonomiska frågor”. Tre dubbelföreläsningar vid Arbetsledareinstitutet. Ruist, Erik (1947), Anförande på temat ”Produktivitetsmätning inom industrien”. Teknologföreningens sektion för industriell ekonomi och organisation. Svennilson, Ingvar (1947), ”Recension: Amerikas ekonomiska framtid”. Bokrecension: America’s Needs and Resources. A Twentieth Century Fund Survey which Includes Estimates for 1950 and 1960” av J. Frederic Dewhurst m.fl. Ekonomisk Tidskrift, årg. 49, nr 2, 167–172. Svennilson, Ingvar (1947), ”Recension: Svensk industrifinansiering”. Bokrecension: Svensk industrifinansiering under genombrottsskedet 1830–1913 av Torsten Gårdlund”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 49, nr 4, 283–286. Svennilson, Ingvar (1947), Anförande på temat ”Industriens lokalisering”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1947-10-23.] Sid. 97–99 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström. Svennilson, Ingvar (1947), Anförande på temat ”Sveriges ekonomiska kris och dess följder”. Skånes nationalekonomiska förening. Svennilson, Ingvar (1947), Anförande på temat ”Stabiliteten i den amerikanska konjunkturen”. Lunds nationalekonomiska studentklubb samt av Industriens Upplysningstjänst anordnad kurs i Gävle. Svennilson, Ingvar (1947), Anförande på temat ”Nordisk ekonomisk samverkan”. Nordiska interparlamentariska unionens arbetsutskott samt en av Sveriges Industriförbund anordnad nordisk industrikonferens. Svennilson, Ingvar (1947), Anförande på temat ”Industriella planerings- och lokaliseringsfrågor”. Av Industriens Upplysningstjänst anordnad kurs i Stockholm. Svennilson, Ingvar (1947), Anförande på temat ”Sveriges ekonomiska läge”. Av den militära studieverksamheten anordnad kurs i Stockholm. Wallander, Jan (1947), ”Skogsbygdsundersökningen”. Föredragning för den stat-


Bokrecensioner, anmälningar, kommentarer, föredrag etc.  •  183

liga kommittén rörande näringslivets lokalisering. Wallander, Jan (1947), Anförande på temat ”Flykten från skogsbygden”. Nationalekonomiska föreningen i Uppsala. Dahmén, Erik (1948), ”Recension: De amerikanska institutionalisterna”. Bokrecension: Modern Economic Thought: The American Contribution av Allan G. Gruchy. Ekonomisk Tidskrift, årg. 50, nr 4, 252–256. Ruist, Erik (1948), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Foundations of Economic Analysis av Paul A. Samuelson. Ekonomisk Tidskrift, årg. 50, nr 1, 50–53. Svennilson, Ingvar (1948), Inledningsföredrag på temat ”Den framtida tillgången på arbetskraft och dess återverkningar på den ekonomiska utvecklingen”. Sid. 72–90 i Förhandlingarna vid det nordiska nationalekonomiska mötet i Köpenhamn den 19–21 aug 1946. Köpenhamn: Nielsen & Lydiche. Svennilson, Ingvar (1948), ”Löneutvecklingen och stabiliseringen av det ekonomiska läget”. Fackföreningsrörelsen 1948, sid. 197. Stockholm: Landssekretariatet i Stockholm. Svennilson, Ingvar (1948), Anförande på temat ”Kan vi komma ut ur krisen?”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1948-10-13.] Sid. 79–95 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström. Ruist, Erik (1949), ”Recension: Spelteori och ekonomiska problem”. Bokrecension: Theory of Games and Economic Behavior av Joch von Neumann och Oskar Morgenstern. Ekonomisk Tidskrift, årg. 51, nr 2, 112–117. Svennilson, Ingvar (1949), ”Nationalekonomien”. Sid 146–153 i Festskrift till Sven Tunberg 1949. Stockholm: Ivar Haeggström. Wallander, Jan (1949), ”Genmäle till Sven Dahl”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 51, nr 4, 322–324.

1950–1959 Bentzel, Ragnar (1950), ”Recension: Konsumtionsteori”. Bokrecension: Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior av James S. Duesenberry. Ekonomisk Tidskrift, årg. 52, nr 4, 281–287. Dahmén, Erik (1950), ”Recension: Bostadskrisen och industriinvesteringarna”. Bokrecension: Bostadsbristen och den ekonomiska politiken av Gunnar Ekdahl. Ekonomisk Tidskrift, årg. 52, nr 3, 216–221. Dahmén, Erik (1950), ”Några allmänna synpunkter på investeringskontrollen: genmäle till G. Ekdahl”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 52, nr 4, 264–265. Nordenson, Jonas (1950), Anförande på temat ”Finanspolitik och nationalbudget”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1950-02-10.] Sid. 13–15 och 22–23 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Ivar Haeggström. Bentzel, Ragnar och Erik Ruist (1951), ”Recension: Ekonometri”. Bokrecension:


184  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Statistical Inference in Dynamic Economic Models av Tjalling C. Koopmans. Ekonomisk Tidskrift, årg. 53, nr 2, 103–109. Eklöf, Kurt (1951), ”Recension: Inflationsteori”. Bokrecension: A Study in the Theory of Inflation av Bent Hansen. Ekonomisk Tidskrift, årg. 53, nr 3, 189–192. Hardin, Einar (1951), ”Recension: Produktivitetsmätning”. Bokrecension: Methods of Labour Productivity Statistics. Ekonomisk Tidskrift, årg. 53, nr 3, 194–196. Bentzel, Ragnar och Bent Hansen (1953), ”Recension: Ekonometri”. Bokrecension: Demand Analysis. A Study in Econometrics av Herman Wold. Ekonomisk Tidskrift, årg. 55, nr 2, 131–147. Nordenson, Jonas (1953), ”Kapitalbildning och välståndsutveckling”. Industriförbundets Meddelanden, årg. 26, nr 3, 128–140. Söderlund, Hans (1953), ”Uppgörelse med regleringsekonomin”. Bokrecension: Konjunkturer och ekonomisk politik av Erik Lundberg. Industrias pm över arbetsmarknaden och konjunkturläget, nr 6, I–III. Ahlberg, Gösta (1954), ”Befolkningsutveckling. Replik till Jan Wallander”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 56, nr 2, 147–151. Höök, Erik (1954), ”Höök svarar Croner”. Handelstjänstemannen, årg. 15, nr 2 [sidor saknas]. Wallander, Jan (1954), ”Recension: Befolkningsutvecklingen”. Bokrecension: Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911–50 av Gösta Ahlberg. Ekonomisk Tidskrift, årg. 56, nr 1, 72–79. Wallander, Jan (1954), ”Slutreplik till Gösta Ahlbergs replik till Jan Wallanders recension av boken: Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911–50 av Gösta Ahlberg”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 56, nr 2, 151–153. Wallander, Jan (1955), Anförande på temat ”Den allmänna pensionsförsäkringen, sparandet och den ekonomiska utvecklingen”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1955-10-18.] Sid. 73–99 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Höök, Erik (1956), ”Recension: Sparande och investeringar”. Bokrecension: Investeringsverksamhet och sparande av Lars Lindberger. Ekonomisk Tidskrift, årg. 58, nr 3, 188–194. Ortmark, Åke (1956), ”Recension: Ekonomisk Tillväxt”. Bokrecension: The Theory of Economic Growth av W. Arthur Lewis. Ekonomisk Tidskrift, årg. 58, nr 2, 132–134. Wallander, Jan (1956), ”Bilismens lakejer”. Fackföreningsrörelsen, årg. 36, nr 27–28, 21–24. Wallander, Jan (1956), anförande på temat ”Expansion utan inflation”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1956-12-12.] Sid. 117–148 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Gillberg, Jan (1958), ”Är branschrationalisering nyttigt?”. Bokrecension: Bransch-


Bokrecensioner, anmälningar, kommentarer, föredrag etc.  •  185

rationalisering – mening, metoder, möjligheter av Rune Höglund. Industriförbundets Meddelanden, årg. 31, nr 10, 350–353. Nabseth, Lars (1958), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Motiv och beslut i företagsledningens marknadspolitik av Karl-Erik Wärneryd. Ekonomisk Tidskrift, årg. 60, nr 2, 159–162. Höök, Erik (1959), Anförande på temat ”Obligatoriets pensionsfond”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1959-03-16.] Sid. 21–50 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Wallander, Jan (1959), ”Recension: Överflödssamhället”. Bokrecension: The Affluent Society av John Kenneth Galbraith. Ekonomisk Revy, årg. 16, nr 1, 20–25.

1960–1969 Mutén, Leif (1960), Anförande på temat ”Några synpunkter på dubbelbeskattning och näringslivets kapitalförsörjning”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1960-11-24.] Sid. 69–81 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Bentzel, Ragnar (1961), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Studies in the Structure of the Stockholm Economy av Roland Artle. Ekonomisk Tidskrift, årg. 63, nr 2, 150–159. Höök, Erik (1961), Anförande på temat ”Utbildning och ekonomisk politik”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1961-03-23.] Sid. 33–62 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Bentzel, Ragnar (1962), ”Samhällsproblem vid ekonomisk expansion: föredrag vid ordinarie bankmöte den 26 oktober 1962”. Stockholm: Svenska Bankföreningen. Bentzel, Ragnar (1962), Anförande på temat ”Hyreskontroll eller fri prisbildning på bostadsmarknaden?”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 196212-18.] Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, årg. 85, nr 4, 77–91. Mutén, Leif (1962), Anförande på temat ”Synpunkter på en bolagsbeskattningsreform”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1962-11-8.] Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, årg. 85, nr 3, 57–69. Lindbeck, Assar (1963), Anförande på temat ”Penning- och valutapolitik vid ekonomisk integration”. [Nordiskt Nationalekonomiskt Jubileumsmöte.] Stockholm: Nationalekonomiska Föreningen. Mutén, Leif (1963), ”Om bolagsbildning och mycket mera”. Bokrecension: Bolagsbildning ur skatterättslig synvinkel av Åke Hellner. Svensk Skattetidning, årg. 30, nr 4, 238–253. Jungenfelt, Karl G. och Östen Johansson (1964), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: A Study of Economic Growth and International Trade av Bo Södersten.


186  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Ekonomisk Tidskrift, årg. 66, nr 3, 222–230. Jungenfelt, Karl G. (1964), “A Note on ’Raw Materials in International Trade: Comment’”. Ekonomisk Tidskrift, årg. 66, nr 3, 221. Wohlin, Lars (1964), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: The Production System of the Swedish Economy. An Input-Output Study av Bengt Höglund och Lars Werin. Ekonomisk Tidskrift, årg. 66, nr 2, 163–167. Bentzel, Ragnar (1965), ”Industriutvecklingen fram till år 1970 – en kommentar”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 8, 458–461. Mutén, Leif (1965), Anförande på temat ”Årets statsverksproposition”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1965-01-13.] Sid. 30–33 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Bergström, Villy (1966), ”Recension: Den ’osynliga handen’ i planeringsmaskineriet”. Bokrecension: Svensk ekonomisk tillväxt: en problemanalys utgiven av ­Finansdepartementet. Tiden, årg. 58, nr 8, 477–481. Lindbeck, Assar (1966), Anförande på temat ”Arbetsmarknadsaspekter på strukturomvandlingen”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 196610-20.] Sid. 81–82 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Nabseth, Lars (1966), Anförande på temat ”Årets statsverksproposition”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1966-01-14.] Sid. 20–23 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Ekström, John (1967), Inledningsföredrag och anförande på temat ”Svensk handels- och industriutveckling i europaperspektiv”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1967-05-29.] Sid. 37–49 och 52–56 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Eliasson, Gunnar (1967), ”Recension: Ekonomisk politik”. Bokrecension: Finansieringsproblem och strukturomvandling av Börje Kragh. Svenska Dagbladet, 12 december. Eliasson, Gunnar (1967), ”Recension: Samhällsekonomisk prognosteknik”. Bokrecension: Samhällsekonomisk prognosteknik av Carl Johan Åberg. Industriförbundets Tidskrift, årg. 5, nr 5, 44–46. Lindbeck, Assar (1967), Föredrag på temat ”Skall jordbruket avskaffas? – svenska erfarenheter”. Helsingfors: Ekonomiska Samfundet i Finland. Mutén, Leif (1967), Inledningsföredrag och dikussionsinlägg på temat ”Mervärdesskatteföreslaget”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 196710-24.] Sid. 57–71 och 79–81 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Nabseth, Lars (1967), Anförande på temat ”Svensk handels- och industriutveckling i europaperspektiv”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1967-05-29.] Sid. 49–52 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar.


Bokrecensioner, anmälningar, kommentarer, föredrag etc.  •  187

Stockholm: Haglund och Ericson. Eliasson, Gunnar (1968), ”Recension: Organisationsvetenskap”. Bokrecension: Industriell Organisation av Joan Woodward. Svenska Dagbladet, 23 februari. Eliasson, Gunnar (1968), ”Recension: Keynes och nationalekonomins utveckling”. Bokrecension: Keynes and After av Michael Stewart. Svenska Dagbladet, 25 mars. Eliasson, Gunnar (1968), ”Recension: Ekonomiska system”. Bokrecension: Ekonomiska system av Gregory Grossman. Svenska Dagbladet, 16 augusti. Eliasson, Gunnar (1968), ”Recension: Investeringsfondernas lönsamhet”. Bokrecension: Investeringsfondernas lönsamhet av Hans Edenhammar och Sven-Erik Johansson. Svenska Dagbladet, 26 augusti. Eliasson, Gunnar (1968), ”Recension: Konsumtionspsykologi”. Bokrecension: Masskonsumtion av George Katona. Svenska Dagbladet, 14 oktober. Eliasson, Gunnar (1968), ”Recension: Löneutrymmen på kort och lång sikt”. Bokrecension: Lönebildning och samhällsekonomi av Gösta Edgren, Karl-Olof Faxén och Clas-Erik Odhner. Svenska Dagbladet, 12 december. Gulbrandsen, Odd (1968), Inlägg på temat ”Asian Drama”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1968-04-29.] Sid. 58–59 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Gulbrandsen, Odd (1968), Inlägg på temat ”Investeringar i u-länderna”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1968-10-23.] Sid. 87 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Nabseth, Lars (1968), Inlägg på temat ”Lönebildning och samhällsekonomi”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1968-12-11.] Sid. 120–121 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Bergström, Villy (1969), ”Recension: En svensk lärobok i internationell ekonomi”. Bokrecension: Internationell ekonomi av Bo Södersten. Svensk sparbankstidskrift, årg. 53, nr 8, 449–455. Klevmarken, Anders (1969), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: The Demand for Paper and Paperboard in Western Europe 1950–1962 av Carl Johan Åberg. Swedish Journal of Economics, Vol. 71, No. 3, 216–219.

1970–1979 Eliasson, Gunnar (1970), “Recension: Utrikeshandel och ekonomisk tillväxt”. Bokrecension: Utrikeshandel och ekonomisk tillväxt av Lennart Ohlsson. Industriförbundets Tidskrift, årg. 8, nr 6, 8–13. Nabseth, Lars (1970), Anförande på temat ”Årets statsverksproposition”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1970-01-14.] Sid. 22–25 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson.


188  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Nabseth, Lars (1971), Anförande och inlägg på temat ”Långtidsutredningarnas problematik”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1971-03-30.] Sid. 49–50, 55–56, 59–61 och 66 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Nabseth, Lars (1971), Anförande och inlägg på temat ”Nationalstaten i en internationaliserad världsekonomi”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1971-16-12.] Sid. 145–147 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Bröms, Jan (1972), Anförande på temat ”Behöver vi en ny regionalpolitik?”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1972-10-04.] Sid. 96–99 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Nabseth, Lars (1972), Anförande på temat ”Årets statsverksproposition”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1972-01-12.] Sid. 22–24 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Ohlsson, Lennart (1972) ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Diagnos på 70-talet: Betalningsproblem, internationellt beroende och ekonomisk politik (Diagnosis of the 1970’s: Balance of Payments Problems, International Dependence and Economic Policy) av Gunnar Eliasson. Swedish Journal of Economics, Vol. 74, No. 2, 307–309. Wohlin, Lars (1972), Inledningsföredrag och inlägg på temat ”Industritillväxt och kapitaltillförsel – en politisk målkonflikt”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1972-11-28.] Sid. 109–128 och 139–141 i Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar. Stockholm: Haglund och Ericson. Carlsson, Bo och Lars Wohlin (1973), ”Kan man spara energi? En kommentar till Energiprognosutredningens lägesrapport”. Ekonomisk Debatt, årg. 1, nr 6, 409–412. Jakobsson, Ulf (1973), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Svensk finanspolitik i teori och praktik (Swedish Fiscal Policy in Theory and Practice) av Erik Lundberg, Torkel Backelin, Villy Bergström, Gerhard Hultcrantz, Lars Matthiessen, Jan Södersten, Anne Wibble och Rolf Zenker. Swedish Journal of Economics, Vol. 75, No. 2, 210–214.´ Wohlin, Lars (1973), ”Vårt behov av industri – en kommentar till 1973 års långtidsutredningar”. Affärsvärldens Finanstidning, årg. 7, nr 37, 1124–1128. Wohlin, Lars (1973), ”Industrins finansiering: Affärsbankernas roll”. [Föredrag av Lars Wohlin och diskussion vid ordinarie bankmöte den 26 oktober 1973.] Stockholm: Abrahamsson. Wohlin, Lars (1973), Anförande på temat ”Kapitalbildning – källor och fördelning”. [Svenska sparbanksföreningens årsmöte i oktober 1972.] Svensk Sparbankstidskrift, årg. 47, nr 8, 356. Carlsson, Bo (1974), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Business Cycles and Steel Markets. Studies in Demand Variations and Firms’ Short-Term Behaviour


Bokrecensioner, anmälningar, kommentarer, föredrag etc.  •  189

in the Swedish Steel Market av Lars Vinell. Swedish Journal of Economics, Vol. 76, No. 2, 261–263. Carlsson, Bo (1974), “The Measurement of Efficiency in Production: A Reply”. Swedish Journal of Economics, Vol. 76, No. 2, 255–58. Gustafsson, Siv (1974), Anförande på temat ”Flextid och flexliv”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1974-12-09.] Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 1, 72–88. Klevmarken, Anders (1974), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: En socio-ekonomisk diffusionsmodell för nya konsumentkapitalvaror (A Socio-Economic Diffusion Model for New Consumer Durables) av Alf-Erik Lerviks. Swedish Journal of Economics, Vol. 76, No. 3, 375–379. Lindström, Bertil (1974), ”Angående äganderätt till olja under markytan och havsbottnen”. [Kommentar till Nils Lundgrens ”Det ekonomiskt optimala och de politiska målsättningarna”.] Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 7, 432–433. Lindström, Bertil (1974), Anförande på temat ”Skattesystemet i en föränderlig verklighet”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1974-04-17.] Ekonomisk Debatt, årg. 2, nr 4, 253–272. Gustafsson, Siv (1975), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Industritjänstemännens lönestruktur. En studie av löneprofiler för tjänstemän med högre utbildning av Anders Klevmarken m.fl. Statistisk Tidskrift, årg. 13, nr 5, 434–436. Klevmarken, Anders (1975), “Comments on Jacob Mincer’s Progress in Human Capital. Analysis of the Distribution of Earnings”. [Royal Economic Society Lancaster Conference.] Sid. 183–190 i Anthony B. Atkinson, red., The Personal Distribution of Incomes. London: Allen & Unwin. Lindström, Bertil (1975), Anförande på temat ”Flextid och flexliv”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1974-12-09.] Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 1, 72–88. Rundfelt, Rolf (1975), ”Företagens beteende”. Bokrecension: Företagens tillväxt och finansiering av Göran Eriksson. Affärsvärlden, årg. 2, nr 36, 1319. Wohlin, Lars (1975), Anförande på temat ”Årets statsverksproposition”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1975-01-13.] Ekonomisk Debatt, årg. 3, nr 2, 143–169. Rundfelt, Rolf (1976), ”Hur utveckling leder till avkastning”. Bokrecension: Industriforskningens utveckling och avkastning av Anita Du Rietz. Affärsvärlden, årg. 3, nr 7, 25. Wohlin, Lars (1976), Anförande på temat ”Årets finansplan”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1976-01-13.] Ekonomisk Debatt, årg. 4, nr 2, 150–172. Eriksson, Göran (1977) ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: A Comparison of the Performance of Swedish and U.K. Companies av C. F. Pratten. Scandinavian


190  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Journal of Economics, Vol. 79, No. 3, 393–395. Axell, Bo (1979), “’Search Market Equilibrium’: Reply.” Scandinavian Journal of Economics, Vol. 81, No. 4, 568. Gustafsson, Siv (1979), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Learning and Earning. Three Essays in the Economics of Education av Mary Jean Bowman, Åsa Sohlman och Bengt-Christer Ysander. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 81, No. 1, 128–130. Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Vägen till treprocentsekonomin – en kommentar till långtidsutredningen”. Ekonomisk Debatt, årg. 7, nr 1, 46–49. Örtengren, Johan (1979), ”Teknik och industristruktur”. [Kommentar till IUIrapporten med samma namn.] Svensk Tidskrift, årg. 69, nr 5, 235–241.

1980–1989 Eliasson, Gunnar (1982), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Trouble in Eden: A Comparison of the British and Swedish Economies av Eli Schwartz. Journal of Economic Literature, Vol. 20, No. 1, 102–105. Ysander, Bengt-Christer (1982), “The Rigors of Welfare”. [Föredrag.] Tokyo: Urban Welfare Research Institute. Ysander, Bengt-Christer och Ingvar Lindström (1985), Anförande på temat ”Jordbrukspolitiken”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1984–11– 29]. Ekonomisk Debatt, årg. 13, nr 2, 154–157. Ysander, Bengt-Christer (1985), Anförande på temat ”Skattefusk och skatteplanering – några samhällsekonomiska synpunkter”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1985-04-23.] Ekonomisk Debatt, årg. 13, nr 5, 380. Ysander, Bengt-Christer (1986). Anförande på temat ”Teknikerbristen – marknadsmisslyckande eller politikermisslyckande?”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1985-11-05.] Ekonomisk Debatt, årg. 14, nr 1, 81–96. Day, Richard H. (1986), “Comment on Clower and Friedman”. Sid. 130–131 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Stockholm and Amsterdam: IUI and North Holland. Day, Richard H. (1986), “Comment on Benassy”. Sid. 148–149 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Stockholm and Amsterdam: IUI and North Holland. Eliasson, Gunnar (1986), “Comment on R. J. Barro, ‘U.S. Deficits Since World War I’”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 88, No. 1, 235–238. Granstrand, Ove (1986), “Comment on von Ungern-Sternberg”. Sid. 293–294 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Amsterdam: North-Holland. Ysander, Bengt-Christer (1986), “Comment on Day”. Sid 171–174 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Amster-


Bokrecensioner, anmälningar, kommentarer, föredrag etc.  •  191

dam: North-Holland. Ysander, Bengt-Christer (1986), “Comment on von Weizsäcker”. Sid. 344–345 i Richard H. Day och Gunnar Eliasson, red., The Dynamics of Market Economies. Amsterdam: North-Holland. Björklund, Anders (1987), “A Comment on ‘The Wage Structure and the Func­ tioning of the Labor Market’”. Sid. 97–102 i Claes-Henric Siven, red., Unemployment in Europe. Analysis and Policy Issues. Stockholm: Timbro. Lundgren, Stefan (1987), ”Elöverskottets storlek – kommentar till Åke Sundström”. Ekonomisk Debatt, årg. 15, nr 2, 125–128. Lundgren, Stefan (1987), ”Vattenkraften – vårt vita guld? Kommentar till en studie av Åke Sundström”. Ekonomisk Debatt, årg. 15, nr 6, 523–524. Björklund, Anders (1988), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: The Swedish Economy av Barry P. Bosworth och Alice M. Rivlin, red., Journal of Economic Literature, Vol. 26, No. 3, 1188–1189. Pelikan, Pavel (1988), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Industrial Policies and Structural Change av Christopher T. Saunders, red. Research Policy, Vol, 17, No, 4, 249–250. Björklund, Anders (1989), “The Duration of Unemployment: Theory and Evidence: Comment”. Sid. 227–229 i Bertil Holmlund, Karl-Gustaf Löfgren och Lars Engström, red., Trade Unions, Employment, and Unemployment Duration. [Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning.] Oxford: Clarendon Press.

1990–2011 Eliasson, Gunnar (1991), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Production, Entrepreneurship, and Profits av Shih-Yen Wu. Journal of Economic Literature, Vol. 29, No. 3, 1175–1177. Eliasson, Gunnar (1991), “Commentary”. [Kommentar till Gateway Technologies and the Evolutionary Dynamics of Network Industries av Paul A. David och Julie Ann Bunn.] Sid. 157–163 i Arnold Heertje och Mark Perlman, red., Evolving Technology and Market Structure. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Eliasson, Gunnar (1992), Anförande på temat ”Intellectual Cycle Swings to Dynamics”. Japan Update, December, 4–5. Braunerhjelm, Pontus (1993), “Review of Employers Large och Small by Charles Brown, James Hamilton och James Medoff”. Economic and Industrial Democracy, Vol. 14, No. 2, 301–304. Meyerson, Eva M. (1993), “Ulf Himmelstrand: The Interface Between Economics and Sociology”. Acta Sociologica, Vol. 36, No. 3, 296–298. Pelikan, Pavel (1993), “Review of Explaining Process and Change by Ulrich Witt”.


192  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Constitutional Political Economy, Vol. 4, No. 3, 449–454. Hellgren, Claes, Ulf Jakobsson, Eugenia Kazamaki Ottersten, Michael Sohlman, Pernilla Ström och Gunnar Wetterberg (1994), ”Tro och vetande i EU-konsekvensutredningen – svar till Lundborg”, Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 6, 627–635. Lundborg, Per (1994), ”Kritiken mot EU-konsekvensutredningen står fast”. Ekonomisk Debatt, årg. 22, nr 6, 636–641. Andersson, Thomas (1995), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: North-South Trade, Employment, and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-Driven World av Adrian Wood. Journal of Developing Areas, Vol. 30, No. 1, 125–128. Braunerhjelm, Pontus (1995), ”Bokrecension: Det sublimas konstnärliga ledning av Pierre Guillet de Monthoux”. Danstidningen, nr 2. Lindbeck, Assar (1995), ”Comment on Patrick Minford: ’What Can Govern­ ments in Western Europe Do to Improve Locational Advantages?’”. [Paper presented at the Kiel Week.] Jakobsson, Ulf och Jörgen W. Weibull (1997), Anförande på temat ”Framtidens nationalekonomer – en diskussion kring forskarutbildningen i nationalekonomi”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 8, 507–528. Lindbeck, Assar (1997), “Comment on Andrea Brandolini and Nicola Rossi, Income Distribution and Sustainable Growth in Industrial Countries”. [International Monetary Fund.] Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1997), ”Svar till Åsa Löfström”. Ekonomisk Debatt, årg. 25, nr 3, 173–174. Ekholm, Karolina (1998), ”Recension [utan titel]”. Bokrecension: Multi-National Restructuring, Internationalization and Small Economies av Thomas Andersson, Torbjörn Fredriksson och Roger Svensson. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 100, No. 3, 667–669. Henrekson, Magnus (1998), Anförande på temat ”Pigavdrag och drängbeskattning? Skatter och sysselsättning i tjänstesektorn”. [Nationalekonomiska Föreningens sammanträde 1998-05-13.] Ekonomisk Debatt, årg. 26, nr 7, 539–564. Lindbeck, Assar (1998), “Comment on Roberto Perotti, The Political Economy of Fiscal Consolidations”. Scandinavian Journal of Economics, Vol. 100, No. 1, 399–404. Henrekson, Magnus (1999), ”Skatter och sysselsättning: Slutreplik till Anita Nyberg”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 5, nr 1, 72–76. Henrekson, Magnus, och Dan Johansson (1999), ”Endast Sverige snapsglas har? Svar till Sven-Olof Lodin”. Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 6, 356–358. Lindbeck, Assar (1999), ”Kommentar till Med backspegeln som kompass – om stabiliseringspolitiken som lärdomsprocess av Lars Jonung”. [ESO-rapport. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.] Stockholm: ESO.


Bokrecensioner, anmälningar, kommentarer, föredrag etc.  •  193

Braconier, Henrik (1999), ”Drivkrafter för tillväxt: Nationella institutioner eller regionala kluster? Replik till Berggren, Brulin och Laestadius”. Ekonomisk Debatt, årg. 27, nr 7, 438–441. Ekholm, Karolina och Jonas Vlachos (2005), ”Svar till Tegle. Slutreplik”. Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 3, 56–57. Lindbeck, Assar (2005), Anförande på temat ”Ekonomiska reformer och social utveckling i Kina”. [Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar.] Ekonomisk Debatt, årg. 33, nr 6, 63–77. Lindqvist, Erik (2007), ”Bokanmälan – Amartya Sen: Identitet och våld”. [Recension av Amartya Sens debattbok om identitet.] Ekonomisk Debatt, årg. 35, nr 8, 78–79. Edquist, Harald (2008), ”IKT och produktivitet”. [Kommentar.] Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 61, nr 3, 149. Henrekson, Magnus (2008), ”Ett svenskt perspektiv på varför ökad köpkraft inte alltid ger ökat välstånd”. [Kommentar.] Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 61, nr 3, 151–153. Sjöholm, Fredrik (2008), ”Bokanmälan: Hur påverkar globalisering världens fattiga?”. Bokrecension: Globalization and Poverty av Ann Harrison, red. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 2, 81–83. Bång, Joakim och Daniel Waldenström (2009), ”Rörlig ersättning till vd – svar till Jan Wallander”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 7, 62–63. Edquist, Harald (2009), ”’Produktivitet’ ett ord som lätt kan misstolkas – Svar till Erik Ruist”. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 5, 65. Hedblom, Daniel (2009), “Bruno S. Frey: ‘Happiness – A Revolution in Economics’”. Bokrecension: Happiness – A Revolution in Economics av Bruno S. Frey. Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 2, 83–85. Jordahl, Henrik, Panu Poutvaara och Juha Tuomala (2009), “Education Returns of Wage Earners and Self-employed Workers: Rejoinder”. Economics of Education Review, Vol. 28, No. 5, 648. Henrekson, Magnus (2010), ”Josh Lerner: Hur kan vi få fler entreprenörer och innovationer?”. [Recension av Josh Lerners Bok Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed – and What to Do about It.] Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 3, 66–68. Henrekson, Magnus (2010), ”Budgetpropositionen 2010”. [Opposition på finansminister Anders Borgs presentation av budgetpropositionen 2010 vid Nationalekonomiska Föreningens möte.] Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 1, 77– 82, 84 och 87–88. Henrekson, Magnus och Pehr Wissén (2010), ”Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar nu på nätet”. Ekonomisk Debatt, årg. 38, nr 8, 86–87. Persson, Lars och Joacim Tåg (2010), “Lévêque, François och Howard Shelanski:


194  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Antitrust and Regulation in the EU and US: Legal and Economic Perspectives”. [Recension av François Lévêques och Howard Shelanskis bok Antitrust and Regulation in the EU and US: Legal and Economic Perspectives.] Journal of Economic Literature, Vol. 48, No. 4, 1051–1053. Bergh, Andreas (2011), Bokrecension: Nordics in Global Crisis: Vulnerability and Resilience av Thorvaldur Gylfason, Bengt Holmström, Sixten Korkman, Hans Tson Söderström och Vesa Vihriälä. Journal of Economic Literature, Vol. 49, No. 1, 151–152. Bergh, Andreas (2011), Bokrecension: Vägar till välstånd av Johannes Lindvall och Bo Rothstein. Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 2, 76–78. Rickne, Johanna (2011), Bokanmälan: ”Kina: Nygammal supermakt eller nymaoistisk maktillusion?”. [Recension av Kina: Den nygamla supermakten av Klas Eklund.] Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 8, 76–78. Skedinger, Per (2011), Bokrecension: Reforming the Welfare State: Recovery and Beyond in Sweden av Richard Freeman, Birgitta Swedenborg and Robert Topel, red. Journal of Economic Literature, Vol. 49, No. 1, 168–170.


Kapitel 6

Utredningar, rapporter och ”opublicerat” material på svenska och engelska som inte kan sorteras in i övriga kategorier

I kategorin nedan har utredningar och rapporter samlats tillsammans med opublicerat material som dykt upp under arbetsprocessen. I de fall då verket i fulltext inte funnits att konsultera har det ibland varit problematiskt att avgöra ifall titeln i fråga ska räknas som bok eller som utredning/rapport, varför möjligheten finns att några av titlarna i kategorierna Böcker på svenska och Böcker på engelska hör hemma i denna kategori istället och vice versa.

6.1 Bidrag till Statens offentliga utredningar (SOU) och andra offentliga utredningsuppdrag Svennilson, Ingvar (1944), ”Avvägningsproblem inom sysselsättningspolitiken efter kriget”. Sid. 93–107 i Bilaga till SOU 1944:57, Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. Stockholm: Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering. Browaldh, Tore (1945), Den statsfinansiella utvecklingen under kriget och efterkrigstiden. Stockholm: Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering. Svennilson, Ingvar och Erik Lundberg (1946), ”Betr. målsättningen för den statliga jordbrukspolitiken m.m.”. Sid. 512–526 i SOU 1946:46, Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken. Stockholm: Statens offentliga utredningar. Svennilson, Ingvar (1946), ”PM angående åtgärder för att påverka industrins lokalisering i England”. Bilaga A sid. 114–117 till SOU 1946:22, Betänkande med


196  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

förslag till ordnande av kreditgivnings- och rådgivningsverksamhet för hantverk och småindustri samt bildande av företagarnämnder. Stockholm: Statens offentliga utredningar. Svennilson, Ingvar (1948), SOU 1948:45, Svenskt långtidsprogram 1947–1952/53. Stockholm: Statens offentliga utredningar. Svennilson, Ingvar (1949), SOU 1949:15, PM med synpunkter på det svenska långtidsprogrammet i anslutning till OEEC:s interimsrapport. Stockholm: Statens offentliga utredningar. Svennilson, Ingvar (1950), SOU 1950:10, Den svenska elbranschens kapacitet och konkurrensförhållande. [Betänkande avgivet av 1947 års elbranschkommitté.] Stockholm: [förlag okänt]. Swedenborg, Birgitta (1982), SOU 1982:27, Svensk industri i utlandet. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Nabseth, Lars (1956), ”En arbetstidsförkortning – verkningar i olika företag”. I SOU 1956:20, Utredningen om kortare arbetstid. Stockholm: Statens offentliga utredningar. Jungenfelt, Karl G. (1962), ”Produktivitet och kapitalmängd inom den svenska industrin under efterkrigstiden”. I SOU 1962:11, Svensk ekonomi 1960–65. Stockholm: Statens offentliga utredningar. Beckeman, Jan och Ragnar Bentzel (1966), SOU 1966:51, Framtidsperspektiv för svensk industri 1965–1980. Stockholm: Statens offentliga utredningar. Ekström, John (1967), Industriella utvecklingstendenser i Europa: en studie av industrins omställning till stormarknader. Stockholm: Handelsdepartementet. Eliasson, Gunnar (1969), ”Aspekter på AP-fonden och ekonomisk utveckling”. PM nr 1 till 1968 års kapitalmarknadsutredning (stencil). Stockholm: Finansdepartementet. Eliasson, Gunnar (1970), ”Industrifinansieringen perioden 1950–70”. SOU 1967:6, Finansiella långtidsperspektiv. Stockholm: Statens offentliga utredningar. Du Rietz, Gunnar (1973), ”Etablering och nedläggning av självständiga företag i metallmanufakturindustrin 1954–70”. I SOU 1973:30, Järn- och metallmanufakturindustrin under 70–talet. Stockholm: Statens offentliga utredningar. Åberg, Yngve (1974), ”Regionala produktivitetsskillnader”. I SOU 1974:3, Produktionskostnader och regionala produktionssystem. Stockholm: Allmänna förlaget. Carlsson, Bo och Göran Normann (1975), Beskattning av energi. [Rapport till Kommittén för Bolagsbeskattning, mars.] Stockholm: Finansdepartementet. Josefsson, Märtha (1976), ”Den internationella arbetsfördelningen. En jämförelse mellan förändringar inom stålindustri och textilindustri”. I SOU 1977:16, Handelsstålsindustrin inför 1980-talet. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Carlsson, Bo (1977), ”Relativprisutvecklingen på energi och dess betydelse för en-


Utredningar, rapporter och ”opublicerat”…  •  197

ergiåtgång, branschstruktur och teknologival. En internationell jämförelse”. Ds I 1977:17, Styrmedel för en framtida energihushållning. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Hjalmarsson, Lennart (1977), ”Substitutionsmöjligheter mellan energi och andra produktionsfaktorer”. Ds I 1977:17, Styrmedel för en framtida energihushållning. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Carlsson, Bo (1978), ”Granskning av SIND:s grundprognos”. Kapitel 4, sid. 33– 41 i Ds I 1978:7, Styrmedel och energikommissionens energibalanser. [Slutrapport från Expertgruppen för Styrmedel.] Stockholm: Energidepartementet. Carlsson, Bo (1978), ”Granskning av Industriverkets prognos för industrins elanvändning under 1980- och 1990-talen”. Bilaga 2, sid. 31–58 i Ds I 1978:8, Styrmedel och energikommissionens energibalanser. Bilagedel till slutrapport från Expertgruppen för Styrmedel. Stockholm: Energidepartementet. Gustafsson, Siv och Jan Lindvall (1978), ”Kunskapsöverföring genom personalomsättning från flygindustriell till annan verksamhet: Studie för Flygindustrikommittén”. Ds Fö 1978:01. Liber Förlag/Allmänna förlaget. Lindörn, Bo, Ambjörn Berglund och Owe Gärdin (1978), Läromedelsmarknaden: produktions- och konkurrensförhållanden: en SPK-utredning hösten 1978. Stockholm: Statens pris- och kartellnämnd. Lindörn, Bo och Lars Wohlin (1978), ”Industrins tillväxt och långsiktiga finansiering”. I SOU 1978:13, Kapitalmarknaden i svensk ekonomi. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Normann, Göran och Jan Södersten (1978), ”Skattepolitisk resursstyrning och inkomstutjämning: En analys av företagsbeskattning och indirekt beskattning”. SOU 1977:87, Beskattning av företag. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Gustafsson, Siv (1979), ”En statistisk analys av hemmafrurollens omfattning under 17-årsperioden 1960–1976”. I SOU 1979:89, Kvinnors arbete. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Holmlund, Bertil (1979), ”Arbetslöshet och lönebildning i ett regionalt perspektiv”. I SOU 1978:60, Arbetsmarknadspolitik i förändring. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Swedenborg, Birgitta (1979), ”Industrins utlandsproduktion och export”. I Ds Ju 1979:2, Vägar till ökad välfärd. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Ysander, Bengt-Christer (1979), ”Fem avgiftsargument. Några principiella synpunkter på finansieringsalternativ för den offentliga sektorn”. I SOU 1979:23, Avgifter i staten. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Carlsson, Bo (1980), Internationell konkurrenskraft hos den svenska järn- och stålindustrin och massa- och pappersindustrin med hänsyn till energikostnaden. Stockholm: IUI. Murray, Richard (1980), ”Offentlig verksamhet och regional välfärd: Perspektiv


198  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

på det politiska beslutsfattandet och den offentliga sektorn”. Bilaga 6, Kommunal service: bestämningsfaktorer och slutprocesser. [Expertgruppen för forskning om regional utveckling.] Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Normann, Göran (1980), ”Teoretisk analys av reformerad bruttobeskattning”. I Ds B 1979:3, Bruttoskatter. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Swedenborg, Birgitta (1980), ”Valutaregleringen och direkta investeringar”. I SOU 1980:51, Valutareglering och ekonomisk politik. Stockholm: Liber Förlag/ Allmänna förlaget. Dargay, Joyce (1982), Hushållens energiefterfrågan: Några studier av efterfrågans bestämningsfaktorer och av energibeskattningens fördelningseffekter. Stockholm: Delegationen för energiforskning. Nordström, Tomas (1982), ”ISAC: Modellbeskrivning och kalkylexempel 1981– 1985”. Underlagsmaterial till SOU 1982:14, Tillväxt eller stagnation? Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Schager, Nils Henrik (1982), ”Sambandet mellan företagens rekrytering, lönsamhet och löneutveckling”. I SOU 1982:47, Löntagarna och kapitaltillväxten. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Normann, Göran (1983), ”Skatter och inflation. En studie av effekter på löner och kapitalkostnader”. I Ds Fi 1983:17, Skatter och inflation. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Ysander, Bengt-Christer (1983), ”Proportionell eller progressiv vinstbeskattning”. I Ds Fi 1983:14, Begreppet normal vinst. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Björklund, Anders (1984), ”Arbetslöshetens effekter för individen – en granskning av den svenska forskningen”. I SOU 1984:31, Arbetsmarknadspolitik under omprövning. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget. Murray, Richard (1987), Den offentliga sektorn: produktivitet och effektivitet. Bilaga 21 till LU 87, SOU 1987:3. Stockholm: Allmänna förlaget. Lundgren, Stefan (1988), Moms på energi: konsekvenser för svensk ekonomi och industri. Rapport till Statens energiverk 1988:R4. Stockholm: Allmänna förlaget. Schager, Nils Henrik (1988), ”Forskningens behov av lönestatistik”. I SOU 1988:35, Offentlig lönestatistik. Stockholm: Allmänna förlaget. Björklund, Anders (1989), ”Faktiska, möjliga och önskade arbetstider”. I SOU 1989:53, Arbetstid och välfärd. Stockholm: Allmänna förlaget. Lundberg, Lars (1989), Svenskt näringsliv och den europeiska integrationen: ekonomiska konsekvenser av EGs inre marknad för varor och tjänster. Bilaga till LU 90. SOU 1990:14. Stockholm: Allmänna förlaget. Fölster, Stefan (1990), Den offentliga sektorn. Bilaga 26 till LU 90, SOU 1990:14. [Finansdepartementet.] Stockholm: Allmänna förlaget.


Utredningar, rapporter och ”opublicerat”…  •  199

Lundborg, Per (1991), EG-integrationen och arbetsmarknadens anpassningsförmåga. Ds 1991:23. Rapport till Arbetsmarknadsdepartementet. Stockholm: Allmänna förlaget. Andersson, Thomas (1992), ”Sveriges utrikeshandel i en förändrad omvärld”. I SOU 1992:64, Regionala roller. Stockholm: Allmänna förlaget. Fölster, Stefan (1992), ”Näringspolitikens regionala struktur i framtiden”. I SOU 1992:64, Regionala roller. Stockholm: Allmänna förlaget. Lundborg, Per (1992), Svensk ekonomi och den fria arbetskraftsrörligheten. Bilaga 18 till LU 92, SOU 1992:19. Stockholm: Allmänna förlaget. Andersson, Thomas och Torbjörn Fredriksson (1993), ”Sveriges val, EG och direktinvesteringar”. I SOU 1994:6, Sverige och Europa: En samhällsekonomisk konsekvensanalys. [EG-konsekvensutredningen.] Stockholm: Fritzes. Andersson, Thomas (1993), ”Utlandsinvesteringar och policyimplikationer”. I SOU 1993:16, Nya villkor för ekonomi och politik. [Lindbeck-kommissionen] Stockholm: Allmänna förlaget. Andersson, Thomas, Carl Folke, Stefan Nyström och Gunnel Nycander (1993), ”Handel och miljö – mot en hållbar spelplan”. I SOU 1993:79, Handel och miljö. Stockholm: Allmänna förlaget. Eliasson, Gunnar (1993), ”Företagens, institutionernas och marknadernas roll i Sveriges ekonomiska kris”. Expertrapport till SOU 1993:16, Nya villkor för ekonomi och politik. [Lindbeckkommissionen.] Stockholm: Allmänna förlaget. Fölster, Stefan och Eva Lindström (1993), ”Sveriges offentliga sektor i europeisk konkurrens: Konsekvenser av EES-avtalet och medlemskap i EG/EU”. Bilaga 6 till SOU 1994:6, Sverige och Europa: En samhällsekonomisk konsekvensanalys. [EG-konsekvensutredningen.] Stockholm: Fritzes. Andersson, Thomas och Håkan Hellström (1994), Links Between Development Assistance and Donor Country Exports: The Case of Sweden. Ds 1994:58. Rapport till Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA), Utrikesdepartementet. Stockholm: Fritzes. Carlsson, Bo och Pontus Braunerhjelm (1994), Teknologiska system och ekonomisk tillväxt: En studie i de mikroekonomiska mekanismerna för tillväxt. Bilaga 10 till LU 95, 1995:4. [Finansdepartementet.] Stockholm: Fritzes. Eliasson, Gunnar (1994), Högre utbildade i företag. Rapport Nr 14. Ds 1994:119. Rapport ingående i serien Agenda 2000. [Utbildningsdepartementet.] Stockholm: Fritzes. Fredriksson, Torbjörn (1994), Utlandsinvesteringarnas betydelse för Sverige. Nr 5/94. Rapport från Näringsdepartementets Struktursekretariat. Stockholm: Näringsdepartementet. Fölster, Stefan och Åke E. Andersson (1994), Utbildningskonton. Rapport Nr 11.


200  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Ds 1994:30. Rapport ingående i serien Agenda 2000. [Utbildningsdepartementet.] Stockholm: Fritzes. Skedinger, Per (1994), ”En ekonometrisk studie av arbetstidsproduktiviteten”. I SOU 1994:58, Betänkande av Nationaldagsutredningen. Stockholm: Fritzes. Barkman, Catharina och Stefan Fölster (1995), Företagsstödet – Vad kostar det egentligen? Ds 1995:14. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. [Finansdepartementet.] Stockholm: Fritzes. Barkman, Catharina och Stefan Fölster (1996), Kan myndigheter utvärdera sig själva? Ds 1996:36. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. [Finansdepartementet.] Stockholm: Fritzes. Fölster, Stefan (1996), Hur effektivt är EU:s stöd till forskning och utveckling? En principdiskussion. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. [Finansdepartementet.] Stockholm: ESO. Fölster, Stefan (1998), Ds 1998:15, Kommuner kan! Kanske! – om kommunal välfärd i framtiden. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. [Finansdepartementet.] Stockholm: Fritzes. Lindh, Susanne och Eva M. Meyerson (1998), Ds 1998:64, Staten och bolagskapitalet – om aktiv styrning av statliga bolag. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. [Finansdepartementet.] Stockholm: Fritzes. Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1998), ”Finns det ett glastak för kvinnor? En studie av svenska arbetsplatser i privat näringsliv 1970–1990”. I SOU 1997:137, Glastak och glasväggar? [Arbetsmarknadsdepartementet.] Stockholm: Fritzes. Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1998), ”Lika lön för lika arbete. En studie av svenska förhållanden i internationell belysning”. I SOU 1997:137, Glastak och glasväggar? [Arbetsmarknadsdepartementet.] Stockholm: Fritzes. Nyberg, Sten och Per Skedinger (1998), Ds 1998:16, Arbetsförmedlingarnas mål och drivkrafter. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. [Finansdepartementet.] Stockholm: Fritzes. Braunerhjelm, Pontus (1999), ”I huvudet på ett företag – om huvudkontorets roll och lokalisering”. Rapport till ISAs Ekonomiska Råd. Stockholm: ISA. Mellander, Erik och Eleni Savvidou (2000), SOU 2000:107, Företagens syn på individuella kompetenskonton. [Rapport utarbetad på uppdrag av Utredningen om individuellt kompetenssparande.] Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. Håkanson, Christina, Satu Johanson och Erik Mellander (2002), ”Personalutbildning i ett tillväxtpolitiskt och stabiliseringspolitiskt perspektiv”. I SOU 2002:16, Stabiliseringspolitik i valutaunionen. Stockholm: Fritzes. Herzing, Mathias, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2006), Effektivitetseffekter av utländska direktinvesteringar – En översikt av nationalekonomisk forskning. R2006:004. Stockholm och Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska stu-


Utredningar, rapporter och ”opublicerat”…  •  201

dier (ITPS). Sjögren, Anna och Yves Zenou (2007), ”Vad förklarar invandrares integration på arbetsmarknaden? – En teoriöversikt”. Integrationsverkets stencilserie 2007:09. Norrköping: Integrationsverket. Ganslandt, Mattias (2008), Internationellt statligt ägande och konkurrens. Underlagsrapport nr 17 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2008), Globaliseringen och den svenska ägarmodellen. Underlagsrapport nr 19 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2008), ”Konkurrens och innovationer – drivkrafter och institutioner”. Kapitel 4 i Konkurrensen i Sverige 2007. ­[Konkurrensverkets 6:e årsrapport till regeringen om konkurrensen på den svenska marknaden]. Stockholm: Konkurrensverket. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2008), ”Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt – drivkrafter och institutioner”. Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport, 2007:2. Stockholm: Konkurrensverket. Nilsson Hakkala, Katariina, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm (2008), Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar. Underlagsrapport nr 16 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet. Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2008), Globalisering och inkomstfördelning. Underlagsrapport nr 20 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet. Skedinger, Per (2008), En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv. Underlagsrapport nr 24 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet. Braunerhjelm, Pontus, Camilo von Greiff och Helena Svaleryd (2009), Utvecklingskraft och omställningsförmåga – En globaliserad svensk ekonomi. Slutrapport från Globaliseringsrådets kansli. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Jordahl, Henrik (2009), Privatiseringar av statligt ägda företag – en litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna. Stockholm: Finansdepartementet och Näringsdepartementet. Jordahl, Henrik och Mikael Stenkula (2009), Skatter och snedvridning av konkurrensen. [Underlagsrapport till Konkurrensverkets Åtgärder för bättre konkurrens, 2009:4.] Stockholm: Konkurrensverket. Tangerås, Thomas P. (2009), ”Kollektiv anslutning av TV/bredband – ett konkurrensproblem?”. Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport, 2009:6. Stockholm: Konkurrensverket. Jordahl, Henrik (2010),”Ett lagförbud för myndigheter att bedriva konkurrensut-


202  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

satt näringsverksamhet: Kriterier för undantag från förbud”. Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport, 2010:1. Stockholm: Konkurrensverket. Sjögren, Anna och Helena Svaleryd (2010), ”Livets lotteri och vårt ansvar för de utsatta barnen”. Sid. 123–146 i ”Se de tidiga tecknen” – forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola. Delbetänkande av Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn. SOU 2010:64. Stockholm: Fritzes. Skedinger, Per (2010), ”Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?”. Rapport till Finanspolitiska rådet, 2010/7. Stockholm: Finanspolitiska rådet. Stenkula, Mikael och Yves Zenou (2010), ”Städer och tillväxt: Vad säger forskningen?”. Dnr 2010/065. Stockholm och Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). Edquist, Harald (2011), ”Vilken betydelse har immateriella investeringar för den svenska ekonomin?”. Rapport till Tillväxtanalys, Dnr 2010/013. Stockholm och Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas P. Tangerås (2011), ”Investeringar på elmarknaden – fyra förslag för förbättrad funktion”. Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:5. Stockholm: Finansdepartementet. Vlachos, Jonas (2011), ”Betygets värde. En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor”. Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2010:6. Stockholm: Konkurrensverket.

6.2 Övrigt på svenska Heinertz, Erik (1941), ”P.M. med synpunkter på möjligheterna till en kontinuerlig statsupplåning såsom led i ett finanspolitiskt och ekonomiskt program”. Stockholm: [förlag okänt]. Sundén, Ragnar (1941), ”Några aktuella frågor rörande det tyska näringslivet”. P.M. Stockholm: [förlag okänt]. Industriens Utredningsinstitut (1943), ”Nyare statliga åtgärder till stöd för bostadsproduktionen”. I Bostadsutredningen 1942. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1943), Industriföretagens nettovinster och utdelningar åren 1937–1942. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1943), Undersökning rörande den lägre laboratoriepersonalens utbildningsförhållanden. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1945), Konjunkturläget i USA. Stockholm: IUI. Svennilson, Ingvar (1945), ”Engelska efterkrigsproblem”. Sid. 426–430 i Köpmansklubbens matrikel och Meddelande från Stockholms Handelskammare 1945. Stockholm. Industriens Utredningsinstitut (1947), Socialiserings- och reorganisationsplaner för


Utredningar, rapporter och ”opublicerat”…  •  203

industrien i Västeuropa. [På tyska.] Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1947), Tullunionen mellan Belgien, Holland och Luxemburg (Benelux-unionen). Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1947), Vinster, utdelningar, produktion och investeringar inom industrien 1937–1947. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1949), De ekonomiska konsekvenserna av en förkortning av arbetstiden för 3-skiftsarbetare (inom företag anslutna till Svenska Arbetsgivareföreningen). Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1949), Vinster, utdelningar, skatter, löner m.m. inom industrien 1937–1948. Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1950), Vinster, utdelningar, skatter, löner m.m. inom industrien 1946–1950. Stockholm: IUI. Wallander, Jan m.fl. (1950), Några positiva och negativa sidor tillägnade Erik Dahmén. [Festskrift i begränsad specialupplaga.] Stockholm: IUI. Industriens Utredningsinstitut (1953), Småindustriutredningen 1953 (innehåller skrifterna Storleksfördelning, företagsformer och lokalisering inom olika branscher av industri och hantverk i Sverige och Resultaten av småföretagsutredningens intervjuundersökning). Stockholm: IUI. Gillberg, Jan (1959), ”TV i Sverige 1956–1958”. Stockholm: Rapport från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1960), ”Hushållens utgifter för resor år 1958”. Stockholm: Rapport från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1960), ”Hushållens utgifter för porslins- och glasvaror år 1958”. Stockholm: Rapport från IUI. Brems, Hans, Leif Holbaek-Hanssen, John Ekström, Kjell Brändström och Lennart Myrén m.fl. (1961), ”Kontaktkonferens kring marknadsundersökning och marknadsforskning, Saltsjöbaden den 13–14 februari 1961”. Stockholm: Rapport från IUI. Eneroth, Bertil (1961), ”Telefonefterfrågan – förberedande studier”. Stockholm: Rapport från IUI. Gillberg, Jan (1961), ”TV i Sverige – första kvartalsrapporten 1961”. Stockholm: Rapport från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1961), ”TV i Sverige – andra kvartalsrapporten 1961”. Stockholm: Rapport från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1961), ”TV i Sverige – tredje kvartalsrapporten 1961”. Stockholm: Rapport från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1961), ”Beklädnadsköpen för hushåll och individer, ett tvärsnitt år 1958”. Stockholm: Rapport från IUI. Klevmarken, Anders (1968), ”Efterfrågan på varaktiga konsumtionsvaror (Demand for Consumer Durables)”. Uppsats presenterad vid ett nordiskt seminarium om forskning om konsumtionsbeteende, organiserad av Nordiska


204  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

kommittén för konsumentfrågor. Klevmarken, Anders (1970), ”Konsumtionsfunktioner uppskattade från tvärsnitt och från tidsserier. Konsumtions-inkomst-åldersprofiler”. Forskningsrapport vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet. Lundberg, Lars (1971), ”Investeringar och sparande i Sverige 1861–1965”. Stockholm: Sveriges Industriförbund informerar. Dalenius, Tore och Anders Klevmarken (1973), ”Modellbaserade survey-förfaranden”. Forskningsrapport vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet. Höök, Erik, Lars Nabseth, Jan Wallander och Lars Wohlin (1974), ”Till Ruth”. [Med anledning av kamreren Ruth Ellerstads pensionering efter 30 års tjänst]. Stockholm: IUI. Rundfelt, Rolf (1975), ”Effektiv avkastning på aktier”. Stockholm: Rapport från IUI. Jakobsson, Ulf (1976), Norska och svenska modeller över personlig inkomstbeskattning. Stockholm: Rapport från IUI. Pousette, Tomas (1976), Efterfrågan på telefontjänster och telefoner: En ekonometrisk studie. [Serie: IUI:s forskningsrapporter.] Stockholm: IUI. Swedenborg, Birgitta (1976), Den svenska industrins investeringar i utlandet 1970– 1974: en preliminär rapport. Stockholm: IUI. Bröms, Jan (1977), Vägskatter och trafikpolitik. Stockholm: Svenska vägföreningen. Eliasson, Gunnar (1980), Elektronik, teknik och makroekonomi: en informationsskrift från IBM Svenska AB. Stockholm: Informationsavdelningen, IBM. Eng, Tord (1982), ”Framtida energikriser”. Stockholm: Rapport från IUI. Bergholm, Fredrik (1983), Svenska företags investeringar i maskiner och byggnader i utlandet 1974–1978. Stockholm: IUI. Ysander, Bengt-Christer och Richard Murray (1983), Kontrollen av kommunerna: en översikt av svenska erfarenheter under efterkrigstiden av statlig kommunstyrning. Stockholm: IUI. Berg, Lennart (1986), ”Sparande, konsumtion, arbetskraftsutbud och beskattning. En empirisk analys av hushållens beteende”. Stockholm: Rapport från IUI. Taymaz, Erol (1992), “How to Play Business Games with MOSES”. Stockholm: Mimeo från IUI. Braunerhjelm, Pontus och Gunnar Fors (1996), Privatsektorutveckling i Sidas programländer och implikationer för bistånd. Stockholm: SIDA, avdelningen för infrastruktur och ekonomiskt samarbete. Ganslandt, Mattias (1996), Finansiell information på Internet -96. Stockholm: IFIX Media. Henrekson, Magnus (1997), ”Gynna all näringsverksamhet”. Sid. 17–19 i McDo-


Utredningar, rapporter och ”opublicerat”…  •  205

nalds eller Losec – vad krävs för tillväxt och sysselsättning? Rapport nr 1/97. Stockholm: Närings- och handelsdepartementet. Ganslandt, Mattias (2006), Elektroniska kommunikationer – konkurrens på kort och lång sikt. Stockholm: TeliaSonera. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2006), ”Entreprenörskap och företagande”. Expertrapport till Kris- och Framtidskommissionen. Stockholm: Svenskt Näringsliv. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2006), ”Företagsstruktur och nyföretagande i Sverige”. Expertrapport till Kris- och Framtidskommissionen. Stockholm: Svenskt Näringsliv. Kaunitz, Niklas (2008), Samplingsteori – några grundläggande resultat. Stockholm: Matematiska institutionen, Stockholms universitet. Svensson, Roger (2008), Tillväxt genom forskning – vad säger forskningslitteraturen?. Stockholm: Svenskt Näringsliv. Jordahl, Henrik (2009), ”Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?”. FORES Policy Paper 2009:1. Stockholm: Forum för reformer och entreprenörskap. Bergh, Andreas och Henrik Jordahl (2010), ”Den rödgröna politiken granskad. Jobben, tillväxten och fördelningen”. FORES Policy Paper 2010:3. Stockholm: Forum för reformer och entreprenörskap (FORES). Edquist, Harald (2010), ”Hur viktiga är immateriella investeringar i tjänstesektorn och tillverkningsindustrin för näringslivets tillväxt?”. Stockholm: Almega. Elinder, Mikael (2010), ”Barnomsorgsmarknaden i EU. Vilken potential finns för svenska företag att tillhandahålla barnomsorg i Europa?”. Stockholm: Almega. Skedinger, Per och Magnus Carlsson (2011), ”Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?”. FORES Studie 2011:4. Stockholm: Forum för reformer och entreprenörskap (FORES). Svensson, Roger (2011), ”När är statligt stöd till innovativa företag och entreprenörer effektivt?”. Stockholm: Svenskt Näringsliv.

6.3 Övrigt på engelska Cedheim, Bengt och Anders Klevmarken (1969), “COMRAN. A Fortran Program for Constrained Multiple Regression Analysis”. Forskningsrapport vid statistiska institutionen, Stockholms universitet. Eliasson, Gunnar (1976), Corporate Planning – Theory, Practice, Comparison. A Study of Remote Guidance and Control Systems Among U.S. and European Firms. Stockholm: Federation of Swedish Industries.


206  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Faxén, Karl-Olof och Göran Normann (1977), “The Effects of Payroll Taxes”. I Fiscal Policy and Labour Supply Conference Series No. 4. London: Institute for Fiscal Studies. Gustafsson, Siv (1978), “Cost Benefit Analysis of Early Childhood Care and Education: A Working Paper Prepared for the OECD”. [Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Arbetslivscentrum.] Stockholm: Arbetslivscentrum. Eliasson, Gunnar och Ove Granstrand (1981), “The Financing of New Technological Investments”. Occasional Report Series No. 3. Lund: Research Policy Institution. Eliasson, Gunnar och Ove Granstrand (1982), Venture Capital and Management. CIM-rapport nr 83:01. Chalmers Tekniska Högskola: Department of Industrial Management. Eliasson, Gunnar (1982), “The Sophisticated Saver – The Family as a Savings, Investment and Borrowing Institution”. Stockholm: Mimeo från IUI. Carlsson, Bo m.fl. (1984), “Industrial Restructuring – Issues and Experiences in Selected Developed Economies”. World Bank Technical Paper No. 21. Washington, DC: World Bank. Agell, Jonas (1985), “Tax Reforms and Asset Markets”. Stockholm: Rapport från IUI. Eliasson, Gunnar och Kenneth A. Hanson (1985), “Pricing and Markets in the Swedish Micro Simulation Model”. Uppsats presenterad på AEA-Mötet 1985 i New York. Stockholm: IUI. Blomström, Magnus och Robert E. Lipsey (1986), “Firm Size and Foreign Direct Investment”. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Blomström, Magnus och Robert E. Lipsey (1986), “The Export Performance of Swedish and U.S. Multinationals”. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Granstrand, Ove (1986), “The Modelling of Buyer/Seller Diffusion Processes – A Novel Approach to Modelling Diffusion and Simple Evolution of Market Structure”. Uppsats presenterad på konferensen Innovation Diffusion i Venedig, mars 1986. Jagrén, Lars (1986), “The Combination, Reorganization and Productivity Analysis. A Case Analysis of Electrolux”. Stockholm: Mimeo från IUI. Blomström, Magnus och Robert E. Lipsey (1987), U.S. Firms in Latin American Service Industries. Cambridge, MA och Stockholm: NBER och Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1987), Effects of Extended Unemployment Compensation in Sweden. Stockholm: Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning.


Utredningar, rapporter och ”opublicerat”…  •  207

Eliasson, Gunnar (1987), “The Knowledge Base of an Industrial Economy”. Stockholm: Rapport från IUI. Granstrand, Ove (1987), Technological Substitution and Industrial Change. CIMrapport nr 87:01. Chalmers Tekniska Högskola: Department of Industrial Management. Blomström, Magnus, Robert E. Lipsey och Knesia Kulchycky (1988), “U.S. and Swedish Direct Investment and Exports”. Sid 257–302 i Trade Policy and Empirical Analysis. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Albrecht, James W. m.fl. (1989), “MOSES Code”. Stockholm: Rapport från IUI. Bergholm, Fredrik (1989), “MOSES Handbook”. Stockholm: Rapport från IUI. Granstrand, Ove (1990), The Use of Patents for the Protection of Technological Innovation: A Case Study of Selected Swedish Firms. New York: UNCTAD. Pelikan, Pavel (1990), Evolution of Structures, Schumpeter Efficiency, and a Limit to Socialist Economic Reforms. Stockholm: Östekonomiska Institutet, Handelshögskolan i Stockholm. Andersson, Thomas och Kurt Brännäs (1991), Modelling and Estimation of Nationalizations and Investment Flows in Less Developed Countries. Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm. Taymaz, Erol (1991), “Calibration of Micro-to-Macro Simulation Models”. Stockholm: Mimeo från IUI.  Taymaz, Erol (1991), “R&D and Information Networks: Experiments with MOSES”. Stockholm: Mimeo från IUI.  Trofimov, Giorgi (1991), “Information Sharing about Uncertain Technology Performance under Oligopolistic Competition”. Stockholm: Mimeo från IUI.  Eliasson, Gunnar (1993), “The Micro Frustrations of Privatizing Eastern Europe”. I Privatization in Economies in Transition. Geneva: ICMB [International Centre for Monetary and Banking Studies]. Braunerhjelm, Pontus och Gunnar Fors (1994), The Zimbabwean Manufacturing Sector: Current Status and Future Development Potentials. Stockholm: Swedecorp. Andersson, Thomas (1995), “Foreign Direct Investment and Employment in Sweden”. I Foreign Direct Investment, Trade and Employment. Paris: OECD. Lundborg, Per (1995), Taxes and Job Mobility in the Swedish Labor Market. Stockholm: Konjunkturinstitutet. Modén, Karl-Markus (1995), “The Impact of Tax Reform on Foreign Direct Investment”. Tax Reform Evaluation Report No. 17. Stockholm: National Institute of Economic Research/Economic Council. Pelikan, Pavel (1995), State-Owned Enterprises after Socialism: The Case for Rapid Privatization through Vouchers and Secondary Trading. Stockholm: Östekonomiska institutet, Handelshögskolan i Stockholm.


208  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Lundvik, Petter (1996), Generational Accounting in a Small Open Economy. Stockholm: Konjunkturinstitutet. Ekholm, Karolina och Rikard Forslid (1997), “Agglomeration in a Core-Periphery Model with Vertically and Horizontally Integrated Firms”. London: CEPR. Fors, Gunnar (1997), Foreign Direct Investment and Other Private Capital Flows to Sub-Saharan Africa. Stockholm: SIDA. Fölster, Stefan (1997), “Social Insurance Based on Personal Savings Accounts: A Possible Reform Strategy for Overburdened Welfare States?”. European Economy – Reports and Studies. European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Brussels: Office for Official Publications of the European Communities. Lindbeck, Assar (1997), “Welfare State Dynamics”. European Economy – Reports and Studies. European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Brussels: Office for Official Publications of the European Communities. Modén, Karl-Markus (1998), Foreign Acquisitions of Swedish Companies: Effects on R&D and Productivity. Stockholm: Invest in Sweden Agency. Braconier, Henrik (2000), Public Pension Systems and the Cyclical Sensitivity of Public Finances in the Nordic Countries. Köpenhamn: Nordic Council of Ministers. Weibull, Jörgen (2000), Testing Game Theory. Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm. Braconier, Henrik och Karolina Ekholm (2001), Locating Foreign Affiliates in Germany: The Case of Swedish MNEs. Hamburg: Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv. Lindbeck, Assar (2006), “Market Reforms, Welfare Arrangements and Stabilization Policy – A Triple Interaction in Employment Policy”. Uppsats presenterad på OECD Minister Conference, June 15–16, Toronto. Francois, Joseph, Henrik Horn och Niklas Kaunitz (2008), “Trading Profiles and Developing Country Participation in the WTO Dispute Settlement System”. International Centre for Trade and Sustainable Development, Issue Paper No. 6. Genéve. Svensson, Roger (2008), “Growth Through Research and Development – What Does the Research Literature Say?”. Vinnova Report VR 2008:19. Stockholm: Verket för innovationssystem (Vinnova).


Kapitel 7

Skrifter med IUI som utgivare

7.1 Stenciler från IUI Industriens Utredningsinstitut (1944), ”Den ekonomiska efterkrigsplaneringen i Kanada”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1945), “Sweden’s Trade Policy after the War”. Stockholm: Stencil från IUI. Hellberg, Rune (1946), ”Den engelska bomullsindustrin under mellankrigsperioden”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1947), ”Sovjetunionens industri – några grunddrag i dess utveckling och organisation”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1947), ”Statistisk kvalitetskontroll – kortfattad introduktion och bibliografi”. Stockholm: Stencil från IUI. Carlsson, Torsten (1951), ”Utvecklingstendenser för cementförbrukningen och kapacitetsbehovet inom den svenska cementindustrien”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1951), ”Det svenska jordbrukets arbetskraft 1949”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1951), ”Undersökning av likviditetsläget inom industrin 1950–1951”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1953), ”Den svenska bryggeriindustrien”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1953), ”Storleksfördelning, företagsformer och lokalisering inom olika branscher av industri och hantverk i Sverige”. Stockholm: Stencil från IUI. Carlsson, Torsten (1954), ”PM rörande möjligheterna att sänka bostadskostnaderna”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1957), ”Internationell ekonomisk statistik”. Stockholm: Stencil från IUI. Bentzel, Ragnar (1959), ”Framtidsperspektiv för den svenska skogsindustrin”.


210  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Stockholm: Stencil från IUI. Gillberg, Jan (1959), ”Den ekonomiska grundvalen för kommersiell television i Sverige”. Stockholm: Stencil från IUI. Gillberg, Jan (1959), ”TV i Sverige – rapport 1959:1”. Stockholm: Stencil från IUI. Gulbrandsen, Odd (1959), “The Structural Transformation in Swedish Agriculture and Migration 1750–1970”. Stockholm: Stencil från IUI. Gulbrandsen, Odd (1959), ”Preliminär prognos för befolkningsutvecklingen fram till 1975 inom regioner och bebyggelsetyper”. Stockholm: Stencil från IUI. Nilsson, Bertil (1959), ”Skogsbrukets transportproblem. Del 1: Förutsättningar och framtidsperspektiv. En prognosutredning”. Stockholm: Stencil från IUI. Nilsson, Bertil (1959), ”Skogsbrukets transportproblem. Del 2: Kostnadsprognoser för några utvalda transportalternativ”. Stockholm: Stencil från IUI. Svennilson, Ingvar (1959), ”Perspektiv på Västeuropas utveckling 1955–1975”. Stockholm: Stencil från IUI. Svennilson, Ingvar (1959), “Prospects of Development in Western Europe 1955– 75”. Stockholm: Stencil från IUI. Dahmén, Erik (1960), “The Financing of Industry in Sweden during the 1950’s”. Stockholm: Stencil från IUI. Ekström, John (1960), ”Sverige inför europeisk integration”. Stockholm: Stencil från IUI. Gillberg, Jan (1960), ”TV i Sverige – första halvårsrapporten 1960”. Stockholm: Stencil från IUI. Gillberg, Jan (1960), ”TV i Sverige – andra halvårsrapporten 1960”. Stockholm: Stencil från IUI. Gulbrandsen, Odd (1960), ”Sveriges befolkning 1975 – en prognos för regioner och bebyggelsetyper. Del 1”. Stockholm: Stencil från IUI. Gulbrandsen, Odd (1960), ”Sveriges befolkning 1975. En prognos för regioner och bebyggelsetyper. Del 2. Bilagor”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1960), ”Hushållens utgifter för resor m.m. år 1958”. Stockholm: Stencil från IUI. Mutén, Leif (1960), ”Bolagsbeskattningen och företagens kapitalanskaffningskostnader”. Stockholm: Stencil från IUI. Wallander, Jan (1960), ”Metodiska problem i samband med skrotningsberäkningar”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1961), ”TV i Sverige – första kvartalsrapporten 1961”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1961), ”TV i Sverige – andra kvartalsrapporten 1961”. Stockholm: Stencil från IUI Industriens Utredningsinstitut (1961), ”TV i Sverige – tredje kvartalsrapporten 1961”. Stockholm: Stencil från IUI.


Skrifter med IUI som utgivare  •  211

Gillberg, Jan (1962), ”Befolkning och arbetskraft i Norrland”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1962), ”Konsumtionen av överkläder 1949–60”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1962), ”Journalpapperskonsumtionen i Västeuropa”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1962), ”TV i Sverige – fjärde kvartalsrapporten 1961”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1962), ”TV i Sverige – första kvartalsrapporten 1962”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1962), ”TV i Sverige – andra kvartalsrapporten 1962”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1962), ”TV i Sverige – tredje kvartalsrapporten 1962”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1962), ”TV i Sverige 1956–61”. Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1963), ”TV i Sverige – fjärde kvartalsrapporten 1962”. Stockholm: Stencil från IUI. Bentzel, Ragnar (1964), ”Några konsumtionsteoretiska grunddrag samt prognosmetoder och statistiskt material”. Stockholm: Stencil från IUI. Höglund, Bengt och Lars Werin under medverkan av Carlaxel Carlström (1964), ”Input-output-tabeller för Sverige år 1957”. [Bilaga till Bengt Höglund och Lars Werin, The Production System of the Swedish Economy.] Stockholm: Stencil från IUI. Industriens Utredningsinstitut (1965), ”Sjukfrånvaro bland tjänstemän. Arbetsrapport”. [Kompendium.] Stockholm: Stencil från IUI. Eliasson, Gunnar (1969), ”Kodningsinstruktion till BMDO 2R – programmet för stegvis multipelregression för tillämpning på IBM 7090”. Stockholm: Stencil från IUI. Dahlman, Carl Johan och Anders Klevmarken (1969), ”Vad bestämmer konsumtionen av pälsvaror? Perspektiv på pälsbranschen inför 70-talet”. Stockholm: Stencil från IUI. Carlsson, Bo och Gösta Olavi (1977), “Experiments with Varying Assumptions on Technical Change and the Longevity of Capital in the Swedish Micro to Macro Simulation Model”. Stockholm: Stencil från IUI. Carlsson, Bo och Erland Waldenström (1980), “Technology, Industrial Structure and Economic Growth in Sweden – A 100-Years Perspective”. [Paper presented at the OECD Symposium on Industrial Policies for the 80’s in Madrid, Spain, May 5–9, 1980.] Stockholm: Stencil från IUI. Normann, Göran (1983), ”Skatter, löner, räntor”. Stockholm: Stencil från IUI.


212  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Lindström, Bertil (1989), “Regulation and Economic Growth”. [Presenterad vid IUI’s 50th Anniversary Symposium, November 15–17, 1989.] Stockholm: Stencil från IUI. Schager, Nils Henrik (1989), “Profits, Productivity and Wages – The Micro Foundations of Wage Determination”. [Presenterad vid IUI’s 50th Anniversary Symposium, November 15–17, 1989.] Stockholm: Stencil från IUI.

7.2 Småtryck från IUI Dessa tidiga ”småböcker” gavs ut på IUI:s eget förlag.

Småtryck på svenska Rybeck, Ebbe (1941), Några synpunkter angående krigskonjunkturbeskattning av rörelseinkomst. Stockholm: IUI. Höök, Erik (1956), Skrothandelns ställning och betydelse i samhällsekonomin. Stockholm: IUI. Bentzel, Ragnar (1957), Verkstadsindustrins orderstatistik – några metodproblem. Stockholm: IUI. Bentzel, Ragnar (1957), Om aggregation av produktionsfunktioner. Stockholm: IUI. [Även publicerad i 25 Economic Essays in Honour of Erik Lindahl, 21 November 1956. Stockholm: Ekonomisk Tidskrift.] Dahlerus, Carl Gustaf och Jan Wallander (1957), Efterfrågan på televisionsapparater i Sverige – en reviderad prognos. Stockholm: IUI. Gillberg, Jan och Erik Höök (1958), Oljan i svensk ekonomi: en redogörelse utarbetad inom Industriens Utredningsinstitut på uppdrag av Svenska Petroleuminstitutet. Stockholm: IUI. Gulbrandsen, Odd och Göran Albinsson (1958), Jordbruket under omvandling. Stockholm: IUI. Höglund, Bengt (1958), Input-output och den strukturella interdependensen. Stockholm: IUI. Albinsson, Göran m.fl. (1959), IUI:s konsumtionsprognos för år 1965. En granskning och revidering. Stockholm: IUI. Dahmén, Erik (1959), Kapitalbildningsproblemet. Några samhällsekonomiska synpunkter. Stockholm: IUI. Lidén, Lars och Jan Wallander (1959), Skiftarbete i verkstadsindustrin. En undersökning rörande de ekonomiska förutsättningarna. Stockholm: IUI. Svennilson, Ingvar (1959), Perspektiv på Västeuropas utveckling 1955–75. Stockholm: IUI. Lidén, Lars och Bengt A. Holmberg (1960), Prisdifferentiering inom handeln. En studie av köparprestationer ur leverantörens synpunkt. Stockholm: IUI och


Skrifter med IUI som utgivare  •  213

Almqvist & Wiksell. Wallander, Jan och Bertil Olsson (1960), IUI:s bilprognos – genomgång och revidering hösten 1960. Stockholm: IUI. Eneroth, Bertil (1961), Investeringskalkyler enligt MAPI-metoden anpassade till svenska skatteförhållanden. Stockholm: IUI. Ekström, John och Åke Sundström (1962), Dryckeskonsumtionen i Sverige. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Industriens Utredningsinstitut (1962), Sysselsättning, penningvärde och framåtskridande. En sammanfattning av stabiliseringspolitiken. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Wallander, Jan (1962), Verkstadsindustrins maskinkapital. En studie av dess sammansättning och av ’maskiners åldrande och död’. Stockholm: IUI. Bentzel, Ragnar, Assar Lindbeck och Ingemar Ståhl (1963). Bostadsbristen. En studie av prisbildningen på bostadsmarknaden. Stockholm: IUI. Höök, Erik (1963), Offentliga utgifter 1913–58. En sammanfattning av Den offentliga sektorns expansion. Stockholm: IUI. Fridén, Lennart (1964), Inkomstfördelningen under efterkrigstiden. En studie av löneandelens utveckling. Stockholm: IUI. Nordström, Göran (1965), Världens handelstonnagebehov och svensk varvsindustri 1964–80. Stockholm: IUI. Fitger, Peter (1966), Petrokemiska utvecklingslinjer. Stockholm: IUI. Kritz, Lars (1966), Godstransportutvecklingen i Storbritannien. Stockholm: IUI. Ekström, John och Svante Lundberg (1967), Beklädnadskonsumtionen. Ny analys och prognos för 1975. Stockholm: IUI. Nabseth, Lars (1967), Den ekonomiska politikens möjligheter att inverka på kapitalresursernas fördelning mellan näringsgrenar och regioner. Stockholm: IUI. Olsson, Bertil (1967), Studier i frånvaro från arbetet. Stockholm: IUI. Skår, John (1967), Problemer i markedsøkonomisk forskning. Stockholm: IUI. Nabseth, Lars (1973), Innovationsspridning inom svensk industri. Studier av några konkreta fall. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Jakobsson, Ulf (1974), Skatter, disponibla inkomster och sparande. Stockholm: IUI. Klevmarken, Anders (1976), System av efterfrågefunktioner: några utvecklingstendenser. Stockholm: IUI. Ysander, Bengt-Christer (1979), Inkomstbildning i en blandekonomi. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1980), Elektronik, teknisk förändring och ekonomisk utveckling. Stockholm: IUI. Ysander, Bengt-Christer (1981), Strukturproblem och rationaliseringsuppgifter på 80-talet. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1982), Sparande, industriell kompetens och ekonomisk tillväxt.


214  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Stockholm: IUI. Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1982), Industrins sårbarhet och flexibilitet. Stockholm: IUI. Björklund, Anders (1983), Nya metoder inom utvärderingsforskningen. Stockholm: IUI. Björklund, Anders (1984), Rehn/Meidners program och den faktiska politiken. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1984), Ekonomistyrning från VDs utsiktspunkt: Sanningen ändrar sig hela tiden. Stockholm: IUI. Dahmén, Erik och Bo Carlsson (1985), Den industriella utvecklingen under 1900-talet. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1985), Information som produktionsfaktor. Stockholm: IUI. Gavell, Jonas och Tomas Pousette (1985), Transportmedelsindustri. Stockholm: IUI. Jagrén, Lars (1985), Mekanisk industri. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1986), Marknadsföring – en fråga om organisation. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1987), Innovationer och ekonomisk koordinering – Tre uppsatser om informationsanvändning i den experimentellt organiserade ekonomin. Stockholm: IUI. Klevmarken, Anders (1987), Den svenska förmögenhetsfördelningen 1983/84. Stockholm: IUI. Björklund, Anders (1988), Att möta en osäker framtid. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1988), The Knowledge Base of an Industrial Economy. Stockholm: IUI. Hartler, Christina och Jan Södersten (1989), Hushållens fastighetskapital och reala sparande. Stockholm: IUI. Fölster, Stefan (1993), Ett livstidskonto i socialförsäkringen: att sänka skatten med 40 miljarder utan att någon förlorar ett öre. Stockholm: IUI.

Småtryck på engelska Ekström, John (1958), The Consumption of Textiles with Special Reference to Sweden – A Summary of an Investigation by The Industrial Institute for Economic and Social Research. Stockholm: IUI. Wallander, Jan (1958), The Industrial Institute for Economic and Social Research: Aims and Activities. Stockholm: IUI. Samuelsson, Hans-Fredrik (1973), Foreign Direct Investment in Sweden 1965–70. Stockholm: IUI. Kritz, Lars (1974), Optimum Structure and Size of Road Haulage Firms. Stockholm: IUI.


Skrifter med IUI som utgivare  •  215

Normann, Göran (1981), The Value-Added Tax in Sweden. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar och Anders Klevmarken (1981), Household Market and Nonmarket Activities: Research Program and Proposal. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1983), The Macroeconomic Effects of Microelectronics. Stockholm: IUI. Klevmarken, Anders (1984), Household Market and Nonmarket Activities. The First Year of a Swedish Panel Study. Stockholm: IUI.


Kapitel 8

IFN/IUI:s egna skriftserier

8.1 IFN/IUI Working Papers 1976–1979 Jakobsson, Ulf (1976), “Corporate and Personal Taxation and the Growing Firm”. IUI Working Paper nr 1. Dahlberg, Lars och Ulf Jakobsson (1976), “On the Effect of Different Patterns of Public Consumption Expenditures”. IUI Working Paper nr 2. Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1976), “Welfare Effects of Changes in Income Tax Progression in Sweden”. IUI Working Paper nr 3. Carlsson, Bo (1976), “Economies of Scale and Technological Change: An ­International Comparison of Blast Furnace Technology”. IUI Working Paper­ nr 4. Normann, Göran i samarbete med Bo Carlsson och Ulf Jakobsson (1976), ”Beskattning och produktionsfaktorer”. IUI Working Paper nr 5. Josefsson, Märtha (1976), ”Den internationella arbetsfördelningen, en jämförelse mellan förändringar inom stålindustri och textilindustri”. IUI Working Paper nr 6. Eliasson, Gunnar i samarbete med Gösta Olavi och Mats Heiman (1976), “A Micro-Macro Interactive Simulation Model of the Swedish ��������������������� Economy: Preliminary Model Specification”. IUI Working Paper nr 7. Eriksson, Göran, Ulf Jakobsson och Leif Jansson (1976), “Estimation and Analysis with a WDI Production Function”. IUI Working Paper nr 8. Södersten, Jan och Villy Bergström (1976), “Double Taxation and Corporate Capital Cost”. IUI Working Paper nr 9. Södersten, Jan (1976), “Approaches to the Theory of Capital Cost: An Extension”. IUI Working Paper nr 10. Klevmarken, Anders (1979), “A Comparative Study of Complete Systems of Demand Functions”. IUI Working Paper nr 11.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  217

Högberg, Per och Anders Klevmarken (1977), “The Linear Expenditure System and Demand for Housing under Rent Control”. IUI Working Paper nr 12. Bentzel, Ragnar (1978), “A Vintage Model of Swedish Economic Growth from 1870 to 1975”. IUI Working Paper nr 13. Gustafsson, Siv (1978), “Rates of Depreciation of Human Capital Due to Nonuse”. IUI Working Paper nr 14. Gustafsson, Siv (1979), “Pay Differentials between Government and Private Sector Employees in Sweden”. IUI Working Paper nr 15. Førsund, Finn R. och Lennart Hjalmarsson (1979), “Frontier Production Functions and Technical Progress: A Study of General Milk Processing in Swedish Dairy Plants”. IUI Working Paper nr 16. Førsund, Finn R. och Lennart Hjalmarsson (1979), “Generalized Farrell Measures of Efficiency: An Application to Milk Processing in Swedish Dairy Plants”. IUI Working Paper nr 17. Örtengren, Johan (1979), ”Teknik och industristruktur”. IUI Working Paper nr 18. Bergström, Villy och Jan Södersten (1979), “Inflation, Taxation and Capital Cost”. IUI Working Paper nr 19. Albrecht, James W. och Albert G. Hart (1979), “A Putty-Clay Model of Demand Uncertainty and Investment”. IUI Working Paper nr 20. Stafford, Frank P. och Greg J. Duncan (1979), “The Use of Time and Technology by Households in the United States”. IUI Working Paper nr 21. Eliasson, Gunnar (1979), “Experiments with Fiscal Parameters on a Micro-toMacro Model of the Swedish Economy”. IUI Working Paper nr 22.

1980–1981 Nilsson, Sam (1980), ”Förändrad tillverkningsorganisation och dess återverkningar på kapitalbildningen: En studie vid ASEA”. IUI Working Paper nr 23. Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1980), “The Duration of Unemployment and Unexpected Inflation –����������������������������������������� An Empirical Analysis”. IUI ��������������� Working Paper nr 24. Axell, Bo (1980), “On Unexplained Price Differences”. IUI Working Paper nr 25. Carlsson, Bo (1980),������������������������������������������������������� “The West European Steel Industry – Structure and Competitiveness in Historical Perspective”. IUI Working Paper nr 26. Josefsson, Märtha och Johan Örtengren (1980), “Crises, Inflation and Relative Prices in Sweden 1913–1977”. IUI Working Paper nr 27. Burdett, Kenneth (1980), “How Changes in Labor Demand Affects Unemployed Workers”. IUI Working Paper nr 28. Albrecht, James W. (1980), “A Procedure for Testing the Signalling Hypothesis”. IUI Working Paper nr 29.


218  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Gramlich, Edward M. och Bengt-Christer Ysander (1980), “Relief Work and Grant Displacement in Sweden”. IUI Working Paper nr 30. Ysander, Bengt-Christer (1980), “Taxes and Market Instability”. IUI Working Paper nr 31. Swedenborg, Birgitta (1980), ”Valutaregleringen och direkta investeringar”. IUI Working Paper nr 32. Dargay, Joyce M. (1980), “The Demand for Energy in Swedish Manufacturing”. IUI Working Paper nr 33. Axell, Bo (1980), “Imperfect Information Equilibrium, Existence, Configuration and Stability”. IUI Working Paper nr 34. Axell, Bo (1980), ”70-talet och sedan?”. IUI Working Paper nr 35. Ysander, Bengt-Christer (1981), ”Energi, stabilitet och tillväxt i svensk ekonomi”. IUI Working Paper nr 36. Eliasson, Gunnar o����������������������������������������������������������� ch Bengt-Christer Ysander (1981), “Picking Winners or Bailing Out Losers? A Study of the Swedish State Holding Company and its Role in the New Swedish Industrial Policy”. IUI Working Paper nr 37. Ysander, Bengt-Christer (1981), “Utility in Local Government Budgeting”. IUI Working Paper nr 38. Carlsson, Bo i samarbete med Fredrik Bergholm och Thomas Lindberg (1981), ”Industristödspolitiken och dess inverkan på samhällsekonomin”. IUI Working Paper nr 39. Axell, Bo (1981), “Wage Earners Funds and Rational Expectations”. IUI Working Paper nr 40. Jansson, Leif (1981), “The Vintage Model for the Swedish Iron and Steel Industry”. IUI Working Paper nr 41. Jansson, Leif, Tomas Nordström och������������������������������������������� Bengt-Christer Ysander (1981), “The Structure of the ISAC Model”. IUI Working Paper nr 42. Ysander, Bengt-Christer (1981), “An Econometric Model of Local Government and Budgeting”. IUI Working Paper nr 43. Nordström, Tomas och Bengt-Christer Ysander (1981), “Local Authorities, Economic Stability and the Efficiency of Fiscal Policy”. IUI Working Paper nr 44. Eriksson, Göran (1981), “Growth, Exit and Entry of Firms”. IUI Working Paper nr 45. Holmlund, Bertil (1981), “Effects of Changes in Payroll Taxes – Theory and U.S./ Swedish Experiences”. IUI Working Paper nr 46. Ysander, Bengt-Christer (1981), “Oil Prices and Economic Stability: The Macro­ economic Impact of Oil Price Shocks on the Swedish Economy”. IUI �������� Working Paper nr 47. Sarma, Kattamuri S. (1981), “An Examination of the Impact of Changes in the Prices of Fuels and Primary Metals on Nordic Countries Using a World


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  219

Econometric Model”. IUI Working Paper nr 48. Murray, Richard (1981), ”Kommunernas roll i den offentliga sektorn”. IUI Working Paper nr 49. Ysander, Bengt-Christer (1981), “Flexibility in Budget Policy: The Changing Problems and Requirements of Public Budgeting”. IUI Working Paper nr 50. Horwitz, Eva Christina (1981), “On Price Elasticities in Foreign Trade”. �������� IUI Working Paper nr 51. Horwitz, Eva Christina (1981) “Swedish Export Performance 1963–1979: A Constant Market Shares Analysis”. IUI Working Paper nr 52. Genberg, Hans (1981), “Overshooting and Asymmetries in the Transmission of Foreign Price Shocks to the Swedish Economy”. IUI Working Paper nr 53. Ysander, Bengt-Christer (1981), “Public Budgets in Sweden: A Brief Account of Budget Structure and Budgeting Procedure”. IUI Working Paper nr 54. Holmlund, Bertil (1981), ”Arbetsmarknad och strukturomvandling i de nordiska länderna”. IUI Working Paper nr 55. Murray, Richard (1981), “Central Control of the Local Government Sector in Sweden”. IUI Working Paper nr 56. Eliasson, Gunnar (1981), “Sweden – Choosing the 80’s”. IUI Working Paper nr 57. Carlsson, Bo (1981), “Industrial Subsidies in Sweden: Macro-Economic Effects and an International Comparison”. IUI Working Paper nr 58. Duncan, Greg J. och James N. Morgan (1981), “Longitudinal Lessons from the Panel Study of Income Dynamics”. IUI Working Paper nr 59.

1982–1983 Sharefkin, Mark (1982), “Stabilization and Growth Policy with Uncertain Oil Prices: Some Rules of Thumb”. IUI Working Paper nr 60. Axell, Bo (1982), ”Var står den nationalekonomiska centralteorin idag?”. IUI Working Paper nr 61. Klevmarken, Anders (1982), “Missing Variables and Two-Stage Least-Squares Estimation from More than One Data Set”. IUI Working Paper nr 62. Albrecht, James W., Bo Axell och Harald Lang (1982), “General Search Market Equilibrium”. IUI Working Paper nr 63a. Albrecht, James W. och Bo Axell, “General Equilibrium without an Auctioneer”. IUI Working Paper nr 63b. Jansson, Leif, Tomas Nordström och Bengt-Christer Ysander (1982), “The ISAC Model: Structure, Implementation and Stability”. IUI Working Paper nr 64. Krueger, Anne O. (1982), “Comparative Advantage and Development Policy 20 Years Later”. IUI Working Paper nr 65. Eliasson, Gunnar (1982), “Electronics, Economic Growth and Employment –


220  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Revolution or Evolution?”. IUI Working Paper nr 66. Henderson, James M. (1982), “Computable Multi-Country Models of Production and Trade”. IUI Working Paper nr 67. Holmlund, Bertil (1982), “Payroll Taxes and Wage Inflation: The Swedish Experiences”. IUI Working Paper nr 68. Grufman, Anders (1982), “Relative Competitiveness of Foreign Subsidiary Operations of a Multinational Company 1962–77”. IUI Working Paper nr 69. Jansson, Leif och Erik Mellander (1982), “Optimization under Nonlinear Constraints”. IUI Working Paper nr 70. Pousette, Tomas (1982), “Technology, Pricing and Investment in Telecommunications”. IUI Working Paper nr 71. Albrecht, James W. och Tomas Lindberg (1982), “The Micro Initialization of MOSES”. IUI Working Paper nr 72. Björklund, Anders (1982), “Measuring the Duration of Unemployment: A Note”. IUI Working Paper nr 73. Eliasson, Gunnar (1982), “On the Optimal Rate of Structural Adjustment”. IUI Working Paper nr 74. Bergholm, Fredrik (1982), “The MOSES Manual, Part 1, How to Run the MOSES Model”. IUI Working Paper nr 75. Leighton, Linda och Siv Gustafsson (1982), “Differential Patterns of Unemployment in Sweden”. IUI Working Paper nr 76. Klevmarken, Anders (1982), “Household Market and Nonmarket Activities (HUS) – A Pilot Study”. IUI Working Paper nr 77. Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1982), ”Arbetslöshetsersättningen i Sverige: Motiv, regler och effekter”. IUI Working Paper nr 78. Carlsson, Bo (1983), “Energy Prices, Industrial Structure and Choice of Technology: An International Comparison with Special Emphasis on the Cement Industry”. IUI Working Paper nr 79. Dargay, Joyce (1983),������������������������������������������������������� “Energy Usage and Energy Prices in Swedish Manufacturing”. IUI Working Paper nr 80. Bergman, Lars (1983), ELIAS – A Model of Multisectoral Economic Growth in a Small Open Economy”. IUI Working Paper nr 81. Nordström, Tomas och Bengt-Christer Ysander (1983), “Oil Prices and Economic Stability – Simulation Experiments with a Macroeconomic Model”. IUI Working Paper nr 82. Murray, Richard och Bengt-Christer Ysander (1983), ”Statlig kontroll av kommunerna: En översikt av svenska erfarenheter under efterkrigstiden”. IUI Working Paper nr 83. Pousette, Tomas (1983), “Monopoly and Allocative Efficiency with Stochastic Demand”. IUI Working Paper nr 84.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  221

Horwitz, Eva Christina (1983), “Export Performance of the Nordic Countries 1965–1980: A Constant-Market-Shares Analysis”. IUI Working Paper nr 85. Eliasson, Gunnar (1983), “The Micro (Firm) Foundations of Industrial Policy”. IUI Working Paper nr 86. Gramlich, Edward M. (1983), “Excessive Government Spending in the U.S.: Fact and Theories”. IUI Working Paper nr 87. Hepworth, Noel (1983), “Control of Local Authority Expenditure – The Use of Cash Limits”. IUI Working Paper nr 88. Jackson, Peter (1983), “Fiscal Containment and Local Government Finance in the U.K.”. IUI Working Paper nr 89. Oates, Wallace E. (1983), “Fiscal Limitations: An Assessment of the U.S. Experience”. IUI Working Paper nr 90. Peterson, George E. (1983), “Pricing and Privatization of Public Services”. IUI Working Paper nr 91. Horwitz, Eva Christina (1983), “Export Performance of the Nordic Countries 1965–1982”. IUI Working Paper nr 92. Duncan, Greg J. och Bertil Holmlund (1983), “Was Adam Smith Right, after All? Another Test of the Theory of Compensating Wage Differentials”. IUI �������� Working Paper nr 93. Holmlund, Bertil (1983), “Job Mobility and Wage Growth: A Study of Selection Rules and Rewards”. IUI Working Paper nr 94. Feige, Edgar L. och Robert T. McGee (1983), “Sweden’s Laffer Curve: Taxation and the Unobserved Economy”. IUI Working Paper nr 95. Carlsson, Bo (1983), “The Machine Tool Industry – Problems and Prospects in an International Perspective”. IUI Working Paper nr 96. Carlsson, Bo (1983), “The Development and Use of Machine Tools in Historical Perspective”. IUI Working Paper nr 97. Førsund, Finn R. och Lennart Hjalmarsson (1983), “Technical Progress and Structural Change in the Swedish Cement Industry 1955–1979”. IUI �������� Working Paper nr 98. Albrecht, James W. och Bo Axell (1983), “An Equilibrium Model of Search Unemployment”. IUI Working Paper nr 99. Holmlund, Bertil och Harald Lang (1983), “Quit Behavior under Imperfect Information: Searching, Moving, Learning”. IUI Working Paper nr 100. Eliasson, Gunnar (1983), “Norway in a Scandinavian Perspective: What Would Have Happened Without Oil?”. IUI Working Paper nr 101. Klevmarken, Anders (1983), “Collection of Data for Micro Analysis. Experiences from the HUS-Pilot Study”. IUI Working Paper nr 102. Eliasson, Gunnar (1983), “The Swedish Micro-to-Macro Model: Idea, Design and Application”. IUI Working Paper nr 103.


222  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Eliasson, Gunnar (1983), ”De utlandsetablerade företagen och den svenska ekonomin”. IUI Working Paper nr 104. Björklund, Anders (1983), “Estimation of Wage Gains and Welfare Gains from Self-Selection Models”. IUI Working Paper nr 105. Ysander, Bengt-Christer (1983), “Public Policy Evaluation in Sweden”. �������� IUI Working Paper nr 106. Oxelheim, Lars (1983), “The Largest Nordic Manufacturing Companies”. IUI Working Paper nr 107. Hause, John C. och Gunnar Du Rietz (1983), “Entry, Industry Growth and the Micro Dynamics of Industry Supply”. IUI Working Paper nr 108. Parker, William (1983), “Capitalist Organization and Nationalist Response; Social Dynamics in the Age of Schumpeter”. IUI Working Paper nr 109. Benassy, Jean-Pascal (1983), “A Nonwalrasian Model of the Business Cycle”. IUI Working Paper nr 110. Day, Richard H. (1983), “Disequilibrium Economic Dynamics: A Post-Schumpeterian Contribution”. IUI Working Paper nr 111. Winter, Sidney G. (1983), “Schumpeterian Competition in Alternative Technological Regimes”. IUI Working Paper nr 112. Rybczynski, Tad (1983), “Industrial Finance Systems in Europe, the U.S. and ­Japan”. IUI Working Paper nr 113. Carlsson, Bo (1983), “The Microeconomics of Organization and Productivity Change: The Use of Machine Tools in Manufacturing”. IUI Working Paper nr 114. Simon, Herbert (1983), “On the Behavioral and Rational Foundation of Economic Theory”. IUI Working Paper nr 115. Dahmén, Erik (1983), “Schumpeterian Dynamics”. IUI Working Paper nr 116. Eliasson, Gunnar (1983), “Micro Heterogeneity of Firms and the Stability of Industrial Growth”. IUI Working Paper nr 117. Bergholm, Fredrik (1983), “The MOSES Manual, Part 2, The Initialization Process”. IUI Working Paper nr 118.

1984–1985 Stafford, Frank P. (1984), “Forestalling the Demise of Empirical Economics; the Role of Microdata in Labor Economics Research”. IUI Working Paper nr 119. Björklund, Anders (1984), “Unemployment and Mental Health: Some Evidence from Panel Data”. IUI Working Paper nr 120. Day, Richard H. (1984), “Comparative Keynesian Dynamics”. ��������������� IUI Working Paper nr 121. Eliasson, Gunnar (1984), “The Firm and Financial Markets in the Swedish Microto-Macro Model (MOSES): Theory, Model and Verification”. IUI Working


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  223

Paper nr 122. Stafford, Frank P. (1984), “What Can Be Learned from the Chrysler Experience?”. IUI Working Paper nr 123. Ysander, Bengt-Christer (1984), ”Prisstabilisering genom skattebaserad inkomstpolitik”. IUI Working Paper nr 124. Horwitz, Eva Christina (1984), “Estimates of Bounds for Export Price Elasticities in an Underidentified Simultaneous Two Equation System”. �������� IUI Working Paper nr 125. Lang, Harald (1984), “An Easy Fixup of the Flaws in Lucas’ ‘Neutrality of Money’”. IUI Working Paper nr 126. Lang, Harald (1984), “Comment on Feldstein and Poterba’s ‘Unemployment Insurance and Reservation Wages’”. IUI Working Paper nr 127. Brownstone, David (1984), “Information Criterion and Estimation of Misspecified Qualitative Choice Models”. IUI Working Paper nr 128. Eliasson, Gunnar (1984), ”Organisation och styrsystem i ett modernt storföretag”. IUI Working Paper nr 129. Holmlund, Bertil (1984), “Fertility and the Opportunities of Children: Evidence on Quantity-Quality Interactions in Sweden”. IUI Working Paper nr 130. Jansson, Leif och Erik Mellander (1984), “CONRAD – A Maximum Likelihood Program for Estimation of Simultaneous Equations Models that are NonLinear in the Parameters”. IUI Working Paper nr 131. Mellander, Erik (1984), “A General FIML Estimator for a Certain Class of Models That are Non-Linear in the Variables”. IUI Working Paper nr 132. Brownstone, David, Peter Englund och Mats Persson (1984), “Effects of Tax Reform on the Demand for Owner-Occupied Housing: A Micro Simulation Approach”. IUI Working Paper nr 133. Carlsson, Bo (1984), “Firm Strategies in the Machine Tool Industry in the United States and Sweden: Responses to Technological Challenges and Global Competition”. IUI Working Paper nr 134. Førsund, Finn R. och Lennart Hjalmarsson (1984), “Analysis of Industrial Structure: A Production Function Approach”. IUI Working Paper nr 135. Blomström, Magnus och Birgitta Swedenborg (1984), “New Forms of Investment in LDCS by Swedish Multinationals”. IUI Working Paper nr 136. Pelikan, Pavel (1985),��������������������������������������������������������� “Private Enterprise vs. Government Control: An Organizationally Dynamic Comparison”. IUI Working Paper nr 137. Eliasson, Gunnar (1985), “Information Technology, Capital Structure and the Nature of Technical Change”. IUI Working Paper nr 138. Eliasson, Gunnar (1985), “Dynamic Micro-Macro Market Coordination and Technical Change”. IUI Working Paper nr 139. Granstrand, Ove (1985), “Measuring and Modelling Innovative New Entry in


224  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Swedish Industry”. IUI Working Paper nr 140. Clower, Robert W. och Daniel Friedman (1985), “Trade Specialists and Money in an Ongoing Exchange Economy”. IUI Working Paper nr 141. Day, Richard H. (1985), “Endogenous Preferences and Adaptive Economizing”. IUI Working Paper nr 142. Eliasson, Gunnar (1985), “The Stability of Economic Organizational Forms and the Importance of Human Capital”. IUI Working Paper nr 143. Day, Richard H. och Kenneth A. Hanson (1985), “Adaptive Economizing, Technological Change, and the Demand for Labor in Disequilibrium”. �������� IUI Working Paper nr 144. Day, Richard H. och Kenneth A. Hanson (1985), “Irregular Fluctuations in Competitive Markets with Production Lags”. IUI Working Paper nr 145. Hanson, Kenneth A. (1985), “Chaos in the Middle Zone: Nonperiodic Fluctuation in the Dynamic van Thünen Model”. IUI Working Paper nr 146. Holmlund, Bertil (1985), “Centralized Wage Setting, Wage Drift and Stabilization Policies under Trade Unionism”. IUI Working Paper nr 147. Lindberg, Thomas och Tomas Pousette (1985), “Services in Production and Production of Services in Swedish Manufacturing”. IUI Working Paper nr 148. Schager, Nils Henrik (1985), “The Replacement of the UV-Curve with a New Measure of Hiring Efficiency”. IUI Working Paper nr 149. Axell, Bo och Harald Lang (1985), “Is There a Long-Run Trade-Off between Inflation and Unemployment?”. IUI Working Paper nr 150. Eliasson, Gunnar (1985), “Is the Swedish Welfare State in Trouble? A New Policy Model”. IUI Working Paper nr 151. Eliasson, Gunnar (1985), “Theory Construction and Economic Measurement at Different Levels of Aggregation: Parallel Theories and Data on Families and Firms”. IUI Working Paper nr 152. Feige, Edgar L. (1985), “The Swedish Payments System and the Underground Economy”. IUI Working Paper nr 153.

1986–1987 Eliasson, Gunnar (1986), “International Competition, Productivity Change and the Organisation of Production”. IUI Working Paper nr 154. Pelikan, Pavel (1986), “The Formation of Incentive Mechanisms in Different Economic Systems”. IUI Working Paper nr 155. Eliasson, Gunnar (1986), “Innovative Change, Dynamic Market Allocation and Long-Term Stability of Economic Growth”. IUI Working Paper nr 156. Björklund, Anders (1986), “Assessing the Decline of Wage Dispersion in Sweden”. IUI Working Paper nr 157. Pelikan, Pavel (1986), “Why Private Enterprise? Towards a Dynamic Analysis of


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  225

Economic Institutions and Policies”. IUI Working Paper nr 158. Axell, Bo och Harald Lang (1986), “The Effects of Unemployment Compensation in General Equilibrium with Search Unemployment”. IUI ��������������� Working Paper nr 159. Schager, Nils Henrik (1986), “The Wage Policy of a Firm when Recruitment is a Wage Dependent Poisson Process and Wages are Downward Rigid”. IUI Working Paper nr 160. Feige, Edgar L. (1986), “Sweden’s ‘Underground Economy’”. ��������������� IUI Working Paper nr 161. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1986), “Exchange Rate and Related Economic Exposures: A Theory for Management Strategy and Information Needs”. IUI Working Paper nr 162. Björklund, Anders (1986), “Policies for Labor Market Adjustment in Sweden”. IUI Working Paper nr 163. Eliasson, Gunnar (1986), “Schumpeterian Innovation, Market Structure and the Stability of Industrial Development. IUI Working Paper nr 164. Jagrén, Lars (1986), ”Företagens tillväxt i ett historiskt perspektiv”. IUI Working Paper nr 165. Klevmarken, Anders (1986), “Market and Nonmarket Service Production in Swedish Households”. IUI Working Paper nr 166. Björklund���������������������������������������������������������������� , Anders och Bertil Holmlund (1986), “The Economics of Unemployment Insurance: The Case of Sweden”. IUI Working Paper nr 167. Pousette, Tomas (1986), ”Hur påverkas industrin av ökade elpriser?”. IUI Working Paper nr 168. Pelikan, Pavel (1986), “How Do New Technologies Fare under Different Institutional Rules?”. IUI Working Paper nr 169. Eliasson, Gunnar och Thomas Lindberg (1986), “Economic Growth and the Dynamics of Wage Determination: A Micro Simulation Study of the Stability Consequences of Deficient Variation in Factor Prices and Micro Structures”. IUI Working Paper nr 170. Eliasson, Gunnar (1986), “Industrial Targeting: Defensive or Offensive Strategies in a Neo-Schumpeterian Perspective”. IUI Working Paper nr 171. Albrecht, James W., Bertil Holmlund och Harald Lang (1986), “Job Search and the Transition to Employment: Theory”. IUI Working Paper nr 172. Lang, Harald (1986), “Comparative Statics in Dynamic Programming Models of Economics”. IUI Working Paper nr 173. Södersten, Jan (1986), “The Investment Funds System Reconsidered”. IUI �������� Working Paper nr 174. Murray, Richard (1987), ”Den offentliga sektorn – effektivitet och produktivitet”. IUI Working Paper nr 175.


226  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Pousette, Tomas (1987), “Services in Industry: An International Comparison”. IUI Working Paper nr 176. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1987), “Hedging and Managing Exchange Rate and Related Macroeconomic Exposure”. IUI Working Paper nr 177. Albrecht, James W. (1987), “Documentation of the Planning Survey Data: CrossSection and Panel”. IUI Working Paper nr 178. Lang, Harald (1987), “Herman Wold on Optimal Properties of Exponentially Weighted Forecasts”. IUI Working Paper nr 179. Wihlborg, Clas G. (1987), “Speculation, Bubbles, and Sunspots under Structural Uncertainty”. IUI Working Paper nr 180. Carlsson, Bo (1987), “Productivity Analysis: A Micro-to-Macro Perspective”. IUI Working Paper nr 181. Eliasson, Gunnar (1987), “The Dynamics of Supply and Economic Growth: How Industrial Knowledge Accumulation Drives a Path Dependent Economic Process”. IUI Working Paper nr 182. Burdett, Kenneth (1987), “Optimal Firm Size, Taxes, and Lay-offs”. IUI Working Paper nr 183. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1987), “Pricing Strategies and the Firm’s Exposure to Exchange Rate and Macroeconomic Shocks”. ��������������� IUI Working Paper nr 184. Södersten, Jan (1987), “The Taxation of Income from Capital in Sweden 1980– 91”. IUI Working Paper nr 185. Fölster, Stefan (1987), “The ‘Incentive Subsidy’ for Government Support of Private R&D”. IUI Working Paper nr 186. Fölster, Stefan (1987), “How Effective are Government R&D Subsidies: The Empirical Evidence”. IUI Working Paper nr 187. Lundholm, Michael (1987), “Information in Economic Theory: An Austrian Approach”. IUI Working Paper nr 188. Mellander, Erik och Bengt-Christer Ysander (1987), “What Can Input Tell About Output? Analyzing Productivity and Efficiency in the Absence of Output Measures”. IUI Working Paper nr 189. Hartler, Christina (1987), “Rate of Economic Depreciation of Machines: A Study with the Box-Cox Transformation”. IUI Working Paper nr 190b.

1988–1989 Hartler, Christina (1988), ”Maskiners ekonomiska deprecieringstakt: En studie med hjälp av Box-Cox-transformation”. IUI Working Paper nr 190. Pelikan, Pavel (1988), “Economic Competence as a Scarce Resource: An Essay on the Limits of Neoclassical Economics and the Need for an Evolutionary Theory”. IUI Working Paper nr 191.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  227

Björklund, Anders och Bertil Holmlund (1988), “Job Mobility and Subsequent Wages in Sweden”. IUI Working Paper nr 192. Day, Richard H. och Jean-Luc Walte (1988), “Economic Growth in the very Long Run. On the Multiple-Phase Interaction of Population, Technology, and Social Infrastructure”. IUI Working Paper nr 193. Pelikan, Pavel (1988), “Schumpeterian Efficiency of Different Economic Systems”. IUI Working Paper nr 194. Schager, Nils Henrik (1988), “Causes of Wage Increases in Swedish Manufacturing. A Remarkable Case of Regular Behaviour”. IUI Working Paper nr 195. Nordström, Tomas (1988), “MOSES Macro Accounting System: Updating Procedures”. IUI Working Paper nr 196. Eliasson, Gunnar (1988), “’MOSES’ (Model of the Swedish Economic System): A Presentation of the Swedish Micro-to-Macro Econometric Model”. �������� IUI Working Paper nr 197. Albrecht, James W., Bertil Holmlund och Harald Lang (1988), “Job Search and Youth Unemployment: Analysis of Swedish Data”. IUI Working Paper nr 198. Björklund, Anders (1988), “Potentials and Pitfalls of Panel Data: The Case of Job Mobility”. IUI Working Paper nr 199. Schager, Nils Henrik (1988), “Search Theory, Downward Money Wage Rigidity and the Micro Foundations of the Phillips Curve”. IUI Working Paper nr 200. Eliasson, Gunnar (1988), “The International Firm: A Vehicle for Overcoming Barriers to Trade and a Global Intelligence Organization Diffusing the Notion of a Nation”. IUI Working Paper nr 201. Lundgren, Stefan (1988), “Ex Post Efficiency and Individual Rationality in Incentive Compatible Trading Mechanisms”. IUI Working Paper nr 202. Carlsson, Bo (1988), “The Evolution of Manufacturing Technology and its Impact on Industrial Structure: An International Study”. IUI Working Paper nr 203. Swedenborg, Birgitta (1988), “The EC and the Locational Choice of Swedish Multinational Companies”. IUI Working Paper nr 204. Axell, Bo (1988), “The Economics of Learning: Price Formation when Acquisition of Information is Possible but Costly”. IUI Working Paper nr 205. Greenwald, Bruce C. och Joseph E. Stiglitz (1988), “Financial Market Imperfections and Productivity Growth”. IUI Working Paper nr 206. Eliasson, Gunnar (1988), “The Firm as a Competent Team”. IUI Working Paper nr 207. Campbell, Tim och Tony Marino (1988), “Incentive Contracts for Managers Who Discover and Manage Investment Projects”. IUI Working Paper nr 208. Dahmén, Erik (1988), “Entrepreneurial Activity, Banking and Finance, Historical


228  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Aspects and Theoretical Suggestions”. IUI Working Paper nr 209. Day, Richard H. (1988), “The Economics of Bounded Rationality, Entrepreneurship and Institutional Evolution”. IUI Working Paper nr 210. Fölster, Stefan (1988), “Firms’ Choice of R&D Intensity in the Presence of Aggregate Increasing Returns to Scale”. IUI Working Paper nr 211. Glete, Jan (1988), “Long-Term Firm Growth and Ownership Organization: A Study of Business Histories”. IUI Working Paper nr 212. Granstrand, Ove och Sören Sjölander (1988), “The Acquisition of Technology and Small Firms by Large Firms”. IUI Working Paper nr 213. Holmström, Bengt (1988), “Agency Costs and Innovation”. IUI Working Paper nr 214. Pelikan, Pavel (1988), “Evolution, Economic Competence, and the Market for Corporate Control”. IUI Working Paper nr 215. Rybczynski, Tad (1988), “Innovative Activity and Venture Financing: Japan, the U.S. and Europe”. IUI Working Paper nr 216. Olofsson, Christer och Claes Wahlbin (1988), “The Role of Capital and Other Factors in the Formation and Growth of Firms Started by University Researchers”. IUI Working Paper nr 217. Wihlborg, Clas G. (1988), “The Incentive to Acquire Information and Financial Market Efficiency”. IUI Working Paper nr 218. Dosi, Giovanni (1988), “Finance, Innovation and Corporate Change”. �������� IUI Working Paper nr 219. Eliasson, Gunnar (1989), “Modeling the Experimentally Organized Economy: Complex Dynamics in an Empirical Micro-Macro Model of Endogenous Economic Growth”. IUI Working Paper nr 220a. Eliasson, Gunnar (1989), “Modeling Long-Term Macroeconomic Growth as a Micro-Based, Path Dependent, Experimentally Organized Economic Process”. IUI Working Paper nr 220b. Gustafsson, Siv och Frank P. Stafford (1989), “Day-care Subsidies and Labor Supply in Sweden”. IUI Working Paper nr 221. Eliasson, Gunnar (1989), “The MOSES Model – Database and Applications”. IUI Working Paper nr 222. Burdett, Kenneth (1989), “Empirical Wage Distributions: A New Framework for Labor Market Policy Analysis”. IUI Working Paper nr 223. Burdett, Kenneth och Sunil Sharma (1989), “Declining Reservation Wages and Temporary Employment”. IUI Working Paper nr 224. Saari, Donald G. (1989), “On the Design of Complex Organizations and Distributive Algorithms”. IUI Working Paper nr 225. Björklund, Anders (1989), “Evaluations of Swedish Labor Market Policy”. IUI Working Paper nr 226.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  229

Fölster, Stefan (1989), “The Efficiency of Innovation Subsidies”����������������� . IUI Working Paper nr 227. Radner, Roy (1989), “Dynamic Games in Organization Theory”. IUI Working Paper nr 228. Eliasson, Gunnar och Lars Lundberg (1989), “The Creation of the EC Internal Market and Its Effects on the Competitiveness of Producers in Other Industrial Economies”. IUI Working Paper nr 229. Stafford, Frank P. och Michael O. Stobernack (1989), “Overtime and Sticky Manufacturing Wages: Do Trade and Technology Matter?”. IUI Working Paper nr 230. Johnson, Russell A. (1989), “Loss of Stability and Emergence of Chaos in Dynamical Systems”. IUI Working Paper nr 231. Saari, Donald G. (1989), “Erratic Behavior in Economic Models”. IUI Working Paper nr 232. Carleson, Lennart (1989), “Stochastic Behaviour of Deterministic Systems”. IUI Working Paper nr 233. Burdett, Kenneth (1989), “Search Market Models: A Survey”. IUI ��������������� Working Paper nr 234. Eliasson, Gunnar (1989),��������������������������������������������������� “The Economics of Coordination, Innovation, Selection and Learning: A Theoretical Framework for Research in Industrial Economics”. IUI Working Paper nr 235a. Eliasson, Gunnar (1989), “Innovation, Industrial Competence and The Microfoundations of Economic Expansion”. IUI Working Paper nr 235b. Axell, Bo (1989), “Regulations in Search Markets”. IUI Working Paper nr 236. Pelikan, Pavel (1989), “Markets as Instrument of Evolution of Structures”. IUI Working Paper nr 237. Lindh, Thomas (1989), “Lessons from Learning to have Rational Expectations”. IUI Working Paper nr 238. Carlsson, Bo (1989), “Comparisons of Competitiveness in U.S. and Swedish Manufacturing”. IUI Working Paper nr 239. Fölster, Stefan (1989), “The Efficiency of Innovation Subsidies”. IUI Working Paper nr 240. Mellander, Erik och Bengt-Christer Ysander (1989), “On the Econometric Analysis of Production When There Are no Output Data”. IUI Working Paper nr 241. Modén, Karl-Markus (1989), “Taxes and Mergers in Sweden”. IUI ��������������� Working Paper nr 242. Nyberg, Sten (1989), “Cross-Ownership as a Takeover Deterrent”. IUI Working Paper nr 243. Ibrahimi, Fatemeh, Lars Oxelheim och Clas G. Wihlborg (1989), “Internation-


230  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

al Stock Markets and Fluctuations in Exchange Rates and Other Macroeconomic Variables”. IUI Working Paper nr 244. Björklund, Anders (1989), “Why is the Swedish Unemployment Rate so Low?”. IUI Working Paper nr 245. Björklund, Anders och Jeannette Åkerman (1989), “Piece-Rates, On-the-Job Training and the Wage-Tenure Profile”. IUI Working Paper nr 246. Klevmarken, Anders (1989), “Modeling Labor Supply in a Dynamic Economy”. IUI Working Paper nr 247. Schager, Nils Henrik (1989), “Wages and Labour Scarcity: The Microfoundations of the Determination of Factor Shares”. IUI Working Paper nr 248. Lundborg, Per (1989), “Determinants of Nordic Migration to Sweden”. IUI �������� Working Paper nr 249. Lundberg, Lars (1989), “The Structure of Swedish International Trade and Specialization: ‘Old’ and ‘New’ Explanations”. IUI Working Paper nr 250. Swedenborg, Birgitta (1989), “R&D, Learning-by-Doing and the Multinational Growth of Swedish Firms”. IUI Working Paper nr 251. Lang, Harald och Stefan Lundgren (1989), “Optimal Pricing in the Telecommunications Market”. IUI Working Paper nr 252. Bjurek, Hans, Finn R. Førsund och Lennart Hjalmarsson (1989), “Productivity Change in Public Services – The Case of Swedish Social Insurance Offices”. IUI Working Paper nr 253. Henriksson, Rolf G. H. (1989), ”Under Edströms egid: Bakgrunden till IUI:s start 1939 och de första verksamhetsårens utveckling”. IUI Working Paper nr 255.

1990–1991 Eliasson, Gunnar, Stefan Fölster, Thomas Lindberg, Tomas Pousette och Erol Taymaz (1990), “The Knowledge B����������������������������������� ased Information Economy”. �������� IUI Working Paper nr 256. Lang, Harald och Stefan Lundgren (1990), ”Prissättning av telefonsamtal”. IUI Working Paper nr 257. Juster, Thomas F. och Frank P. Stafford (1990), “The Allocation of Time: Empirical Findings, Behavioural Models, and Problems of Measurement”. �������� IUI Working Paper nr 258. Häckner, Jonas (1990), “The Effects of R&D Externalities in a Spatial Model”. IUI Working Paper nr 259. Björklund, Anders (1990), ”Vem får sjukpenning?” En statistisk analys av sjukfrånvarons bestämningsfaktorer”. IUI Working Paper nr 260. Taymaz, Erol (1990), “The MOSES PC Manual”. IUI Working Paper nr 261. Eliasson, Gunnar (1990), “Deregulation, Innovative Entry and Structural Diversity


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  231

as a Source of Stable and Rapid Economic Growth”. IUI Working Paper nr 262. Eliasson, Gunnar (1990), “Modeling Economic Change and Restructuring: The Micro Foundations of Economic Expansion”. IUI Working Paper nr 263. Eliasson, Gunnar (1990), “Business Competence, Organizational Learning and Economic Growth: Establishing the Smith-Schumpeter-Wicksell (SSW) Connection”. IUI Working Paper nr 264. Eliasson, Gunnar (1990), “Financial Institutions in a European Market for Exe­ cutive Competence”. IUI Working Paper nr 265. Eliasson, Gunnar (1990), “The Firm, Its Objectives, Its Controls, and Its Organization”. IUI Working Paper nr 266. Albrecht, James W. och Susan B. Vroman (1990), “Dual Labor Markets, Efficiency Wages, and Search”. IUI Working Paper nr 267. Albrecht, James W. och Susan B. Vroman (1990), “Equilibrium in Search Models with Adverse Selection”. IUI Working Paper nr 268. Henriksson, Rolf G.H. (1990), ”Den stora Norrlandsutredningen vid IUI 1939– 1948”. IUI Working Paper nr 269. Baldwin, Richard E. (1990), “Measurable Dynamic Gains from Trade”. �������� IUI Working Paper nr 270. Lahti, Ari (1990), Macroeconomic Effects of European Integration on the Finnish Economy: A Simulation Study”. IUI Working Paper nr 271. Haaland, Jan I. (1990), “Comparative Advantage, Terms of Trade and Welfare Effects of European Integration: Some Preliminary Assessments”. IUI Working Paper nr 272. Lundborg, Per (1990), “EC-Integration, the Quality of Information and Labor Mobility in Sweden”. IUI Working Paper nr 273. Hansson, Pär (1990), “The Discipline of Imports in the Light of 1992: The Case of Sweden”. IUI Working Paper nr 274. Lundberg, Lars (1990), “Economic Integration, Inter- and Intra-Industry Trade: The Case of Sweden and the EC”. IUI Working Paper nr 275. Melchior, Arne (1990), “Economic Gains from 1992: Some Notes on the Cecchini Report”. IUI Working Paper nr 276. Fagerberg, Jan (1990), “The Process of Economic Integration in Europe: Consequences for EFTA Countries and Firms”. IUI Working Paper nr 277. Kierzkowski, Henryk (1990), “International Trade in Services and Deregulation of Domestic Markets”. IUI Working Paper nr 278. Ponte Ferreira, Margarida (1990), “Effects of European Integration on Nordic Exports”. IUI Working Paper nr 279. Andersson, Jan (1990), “The 1992 Project from a Small Country Perspective”. IUI Working Paper nr 280. Greenaway, David och Robert C. Hine (1990), “Intra-Industry Specialisation,


232  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Trade Expansion and Adjustment in the European Economic Space”. IUI Working Paper nr 281. Tolonen, Yrjäjä (1990), “Trade Diversion in a Currency Union”. IUI Working Paper nr 282. Alho, Kari (1990), “Identification of Barriers in International Trade under Imperfect Competition”. IUI Working Paper nr 283. Swedenborg, Birgitta (1990), “The EC and the Location Choice of Swedish Multinational Companies”. IUI Working Paper nr 284. Andersson, Thomas (1990), ”Sveriges val i ett integrerat Europa”. IUI Working Paper nr 285. Fölster, Stefan (1990), ”Innovationsstöd till företag”. IUI Working Paper nr 286. Andersson, Thomas (������������������������������������������������������� 1990), “Government Failure: The Case of Global Environmental Mismanagement”. IUI Working Paper nr 287. Andersson, Thomas (1990), “Direct Investment and Local Content Rules in the European Community”. IUI Working Paper nr 288. Braunerhjelm, Pontus (1990), ”Effekter på den svenska industristrukturen av EG 1992”. IUI Working Paper nr 290. Lundborg, Per (1991), “Job Amenity and the Incidence of Double Work”. IUI Working Paper nr 291. Sjöholm, Kent Rune (1991), “The Telephone Use in Sweden and Its Sensitivity to Prices”. IUI Working Paper nr 292. Day, Richard H. och Giulio Pianigiani (1991), “Statistical Dynamics and Economics”. IUI Working Paper nr 293. Carlsson, Bo och Gunnar Eliasson (1991), “The Nature and Importance of Economic Competence”. IUI Working Paper nr 294. Taymaz, Erol (1991), “The Impact of Trade Unions on the Diffusion of Technology: The Case of NC Machine Tools”. IUI Working Paper nr 295. Taymaz, Erol (1991), “Flexible Automation in the U.S. Engineering Industries”. IUI Working Paper nr 296. Lindh, Thomas (1991), “Productivity Deceleration when Technical Change Accelerates”. IUI Working Paper nr 297. Pelikan, Pavel (1991),”Efficient Institutions for Ownership and Allocation of Capital”. IUI Working Paper nr 298. Agell, Jonas och Per Lundborg (1991), “Wage Fairness and International Trade Theory and Policy”. IUI Working Paper nr 299. Mellander, Erik (1991), “An Indirect Approach to Measuring Productivity in Private Services”. IUI Working Paper nr 300. Eliasson, Gunnar (1991), ”Arbetet, dess betydelse, dess innehåll, dess kvalitet och dess ersättning”. IUI Working Paper nr 301a. Eliasson, Gunnar (1991), ”Arbetets kvalitet och ersättning”. IUI Working Paper


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  233

nr 301b. Nyberg, Sten (1991), “Cost Reducing Innovations and Endogenous Spillovers”. IUI Working Paper nr 302. Braunerhjelm, Pontus (1991), ”Svenska underleverantörer och småföretag i det nya Europa”. IUI Working Paper nr 303. Swedenborg, Birgitta (1991), ”Svenska multinationella företag och produktiviteten”. IUI Working Paper nr 304. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1991), “Employment Contracts as a Screening Device in an Institutional Setting”. IUI Working Paper nr 305. Eliasson, Gunnar (1991), “The Micro Frustrations of Privatizing Eastern Europe”. IUI Working Paper nr 306. Hartler, Christina (1991), “Agricultural Pricing and Growth”. IUI Working Paper nr 307. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (1991), “Accounting for Macroeconomic Influences on the Firm”. IUI Working Paper nr 308. Fölster, Stefan (1991), “The Perils of Peer Review in Economics and Other Sciences”. IUI Working Paper nr 309. Antonov, Mikhail och Georgi Trofimov (1991), “Learning Through Short-run Macroeconomic Forecasts in a Micro-to-Macro Model”. IUI Working Paper nr 310. Carlsson, Bo och Erol Taymaz (1991), “The Role of Technological Progress and Economic Competence in Economic Growth: A Micro-to-Macro Analysis”. IUI Working Paper nr 311. Andersson, Thomas och Staffan Burenstam Linder (1991), “East Asian Development and Japanese Direct Investment”. IUI Working Paper nr 312. Andersson, Thomas och Kurt Brännäs (1991), “Explaining the Termination of Nationalizations in the Late 1970s”. IUI Working Paper nr 313. Meyerson, Eva M. (1991), “Ownership Structure and Recruitment Procedures”. IUI Working Paper nr 314. Meyerson, Eva M. (1991), “Recruitment Procedures and Team Composition”. IUI Working Paper nr 315. Meyerson, Eva M. (1991), “Team Composition and External Network”. IUI Working Paper nr 316. Meyerson, Eva M. (1991), “The Impact of Financial and Social Capital on Performance”. IUI Working Paper nr 317. Andersson, Thomas (1991), “International Support for Brazilian Forests? An Evaluation of Project ‘Floram’”. IUI Working Paper nr 318. Andersson, Thomas och Kurt Brännäs (1991), “Explaining Cross-Country Variation in Nationalization Frequencies”. IUI Working Paper nr 319. Andersson, Thomas (1991), “Approaches to Partnerships Causing Asymmetries


234  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Between Japan and the West”. IUI Working Paper nr 320.

1992–1993 Andersson, Thomas (1992), ”Sveriges utrikeshandel i en förändrad omvärld”. IUI Working Paper nr 323. Wihlborg, Clas G. (1992), “The Scandinavian Models for Development and Welfare”. IUI Working Paper nr 324. Fölster, Stefan (1992), ”Taxesänkning, var god dröj! Effekter av taxinäringens avreglering”. IUI Working Paper nr 325. Häckner, Jonas (1992), “Product Differentiation and the Sustainability of Collusion”. IUI Working Paper nr 326. Andersson, Thomas och Torbjörn Fredriksson (1992), ”Inventering av kunskap i EG-frågan”. IUI Working Paper nr 327. Fölster, Stefan (1992), ”Den svenska försvarsindustrins framtida roll: ett samhällsekonomiskt perspektiv”. IUI Working Paper nr 328. Andersson, Thomas (1992), “The Role of Japanese Foreign Direct Investment in the 1990s”. IUI Working Paper nr 329. Andersson, Thomas och Kurt Brännäs (1992), “Nationalizations and Investment Flows: A Panel Study”. IUI Working Paper nr 330. Fölster, Stefan (1992), ”Startkapital: förslag till stimulans av riskkapitalförsörjningen i teknikintensiva projekt”. IUI Working Paper nr 331. Braunerhjelm, Pontus (1992), ”Industri- och branschbegreppets förändring”. IUI Working Paper nr 332. Eliasson, Gunnar och Erol Taymaz (1992), “The Limits of Policy Making: An Analysis of the Consequences of Boundedly Rational Government Using the Swedish Micro-to-Macro Model (MOSES)”. IUI Working Paper nr 333. Sjöholm, Kent Rune (1992), ”Radiofrekvensspektrum, en värdefull resurs. Ekonomiska aspekter på frekvensförvaltning”. IUI Working Paper nr 334. Grosskopf, Shawna, Kathy J. Hayes, Lori L. Taylor och William L. Weber (1992), “Budget Constrained Frontier Measures of Fiscal Equality and Efficiency in Schooling”. IUI Working Paper nr 335. Björklund, Anders (1992), “The Impact of Family Background on the Returns to and Length of Schooling in Sweden”. IUI Working Paper nr 336. Kuran, Timur (1992), “A Note: On Institutions as Regulators of Economic Change”. IUI Working Paper nr 337. Wihlborg, Clas G. (1992), “A Note: On Business Myopia and Market Organization”. IUI Working Paper nr 338. Eliasson, Gunnar (1992), “A Note: On Privatization, Contract Technology and Economic Growth”. IUI Working Paper nr 339. Fölster, Stefan (1992), “A Note: On Innovation and Capital Markets”. IUI Wor-


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  235

king Paper nr 340. Nyberg, Sten (1992), “The Honest Society: Stability and Policy Considerations”. IUI Working Paper nr 341. Andersson, Thomas, Niklas Arvidsson och Roger Svensson (1992), “Reconsidering the Choice between Takeover and Greenfield Operations”. IUI Working Paper nr 342. Andersson, Thomas (1992), ”De multinationella företagen, Sverige och EG”. IUI Working Paper nr 343. Braunerhjelm, Pontus (1992), “Globalization and the SMEs: Prospects for the 1990s”. IUI Working Paper nr 344. Banerjee, Abhijit och Jörgen W. Weibull (1992), “Evolution and Rationality: Some Recent Game-Theoretic Results”. IUI Working Paper nr 345. Andersson, Thomas (1992), “Caring for the Environment – Is Trade Good or Bad?”. IUI Working Paper nr 346. Weibull, Jörgen W. (1992), “An Introduction to Evolutionary Game Theory”. IUI Working Paper nr 347. Carlsson, Bo (1992), “Industrial Dynamics and the Role of Small Plants in Swedish Manufacturing Industry, 1968–1988”. IUI Working Paper nr 348. Eliasson, Gunnar (1992), ”The Theory of the Firm and the Theory of Economic Growth: An Essay on the Economics of Institutions, Competition and the Capacity of the Political System to Cope with Unexpected Change”. IUI Working Paper nr 349a. Eliasson, Gunnar (1992), “The Economics of Technical Change: The Macroeconomic Consequences of Business Competence in an Experimentally Organized Economy”. IUI Working Paper nr 349b. Eliasson, Gunnar (1992), “Education, Competence Development and Economic Growth – A Micro Explanation to Macroeconomic Growth”. IUI Working Paper nr 350a. Eliasson, Gunnar (1992), “The Markets for Learning and Educational Services – A Micro Explanation of the Role of Education and Competence Development in Macroeconomic Growth”. IUI Working Paper nr 350b. Eliasson, Gunnar (1992), ”Affärsmisstag och konkurser”. IUI Working Paper nr 351. Braunerhjelm, Pontus och Lars Oxelheim (1992), “Heckscher-Ohlin and Schumpeter Industries: The Response by Swedish Multinational Firms to the EC 1992 Program”. IUI Working Paper nr 352. Häckner, Jonas och Sten Nyberg (1992), “Deregulating Taxi Services – A Word of Caution”. IUI Working Paper nr 353. Häckner, Jonas och Sten Nyberg (1992), “Vanity and Congestion: A Study of Reciprocal Externalities”. IUI Working Paper nr 354.


236  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Antonov, Mikhail och Georgi Trofimov (1992), “Insider Trading, Micro Diversity and the Long-Run Macro Efficiency”. IUI Working Paper nr 355. Trofimov, Georgi (1992), “Competition of Trading Firms, Oil Prices and Exchange Rate Determination”. IUI Working Paper nr 356a. Trofimov, Georgi (1992), “Trade and Monetary Policy in a Pure Exchange Model of International Trade”. IUI Working Paper nr 356b. Carlsson, Bo (1992), “The Rise of Small Business: Causes and Consequences”. IUI Working Paper nr 357. Eliasson, Gunnar (1992), ”Marknaden för yrkesutbildning”. IUI Working Paper nr 359. Jagrén, Lars (1992), ”Det svenska storföretagsberoendet”. IUI Working Paper nr 360. Asplund, Markus (1992), “The Depreciation of Machinery”. IUI Working Paper nr 363. Berndt, Ernst R. och Bengt Hansson (1992), “Measuring the Contribution of Capital in Sweden”. IUI Working Paper nr 365. Intriligator, Michael D. (1992), “Overview of Issues Raised at the IUI Seminar ‘Capital: Its Value, Its Rate of Return and Its Productivity’”. IUI Working Paper nr 368. Svensson, Roger (1993), “Evidence on Declining Exports Due to Overseas Production”. IUI Working Paper nr 369. Fors, Gunnar (1993), “Technology Transfer to Foreign Manufacturing Affiliates by Multinational Firms”. IUI Working Paper nr 370. Andersson, Thomas (1993), ”Utlandsinvesteringar och policyimplikationer”. IUI Working Paper nr 371. Carlsson, Bo och Pontus Braunerhjelm (1993), ”Entreprenörskap, småföretag och industriell förnyelse 1968–1991”. IUI Working Paper nr 372. Eliasson, Gunnar (1993), ”Företagens, institutionernas och marknadernas roll i Sveriges ekonomiska kris”. IUI Working Paper nr 373. Taymaz, Erol (1993), “A Calibration Algorithm for Micro-Simulation Models”. IUI Working Paper nr 374. Banerjee, Abhijit och Jörgen W. Weibull (1993), “Evolutionary Selection with Discriminating Players”. IUI Working Paper nr 375. Braunerhjelm, Pontus (1993), ”Nyetableringar och småföretag i svensk tillverkningsindustri”. IUI Working Paper nr 376. Andersson, Thomas och Torbjörn Fredriksson (1993), ”����������������������� International Organization of Production and Variation in Exports from Affiliates”. IUI Working Paper nr 377. Andersson, Thomas, Torbjörn Fredriksson och Zabrina Leung (1993), “Distinctions between Intermediate and Finished Products in Intra-Firm Trade”. IUI


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  237

Working Paper nr 378. Gaumont, Damien och Marie-Pierre Merlateau (1993), “Managers’ Incentives and Individual Wealth”. IUI Working Paper nr 379. Agell, Jonas och Per Lundborg (1993), “Theories of Pay and Unemployment: Survey Evidence from Swedish Manufacturing Firms”. IUI Working Paper nr 380. Braunerhjelm, Pontus (1993), “Regional Integration as a Vehicle to Microeconomic Disintegration: Some Macroeconomic Implications of Firms’ Reorganization”. IUI Working Paper nr 381. Braunerhjelm, Pontus (1993), ”Svensk livsmedelsindustri i ett EG-perspektiv”. IUI Working Paper nr 382. Ritzberger, Klaus och Jörgen W. Weibull (1993), “Evolutionary Selection in Normal Form Games”. IUI Working Paper nr 383. Carlsson, Bo, Erol Taymaz och Kjell Tryggestad (1993), “Factory Automation and Economic Performance: A Micro-to-Macro Analysis”. IUI Working Paper nr 384. Eliasson, Gunnar (1993), “Technology, Economic Competence and the Theory of the Firm”. IUI Working Paper nr 385. Antonov, Mikhail och Georgi Trofimov (1993), “Insider Trading Anomalies in a Kyle-Type Model of Sequential Auctions”. IUI Working Paper nr 386. Ballot, Gérard och Erol Taymaz (1993), “Firms’ Sponsored Training and Performance: A Comparison Between France and Sweden Based on Firms Data”. IUI Working Paper nr 387. Eliasson, Gunnar (1993), “Reducing Political Risks and Moral Hazard in East West Financial Relations”. IUI Working Paper nr 388. Eliasson, Gunnar, Tad Rybczynski och Clas G. Wihlborg (1993), “The Necessary Institutional Framework to Transform Formerly Planned Economies – With Special Emphasis on the Institutions Needed to Stimulate Foreign Investment in the Formerly Planned Economies”. IUI Working Paper nr 389 och 389b (kort version med samma titel). Skedinger, Per (1993), ”Hur fungerar de regionala arbetsmarknaderna?”. IUI Working Paper nr 390. Svensson, Roger (1993), “Domestic and Foreign Investment by Swedish Multinationals”. IUI Working Paper nr 391. Weibull, Jörgen W. (1993), “The ‘as if ’ Approach to Game Theory: 3 Positive Results and 4 Obstacles”. IUI Working Paper nr 392. Andersson, Thomas, Pontus Braunerhjelm, Bo Carlsson, Gunnar Eliasson, Stefan Fölster, Lars Jagrén, Eugenia Kazamaki Ottersten och Kent Rune Sjöholm (1993), “The Long Road: The Limitations and Possibilities of Economic Policy to Preserve Swedish Welfare by Reducing the Welfare State to Manageable


238  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Proportions”. IUI Working Paper nr 393. Oxelheim, Lars och Robert Gärtner (1993), “Small Country Manufacturing Industries in Transition – The Case of the Nordic Region”. IUI Working Paper nr 394. Meyerson, Eva M. (1993), “Human Capital, Social Capital and Compensation: The Relative Contribution of Social Contacts to Managers’ Incomes”. IUI Working Paper nr 395. Meyerson, Eva M. och Harald Lang (1993), “Ownership Structure and Team Composition: An Application of Purposive Action on Manager’s Risk Behavior”. IUI Working Paper nr 396. Eliasson, Gunnar (1993), “Endogenous Economic Growth through Selection”. IUI Working Paper nr 397. Fölster, Stefan och Sten Nyberg (1993), “Entry and the Choice between Greenfield or Takeover: The Neglected Technological Determinants”. IUI Working Paper nr 398. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1993), ”Produktivitet och anställningsskydd”. IUI Working Paper nr 399. Andersson, Thomas och Sara Johansson (1993), “Tied Aid from the Perspective of a Small Donor Country”. IUI Working Paper nr 400. Heum, Per, Pekka Ylä-Anttila, Pontus Braunerhjelm och Steen Thomsen (1993), “Firm Dynamics in a Nordic Perspective: Large Corporations and Industrial Transformation”. IUI Working Paper nr 401. Ballot, Gérard och Erol Taymaz (1993), “Firm-Sponsored Training, Technical Progress and Aggregate Performance in a Micro-Macro Model”. IUI Working Paper nr 402. Eliasson, Gunnar (1993), ”Den högre utbildningens ekonomiska villkor och betydelse”. IUI Working Paper nr 403. Braunerhjelm, Pontus (1993), “Regional Integration and the Location of Knowledge-Intensive Multinational Firms: Implications for Comparative Advantage and Welfare of Outsiders and Insiders”. IUI Working Paper nr 404. Meyerson, Eva M. (1993), ”Kompensationskontrakt för ledningsgruppsmedlemmar i svenska börsnoterade företag”. IUI Working Paper nr 405.

1994–1995 Fors, Gunnar och Roger Svensson (1994), “R&D in Swedish Multinational Corporations”. IUI Working Paper nr 406. Björnerstedt, Jonas och Jörgen W. Weibull (1994), “Nash Equilibrium and Evolution by Imitation”. IUI Working Paper nr 407. Eliasson, Gunnar (1994), “Will Swedish Manufacturing Business Put the Swedish Economy out of its Crisis?”. IUI Working Paper nr 408.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  239

Andersson, Thomas (1994), “Swedish-Vietnamese Relations: Shifting Terms of Cooperation”. IUI Working Paper nr 409. Burdett, Kenneth och Stefan Fölster (1994), “Analyzing the Effects of Taxicab Deregulation: A New Empirical Approach”. IUI Working Paper nr 410. Fölster, Stefan (1994), ”Socialförsäkring genom medborgarkonto: vilka är argumenten?”. IUI Working Paper nr 411. Eliasson, Gunnar och Eugenia Kazamaki Ottersten (1994), ”Om förlängd skolgång”. IUI Working Paper nr 412. Kazamaki Ottersten, Eugenia (1994), “Trends in Worker Recruitment Practices in Swedish Companies”. IUI Working Paper nr 413. Kazamaki Ottersten, Eugenia, Erik Mellander, Eva M. Meyerson och Jörgen Nilson (1994), “Pitfalls in the Measurement of the Return to Education: An Assessment Using Swedish Data”. IUI Working Paper nr 414. Eliasson, Gunnar (1994), ”Vem ansvarar för nästa generation?”. IUI Working Paper nr 415. Eliasson, Gunnar (1994), “The Macroeconomic Effects of New Information Technology, with Special Emphasis on Telecommunications”. IUI Working Paper nr 416. Fölster, Stefan och Georgi Trofimov (1994), “The Choice of Entry by Greenfield or Takeover”. IUI Working Paper nr 417. Andersson, Thomas (1994), “Foreign Direct Investment and Employment in Sweden”. IUI Working Paper nr 418. Eliasson, Gunnar (1994), “Investment Incentives in the Formerly Planned Economies”. IUI Working Paper nr 419. Andersson, Thomas och Håkan Hellström (1994), “Swedish Direct Investment in Low-Cost Countries”. IUI Working Paper nr 420. Braunerhjelm, Pontus och Roger Svensson (1994), “Multinational Corporations, Country Characteristics, and Clustering in Foreign Direct Investment”. IUI Working Paper nr 421. Pelikan, Pavel (1994), “Competitions of Socio-Economic Institutions: In Search of the Winners”. IUI Working Paper nr 422. Svensson, Roger och Gunnar Fors (1994), “R&D and Foreign Sales: Evidence from Swedish Multinationals”. IUI Working Paper nr 423. Yamawaki, Hideki (1994), “International Competitiveness and the Choice of Entry Mode: Japanese Multinationals in U.S. and European Manufacturing Industries”. IUI Working Paper nr 424. Fölster, Stefan och Georgi Trofimov (1994), “Economic Decline in Russia: Disaster or Creative Destruction?”. IUI Working Paper nr 425. Fölster, Stefan och Georgi Trofimov (1994), “Industry Evolution and R&D Externalities”. IUI Working Paper nr 426.


240  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Weibull, Jörgen W. (1994), “The Mass-Action Interpretation of Nash Equilibrium”. IUI Working Paper nr 427. Lindbeck, Assar (1995), “Hazardous Welfare-State Dynamics”. IUI Working Paper nr 428. Calmfors, Lars och Per Skedinger (1995), “Does Active Labor Market Policy Increase Employment? Theoretical Considerations and Some Empirical Evidence from Sweden”. IUI Working Paper nr 429. Krugman, Paul M. och Anthony J. Venables (1995), “Globalization and the Inequality of Nations”. IUI Working Paper nr 430. Lundborg, Per och Per Skedinger (1995), “Taxation in a Search Model of the Housing Market”. IUI Working Paper nr 431. Skedinger, Per (1995), “Employment Policies and Displacement in the Youth Labor Market”. IUI Working Paper nr 432. Hofbauer, Josef och Jörgen W. Weibull (1995), “Evolutionary Selection against Dominated Strategies”. IUI Working Paper nr 433. Lundborg, Per (1995), “International Migration and Economic Growth: A Theoretical Analysis”. IUI Working Paper nr 434. Reny, Philip J. (1995), “Local Payoff Security and the Existence of Nash Equilibrium in Discontinuous Games”. IUI Working Paper nr 435. Davis, Steven J. och Magnus Henrekson (1995), “Industrial Policy, Employer Size and Economic Performance in Sweden”. IUI Working Paper nr 436. Leamer, Edward E. och Per Lundborg (1995), “A Heckscher-Ohlin View of Sweden Competing in the Global Marketplace”. IUI Working Paper nr 437. Fölster, Stefan och Sam Peltzman (1995), “The Social Cost of Regulation and Lack of Competition in Sweden”. IUI Working Paper nr 438. Henrekson, Magnus, Johan Torstensson och Rasha Torstensson (1995), “Growth Effects of European Integration”. IUI Working Paper nr 439. Ekholm, Karolina (1995), “Revealed Factor Abundance and the Factor Content of Trade in Headquarter Services”. IUI Working Paper nr 440. Lindbeck, Assar (1995), “Welfare State Disincentives with Endogenous Habits and Norms”. IUI Working Paper nr 441. Segendorff, Björn (1995), “The Telecommunication Market: A Survey of Theory and Empirics”. IUI Working Paper nr 442. Segendorff, Björn (1995), “Explaining Parallel Mobile Telephone Networks: A Theoretical Model”. IUI Working Paper nr 443. Caballé, Jordi och Alexey Pomansky (1995), “Mixed Risk Aversion”. IUI Working Paper nr 444. Lundborg, Per (1995), “Taxes and Job Mobility in Sweden”. IUI Working Paper nr 445. Lundborg, Per och Per Skedinger (1995), “Capital Gains Taxation and Residential


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  241

Mobility in Sweden”. IUI Working Paper nr 446. Modén, Karl-Markus och Lars Oxelheim (1995), “Why Issue Equity Abroad? The Experience of Small Country Companies”. IUI Working Paper nr 447. Lindbeck, Assar och Dennis J. Snower (1995), “Reorganization of Firms and Labor Market Inequality”. IUI Working Paper nr 448.

1996–1997 Lindbeck, Assar (1996), “Incentives in the Welfare State: Lessons for Would-be Welfare States”. IUI Working Paper nr 449. Banerjee, Abhijit och Jörgen W. Weibull (1996), “Neutrally Stable Outcomes in Cheap Talk Games”. IUI Working Paper nr 450. Lindbeck, Assar och Dennis J. Snower (1996), “Price Dynamics and Production Lags”. IUI Working Paper nr 451. Sutton, John (1996), “The Size Distribution of Businesses. Part I: A Benchmark Case”. IUI Working Paper nr 452. Lindbeck, Assar, Sten Nyberg och Jörgen Weibull (1996), “Social Norms, the Welfare State, and Voting”. IUI Working Paper nr 453. Fölster, Stefan (1996), “Social Insurance Based on Personal Savings Accounts: A Possible Reform Strategy for Overburdened Welfare States?”. IUI Working Paper nr 454. Kazamaki Ottersten, Eugenia, Thomas Lindh och Erik Mellander (1996), ”Cost and Productivity Effects of Firm Financed Training”. IUI Working Paper nr 455. Fors, Gunnar (1996), “Technology Transfer to Foreign Affiliates by Multinational Enterprises”. IUI Working Paper nr 456. Fors, Gunnar och Roger Svensson (1996), “R&D and Foreign Sales in Multinationals: A Simultaneous Relationship?”. IUI Working Paper nr 457. Fors, Gunnar och Mario Zejan (1996), “Overseas R&D by Multinationals in Foreign Centers of Excellence”. IUI Working Paper nr 458. Fors, Gunnar (1996), “Utilization of R&D Results in the Home and Foreign Plants of Multinationals”. IUI Working Paper nr 459. Henrekson, Magnus (1996), “Sweden’s Relative Economic Performance: Lagging Behind or Staying on Top?”. IUI Working Paper nr 460. Fölster, Stefan och Georgi Trofimov (1996), “Does Equality Promote Growth?”. IUI Working Paper nr 461. Braunerhjelm, Pontus, Karolina Ekholm, Lennart Grundberg och Patrik Karpaty (1996), “Swedish Multinational Corporations: Recent Trends in Foreign Activities”. IUI Working Paper nr 462. Venables, Anthony (1996), “Lecture Notes on International Trade and Imperfect Competition”. IUI Working Paper nr 463. Motta, Massimo (1996), “Multinationals without Advantages”. IUI Working Pa-


242  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

per nr 464. Markusen, James R., Anthony J. Venables, Denise Eby Konan och Kevin H. Zhang (1996), “A Unified Treatment of Horizontal Direct Investment, Vertical Direct Investment, and the Pattern of Trade in Goods and Services”. IUI Working Paper nr 465. Lindbeck, Assar (1996), “The West European Employment Problem”. IUI Working Paper nr 466. Ekholm, Karolina och Johan Torstensson (1996), “High-Technology Subsidies in General Equilibrium: A Sector-Specific Approach”. IUI Working Paper nr 467. Hatzius, Jan (1996), “Foreign Direct Investment, Capital Formation and Labour Costs: Theory and Evidence for Germany”. IUI Working Paper nr 468. Lindbeck, Assar (1996), ”Full Employment and the Welfare State”. IUI Working Paper nr 469. Petersen, Trond, Eva M. Meyerson och Vemund Snartland (1996), “The WithinJob Gender Wage Gap: The Case of Sweden”. IUI Working Paper nr 470. Dinopoulos, Elias och Paul S. Segerstrom (1996), “A Schumpeterian Model of Protection and Relative Wages”. IUI Working Paper nr 471. Weibull, Jörgen W. (1996), “Managerial Incentives and Market Integration”. IUI Working Paper nr 472. Lindbeck, Assar och Dennis J. Snower (1996), “Centralized Bargaining, MultiTasking, and Work Incentives”. IUI Working Paper nr 473. Lindbeck, Assar (1996), “Welfare-State Dynamics”. IUI Working Paper nr 474. Segerstrom, Paul S. (1996), “Lecture Notes on Knowledge and Human Capital in the New Growth Theory”. IUI Working Paper nr 475. Lindbeck, Assar, Sten Nyberg och Jörgen W. Weibull (1997), “Social Norms and Economic Incentives in the Welfare State”. IUI Working Paper nr 476. Anderson, James E. och Douglas S. J. Marcouiller (1997), “Trade and Security, I: Anarchy”. IUI Working Paper nr 477. Sundén, David och Jörgen W. Weibull (1997), “A Note on Social Norms and Transfers”. IUI Working Paper nr 478. Weibull, Jörgen W. (1997), “Internal Efficiency and External Conditions”. IUI Working Paper nr 479. Pelikan, Pavel (1997), “Allocation of Economic Competence in Teams: A Comparative Institutional Analysis”. IUI Working Paper nr 480. Ljungqvist, Lars och Thomas J. Sargent (1997), “The European Unemployment Dilemma”. IUI Working Paper nr 481. Davis, Steven J. och Magnus Henrekson (1997), “Explaining National Differences in the Size and Industrial Distribution of Employment”. IUI Working Paper nr 482. Johansson, Dan (1997), “The Number and the Size Distribution of Firms in Swe-


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  243

den and Other European Countries”. IUI Working Paper nr 483. Ganslandt, Mattias (1997), “Multi-Market Competition and Coordination in Games”. IUI Working Paper nr 484. Carlsson, Hans och Mattias Ganslandt (1997), “Noisy Equilibrium Selection in Coordination Games”. IUI Working Paper nr 485. Berman, Eli (1997), “Implication of Skill-Biased Technological Change: International Evidence”. IUI Working Paper nr 486. Weibull, Jörgen W. (1997), “What Have We Learned from Evolutionary Game Theory so Far?”. IUI Working Paper nr 487. Trofimov, Georgi (1997), “Trade, Southern Integration, and Uneven Development”. IUI Working Paper nr 488. Weibull, Jörgen W. (1997), “Evolution, Rationality and Equilibrium in Games”. IUI Working Paper nr 489. Blomström, Magnus, Gunnar Fors och Robert E. Lipsey (1997), “Foreign Direct Investment and Employment: Home Country Experience in the United States and Sweden”. IUI Working Paper nr 490. Lindbeck, Assar (1997), “New Keynesianism and Aggregate Economic Activity”. IUI Working Paper nr 491. Fölster, Stefan och Magnus Henrekson (1997), “Growth and the Public Sector: A Critique of the Critics”. IUI Working Paper nr 492.

1998–1999 Hassler, John och Assar Lindbeck (1998), “Intergenerational Risk Sharing, Stability and Optimality of Alternative Pension Systems”. IUI Working Paper nr 493. Mellander, Erik (1998), “On Omitted Variable Bias and Measurement Error in Returns to Schooling Estimates”. IUI Working Paper nr 494. Mellander, Erik och Per Skedinger (1998), “Corporate Job Ladders in Europe: Wage Premia for University vs. High School Level Positions”. IUI Working Paper nr 495. Baldwin, Richard E., Philippe Martin och Gianmarco I. P. Ottaviano (1998), “Global Income Divergence, Trade and Industrialisation: The Geography of Growth Take-offs”. IUI Working Paper nr 496. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (1998), “Institutional Effects on the Evolution of the Size Distribution of Firms”. IUI Working Paper nr 497. Lindbeck, Assar (1998), “Swedish Lessons for Post-Socialist Countries”. IUI Working Paper nr 498. Lindbeck, Assar och John Hassler (1998), “Can and Should a Pay-As-You-Go Pension System Mimic a Funded System?”. IUI Working Paper nr 499. Orszag, Mike och Dennis J. Snower (1998), “Anatomy of Policy Complementari-


244  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

ties”. IUI Working Paper nr 500. van Damme, Eric och Jörgen W. Weibull (1998), “Evolution with Mutations Driven by Control Costs”. IUI Working Paper nr 501. Ekström, Erika (1998), “Income Distribution and Labour Market Discrimination: A Case Study of Namibia”. IUI Working Paper nr 502. Fölster, Stefan och Magnus Henrekson (1998), “Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries”. IUI Working Paper nr 503. Ekholm, Karolina och Rikard Forslid (1998), “Trade and Location with Horizontal and Vertical Multi-Region Firms”. IUI Working Paper nr 504. Lindbeck, Assar (1998), “How Can Economic Policy Strike a Balance between Economic Efficiency and Income Equality?”. IUI Working Paper nr 505. Segerstrom, Paul S. (1998), “The Long-Run Growth Effects of R&D Subsidies”. IUI Working Paper nr 506. Sáez-Márti, María och Jörgen W. Weibull (1998), “Clever Agents in Young’s Evolutionary Bargaining Model”. IUI Working Paper nr 507. Svensson, Roger (1998), “Exporting Consultancy Services in the Infrastructure Sectors: The Determinants of Obtaining Assignments”. IUI Working Paper nr 508. Meyerson, Eva M., Trond Petersen och Vemund Snartland (1998), “Are Female Workers Less Productive than Male Workers? Productivity and the Gender Wage Gap”. IUI Working Paper nr 509. Pelikan, Pavel (1999), “Institutions for the Selection of Entrepreneurs: Implications for Economic Growth and Financial Crises”. IUI Working Paper nr 510. Fridolfsson, Sven-Olof och Johan Stennek (1999), “Why Mergers Reduce Profits, and Raise Share Prices”. IUI Working Paper nr 511. Norbäck, Pehr-Johan (1999), “Multinational Firms, Technology and Location”. IUI Working Paper nr 512. Horn, Henrik och Lars Persson (1999), “Endogenous Mergers in Concentrated Markets”. IUI Working Paper nr 513. Persson, Lars (1999), “The Auctioning of a Failing Firm”. IUI Working Paper nr 514. Horn, Henrik och Lars Persson (1999), “The Equilibrium Ownership of an International Oligopoly”. IUI Working Paper nr 515. Persson, Lars (1999), “Predation and Mergers: Is Merger Law Counterproductive?”. IUI Working Paper nr 516. Lindbeck, Assar (1999), “The Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel – 1969–1998”. IUI Working Paper nr 517. Mellander, Erik (1999), “The Multi-Dimensional Nature of Labor Demand and Skill-Biased Technical Change”. IUI Working Paper nr 518. Baldwin, Richard E., Henrik Braconier och Rikard Forslid (1999), “Multinatio-


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  245

nals, Endogenous Growth and Technological Spillovers: Theory and Evidence”. IUI Working Paper nr 519. Norbäck, Pehr-Johan (1999), “Cumulative Effects of Labor Market Distortions”. IUI Working Paper nr 520. Du Rietz, Anita och Magnus Henrekson (1999), “Testing the Female Underperformance Hypothesis”. IUI Working Paper nr 521. Braunerhjelm, Pontus och Lars Oxelheim (1999), “Does Foreign Direct Investment Replace Home Country Investment? The Effect of European Integration on the Location of Swedish Investment”. IUI Working Paper nr 522. Braconier, Henrik och Karolina Ekholm (1999), “Swedish Multinationals and Competition from High- and Low-Wage Locations”. IUI Working Paper nr 523. Segerstrom, Paul S. (1999), “Intel Economics”. IUI Working Paper nr 524. Weibull, Jörgen W. och Eric van Damme (1999), “Evolution and Refinement with Endogenous Mistake Probabilities”. IUI Working Paper nr 525.

2000–2001 Oxelheim, Lars (2000), “Routes to Equity Market Integration – The Interplay between Politicians, Investors and Managers”. IUI Working Paper nr 526. Lindbeck, Assar och Solveig Wikström (2000), “ICT and Household-Firm Relations”. IUI Working Paper nr 527. Lindbeck, Assar och Dennis J. Snower (2000), “The Division of Labor and the Market for Organizations”. IUI Working Paper nr 528. Davis, Steven J. och Magnus Henrekson (2000), “Wage-Setting Institutions as Industrial Policy”. IUI Working Paper nr 529. Henrekson, Magnus och Nathan Rosenberg (2000), “Incentives for Academic Entrepreneurship and Economic Performance: Sweden and the United States”. IUI Working Paper nr 530. Svensson, Roger (2000), “Visits to the Client when Tendering for Consulting Contracts: Sourcing Information or Influencing the Contract”. IUI Working Paper nr 531. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2000), “Privatization as a Part of a Liberalization Program in an International Oligopoly”. IUI Working Paper nr 532. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2000), “Where Schumpeter was nearly Right – the Swedish Model and ‘Capitalism, Socialism and Democracy’”. IUI Working Paper nr 533. Benaim, Michel och Jörgen W. Weibull (2000), “Deterministic Approximation of Stochastic Evolution in Games”. IUI Working Paper nr 534. Lindbeck, Assar och Mats Persson (2000), “What Are the Gains from Pension Reform?”. IUI Working Paper nr 535. Bergman, Mats och Per Johansson (2000), “Strategic Investments in the Pulp


246  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

and Paper Industry: A Count Data Regression Analysis”. IUI Working Paper nr 536. Lundin, Martin och Per Skedinger (2000), “Decentralisation of Active Labour Market Policy: The Case of Swedish Local Employment Service Committees”. IUI Working Paper nr 537. Sjögren, Anna (2000), “Redistribution, Occupational Choice and Intergenerational Mobility: Does Wage Equality Nail the Cobbler to His Last?”. IUI Working Paper nr 538. Sjögren, Anna (2000), “Occupational Choice and Incentives: The Role of Family Background”. IUI Working Paper nr 539. Ekholm, Karolina och Marie Hesselman (2000), “The Foreign Operations of Swedish Manufacturing Firms: Evidence from a Survey of Swedish Multinationals 1998”. IUI Working Paper nr 540. Fridolfsson, Sven-Olof och Johan Stennek (2000), “Should Mergers be Controlled?”. IUI Working Paper nr 541. Fridolfsson, Sven-Olof och Johan Stennek (2000), “Why Event Studies Do Not Detect Anti-Competitive Mergers”. IUI Working Paper nr 542. Röller, Lars-Hendrik, Johan Stennek och Frank Verboven (2000), “Efficiency Gains from Mergers”. IUI Working Paper nr 543. Mattsson, Lars-Göran och Jörgen W. Weibull (2000), “Probabilistic Choice as a Result of Mistakes”. IUI Working Paper nr 544. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2001), “Privatization and Foreign Competition”. IUI Working Paper nr 545. Ganslandt, Mattias och Keith E. Maskus (2001), “Parallel Imports of Pharmaceutical Products in the European Union”. IUI Working Paper nr 546. Ganslandt, Mattias och James R. Markusen (2001), “National Standards and International Trade”. IUI Working Paper nr 547. Lindbeck, Assar (2001), “Pensions and Contemporary Socioeconomic Change”. IUI Working Paper nr 548. Baerenss, Antje (2001), “Cooperative Product Development and Endogenous Information Sharing”. IUI Working Paper nr 549. Lindbeck, Assar (2001), “Changing Tides for the Welfare State – An Essay”. IUI Working Paper nr 550. Gunnarsson, Gudmundur, Erik Mellander och Eleni Savvidou (2001), “Is Human Capital the Key to the IT Productivity Paradox?”. IUI Working Paper nr 551. Ganslandt, Mattias, Keith E. Maskus och Eina V. Wong (2001), “Developing and Distributing Essential Medicine to Poor Countries: The DEFEND Proposal”. IUI Working Paper nr 552. Braconier, Henrik, Karolina Ekholm och Karen Helene Midelfart Knarvik (2001),


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  247

“Does FDI Work as a Channel for R&D Spillovers? Evidence Based on Swedish Data”. IUI Working Paper nr 553. Oxelheim, Lars, Trond Randøy och Arthur Stonehill (2001), “On the Treatment of Finance-Specific Factors within the OLI Paradigm”. IUI Working Paper nr 554. Björnerstedt, Jonas och Johan Stennek (2001), ”Bilateral Oligopoly”. IUI Working Paper nr 555. Stennek, Johan och Frank Verboven (2001), “Merger Control and Enterprise Competitiveness – Empirical Analysis and Policy Recommendations”. IUI Working Paper nr 556. Lindbeck, Assar och Sten Nyberg (2001), “Raising Children to Work Hard: Altruism, Work Norms and Social Insurance”. IUI Working Paper nr 557. Stennek, Johan (2001), “Horizontal Mergers Without Synergies May Increase Consumer Welfare”. IUI Working Paper nr 558. Friberg, Richard, Mattias Ganslandt och Mikael Sandström (2001), “Pricing Strategies in E-Commerce: Bricks vs. Clicks”. IUI Working Paper nr 559. Ganslandt, Mattias (2001), “Strategic Investment and Market Integration”. IUI Working Paper nr 560. Svensson, Roger (2001) “Unfair Competition by Government Firms and Authorities in the Consulting Market”. IUI Working Paper nr 561. Fang, Hanming och Peter Norman (2001), “Government-Mandated Discriminatory Policies”. IUI Working Paper nr 562. Lindqvist, Tobias och Johan Stennek (2001), “The Insiders’ Dilemma: An Experiment on Merger Formation”. IUI Working Paper nr 563. Hauk, Ester och María Sáez-Martí (2001), “On the Cultural Transmission of Corruption”. IUI Working Paper nr 564. Huck, Steffen, Dorothea Kübler och Jörgen W. Weibull (2001), “Social Norms and Optimal Incentives in Firms”. IUI Working Paper nr 565. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2001), “The Transformation of Ownership Policy and Structure in Sweden: Convergence Towards the Anglo-Saxon Model?”. IUI Working Paper nr 566. Oxelheim, Lars och Trond Randøy (2001), “The Impact of Foreign Board Membership on Firm Value”. IUI Working Paper nr 567. Westermark, Andreas (2001), “Campaigning and Ambiguity when Parties Cannot Make Credible Election Promises”. IUI Working Paper nr 568. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2001), “Investment Liberalization – Who Benefits from Cross-Border Mergers & Acquisitons?”. IUI Working Paper nr 569.


248  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

2002–2003 Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2002), “Cross-Border Acquisitions and Greenfield Entry”. IUI Working Paper nr 570. Oxelheim, Lars (2002), “The Impact of Macroeconomic Variables on Corporate Performance – What Shareholders Ought to Know?”. IUI Working Paper nr 571. Sáez-Martí, María och Jörgen W. Weibull (2002), “Welfare Foundations of Discounting”. IUI Working Paper nr 572. Tangerås, Thomas P. (2002), “Regulation of Cost and Quality under Yardstick Competition”. IUI Working Paper nr 573. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (2002), “Recognizing Macroeconomic Fluctuations in Value Based Management”. IUI Working Paper nr 574. Sáez-Martí, María och Jörgen W. Weibull (2002), ”Discounting and Future Selves”. IUI Working Paper nr 575. Andrén, Niclas och Lars Oxelheim (2002), “Exchange Rate and Interest-Rate Driven Competitive Advantages in the EMU”. IUI Working Paper nr 576. Vieille, Nicolas och Jörgen W. Weibull (2002), “Uniqueness in Infinitely Repeated Decision Problems”. IUI Working Paper nr 577. Sandström, Mikael F. och Fredrik Bergström (2002), “School Vouchers in Practice: Competition Won’t Hurt You!”. IUI Working Paper nr 578. Braconier, Henrik, Pehr-Johan Norbäck och Dieter Urban (2002), “Vertical FDI Revisited”. IUI Working Paper nr 579. Lindbeck, Assar och Mats Persson (2002), “The Gains from Pension Reform”. IUI Working Paper nr 580. Lindbeck, Assar (2002), “The European Social Model: Lessons for Developing Countries”. IUI Working Paper nr 581. Basu, Kaushik och Jörgen W. Weibull (2002), “Punctuality – A Cultural Trait as Equilibrium”. IUI Working Paper nr 582. Svensson, Roger (2002), “Commercialization of Swedish Patents – A Pilot Study in the Medical and Hygiene Sector”. IUI Working Paper nr 583. Skedinger, Per (2002), “Minimum Wages and Employment in Swedish Hotels and Restaurants”. IUI Working Paper nr 584. Lindbeck, Assar, Sten Nyberg och Jörgen W. Weibull (2002), “Social Norms and Welfare State Dynamics”. IUI Working Paper nr 585. Vlachos, Jonas och Daniel Waldenström (2002), “International Financial Liberalization and Industry Growth”. IUI Working Paper nr 586. Lindbeck, Assar (2003), “Improving the Performance of the European Social Model – The Welfare State over the Life Cycle”. IUI Working Paper 587. Dufwenberg, Martin, Tobias Lindqvist och Evan Moore (2003), “Bubbles and Experience: An Experiment on Speculation”. IUI Working Paper 588.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  249

Tangerås, Thomas P. och Nils-Petter Lagerlöf (2003), “Ethnic Diversity and Civil War”. IUI Working Paper 589. Braconier, Henrik, Pehr-Johan Norbäck och Dieter Urban (2003), “Reconciling the Evidence on the Knowledge Capital Model”. IUI Working Paper 590. Sandström, F. Mikael (2003), “Car Age, Taxation, Scrappage Premiums and the ELV Directive”. IUI Working Paper 591. Håkanson, Christina, Satu Johanson och Erik Mellander (2003), “EmployerSponsored Training in Stabilisation and Growth Policy Perspectives”. IUI Working Paper 592. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2003), “The Swedish Model of Corporate Ownership and Control in Transition”. IUI Working Paper 593. Vlachos, Jonas (2003), “Who Wants Political Integration? Evidence from the Swedish EU-Membership Referendum”. IUI Working Paper 594. Lindbeck, Assar (2003), “An Essay on Welfare State Dynamics”. IUI Working Paper 595. Søberg, Morten och Thomas P. Tangerås (2003), ”Voter Turnout in Direct Democracy: Theory and Evidence”. IUI Working Paper 596. Skedinger, Per och Barbro Widerstedt (2003), “Recruitment to Sheltered Employment: Evidence from Samhall, a Swedish State-Owned Company”. IUI Working Paper 597. Lindbeck, Assar och Dennis J. Snower (2003), “The Firm as a Pool of Factor Complementarities”. IUI Working Paper 598. Friberg, Richard och Mattias Ganslandt (2003), “Bottled Water – A Case of Pointless Trade?”. IUI Working Paper 599. Kugler, Maurice, Thierry Verdier och Yves Zenou (2003), “Organized Crime, Corruption and Punishment”. IUI Working Paper 600. Calvó-Armengol, Antoni och Yves Zenou (2003), “Social Networks and Crime Decisions: The Role of Social Structure in Facilitating Delinquent Behavior”. IUI Working Paper 601. Verdier, Thierry och Yves Zenou (2003), “Racial Beliefs, Location and the Causes of Crime”. IUI Working Paper 602. Battu, Harminder, McDonald Mwale och Yves Zenou (2003), “Do Oppositional Identities Reduce Employment for Ethnic Minorities?”. IUI Working Paper 603. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2003), “Endogenous Asset Ownership Structures in Deregulated Markets”. IUI Working Paper 604. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2003), “Privatization and Restructuring in Concentrated Markets”. IUI Working Paper 605. Zenou, Yves (2003), “Efficiency Wages, Urban Unemployment and Housing Consumption”. IUI Working Paper 606.


250  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Patacchini, Eleonora och Yves Zenou (2003), “Search Activities, Cost of Living and Local Labor Markets”. IUI Working Paper 607. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2003), “Privatization Policy in an International Oligopoly”. IUI Working Paper 608. Jellal, Mohamed och Yves Zenou (2003), “Ethnic Diversity, Market Structure and Risk Sharing in Agrarian Societies”. IUI Working Paper 609. Jellal, Mohamed, Jacques-Françis Thisse och Yves Zenou (2003), “Demand Uncertainty, Mismatch and (Un)Employment”. IUI Working Paper 610.

2004–2005 Oxelheim, Lars och Trond Randøy (2004), “The Effects of Internationalization on CEO Compensation”. IUI Working Paper nr 611. Vlachos, Jonas (2004), “Does Regulatory Harmonization Increase Bilateral Asset Holdings?”. IUI Working Paper nr 612. Sjögren, Anna och Susanna Sällström (2004), “Trapped, Delayed and Handicapped”. IUI Working Paper nr 613. Sjögren, Anna och María Sáez-Martí (2004), “On the Timing of Education”. IUI Working Paper nr 614. Wasmer, Etienne och Yves Zenou (2004), “Equilibrium Search Unemployment with Explicit Spatial Frictions”. IUI Working Paper nr 615. Ekholm, Karolina och Katariina Hakkala (2004), “Location of R&D and HighTech Production by Vertically Integrated Multinationals”. IUI Working Paper nr 616. Ballester, Coralio, Antoni Calvó-Armengol och Yves Zenou (2004), “Who’s Who in Crime Networks. Wanted: The Key Player”. IUI Working Paper nr 617. Sáez-Martí, María och Anna Sjögren (2004), “Deadlines and Distractions”. IUI Working Paper nr 618. Hakkala, Katariina (2004), “Corporate Restructuring and Labor Productivity Growth”. IUI Working Paper nr 619. Selod, Harris och Yves Zenou (2004), “City Structure, Job Search, and Labor Discrimination. Theory and Policy Implications”. IUI Working Paper nr 620. Ganslandt, Mattias och Pehr-Johan Norbäck (2004), “Do Mergers Result in Collusion?”. IUI Working Paper nr 621. Ganslandt, Mattias och Keith E. Maskus (2004), “Parallel Imports and the Pricing of Pharmaceutical Products: Evidence from the European Union”. IUI Working Paper nr 622. Oxelheim, Lars och Michael Rafferty (2004), “On the Static Efficiency of Secondary Bond Markets”. IUI Working Paper nr 623. Svensson, Roger (2004), “Commercialization of Patents and External Financing During the R&D-Phase”. IUI Working Paper nr 624.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  251

Braunerhjelm, Pontus, Lars Oxelheim och Per Thulin (2004), “The Relationship Between Domestic and Outward Foreign Direct Investment: The Role of Industry-Specific Effects”. IUI Working Paper nr 625. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2004), “The Organization of the Innovation Industry: Entrepreneurs, Venture Capitalists, and Oligopolists”. IUI Working Paper nr 626. Ross, Stephen L. och Yves Zenou (2004), “Shirking, Commuting and Labor Market Outcomes”. IUI Working Paper nr 627. Battu, Harminder, Paul Seaman och Yves Zenou (2004), “Job Contact Networks and the Ethnic Minorities”. IUI Working Paper nr 628. Wahba, Jackline och Yves Zenou (2004), “Density, Social Networks and Job Search Methods: Theory and Application to Egypt”. IUI Working Paper nr 629. Lindqvist, Tobias (2004), “Mergers by Partial Acquisition”. IUI Working Paper nr 630. Patacchini, Eleonora och Yves Zenou (2004), “Intergenerational Education Transmission: Neighborhood Quality and/or Parents’ Involvement?”. IUI Working Paper nr 631. Normann, Göran (2004), “Taxation of Entrepreneurs Relative to Well Diversified Investors – A Swedish Perspective”. IUI Working Paper nr 632. Lindbeck, Assar och Dirk Niepelt (2004), “Improving the SGP: Taxes and Delegation Rather than Fines”. IUI Working Paper nr 633. Lindqvist, Tobias (2005), “Acquisition Strategies: Empirical Evidence of Outsider-Toeholds”. IUI Working Paper nr 634. Andrén, Niclas, Håkan Jankensgård och Lars Oxelheim (2005), “Exposure-Based Cash-Flow-at-Risk under Macroeconomic Uncertainty”. IUI Working Paper nr 635. Dechenaux, Emmanuel och Dan Kovenock (2005), “Tacit Collusion and Capacity Withholding in Repeated Uniform Price Auctions”. IUI Working Paper nr 636. Forssbæck, Jens och Lars Oxelheim (2005),”On the Link between Exchange-Rate Regimes and Monetary Policy Autonomy: The European Experience”. IUI Working Paper nr 637. Friberg, Richard och Mattias Ganslandt (2005), “Reciprocal Dumping with Bertrand Competition”. IUI Working Paper nr 638. Ganslandt, Mattias och Keith E. Maskus (2005), “Vertical Distribution, Parallel Trade, and Price Divergence in Integrated Markets”. IUI Working Paper nr 639. Svaleryd, Helena och Jonas Vlachos (2005), “Factor Supplies and the Direction of Technical Change”. IUI Working Paper nr 640.


252  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Hakkala, Katariina, Pehr-Johan Norbäck och Helena Svaleryd (2005), “Asymmetric Effects of Corruption on FDI: Evidence from Swedish Multinational Firms”. IUI Working Paper nr 641. Sáez-Martí, María och Anna Sjögren (2005), “Peers and Culture”. IUI Working Paper nr 642. Johansson, Per och Per Skedinger (2005), “Are Objective, Official Measures of Disability Reliable?”. IUI Working Paper nr 643. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2005), “Investment Liberalization – Why a Restrictive Cross-Border Merger Policy can be Counterproductive”. IUI Working Paper nr 644. Calvó-Armengol, Antoni, Eleonora Patacchini och Yves Zenou (2005), “Peer Effects and Social Networks in Education and Crime”. IUI Working Paper nr 645. Lindbeck, Assar (2005), “Sustainable Social Spending”. IUI Working Paper nr 646. Bertrand, Olivier och Habib Zitouna (2005), “Domestic versus Cross-Border Acquisitions: Which Impact on the Target Firms’ Performance?”. IUI Working Paper nr 647. Song, Yan och Yves Zenou (2005), “Property Tax and Urban Sprawl: Theory and Implications for U.S. Cities”. IUI Working Paper nr 648. Battu, Harminder, McDonald Mwale och Yves Zenou (2005), “Oppositional Identities and the Labor Market”. IUI Working Paper nr 649. Hakkala, Katariina och David Zimmermann (2005), “Foreign Operations of Swedish Manufacturing Firms Evidence from the IUI Survey on Multinationals 2003”. IUI Working Paper nr 650. Zenou, Yves (2005), “Crime, Location and the Housing Market”. IUI Working Paper nr 651. Zenou, Yves (2005), “The Todaro Paradox Revisited”. IUI Working Paper nr 652. Henrekson, Magnus och Jesper Roine (2005), “Promoting Entrepreneurship in the Welfare State”. IUI Working Paper nr 653. Ekholm, Karolina och Katariina Hakkala (2005), “The Effect of Offshoring on Labor Demand: Evidence from Sweden”. IUI Working Paper nr 654. Cronqvist, Henrik, Fredrik Heyman, Mattias Nilsson, Helena Svaleryd och Jonas Vlachos (2005), “Do Entrenched Managers Pay Their Workers More?”. IUI Working Paper nr 655. Lagerlöf, Nils-Petter och Thomas P. Tangerås (2005), “Human Capital, Rent Seeking, and a Transition from Stagnation to Growth”. IUI Working Paper nr 656.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  253

2006–2007 Horn, Henrik (2006), “National Treatment in the GATT”. IFN Working Paper nr 657. Boschini, Anne och Anna Sjögren (2006), “Is Team Formation Gender Neutral? Evidence from Coauthorship Patterns”. IFN Working Paper nr 658. Lindbeck, Assar och Mats Persson (2006), “A Model of Income Insurance and Social Norms”. IFN Working Paper nr 659. Lindbeck, Assar, Mårten Palme och Mats Persson (2006), “Job Security and Work Absence: Evidence from a Natural Experiment”. IFN Working Paper nr 660. Åslund, Olof, John Östh och Yves Zenou (2006), “How Important is Access to Jobs? Old Question – Improved Answer”. IFN Working Paper nr 661. Lindbeck, Assar (2006), “The Welfare State – Background, Achievements, Problems”. IFN Working Paper nr 662. Norbäck, Pehr-Johan, Lars Persson och Jonas Vlachos (2006), “Cross-Border Acquisitions and Corporate Taxes: Efficiency and Tax Revenues”. IFN Working Paper nr 663. Svensson, Roger (2006), “Innovation Performance and Government Financing”. IFN Working Paper nr 664. Edquist, Harald och Magnus Henrekson (2006), “Technological Breakthroughs and Productivity Growth”. IFN Working Paper nr 665. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2006), “Investment Liberalization – Why a Restrictive Cross-Border Merger Policy Can be Counterproductive”. IFN Working Paper nr 666. Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2006), “The Evolution of Top Incomes in an Egalitarian Society; Sweden, 1903–2004”. IFN Working Paper nr 667. Andrén, Niclas och Lars Oxelheim (2006), “Producer Prices in the Transition to a Common Currency”. IFN Working Paper nr 668. Forssbæck, Jens och Lars Oxelheim (2006), ”The Interplay between Money Market Development and Changes in Monetary Policy Operations in Small European Countries”. IFN Working Paper nr 669. Norbäck, Pehr-Johan, Lars Persson och Jonas Vlachos (2006), “Entrepreneurial Innovations, Competition and Competition Policy”. IFN Working Paper nr 670. Berggren, Niclas, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara (2006), “The Looks of a Winner: Beauty, Gender and Electoral Success”. IFN Working Paper nr 671. Mouravjiev, Igor (2006), “Private Observation, Tacit Collusion and Collusion with Communication”. IFN Working Paper nr 672. Gustavsson, Magnus och Henrik Jordahl (2006), “Inequality and Trust in Sweden: Some Inequalities are more Harmful than Others”. IFN Working Paper nr 673.


254  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Heyman, Fredrik, Fredrik Sjöholm och Patrik Gustavsson Tingvall (2006), “Is There Really a Foreign Ownership Wage Premium? Evidence from Matched Employer-Employee Data”. IFN Working Paper nr 674. Heyman, Fredrik, Fredrik Sjöholm och Patrik Gustavsson Tingvall (2006), “Acquisitions, Multinationals and Wage Dispersion”. IFN Working Paper nr 675. Waldenström, Daniel och Bruno S. Frey (2006), “Using Markets to Measure PreWar Threat Assessments: The Nordic Countries Facing World War II”. IFN Working Paper nr 676. Waldenström, Daniel (2006), “Why Does Sovereign Risk Differ for Domestic and Foreign Investors? Evidence from Scandinavia, 1938–1948”. IFN Working Paper nr 677. Douhan, Robin, Gunnar Eliasson och Magnus Henrekson (2006), “Israel M. Kirzner: An Outstanding Austrian Contributor to the Economics of Entrepreneurship”. IFN Working Paper nr 678. Jordahl, Henrik och Che-Yuan Liang (2006), “Merged Municipalities, Higher Debt: On Free-riding and the Common Pool Problem in Politics”. IFN Working Paper nr 679. Lindbeck, Assar (2006), “Economic-Social Interaction during China’s Transition”. IFN Working Paper nr 680. Lindbeck, Assar (2006), “An Essay on Economic Reforms and Social Change in China”. IFN Working Paper nr 681. Fridolfsson, Sven-Olof och Johan Stennek (2006), “Industry Concentration and Welfare – On the Use of Stock Market Evidence from Horizontal Mergers”. IFN Working Paper nr 682. Stenkula, Mikael (2006), “The European Size Distribution of Firms and Employment”. IFN Working Paper nr 683. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2006), “A Survey of the Literature on the WTO Dispute Settlement System”. IFN Working Paper nr 684. Stennek, Johan och Thomas P. Tangerås (2006), “Competition vs. Regulation in Mobile Telecommunications”. IFN Working Paper nr 685. Fridolfsson, Sven-Olof (2007), “A Consumer Surplus Defense in Merger Control”. IFN Working Paper nr 686. Davis, Steven J. och Magnus Henrekson (2007), “Economic Performance and Work Activity in Sweden after the Crisis of the Early 1990s”. IFN Working Paper nr 687. Douhan, Robin och Magnus Henrekson (2007), “The Political Economy of Entrepreneurship: An Introduction”. IFN Working Paper nr 688. Horn, Henrik, Giovanni Maggi och Robert W. Staiger (2007), “Trade Agreements as Endogenously Incomplete Contracts”. IFN Working Paper nr 689.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  255

Braunerhjelm, Pontus och Roger Svensson (2007), “The Inventor’s Role: Was Schumpeter Right?”. IFN Working Paper nr 690. Stennek, Johan (2007), “Exclusive Quality – Why Exclusive Distribution May Benefit the TV-viewers”. IFN Working Paper nr 691. Björnerstedt, Jonas och Johan Stennek (2007), “Immediate Agreement in Interdependent Bilateral Bargaining”. IFN Working Paper nr 692. Bertrand, Olivier, Katariina Hakkala och Pehr-Johan Norbäck (2007), “CrossBorder Acquisition or Greenfield Entry: Does it Matter for Affiliate R&D?”. IFN Working Paper nr 693. Fridolfsson, Sven-Olof (2007), “Anti- versus Pro-Competitive Mergers”. IFN Working Paper nr 694. Lundin, Nannan, Fredrik Sjöholm, He Ping och Jinchang Qian (2007), “The Role of Small Firms in China’s Technology Development”. IFN Working Paper nr 695. Forssbæck, Jens och Lars Oxelheim (2007), “The Transition to Market-Based Monetary Policy: What Can China Learn from the European Experience?”. IFN Working Paper nr 696. Lundin, Nannan, Fredrik Sjöholm, He Ping och Jinchang Qian (2007), “Technology Development and Job Creation in China”. IFN Working Paper nr 697. Svaleryd, Helena och Jonas Vlachos (2007), “Political Rents in a Non-Corrupt Democracy”. IFN Working Paper nr 698. Ohlsson, Henry, Jesper Roine och Daniel Waldenström (2007), “Long-Run Changes in the Concentration of Wealth: An Overview of Recent Findings”. IFN Working Paper nr 699. Skedinger, Per (2007), “The Design and Effects of Collectively Agreed Minimum Wages: Evidence from Sweden”. IFN Working Paper nr 700. Svaleryd, Helena (2007), “Women’s Representation and Public Spending”. IFN Working Paper nr 701. Ganslandt, Mattias och Keith E. Maskus (2007), “Wholesale Price Discrimination and Parallel Imports”. IFN Working Paper nr 702. Modén, Karl-Markus, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2007), “Efficiency and Ownership Structure – The Case of Poland”. IFN Working Paper nr 703. Ganslandt, Mattias och Keith E. Maskus (2007), “Intellectual Property Rights, Parallel Imports and Strategic Behavior”. IFN Working Paper nr 704. Berggren, Niclas, Mikael Elinder och Henrik Jordahl (2007), “Trust and Growth: A Shaky Relationship”. IFN Working Paper nr 705. Engvall, Anders, Örjan Sjöberg och Fredrik Sjöholm (2007), “Poverty in Rural Cambodia: The Differentiated Impact of Linkages, Inputs and Access to Land”. IFN Working Paper nr 706.


256  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Henrekson, Magnus (2007), “Entrepreneurship and Institutions”. IFN Working Paper nr 707. Lundin, Nannan, Fredrik Sjöholm, Ping He och Jinchang Qian (2007), “FDI, Market Structure and R&D Investments in China”. IFN Working Paper nr 708. Hakkala, Katariina, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm (2007), “Cross-Border Acquisitions, Multinationals and Wage Elasticities”. IFN Working Paper nr 709. Lundin, Nannan och Sylvia Schwaag Serger (2007), “Globalization of R&D and China – Empirical Observations and Policy Implications”. IFN Working Paper nr 710. Berggren, Niclas, Henrik Jordahl och Charlotta Stern (2007), “The Political Opinions of Swedish Social Scientists”. IFN Working Paper nr 711. Henrekson, Magnus och Daniel Waldenström (2007), “How Should Research Performance be Measured?”. IFN Working Paper nr 712. Bonatti, Alessandro och Kaj Thomsson (2007), “Bargaining over a New Welfare State”. IFN Working Paper nr 713. Edquist, Harald (2007), “Parallel Development? Productivity Growth Following Electrification and the ICT Revolution”. IFN Working Paper nr 714. Jordahl, Henrik (2007), “Inequality and Trust”. IFN Working Paper nr 715. Douhan, Robin och Magnus Henrekson (2007), “The Political Economy of Entrepreneurship”. IFN Working Paper nr 716. Olsson, Martin (2007), “Employment Protection and Sickness Absence”. IFN Working Paper nr 717. Fumagalli, Chiara, Massimo Motta och Lars Persson (2007), “On the Anticompetitive Effect of Exclusive Dealing when Entry by Merger is Possible”. IFN Working Paper nr 718. Ganslandt, Mattias, Lars Persson och Helder Vasconcelos (2007), “Asymmetric Collusion and Merger Policy”. IFN Working Paper nr 719. Lindbeck, Assar (2007), “Economic-Social Interaction in China”. IFN Working Paper nr 720. Roine, Jesper, Jonas Vlachos och Daniel Waldenström (2007), “The Long-run Determinants of Inequality: What Can We Learn from Top Income Data?”. IFN Working Paper nr 721. Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2007), “Wealth Concentration over the Path of Development: Sweden, 1873–2006”. IFN Working Paper nr 722. Karlsson, Sune, Nannan Lundin, Fredrik Sjöholm och Ping He (2007), “FDI and Job Creation in China”. IFN Working Paper nr 723. Lindbeck, Assar (2007), “János Kornai’s Contributions to Economic Analysis”. IFN Working Paper nr 724.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  257

Lindbeck, Assar, Mårten Palme och Mats Persson (2007), “Social Interaction and Sickness Absence”. IFN Working Paper nr 725.

2008–2009 Ganslandt, Mattias (2008), “Intellectual Property Rights and Competition Policy”. IFN Working Paper nr 726. Economides, Nicholas och Joacim Tåg (2008), “Net Neutrality on the Internet: A Two-sided Market Analysis”. IFN Working Paper nr 727. Almenberg, Johan och Anna Dreber (2008), “Lady and the Trump: Status and Wealth in the Marriage Market”. IFN Working Paper nr 728. Heyman, Fredrik (2008), “How Wage Compression Affects Job Turnover”. IFN Working Paper nr 729. Francois, Joseph, Henrik Horn och Niklas Kaunitz (2008), “Trading Profiles and Developing Country Participation in the WTO Dispute Settlement System”. IFN Working Paper nr 730. Lindbeck, Assar (2008), “Prospects for the Welfare State”. IFN Working Paper nr 731. Henrekson, Magnus och Tino Sanandaji (2008), “Entrepreneurship and the Theory of Taxation”. IFN Working Paper nr 732. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (2008) , “Gazelles as Job Creators – A Survey and Interpretation of the Evidence”. IFN Working Paper nr 733. Heyman, Fredrik, Helena Svaleryd och Jonas Vlachos (2008), “Competition, Takeovers and Gender Discrimination”. IFN Working Paper nr 734. Lindqvist, Erik och Robert Östling (2008), “Identity and Redistribution”. IFN Working Paper nr 735. Lindqvist, Erik (2008), “Will Privatization Reduce Costs?”. IFN Working Paper nr 736. Asoni, Andrea (2008), “Protection of Property Rights and Growth as Political Equilibria”. IFN Working Paper nr 737. Bigoni, Maria, Sven-Olof Fridolfsson, Chloé Le Coq och Giancarlo Spagnolo (2008), “Fines, Leniency, Rewards and Organized Crime: Evidence from Antitrust Experiments”. IFN Working Paper nr 738. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2008), “The Permissible Reach of National Environmental Policies”. IFN Working Paper nr 739. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2008), “The WTO Dispute Settlement System 1995–2006: Some Descriptive Statistics”. IFN Working Paper nr 740. Forssbæck, Jens och Lars Oxelheim (2008), ”Financial Determinants of Foreign Direct Investment”. IFN Working Paper nr 741. Edquist, Harald (2008), “Does Hedonic Price Indexing Change Our Interpretation of Economic History? Evidence from Swedish Electrification”. IFN Working Paper nr 742.


258  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2008), “Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets”. IFN Working Paper nr 743. Friberg, Richard, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2008), “Privatization, Investment and Ownership Efficiency”. IFN Working Paper nr 744. Oxelheim, Lars och Pervez Ghauri (2008), “EU–China and the Non-transparent Race for Inward FDI”. IFN Working Paper nr 745. Oxelheim, Lars, Clas G. Wihlborg och Jianhua Zhang (2008), “Executive Compensation and Macroeconomic Fluctuations”. IFN Working Paper nr 746. Tåg, Joacim (2008), “Open Versus Closed Platforms”. IFN Working Paper nr 747. Tåg, Joacim (2008), “Efficiency and the Provision of Open Platforms”. IFN Working Paper nr 748. Lindqvist, Erik och Robert Östling (2008), “Political Polarization and the Size of Government”. IFN Working Paper nr 749. Lindqvist, Erik (2008), “Privatization of Credence Goods: Theory and an Application to Residential Youth Care”. IFN Working Paper nr 750. Tangerås, Thomas P. (2008), “Democracy, Autocracy and the Likelihood of International Conflict”. IFN Working Paper nr 751. Zenou, Yves (2008), “Endogenous Job Destruction and Job Matching in Cities”. IFN Working Paper nr 752. Ross, Stephen L. och Yves Zenou (2008), “Are Shirking and Leisure Substitutable? An Empirical Test of Efficiency Wages Based on Urban Economic Theory”. IFN Working Paper nr 753. Song, Yan och Yves Zenou (2008), “How Differences in Property Taxes within Cities Affect Urban Sprawl?”. IFN Working Paper nr 754. Zenou, Yves (2008), “Social Interactions and Labor Market Outcomes in Cities”. IFN Working Paper nr 755. Holmberg, Pär (2008), “Game-theoretical, Strategic Forward Contracting in the Electricity Market”. IFN Working Paper nr 756. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (2008), “Competencies and Institutions Fostering High-growth Firms”. IFN Working Paper nr 757. Asoni, Andrea (2008), “Colonial Heritage and Economic Development”. IFN Working Paper nr 758. Svensson, Roger (2008) “Renewal of Patents and Government Financing”. IFN Working Paper nr 759. Kirzner, Israel M. (2008), ”The Alert and Creative Entrepreneur: A Clarification”. IFN Working Paper nr 760. Douhan, Robin och Magnus Henrekson (2008), “Productive and Destructive Entrepreneurship in a Political Economy Framework”. IFN Working Paper nr 761.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  259

Jordahl, Henrik, Panu Poutvaara och Juha Tuomala (2008), “Comment on Education Returns of Wage Earners and Self-employed Workers”. IFN Working Paper nr 762. Lindbeck, Assar och Mats Persson (2008), “A Continuous Model of Income Insurance”. IFN Working Paper nr 763. Nykvist, Jenny (2008), “The Effects of Displacement on Self-employment Survival”. IFN Working Paper nr 764. Cesarini, David, Magnus Johannesson, Paul Lichtenstein, Örjan Sandewall och Björn Wallace (2008), “Is Financial Risk-taking Behavior Genetically Transmitted?”. IFN Working Paper nr 765. Douhan, Robin och Magnus Henrekson (2008), “Entrepreneurship and Secondbest Institutions: Going Beyond Baumol’s Typology”. IFN Working Paper nr 766. Forssbaeck, Jens och Lars Oxelheim (2008), ”Finance-specific Factors as Drivers of Cross-border Investment – An OLI Perspective”. IFN Working Paper nr 767. Oxelheim, Lars (2008), “Globalization, Transparency and Economic Growth: The Vulnerability of Chinese Firms to Macroeconomic Shocks”. IFN Working Paper nr 768. Hoekman, Bernard, Henrik Horn och Petros C. Mavroidis (2008), “Winners and Losers in the Panel Stage of the WTO Dispute Settlement System”. IFN Working Paper nr 769. Elinder, Mikael, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara (2008), “Selfish and Prospective: Theory and Evidence of Pocketbook Voting”. IFN Working Paper nr 770. Henrekson, Magnus och Anders Lundström (2008), “The Global Award for Entreprenurship Research”. IFN Working Paper nr 771. Bertrand, Olivier, Katariina Nilsson Hakkala, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2008), “Should R&D Champions be Protected from Foreign Take­ overs?”. IFN Working Paper nr 772. Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas P. Tangerås (2008), “Market Power in the Nordic Wholesale Electricity Market: A Survey of the Empirical Evidence”. IFN Working Paper nr 773. Skedinger, Per (2008), “Sweden: A Minimum Wage Model in Need of Modification?”. IFN Working Paper nr 774. Björklund, Anders, Jesper Roine och Daniel Waldenström (2008), “Intergenerational Top Income Mobility in Sweden – A Combination of Equal Opportunity and Capitalistic Dynasties”. IFN Working Paper nr 775. Fabrizi, Simona, Steffen Lippert, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2008), “Venture Capitalists, Asymmetric Information, and Ownership in the Innovation Process”. IFN Working Paper nr 776.


260  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Friberg, Richard, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2008), “Getting a Better Price: Strategic Behavior before Changes in Ownership of Corporate Assets”. IFN Working Paper nr 777. Douhan, Robin och Anders Nordberg (2008), “Is the Elephant Stepping on Its Trunk? The Problem of India’s Unbalanced Growth”. IFN Working Paper nr 778. Grönqvist, Erik och Jonas Vlachos (2008), ”One Size Fits All? The Effects of Teacher Cognitive and Non-cognitive Abilities on Student Achievement”. IFN Working Paper nr 779. Oxelheim, Lars och Clas G. Wihlborg (2008), “Corporate Distress and Restructuring with Macroeconomic Fluctuations: The Cases of GM and Ford”. IFN Working Paper nr 780. Nilsson Hakkala, Katariina, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm (2008), “Multinational Firms and Job Tasks”. IFN Working Paper nr 781. Mörk, Eva, Anna Sjögren och Helena Svaleryd (2009), “Cheaper Child Care, More Children”. IFN Working Paper nr 782. Andersson, Fredrik (2009), “A Trickle-Down Theory of Incentives with Applications to Privatization and Outsourcing”. IFN Working Paper nr 784. Edquist, Harald (2009), “How Much does Sweden Invest in Intangible Assets?”. IFN Working Paper nr 785. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2009), “Why Are There so Few Female Top Executives in Egalitarian Welfare States?”. IFN Working Paper nr 786. Holmberg, Pär (2009), “Supply Function Equilibria of Pay-as-Bid Auctions”. IFN Working Paper nr 787. Holmberg, Pär, David Newbery och Daniel Ralph (2009), “Supply Function Equilibria: Step Functions and Continuous Representations”. IFN Working Paper nr 788. Tåg, Joacim (2009), “Paying to Remove Advertisements”. IFN Working Paper nr 789. Åkerman, Anders och Rikard Forslid (2009), “Firm Heterogeneity and Country Size Dependent Market Entry Cost”. IFN Working Paper nr 790. Horn, Henrik (2009), “The Burden of Proof in National Treatment Disputes and the Environment”. IFN Working Paper nr 791. Färnstrand Damsgaard, Erika (2009), “Patent Scope and Technology Choice”. IFN Working Paper nr 792. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2009), “Burden of Proof in Environmental Disputes in the WTO: Legal Aspects”. IFN Working Paper nr 793. Lindqvist, Erik och Roine Vestman (2009), “The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment”. IFN Working Paper nr 794.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  261

Åkerman, Anders (2009), “Trade, Reallocations and Productivity: A Bridge between Theory and Data in Öresund”. IFN Working Paper nr 795. Ostrup, Finn, Lars Oxelheim och Clas G. Wihlborg (2009), ”Origins and Resolutions of Financial Crises; Lessons from the Current and Northern European Crises”. IFN Working Paper nr 796. Douhan, Robin (2009), “Compulsory Education and Jack-of-all-trades Entrepreneurs”. IFN Working Paper nr 797. Almenberg, Johan och Artashes Karapetyan (2009), “Mental Accounting in the Housing Market”. IFN Working Paper nr 798. Norbäck, Pehr-Johan, Lars Persson och Roger Svensson (2009), “Creative Destruction and Productive Preemption”. IFN Working Paper nr 799. Stenkula, Mikael (2009), “Taxation and Entrepreneurship in a Welfare State”. IFN Working Paper nr 800. Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2009), “Common Trends and Shocks to Top Incomes – A Structural Breaks Approach”. IFN Working Paper nr 801. Elinder, Mikael (2009), “Correcting Mistakes: Cognitive Dissonance and Political Attitudes in Sweden and the United States”. IFN Working Paper nr 802. Poutvaara, Panu, Henrik Jordahl och Niclas Berggren (2009), “Faces of Politicians: Babyfacedness Predicts Inferred Competence but Not Electoral Success”. IFN Working Paper nr 803. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2009), “Entrepreneurship and Public Policy”. IFN Working Paper nr 804. Douhan, Robin och Mirjam van Praag (2009), “Entrepreneurship, Wage Employment and Control in an Occupational Choice Framework”. IFN Working Paper nr 805. Cesarini, David, Magnus Johannesson och Örjan Sandevall (2009), “The Cotwin Methodology and Returns to Schooling – Testing a Critical Assumption”. IFN Working Paper nr 806. Douhan, Robin, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2009), “Entrepreneural Innovations, Entrepreneurship Policy and Globalization”. IFN Working Paper nr 807. Henrekson, Magnus (2009), “Perspectives on the Success and Early History of the Industrial Institute for Economic and Social Research (IUI)”. IFN Working Paper nr 808. Edquist, Harald (2009), “Can Investment in Intangibles Explain the Swedish Productivity Boom in the 1990s?”. IFN Working Paper nr 809. Rickne, Johanna (2009), “Oil Prices and Real Exchange Rate Volatility in OilExporting Economies: The Role of Governance”. IFN Working Paper nr 810. Sanandaji, Tino (2009), “Reversion to the Racial Mean and Mortgage Discrimination”. IFN Working Paper nr 811.


262  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Holmberg, Pär och David Newbery (2009), “The Supply Function Equilibrium and Its Policy Implications for Wholesale Electricity Auctions”. IFN Working Paper nr 812. Asoni, Andrea och Tino Sanandaji (2009), “Taxation and the Quality and Quantity of Entrepreneurship”. IFN Working Paper nr 813. Anderson, Edward J., Pär Holmberg och Andew B. Philpott (2009), “Mixed Strategies in Discriminatory Divisible-good Auctions”. IFN Working Paper nr 814. Andersson, Fredrik (2009), “Make-or-buy Decisions and the Manipulability of Performance Measures”. IFN Working Paper nr 815. de Marti, Joan och Yves Zenou (2009), “Social Networks”. IFN Working Paper nr 816.

2010–2011 Norbäck, Pehr-Johan, Lars Persson och Joacim Tåg (2010), “Buying to Sell: A Theory of Buyouts”. IFN Working Paper nr 817. Durevall, Dick och Magnus Henrekson (2010), “The Futile Quest for a Grand Explanation of Long-Run Government Expenditure”. IFN Working Paper nr 818. Di Vaio, Gianfranco, Daniel Waldenström och Jacob Weisdorf (2010), “Citation Success: Evidence from Economic History Journal Publications”. IFN Working Paper nr 819. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (2010), “Firm Growth, Institutions and Structural Transformation”. IFN Working Paper nr 820. Elinder, Mikael (2010), “Local Economies and General Elections: The Influence of Municipal and Regional Economic Conditions on Voting in Sweden 1985– 2002”. IFN Working Paper nr 821. Thomsson, Kaj (2010), “Public and Private Welfare State Institutions: A Formal Theory of American Exceptionalism”. IFN Working Paper nr 822. Jungeilges, Jochen A., Lars Oxelheim och Trond Randøy (2010), “Globalization of Corporate Governance: The American Influence on Dismissal Performance Sensitivity of European CEOs”. IFN Working Paper nr 823. Zenou, Yves (2010), “Housing Policies in China: Issues and Options”. IFN Working Paper nr 824. Folta, Timothy B., Frédéric Delmar och Karl Wennberg (2010), “Hybrid Entrepreneurship”. IFN Working Paper nr 825. Henrekson, Magnus, Dan Johansson och Mikael Stenkula (2010), “Taxation, Labor Market Policy and High-Impact Entrepreneurship”. IFN Working Paper nr 826. Rickne, Johanna (2010), “Gender, Wages, and Social Security in China’s Industrial Sector”. IFN Working Paper nr 827.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  263

Persson, Maria (2010), “Trade Facilitation and the Extensive Margin”. IFN Working Paper nr 828. Hess, Wolfgang och Maria Persson (2010), “The Duration of Trade Revisited: Continuous-Time vs. Discrete-Time Hazards”. IFN Working Paper nr 829. Henrekson, Magnus och Tino Sanandaji (2010), “The Interaction of Entrepreneurship and Institutions”. IFN Working Paper nr 830. Lipsey, Robert E. Fredrik Sjöholm och Jing Sun (2010), “Foreign Ownership and Employment Growth in Indonesian Manufacturing”. IFN Working Paper nr 831. Norbäck, Pehr-Johan (2010), “Subsidizing Away Exports? A Note on R&D Policy towards Multinational Firms”. IFN Working Paper nr 832. Davies, Ronald B., Pehr-Johan Norbäck och Ayça Tekin-Koru (2010), “The Effect of Tax Treaties on Multinational Firms: New Evidence from Microdata”. IFN Working Paper nr 833. Lindqvist, Erik (2010), “Planned Treatment and Outcomes in Residential Youth Care: Evidence from Sweden”. IFN Working Paper nr 834. Lindqvist, Erik (2010), “Height and Leadership”. IFN Working Paper nr 835. Katzeff Silberstein, Benjamin (2010), “North Korea: Fading Totalitarianism in the ‘Hermit Kingdom’”. IFN Working Paper nr 836. Sanandaji, Tino och Björn Wallace. (2010), “Fiscal Illusion and Fiscal Obfuscation: An Empirical Study of Tax Perception in Sweden”. IFN Working Paper nr 837. Tangerås Thomas P. (2010), “Optimal Transmission Regulation in an Integrated Energy Market”. IFN Working Paper nr 838. Sjögren, Anna (2010), “Graded Children – Evidence of Long-run Consequences of School Grades from a Nationwide Reform”. IFN Working Paper nr 839. Lindbeck, Assar och Mats Persson (2010), “A Continuous Theory of Income Insurance”. IFN Working Paper nr 840. Norbäck, Pehr-Johan, Lars Persson och Joacim Tåg (2010), “Ownership Efficiency and Tax Advantages: The Case of Private Equity Buyouts”. IFN Working Paper nr 841. Oxelheim, Lars, Clas Wihlborg och Jianhua Zhang (2010), “How to Avoid Compensating CEO for Luck: The Case of Microeconomic Fluctuations”. IFN Working Paper nr 842. Andrén, Niclas Håkan Jankensgård och Lars Oxelheim (2010), “Exposure-Based Cash-Flow-at-Risk for Value-Creating Risk Management under Macroeconomic Uncertainty”. IFN Working Paper nr 843. Färnstrand Damsgaard, Erika (2010), “Exhaustible Resources, Technology Choice and Industrialization of Developing Countries”. IFN Working Paper nr 844.


264  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Bjuggren, Carl Magnus Dan Johansson och Mikael Stenkula (2010), “Using SelfEmployment as Proxy for Entrepreneurship: Some Empirical Caveats”. IFN Working Paper nr 845. Berggren, Niclas och Mikael Elinder (2010), “Is Tolerance Good or Bad for Growth?”. IFN Working Paper nr 846. Oxelheim, Lars, Clas Wihlborg och Marcus Thorsheim (2010), “The CFO’s Information Challenge in Managing Macroeconomic Risk”. IFN Working Paper nr 847. Bourdet, Yves och Maria Persson (2010), “Completing the EU Customs Union. The Effects of Trade Procedure Harmonization”. IFN Working Paper nr 848. Hess, Wolfgang och Maria Persson (2010), “Exploring the Duration of EU Imports”. IFN Working Paper nr 849. Färnstrand Damsgaard, Erika och Per Krusell (2010), “The World Distribution of Productivity: Country TFP Choice in a Nelson-Phelps Economy”. IFN Working Paper nr 850. Tåg, Joacim (2010), “The Real Effects of Private Equity Buyouts”. IFN Working Paper nr 851. Lipsey, Robert E. och Fredrik Sjöholm (2010), “FDI and Growth in East Asia: Lessons for Indonesia”. IFN Working Paper nr 852. Henrekson, Magnus och Tino Sanandaji (2010), “Institutional Entrepreneurship: An Introduction”. IFN Working Paper nr 853. Adermon, Adrian och Che-Yuan Liang (2010), “Piracy, Music and Movies: A Natural Experiment”. IFN Working Paper nr 854. Berggren, Niclas, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara (2010), “The Right Look: Conservative Politicians Look Better and Their Voters Reward It”. IFN Working Paper nr 855. Davidson, Carl, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu (2010), “Globalization and Imperfect Labor Market Sorting”. IFN Working Paper nr 856. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2011), “The Swedish Corporate Control Model: Convergence, Persistence or Decline?”. IFN Working Paper nr 857. Bergh, Andreas och Magnus Henrekson (2011), “Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence”. IFN Working Paper nr 858. Bigoni, Maria, Sven-Olof Fridolfsson, Chloe Le Coq och Giancarlo Spagnolo (2011), “Trust, Salience and Deterrence: Evidence from an Antitrust Experiment”. IFN Working Paper nr 859. Dahlberg, Matz, Karin Edmark och Heléne Lundqvist (2011), “Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution”. IFN Working Paper nr 860. Svensson, Roger (2011), “Commercialization, Renewal and Quality of Patents”. IFN Working Paper nr 861.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  265

Bergh, Andreas och Therese Nilsson (2011), “Globalization and Absolute Poverty – A Panel Data Study”. IFN Working Paper nr 862. Edquist, Harald (2011), “Intangible Investment and the Swedish Manufacturing and Service Sector Paradox”. IFN Working Paper nr 863. Bergh, Andreas och Nina Öhrn (2011), “Growth Effects of Fiscal Policies: A Critical Appraisal of Colombier’s (2009) Study”. IFN Working Paper nr 864. Skedinger, Per (2011), “Employment Consequences of Employment Protection Legislation”. IFN Working Paper nr 865. Elinder, Mikael, Oscar Erixson och Henry Ohlsson (2011), “Carnegie Visits Nobel: Do Inheritances Affect Labor and Capital Income?”. IFN Working Paper nr 866. Norbäck, Pehr-Johan, Lars Persson och Joacim Tåg (2011), “Acquisitions, Entry and Innovation in Network Industries”. IFN Working Paper nr 867. Delmar, Frédéric och Karl Wennberg (2011), “Evolutionary Views on Entrepreneurial Processes: Managerial and Policy Implications”. IFN Working Paper nr 868. Skedinger, Per (2011), “Effects of Increasing Minimum Wages on Employment and Hours: Evidence from Sweden’s Retail Sector”. IFN Working Paper nr 869. Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2011), “On the Role of Capital Gains in Swedish Income Inequality”. IFN Working Paper nr 870. Niepel, Verena (2011), “The Importance of Cognitive and Social Skills for the Duration of Unemployment”. IFN Working Paper nr 871. Lyhagen, Johan och Johanna Rickne (2011), “Income Inequality between Chinese Regions: Newfound Harmony or Continued Discord?”. IFN Working Paper nr 872. Bergh, Andreas (2011), “The Rise, Fall and Revival of a Capitalist Welfare State: What are the Policy Lessons from Sweden”. IFN Working Paper nr 873. Andersson, Fredrik och Henrik Jordahl (2011), “Outsourcing Public Services: Ownership, Competition, Quality and Contracting”. IFN Working Paper nr 874. Olsson, Martin och Peter Skogman Thoursie (2011), “Are Married Spouses Insured by their Partners’ Social Insurance?”. IFN Working Paper nr 875. Heyman, Fredrik och Per Skedinger (2011), “Employment Protection Reform, Enforcement in Collective Agreements and Worker Flows”. IFN Working Paper nr 876. Elinder, Mikael och Henrik Jordahl (2011), “Political Preferences and Public Sector Outsourcing”. IFN Working Paper nr 877. Ferguson, Shon (2011), “Endogenous Product Differentiation, Market Size and Prices”. IFN Working Paper nr 878.


266  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Ferguson, Shon och Sara Formai (2011), “Institution-Driven Comparative Advantage, Complex Goods and Organizational Choice”. IFN Working Paper nr 879. Hess, Wolfgang och Maria Persson (2011), “Exploring the Long-Term Evolution of Trade Survival”. IFN Working Paper nr 880. Bourdet, Yves och Maria Persson (2011), “Reaping the Benefits of Deeper EuroMed Integration through Trade Facilitation”. IFN Working Paper nr 881. Andersson, Christer, Ola Andersson och Tommy Andersson (2011), “Sealed Bid Auctions vs. Ascending Bid Auctions: An Experimental Study”. IFN Working Paper nr 882. Andersson, Ola och Erik Wengström (2011), “Credible Communication and Cooperation: Experimental Evidence from Multistage Games”. IFN Working Paper nr 883. Grönqvist, Erik, Björn Öckert och Jonas Vlachos (2011), “The Intergenerational Transmission of Cognitive and Non-Cognitive Abilities”. IFN Working Paper nr 884. Lipsey, Robert E. och Fredrik Sjöholm(2011), “South-South FDI and Development in East Asia”. IFN Working Paper nr 885. Egebark, Johan och Mathias Ekström (2011), “Like What You Like or Like What Others Like? Conformity and Peer Effects on Facebook”. IFN Working Paper nr 886. Asoni, Andrea (2011), “Intelligence, Self-confidence and Entrepreneurship”. IFN Working Paper nr 887. Oxelheim, Lars, Trond Randøy och Arthur Stonehill (2011), “What Can International Finance Add to International Strategy?”. IFN Working Paper nr 888. Mauritzen, Johannes (2011), “What Happens When it’s Windy in Denmark? An Empirical Analysis of Wind Power on Price Variability in the Nordic Electricity Market”. IFN Working Paper nr 889. Economides, Nicholas och Joacim Tåg (2011), “Network Neutrality and Network Management Regulation: Quality of Service, Price Discrimination, and Exclusive Contracts”. IFN Working Paper nr 890. Henrik Horn, Louise Johannesson och Petros C. Mavroidis (2011), “The WTO Dispute Settlement System 1995–2010: Some Descriptive Statistics”. IFN Working Paper nr 891. Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas P. Tangerås (2011), “Nuclear Capacity Auctions ”. IFN Working Paper nr 892.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  267

8.2 IUI Forskningsrapporter/Research Reports I denna serie utgavs under perioden 1974–94 mer omfattande forskningsrapporter på svenska eller engelska. Rapporterna är mer omfattande än en tidskriftsartikel och fr.o.m. nr 21 (1983) distribuerades dessa ”böcker” av Almqvist & Wiksell International. I några fall står de rapporter som listas nedan även upptagna i kapitel 2.1 (Böcker på svenska) eller kapitel 2.3 (Böcker på engelska). Åberg, Yngve (1974), Löneutvecklingen och dess bestämningsfaktorer inom träindustrin. Forskningsrapport nr 1. Stockholm: IUI. Facht, Johan (1975), Emission Control Costs in Swedish Industry. Research Report No. 2. Stockholm: IUI. Rundfelt, Rolf (1975), Effektiv avkastning på aktier. Forskningsrapport nr 3. Stockholm: IUI. Jakobsson, Ulf (1975), Norska och svenska modeller över personlig inkomstbeskattning. Forskningsrapport nr 4. Stockholm: IUI. Swedenborg, Birgitta i samarbete med Bo Lindörn (1976), Den svenska industrins investeringar i utlandet 1970–1974. En preliminär rapport (Swedish Direct Investment Abroad 1970–1974). Forskningsrapport nr 5. Stockholm: IUI. Pousette, Tomas (1976), Efterfrågan på telefontjänster och telefoner. En ekonometrisk studie. Forskningsrapport nr 6. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1980), Technical Change, Employment and Growth. Experiments on a Micro- to Macro model of the Swedish Economy. Research Report No. 7. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo (1980), Technical Change and Productivity in Swedish Industry in the Post-War Period. Research Report No. 8. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar (1980), Electronics, Technical Change and Total Economic Performance. Research Report No. 9. Stockholm: IUI. Carlsson, Bo (1980), Internationell konkurrenskraft hos den svenska järn- och stålindustrin och massa- och pappersindustrin med hänsyn till energikostnaden. Forskningsrapport nr 10. Stockholm: IUI. Nordström, Tomas och Bengt-Christer Ysander (1980), Offentlig service och industriell tillväxt: perspektivskisser av svensk ekonomi 1950–2000. Forskningsrapport nr 11. Stockholm: IUI. Eliasson, Gunnar och Anders Klevmarken (1981), Household Market and NonMarket Activities. Research Program and Proposal. Research Report No. 12. Stockholm: IUI. Lindström, Bertil (1981), Trycksaksmarknaden under 80-talet. Forskningsrapport


268  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

nr 13. Stockholm: IUI. Eng, Tord (1982), Framtida energikriser. Forskningsrapport nr 14. Stockholm: IUI. Jagrén, Lars och Tomas Pousette (1982), Industriföretagens sårbarhet. Forskningsrapport nr 15. Stockholm: IUI. Ysander, Bengt-Christer (1982), Resursfördelning i offentlig budget. Forskningsrapport nr 16. Stockholm: IUI. Södersten, Jan och Bengt-Christer Ysander (1983), Bolagsskatt och investeringsvilja. Forskningsrapport nr 17. Stockholm: IUI. Murray, Richard och Bengt-Christer Ysander (1983), Kontrollen av kommunerna. En översikt av svenska erfarenheter under efterkrigstiden av statlig kommunstyrning. Forskningsrapport nr 18. Stockholm: IUI. Bergholm, Fredrik (1983), Svenska företags investeringar i maskiner och byggnader i utlandet 1974–1978 (med engelsk sammanfattning). Forskningsrapport nr 19. Stockholm: IUI. Södersten, Jan och Thomas Lindberg (1983), Skatt på bolagskapital. Sverige i jämförelse med Storbritannien, USA och Västtyskland. Forskningsrapport nr 20. Stockholm: IUI. Normann, Göran (1983), Skatter, löner och räntor. En analys av skattesystemets inflationseffekter. Forskningsrapport nr 21. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Carlsson, Bo och Enrico Deiaco (1983), Den eltunga industrins långsiktiga utveckling. Forskningsrapport nr 22. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Jagrén, Lars (1983), OIII – Organisation, kostnader och säkerhet. En studie av produktivitetsutvecklingen i ett stort anläggningsprojekt. Forskningsrapport nr 23. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Pousette, Tomas (1983), Datakommunikation i företag. Forskningsrapport nr 24. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Åberg, Yngve (1984), Produktivitetsutvecklingen i industrin i olika OECD-länder 1953–1980. Forskningsrapport nr 25. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar (1984), De utlandsetablerade företagen och den svenska ekonomin. Forskningsrapport nr 26. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Agell, Jonas (1985), Tax Reforms and Asset Markets. Research Report No. 27. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Berg, Lennart (1985), Sparande, konsumtion, arbetskraftsombud och beskattning. En empirisk analys av hushållens beteende. Forskningsrapport nr 28. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Schager, Nils Henrik (1987), Unemployment, Vacancy Durations and Wage In-


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  269

creases: Applications of Markov Processes to Labor Market Dynamics. Research Report No. 29. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Mellander, Erik och Leif Jansson (1987), CONRAD – A Maximum Likelihood Program for Estimation of Non-linear Simultaneous Equations Models. Research Report No. 30. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Murray, Richard (1987), Den offentliga sektorn – Produktivitet och effektivitet. Forskningsrapport nr 31. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar (1987), Technological Competition and Trade in the Experimentally Organized Economy. Research Report No. 32. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar (1988), The Knowledge Base of an Industrial Economy. Research Report No. 33. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Dargay, Joyce (1988), Factor Demand in Swedish Manufacturing: Econometric Analyses. Research Report No. 34. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Bergholm, Fredrik (1989), MOSES Handbook. Research Report No. 35. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Albrecht, James W m.fl. (1989), MOSES Code. Research Report No. 36. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Björklund, Anders (1989), Klassiska experiment inom arbetsmarknadspolitiken. Forskningsrapport nr 37. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Braunerhjelm, Pontus (1991), Svenska underleverantörer och småföretag i det nya Europa – Struktur, kompetens och internationalisering. Forskningsrapport nr 38. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Taymaz, Erol (1991), MOSES on PC: Manual, Initialization, and Calibration. Research Report No. 39. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Albrecht, James, Pontus Braunerhjelm, Gunnar Eliasson, Jörgen Nilson, Tomas Nordström och Erol Taymaz (1992), MOSES Database. Research Report No. 40. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International. Eliasson, Gunnar (1994) Den högre utbildningens ekonomiska villkor och betydelse. Forskningsrapport nr 41. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell International.


270  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

8.3 IFN Policy Papers Forskningsrapporter på svenska och engelska med stor relevans för aktuella näringslivsrelaterade frågeställningar. Ny serie startad 2006. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2006), ”Den svenska modellen för företagsägande och företagskontroll vid skiljevägen”. IFN Policy Paper nr 1. Ganslandt, Mattias (2006), “New Rules for Dominant Firms in Europe”. IFN Policy Paper nr 2. Crandall, Robert W. (2006), “Has U.S. Antitrust Policy Protected Consumers from the Abuse of Market Dominance?”. IFN Policy Paper nr 3. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2006), ”Företagsstruktur och nyföretagande i Sverige”. IFN Policy Paper nr 4. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2006), ”Entreprenörskap och företagande – Om entreprenörsräntor och tillväxt”. IFN Policy Paper nr 5. Skedinger, Per (2006), ”Hur höga är minimilönerna?”. IFN Policy Paper nr 6. Ganslandt, Mattias (2006), ”Konkurrens vid en reglerad utbyggnad av 3G-nät i Sverige”. IFN Policy Paper nr 7. Jordahl, Henrik (2006), ”Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet – Hur stor är effektiviseringspotentialen?”. IFN Policy Paper nr 8. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (2007), ”Beskattningen och tillväxtens aktörer”. IFN Policy Paper nr 9. Gustafsson, Allan och Helena Svaleryd (2007), ”Löneskillnader mellan kommunerna”. IFN Policy Paper nr 10. Stennek, Johan (2007), “Competition Economics”. IFN Policy Paper nr 11. Asoni, Andrea (2007), “Protection of Property Rights and Growth as Political Equilibria”. IFN Policy Paper nr 12. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2007), ”De medelstora företagens utveckling i Sverige efter 1990-talskrisen”. IFN Policy Paper nr 13. Edquist, Harald och Magnus Henrekson (2007), ”Vad kan tidigare teknologiska genombrott lära oss om IKT-revolutionen?”. IFN Policy Paper nr 14. Henrekson, Magnus (2007), ”Folkhem i brytningstid”. IFN Policy Paper nr 15. Henrekson, Magnus (2007), ”Välfärdsstaten och entreprenörskapet”. IFN Policy Paper nr 16. Almenberg, Johan och Christiane Nickel (2007), “Ageing, Pension Reforms and Capital Market Development in the New EU Member States and Other Transition Countries”. IFN Policy Paper nr 17. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2007), ”Non-discrimination”. IFN Policy Paper nr 18.


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  271

Bergman, Mats och Johan Stennek (2007), “Competition in TV-Distribution – A Framework and Applications to Sweden”. IFN Policy Paper nr 19. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2008), ”Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt: Drivkrafter och institutioner”. IFN Policy Paper nr 20. Jordahl, Henrik (2008), ”Privat produktion av offentligt finansierade tjänster”. IFN Policy Paper nr 21. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2008), ”Globaliseringen och den svenska modellen för företagsägande och företagskontroll”. IFN Policy Paper nr 22. Edquist, Harald (2008), ”Svensk produktivitetsutveckling och förutsättningar för en framgångsrik IKT-politik”. IFN Policy Paper nr 23. Lundahl, Mats och Fredrik Sjöholm (2008), “Limping on Three Legs: The Development of Timor-Leste”. IFN Policy Paper nr 24. Jordahl, Henrik och Mikael Stenkula (2009), ”Skatter och snedvridning av konkurrensen”. IFN Policy Paper nr 25. Svensson, Roger (2009), ”Producenttjänster och outsourcing”. IFN Policy Paper nr 26. Bång, Joakim och Daniel Waldenström (2009), ”Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?”. IFN Policy Paper nr 27. Edquist, Harald (2009), ”Så skapas kunskapsintensiv tjänstetillväxt”. IFN Policy Paper nr 28. Norbäck, Pehr-Johan och Dieter Urban (2009), “Trade and FDI: Substitutability vs. Complementarity Revisited”. IFN Policy Paper nr 29. Henrekson, Magnus (2009), ”Håller regeringens jobbstrategi?”. IFN Policy Paper nr 30. Tangerås, Thomas P. (2009), ”Kollektiv anslutning av TV/bredband – ett konkurrensproblem?”. IFN Policy Paper nr 31. Tangerås, Thomas P. (2010), ”Är vindkraftkooperativens priser marknadsmäs­ siga?”. IFN Policy Paper nr 32. Waldenström, Daniel (2010), ”Den ekonomiska ojämlikheten i finanskrisens Sverige”. IFN Policy Paper nr 33. Sjöholm, Fredrik (2010), ”Håller dörren på att stängas för utländska företagsförvärv?”. IFN Policy Paper nr 34. Jordahl, Henrik (2010), ”Ett lagförbud för myndigheter att bedriva konkurrensutsatt näringsverksamhet. Kriterier för undantag från förbud”. IFN Policy Paper nr 35. Skedinger, Per (2010), ”Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?”. IFN Policy Paper nr 36. Bergh, Andreas och Henrik Jordahl (2010), ”Den rödgröna politiken granskad – jobben, tillväxten och fördelningen”. IFN Policy Paper nr 37.


272  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Sjögren, Anna och Helena Svaleryd (2010), ”Nitlott i barndomen. Familjebakgrund, hälsa, utbildning och socialbidragstagande bland unga vuxna”. IFN Policy Paper nr 38. Öhrn, Nina (2010), ”Huvudkontorens lokalisering i Sveriges 500 största företag år 2010”. IFN Policy Paper nr 39. Eklund, Klas och Magnus Henrekson (2010), ”Tillväxt och entreprenörskap i den svenska välfärdsstaten”. IFN Policy Paper nr 40. Jordahl, Henrik (2010), “Privatization: Is Dismantling Public Authority an International Trend?”. IFN Policy Paper nr 41. Persson, Lars (2010), ”En marknad för idéer. Entreprenörer, storföretag och riskkapitalister”. IFN Policy Paper nr 42. Stenkula, Mikael och Yves Zenou (2011), ”Städer och entreprenörskap”. IFN Policy Paper nr 43. Sjöholm, Fredrik (2011), ”Multinationella företag och Indonesiens ekonomiska utveckling”. IFN Policy Paper nr 44. Henrekson, Magnus och Nina Öhrn (2011), ”Fortsätter huvudkontoren att flytta ut?”. IFN Policy Paper nr 45. Henrekson, Magnus (2011), ”Tjänstesamhället och bostadsmarknaden”. IFN Policy Paper nr 46. Svensson, Roger (2011), ”När är statligt stöd till innovativa företag och entreprenörer effektivt?”. IFN Policy Paper nr 47. Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2011), ”Globaliseringen och eroderingen av den svenska modellen för bolagsstyrning”. IFN Policy Paper nr 48. Jordahl, Henrik (2011), ”Vinst i välfärden – Nationalekonomiska erfarenheter och perspektiv”. IFN Policy Paper nr 49. Jordahl, Henrik (2011), ”Sveriges digitala tillväxtbransch – Nya perspektiv på behovet av en omreglerad spelmarknad”. IFN Policy Paper nr 50. Henrekson, Magnus (2011), ”Det produktiva entreprenörskapets förutsättningar”. IFN Policy Paper nr 51.

8.4 IFN:s Forskningsöversikter Under denna rubrik samlas sedan våren 2006 forskningsöversikter som författats av forskare vid IFN. De kortare översikterna har tidigare publicerats i IFN:s Nyhetsbrev. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2006), “A Survey of the Literature on the WTO Dispute Settlement System”. IFN Working Paper nr 684. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson (2006), ”Vem ska äga innovativa idéer


IFN/IUI:s egna skriftserier   •  273

under processen från uppfinning till kommersialisering?”. IFN:s Nyhetsbrev 2 2006, maj. Norbäck, Pehr-Johan, Lars Persson och Mathias Herzing (2006), Effektivitetseffekter av utländska direktinvesteringar – en översikt av nationalekonomisk forskning. R2006:004. Stockholm och Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS). Ganslandt, Mattias (2006), ”Det samhällsekonomiska värdet av nya och fler publikationer”. IFN:s Nyhetsbrev 3 2006, november. Sjögren, Anna och Yves Zenou (2007), ”Vad förklarar invandrares integration på arbetsmarknaden? – En teoriöversikt”. Integrationsverkets stencilserie 2007:09. Norrköping: Integrationsverket. Stennek, Johan och Thomas P. Tangerås (2007), ”Är telemarknaden mogen för avreglering? – Forskningen pekar i annan riktning”. IFN:s Nyhetsbrev 1 2007, mars. Sjöholm, Fredrik (2007), ”Bidrar multinationella företag till låga löner och otrygga arbeten?”. IFN:s Nyhetsbrev 2 2007, juni. Asoni, Andrea (2007), “Protection of Property Rights and Growth as Political Equilibria”. IFN Policy Paper nr 12. Sjögren, Anna och Helena Svaleryd (2007), ”Vad betyder barnomsorgen för barnafödandet?”. IFN:s Nyhetsbrev 3 2007, november. Skedinger, Per (2008), ”Effekter av anställningsskydd – Vad säger forskningen?”. IFN:s Nyhetsbrev 1 2008, mars. Jordahl, Henrik (2008), ”Varför litar vi på varandra och vad spelar det för roll?”. IFN:s Nyhetsbrev 2 2008, juni. Jordahl, Henrik (2008), ”Privat produktion av offentligt finansierade tjänster”. IFN Policy Paper nr 21 och Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 3, 46–58. Lindqvist, Erik (2008), ”Privatisering av trovärdighetsvaror”. IFN:s Nyhetsbrev 3 2008, november. Skedinger, Per (2008), ”Minimilöners effekter på sysselsättning och löner – en översikt”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 14, nr 2, 41–56. Skedinger, Per (2008), ”Effekter av anställningsskydd – en översikt”. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 7, 5–18. Henrekson, Magnus och Dan Johansson (2008) , “Gazelles as Job Creators – A Survey and Interpretation of the Evidence”. IFN Working Paper nr 733. Svensson, Roger (2008), Tillväxt genom forskning – vad säger forskningslitteraturen? Stockholm: Svenskt Näringsliv. Henrekson, Magnus och Tino Sanandaji (2008), “Entrepreneurship and the Theory of Taxation”. IFN Working Paper nr 732. Svensson, Roger (2008), “Growth Through Research and Development – What Does the Research Literature Say?”. Vinnova Report VR 2008:19. Stockholm:


274  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Verket för innovationssystem (Vinnova). Bång, Joakim och Daniel Waldenström (2009), ”Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?”. IFN Policy Paper nr 27 och Ekonomisk Debatt, årg. 37, nr 5, 41–56. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2009), ”Entrepreneurship and Public Policy”. IFN Working Paper nr 804. de Marti, Joan och Yves Zenou (2009), “Social Networks”. IFN Working Paper nr 816. Jordahl, Henrik (2009), Privatiseringar av statligt ägda företag – en litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna. Stockholm: Finansdepartementet och Näringsdepartementet. Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2009), ”Entreprenörskap och ekonomisk politik – en översikt”. IFN:s Nyhetsbrev 2 2009, december. Edquist, Harald (2010), ”Hur viktiga är immateriella investeringar?”. IFN:s Nyhetsbrev 1 2010, januari. Holmberg, Pär (2010), ”Konkurrensen och prisbildningen på grossistmarknaden för el”. IFN:s Nyhetsbrev 2 2010, maj. Stenkula, Mikael och Yves Zenou (2010), ”Städer och tillväxt: Vad säger forskningen?”. Dnr 2010/065. Stockholm och Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). Svensson, Roger (2010), ”När är statlig finansiering av FoU effektiv?” IFN:s Nyhetsbrev 3 2010, september. Waldenström, Daniel (2011), ”Sådan far, sådan son: Går höga inkomster i arv?”. IFN:s Nyhetsbrev 1 2011, mars. Tåg, Joacim (2011), ”Utköpsbolagens roll i näringslivet”. IFN:s Nyhetsbrev 2 2011, maj. Berggren, Niclas (2011), ”Kan instabila spelregler gynna tillväxten?”. IFN:s Nyhetsbrev 3 2011, november. Bergh, Andreas och Magnus Henrekson (2011), “Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence”. IFN Working Paper nr 858. Nilsson, Therese och Daniel Waldenström (2011), ”Hur kan ojämlikhetens hälsoeffekter identifieras?”. Ekonomisk Debatt, årg. 39, nr 4, 6–18. Stenkula, Mikael och Yves Zenou (2011), ”Städer och entreprenörskap”. IFN Policy Paper nr 43. Svensson, Roger (2011), ”När är statligt stöd till innovativa företag och entreprenörer effektivt?”. Stockholm: Svenskt Näringsliv.


Kapitel 9

IUI:s publicerings­ verksamhet under fyra decennier I detta kapitel görs en kort sammanfattning av de delar av protokollen från Institutets styrelsesammanträden som berör publiceringsverksamheten fram till 1980. Urvalet följer inget särskilt system utan syftar till att ge en helhetsbild av hur Institutets publiceringsverksamhet utvecklats parellellt med chefsbyten och globalisering. Citat och anekdoter är hämtade direkt ur protokollen.

1940-talet I början av 1940-talet tog man på Institutet själv ansvar för att upprätta förbindelser med såväl dagspress som fackpress, veckopress och tidskrifter. I ett protokoll från den 12 december 1940 meddelas att IUI publicerat i bland annat veckotidningarna Affärsekonomi, Affärsvärlden och Finanstidningen, tidskrifterna Svensk Tidskrift och Ekonomisk Tidskrift och ett tjugotal större landsortstidningar ”av borgerlig läggning”, samt i Stockholm i Stockholms-Tidningen, Svenska Dagbladet och Nya Dagligt Allehanda. Till dagspressen har man i regel bidragit med en ledarartikel i veckan. I en PM noteras: ”För vissa frågor har det varit önskvärt att söka förbindelse även med den socialdemokratiska pressen”, exempelvis Arbetet, Socialdemokraten och SAP-information. I protokollet redogörs också för IUI:s redan goda kontakter med europeisk press och två tidningar som nämns är Neue Züricher Zeitung och Frankfurter Zeitung. 1941 meddelas att en medarbetare vid namn Sivert författat förslag till revision av krigs- och konjunkturskatteförordningen, vilket sedan framförts i motioner till riksdagen. Det har även gjorts reportage angående den av Institutet publicerade föredragssamlingen om den norrländska försörjningsfrågan, och i landsortspressen har man under två år – 1940 och 1941 – publicerat så mycket som 1 500 spaltmeter ledare och 1  000 spaltmeter ekonomiska översikter. Man har också upprätthållit ett intimt samarbete med Radiotjänst och medverkat i serierna ”Vår folkförsörjning” och ”Vi och vårt arbete”, som dessutom tryckts av Institutet. Mot slutet av 1940-talet övergår hanteringen av tidnings- och tidskriftspress


276  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

till Industriens Presstjänst. I ett protokoll från den 11 mars 1949 förklaras arrangemanget enligt följande: ”Sålunda förser redaktör Hjalmar Fredriksson varje vecka ett tjugotal ledande landsortstidningar med ekonomiska artiklar, som äro inspirerade av Presstjänsten”.

1950-talet År 1950 påbörjas arbetet med de små broschyrerna Det Ekonomiska Läget: ”Fyra rapporter rörande den ekonomiska utvecklingen i Sverige och utlandet ha på anmodan av Svenska Arbetsgivareföreningen utarbetats för användning inom företagsnämnderna” (protokoll från den 16 februari 1951). En utredning rörande den kemiska industrin och ett sammandrag presenteras vid Kemikontorets årsstämma år 1955. Samma år överlämnas Erik Hööks skrift Nationaliseringen i England och Stig Rydorffs undersökning rörande bostadsefterfrågans elasticitet till Näringslivets Bostadsbyggnadsdelegation. Jan Wallander, Institutets dåvarande chef, sammanfattar i ett protokoll från 1956 IUI:s tre huvudsakliga uppgifter sedan starten enligt följande: ”Den första och viktigaste var att syssla med vetenskaplig forskning rörande ekonomiska problem. Helt naturligt kom denna forskning att koncentreras till sådana frågor som var av speciellt intresse för industrien.” ”Den andra huvuduppgiften för Institutet var att på det ekonomiska och statistiska området tillhandagå organisationer och enskilda företag inom näringslivet.” ”Den tredje viktiga uppgiften för Institutet var att utbilda folk.” Wallander formulerar också en önskan om att öka fokus på mera kortsiktiga (sic!) undersökningar, gjorda på basis av i första hand industristatistiken. Under de följande två åren ser man en stor ökning av antalet förfrågningar om utförandet av utredningar åt organisationer och enskilda företag. År 1959 får Wallander möjlighet att förverkliga planerna på att starta en konsultativ rörelse på prognosområdet och anställer pol.mag. John Ekström för att driva rörelsen. IUI, som sedan starten ägnat sig åt de tunga och långsiktiga Norr­lands­ utredningarna, har nu blivit en ledande auktoritet inom detta område och man kommer nästan inte ifrån ämnet. Följande något dråpliga citat är hämtat ur ett protokoll daterat den 11 mars 1959: ”Från Industriförbundet hade inkommit en förfrågan om att institutet skulle göra en utredning om Norrlandsfrågan. Direktör Iveroth betonade att institutet sedan gammalt sysslat med Norrlandsproblemen.”


IUI:s publicerings­v erksamhet under fyra decennier  •  277

1960-talet I början av 1960-talet anas början till en mer internationell vinkling av forskningsverksamheten vid Institutet, och detta märks inte minst i valet av språk för färdiga publikationer. Redan 1963 utkommer exempelvis Bengt Höglunds och Lars Werins input-output-undersökning på engelska som en monografi under titeln The Production System of the Swedish Economy: An Input-Output Study. År 1966 tar man avsked av den omtyckte och numera legendariske IUI-chefen Ragnar Bentzel, som i sin avskedstext daterad den 8 juni 1966 kommenterar Institutets verksamhet i sedvanligt blygsam och självkritisk ton: ”En klar brist i vår verksamhet har varit, att vi praktiskt taget inte alls behandlat frågot sammanhängande med utrikeshandeln.” ”Under min tid som chef har Institutet gjort två undersökningar av politiskt brännbara ämnen. Jag tänker på den år 1963 utkomna boken om bostadsbristen och på den nyligen framlagda undersökningen om jordbrukspolitiken. Det är naturligtvis alltid ett problem för oss på Institutet, om vi skall ta upp utredningsämnen med dagspolitisk anknytning. Risken finns att skrifterna blir betraktade som politiska inslag och att vi därigenom förlorar vårt vetenskapliga renommé. Vid sammanträdet i Göteborg 1963 diskuterade styrelsen det problemet och kom därvid till slutsatsen att vi – så länge vi höll oss på det strikt vetenskapliga planet – inte skulle behöva rygga tillbaka för att angripa politiskt känsliga frågor.” ”Under de gångna åren har det rått en utomordentligt stor brist på kvalificerade ekonomer och det har varit mycket svårt för Institutet att rekrytera forskare på licentiatnivå.” ”Alla våra böcker utges på svenska språket. I många fall har emellertid våra undersökningar internationellt intresse och det är då olyckligt att de inte publiceras på engelska.”

1970-talet Under 1970-talet ökar antalet publikationer skrivna på engelska, men på Institutet anser man ändå att spridningen av forskningsresultaten är för begränsad. Vid ett styrelsesammanträde år 1976 förklarar dåvarande chefen Lars Wohlin: ”Många av IUI:s avhandlingar är relativt tekniska och vänder sig till en begränsad läsekrets. Problemet att ge en vidare spridning av forskningsresultaten är stort. I vissa fall kan man tänka sig populariserade korta sammanfattningar. Sådana är dock svåra att skriva när det gäller i huvudsak teoretiska arbeten. Den viktigaste vägen för att föra ut forskningsresultaten är att tillämpa dessa på aktuella ekonomiska områden.” Senare samma år får i alla fall Institutet ökad publicitet genom boken IUI:s


278  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011

Långtidsbedömning 1976: ”Som svar på en fråga av herr Giesecke framhöll herr Wohlin att han ansåg att utredningen rönt stor uppmärksamhet i den allmänna debatten, och han nämnde att han ofta blev inbjuden att i olika sammanhang presentera och diskutera Institutets bedömningar. Bl.a. hade dessa föredragits i Finansdepartementets planeringsråd inför finansminister Sträng. Han ansåg att Institutet genom det mottagande långtidsbedömningen fått blivit etablerat som en forskningsorganisation med kapacitet att göra framtidsbedömningar på medellång sikt.” Vid styrelsemötet i Västerås 1977 påbörjas vad som ska bli en långdragen namndebatt. Vissa ledamöter anser att ordet ”forskning” borde ingå i Institutets namn, andra tycker att namnfrågan är mindre viktig och debatten slutar med att Axel Iveroth, som länge arbetat vid IUI och som vid den tidpunkten var vd för Industriförbundet, slår fast att namnet IUI bör behållas. Det skulle dröja ytterligare 29 år innan styrelsen vid sitt möte den 3 februari 2006 beslutade om ett namnbyte där ordet ”forskning” kom att ingå i namnet. Dåvarande chefen Gunnar Eliasson sammanställer 1978 skriften ”Bak­grunds­ material om IUI:s publiceringsverksamhet inför styrelsemötet den 30 november 1978”, i vilken Institutets olika publikationstyper beskrivs och olika utvecklingsmöjligheter diskuteras. Bland annat konstaterar Eliasson att man kan höja priset på böckerna eftersom köparna inte anses vara särskilt priskänsliga, att det material som säljer bäst är det som används som läromedel och att man skulle kunna göra reklam för nya publikationer via kortfattade informationsblad. Institutet har med hjälp av Industriens Presstjänst upprätthållit de goda traditionerna vad gäller bidrag till tidningspressen, vilket uppmärksammas i ett styrelsemöte år 1979: ”Det konstaterades att presstäckningen vad gäller LB [IUI:s Långtidsbedömning] varit god bl.a. förstasidesartiklar i såväl Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter, fem minuters första nyhetsinslag i TV2:s Rapport och 3–4 minuter i TV1:s Aktuellt.” En annan fråga som aktualiseras av Lars Nabseth samma år är hur man ska gå till väga vid distribution av de av Institutet publicerade särtrycken. ”Herr Nabseth hävdade att det vore önskvärt att åtminstone vissa av dessa särtryck, t.ex. Ysanders skrift om avgiftsfinansiering av den offentliga sektorn, kunde spridas mera direkt till exempelvis riksdagens ledamöter och pressen. Han trodde att Industriförbundet och SAF skulle kunna hjälpa till härvidlag.” År 1980 skriver Gunnar Eliasson i ett PM daterat den 21 oktober att Institutet under de senaste tio åren släppt 45 böcker och 65 andra publikationer. Han tar återigen upp behovet av att bättre sprida forskningsresultaten och föreslår att en särskild ”informationsperson” ska anställas för detta syfte. Detta skedde första gången 25 år senare då Sofia Strömberg (grundare till kommunikationsbyrån Springtime) i slutet av 2005 anställdes som Institutets kommunikationschef.


IUI:s publicerings­v erksamhet under fyra decennier  •  279

IUI-chefen konstaterar också att det har blivit lättare att få tag på kompetenta ekonomer, men att det är synd att många bra IUI-böcker inte längre kan bli avhandlingar då nyrekryteringar numera oftast redan har doktorsexamen.


Kapitel 10

Några exempel på bokomslag från 1940och 1950-talen I detta avslutande kapitel har vi samlat sex tidstypiska omslag på böcker/avhandlingar utgivna av IUI under 1940- och 1950-talen. Omslagen kommer från följande publikationer: Industriens Utredningsinstitut (1943), Industriproblem 1943. Stockholm: IUI. Gerhard, Ingemar (1948), Sveriges utrikeshandel 1936/38. Doktorsavhandling i nationalekonomi med statistik framlagd vid Göteborgs Högskola. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. [Ingemar Gerhard var aldrig formellt anställd vid IUI, men avhandlingen skrevs inom ramen för ett IUI-projekt.] Wallander, Jan (1949), Flykten från skogsbygden. En undersökning i Klarälvsdalen. Doktorsavhandling i nationalekonomi framlagd vid Stockholms Högskola. Stockholm: IUI. [Jan Wallander illustrerade på egen hand omslaget till sin avhandling.] Dahmén, Erik (1950), Svensk industriell företagarverksamhet. Kausalanalys av den industriella utvecklingen 1919–1939. Doktorsavhandling i nationalekonomi framlagd vid Lunds universitet. Stockholm: IUI. Bentzel, Ragnar m.fl. (1957), Den privata konsumtionen i Sverige 1931–1965. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell. Gulbrandsen, Odd (1957), Strukturomvandlingen i jordbruket. Doktorsavhandling framlagd vid ekonomiska linjen vid Kungliga Lantbrukshögskolan i Ultuna. Stockholm: IUI.


Några exempel på bokomslag från 1940- och 1950-talen   •  281


282  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011


Några exempel på bokomslag från 1940- och 1950-talen   •  283


284  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011


Några exempel på bokomslag från 1940- och 1950-talen   •  285


286  •  iui/ifn bibliografi 1939–2011


IFN:s historiska projekt

Industriens Utredningsinstitut (IUI) startade sin verksamhet 1939. IUI har varit inflytelserikt och spelat en viktig roll i flera olika dimensioner i efterkrigstidens Sverige: som tillämpat forskningsinstitut med företaget och den enskilde entreprenören i fokus, som plantskola, som brobyggare mellan forskarvärlden och det omgivande samhället och som ifrågasättare av etablerade sanningar. År 2006 bytte IUI namn till Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Därigenom fick institutet ett namn som bättre beskriver vad det länge har varit, nämligen Sveriges största och under lång tid enda institut för tillämpad nationalekonomisk forskning i frågor med relevans för näringslivet. För att en organisation ska överleva och blomstra under skiftande tider och förhållanden krävs att den både förnyar sig och hämtar kraft ur sin egen historia. I samband med namnbytet startades därför IFN:s historiska projekt. Syftet med projektet är att studera IFN/IUI:s forskning och övriga verksamhet från starten 1939 fram till nutid och sätta in detta i sin samhälleliga kontext. Hittills har följande böcker utkommit i denna serie: Johnson, Anders (2007), Brobyggare och ifrågasättare. IUI från starten till namnbytet 1939–2006. Stockholm: IFN. Henrekson, Magnus, red. (2009), IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids Förlag. Johnson, Anders (2012), Building Bridges and Challenging Conventions: IFN/IUI 1939–2012. Stockholm: Samhällsförlaget. MAGNUS HENREKSON, PROJEKTREDAKTÖR


Denna bibliogra har sammanställts som en del av IFN:s historiska projekt i samband med uppmärksammandet av Institutets 70-årsjubileum hösten 2009 och publiceringen av jubileumsboken IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling (Stockholm: Ekerlids). Det är första gången i Institutets historia som det gjorts ett försök att samla titlarna på samtliga publicerade skrifter sedan starten 1939.

2012 Chamberlain, Henrekson - IUI/IFN publikationer 1939-2011  
2012 Chamberlain, Henrekson - IUI/IFN publikationer 1939-2011  
Advertisement