Page 1


055/63+ 2VUZLW[L[ 6T0UMV.`T ;YLUPUNZ]LPSLKUPUN ;YLUPUNZWYVNYHT ;YLUPUNZKHNIVR ;PSNQLUNLSPNOL[ 0U[LNYHZQVULY +;LNUPUNLY 3Â¥ZUPUNLY +(UPTHZQVULY
265:,7;,; 0LUO]LYKHNZVTZ[HKPNKPNP[HSPZLYLZLYKL[]PR[PNrM¥SNL TLKWr[YLUKLUL +L[MPUULZ\[HSSPNLHWWSPRHZQVULYMVYTVIPSLLUOL[LY ZVT[HYMVYZLN[YLUPUNWLYPKHN,URSLS¥ZUPUNLYMVY S¥WPUNRVZ[OVSKVNZ[H[PZRL[YLUPUNZWYVNYHTTLYZVT PRRLLY[PSWHZZL[IY\RLYLU;PS[YVZZMVYKL[[LOHY0;OH[[ LUILZRQLKLUYVSSLP[YLUPUNZZLU[YLUL-YLT[PSUrOHY KL[PRRL]¤Y[T\SPNrZL[[L[YLUPUNLUPZ`Z[LTWr[]LYZ H][YLUPUNZTL[VKLULLSSLYTV[[H]LPSLKUPUNVN [PSIHRLTLSKPUNLYMYH[YLUPUNZZLU[LYL[ +L[K\RRLYZ[HKPNVWWU`LIPSSPNZLU[YLYLK\ZLY[ ILTHUUPUNVNU¥RRLSRVY[S¥ZUPUNLY)LOV]L[MVYLMMLR[P] HKTPUPZ[YH[P]KYPM[LYZ[¥YYLLUUUVLUZPUUL =LKrYLK\ZLYLILTHUUPUNLULYKL[VM[L [YLUPUNZ]LPSLKUPUNZ[PSI\KL[ZVTISPYZRHKLSPKLUKL 0LUQ\UNLSH]MVYZRQLSSPN\[Z[`Y]PSZRPRRLSPN [YLUPUNZ]LPSLKUPUNR\UULIPKYH[PSr\MHYSPNNQ¥YL [YLUPUNZZLU[YLULMVYU`LIY\RLYL =rY[TrSLYrMVYLURSLO]LYKHNLU[PSKLHUZH[[LVN ]LPSLKLTV[P]LYLVNLUNHZQLYLKLZVT[YLULY .VK[YLUPUN
 '$*%2.

6.-(50

9(,/('1,1*

0UMV.`T 6T0UMV.`T


6T0UMV.`T 0UMV.`TLYLUKPNP[HS]LPSLKUPUNZVN VWWM¥SNPUNZ[QLULZ[LZVTIPKYHY[PS¥R[ LMMLR[P]P[L[MVYKLHUZH[[LVNZPRYLYL[YLUPUN MVYIY\RLYUL +L[OHYHSKYPM¥Y]¤Y[Z[¥YYLMVR\ZWr[YLUPUN VNOLSZL;PSNHUNLUWrIrKL[YLUPUNZ\[Z[`Y VN[YLUPUNZPUMVYTHZQVUOHY¥R[KYHTH[PZR KLZPZ[LrYLUL +L[rR\UULKVR\TLU[LYLMYLTNHUNLUVN LURLS[OHRVU[YVSSV]LYLNLU[YLUPUNZPUUZH[Z TV[P]LYLY[PSrMVY[ZL[[L[YLUPUNLU 0UMV.`T]LPSLKLYVNTV[P]LYLYZPULIY\RLYL]LK r[PSI`[QLULZ[LYZVT! ;YLUPUNZ]LPSLKUPUNTLKHUPTHZQVUZ]PKLVLY ,NLUKLMPULY[L[YLUPUNZWYVNYHT .YHMPZR[YLUPUNZKHNIVR


0UMV.`T ;LYTPUHS


;YLUPUNZ]LPSLKUPUN 0UMV.`T[LYTPUHSLUPUULOVSKLYKL[HSQLY[L+HUPTHZQVULY ZVT]PZLYRVYYLR[NQLUUVTM¥YLSZLH]¥]LSZLUL

:`Z[LTL[PUULOVSKLYMSLYLO\UKYL ¥]LSZLYPUULUZ[`YRL\[OVSKLUOL[ IL]LNLSPNOL[IHSHUZLVN RVVYKPUHZQVUVNM\URZQVULSS[YLUPUN •]LSZLZIHURLUPUULOVSKLY¥]LSZLY TLKRYVWWZ]LR[MYP]LR[LY HWWHYH[LYTT •]LSZLZ\[]HSNL[Z[`YLZLURLS[]PH]rY[ UL[[IHZLY[LRVU[YVSSWHULS <[]PK[LYTPUHSLUZM\URZQVUHSP[L[]LK rTVU[LYLLURVY[SLZLY)Y\RLYLURHUKH SVNNLPUUWr[LYTPUHSLUVN]PZLLSSLYYLNPZ[YLYL LU¥R[WrZP[[WLYZVUSPNL[YLUPUNZWYVNYHT 0UMV.`TM\UNLYLYTLKIrKL9-0+IYPRRLY VNTHNUL[Z[YPWLRVY[ ;LYTPUHSLULYTVU[LY[WrLUMYP[[Z[rLUKL TLUZ[¥KPNMV[
Z    Z            

        

0UMV.`T ;YLUPUNZWYVNYHT


;YLUPUNZWYVNYHT ,[NVK[[YLUPUNZWYVNYHTLY]PR[PNMVYr MrZ`Z[LTH[PRRVNWYVNYLZQVUP[YLUPUNLU 4LK0UMV.`TLYKL[LURLS[rLUKYLWr [YLUPUNZWYVNYHTTL[LU[LUH]IY\RLYLU ZLS]LSSLYH]LU[YLUPUNZ]LPSLKLY=LKr SVNNLPUUP0UMV.`T4PU:PKLRHU IY\RLYLUVWWYL[[LLUKYLLSSLYZSL[[LZPUL [YLUPUNZWYVNYHTTLY)Y\RLYLUZ [YLUPUNZ]LPSLKLYRHURVU[YVSSLYLVN \[M¥YLL]LU[\LSSLLUKYPUNLYWr WYVNYHTTL[PKPHSVNTLKIY\RLYLU

3PNNWrILURLUOVSKZ[HUNLUTLKLU ZR\SKLYIYLKKLZH]Z[HUKTLSSVTOLUKLUL :LURZ[HUNLU[PSKLUUrYKLU ¥]YLKLSLUH]IY`Z[L[ 3¥M[Z[HUNLUYL[[VWW[PS HYTLULLYYL[[L

/VSKOrUK[HRLULZSPRH[OrUKSLKKLUL ISPYU¥`[YHSL +YHOrUK[HRLULVWWVNTV[KLN[PSHSI\LUL KHUULY NYHKLY 9L[\YULYZHR[L[PS\[NHUNZWVZPZQVULU

/VSKY`NNLUYL[[VNIY`Z[L[MYLTTLUZK\S¥M[LY Z[HUNLURVU[YVSSLY[[PSK\Z[rYOLS[VWWYLPZ[ -¥YZ[HUNLUZHR[LULKSHUNZRYVWWLUVN ULK[PSN\S]L[PNQLUWrKLUZPZ[L 

;YLUPUNZWYVNYHTTL[NPYIY\RLYLULU PUKPRHZQVUWrO]VYSHUN[PKKL[I¥Y[H rNQLUUVTM¥YLWYVNYHTTL[

)PSKL!-LYKPNVWWZH[[[YLUPUNZWYVNYHT

)Y\RLYLUZ[YLUPUNZWYVNYHTRHU! :RYP]LZ\[ =PZLZWrUL[[ =PZLZWr0UMV.`T[LYTPUHSLU =PZLZWrTVIPSLLUOL[LY

)PSKL!9LNPZ[YLYPUNH]HR[P]P[L[P[YLUPUNZKHNIVRLU
 

,QIR*\P 7UHQLQJVGDJERN


;YLUPUNZKHNIVR /]HLY]LSTLYTV[P]LYLUKL LUUrR\UULKVR\TLU[LYL MYLTNHUNLUZPU&

0UMV.`TZPU[YLUPUNZKHNIVRLYL[LURLS[ TLURYHM[PN]LYR[¥`MVYKLZVT¥UZRLYr M¥SNLZPULNLU\[]PRSPUN)Y\RLYLU YLNPZ[YLYLYLURLS[ZPUL[YLUPUNZ¥R[LYVN ]PS]LKOQLSWH]LURSLVNV]LYZPR[SPNLNYHMLY MrWYLZLU[LY[OPZ[VYPRRV]LYZPU [YLUPUNZHR[]P[L[ (SSL[`WLYHR[P]P[L[LYRHUSLNNLZ PUUP[YLUPUNZKHNIVRLUPRRLIHYL Z[`YRL[YLUPUN

=LKIY\RH]WLYVUSPN[YLULY]PSR\UKLUR\UUL KLSLZPU[YLUPUNZKHNIVRKL[LYKHLURSLYL MVY[YLULYLUrM¥SNLVWW[YLUPUNLUVNZr \[LUVT7;[PTLUL 0UMV.`T[YLUPUNZKHNIVRLYLU [PSSLNNZ[QLULZ[LVNLYPRRLPURS\KLY[P 0UMV.`T[YLUPUNZ]LPSLKUPUN


0UMV.`T ;PSNQLUNLSPNOL[


P7HKTVIPSHWWSPRHZQVULY 4LK0UMV.`TZPULHWWSPRHZQVULYMVY TVIPSLVNI¤YIHYLLUOL[LYOHYK\[PSHUN [PSOLSLZ`Z[LTL[YL[[POrUKLU )Y\RTVIPSLU[PSr]PZL[YLUPUNZ WYVNYHTTL[KP[[LSSLYYLNPZ[YLYLU [YLUPUNZ¥R[ 0UMV.`TWrP7HKLYWLYMLR[[PSIY\R]LK 7LYZVUSPN[YLULY;YLULYLU[HYKHTLKZLN P7HKLUVNYLNPZ[YLYLYR\UKLUZYLZ\S[H[LY MVY[S¥WLUKL9LZ\S[H[LUL]PSK\RRLVWWP R\UKLUZ[YLUPUNZKHNIVR


0UMV.`T 0U[LNYHZQVULY


9\U2LLWLY 9\U2LLWLYLYLU.7:IHZLY[HWWSPRHZQVU MVYP7OVULVN(UKYVPK (WWSPRHZQVULURHUIY\RLZ[PSHSSL KPZ[HUZLIHZLY[LHR[P]P[L[LY\[LUK짜YZ ,[[LYLUK[짜R[NPY9\U2LLWLYKLN KPZ[HUZLUK\OHY[PSIHRLSHN[[PKZMVYIY\R MHY[VNLUKYPUNPO짜`KLTL[LY+\MrY VNZrL[RHY[ZVT]PZLYO]VYK\OHY IL]LNL[KLNNQLUUVT짜R[LU =LKrRVISL9\U2LLWLY[PSKPU 0UMV.`TIY\RLYRVU[V]PSK\MrHSS HR[P]P[L[ZVTLYYLNPZ[YLY[NQLUUVT HWWSPRHZQVULUPUUPKPU[YLUPUNZKHNIVR


0UMV.`T +;LNUPUNLY


,[V]LYZPR[ZIPSKLP+LYLUNVKTr[Lr WYLZLU[LYLKP[[ZLU[LYWr )PSKLULRHUIY\RLZWrUL[[LSSLY[PS[Y`RR )PSKL[RHUVNZrPU[LNYLYLZP 0UMV.`T[LYTPUHSLUVNIY\RLZZVT L[RHY[V]LY\[Z[`YZWHYRLU


,QIR*\P /ยกVQLQJHU


3¥ZUPUNLY 0UMV.`T¹

0UMV.`T ¹

=rYILZ[ZLSNLY[PS[YLUPUNZZLU[LYIYHUZQLU :RQLYTLULYYVI\Z[VNSHNL[MVYSHUN]HYPN IY\R+LUTLKM¥SNLUKLMV[LULYZ[HIPSVN ZPRYLYMSLRZPIPSP[L[PMVYOVSK[PSWSHZZLYPUN

=rY ¹LYL[HS[LYUH[P]MVYTPUKYL[YLUPUNZTPSQ¥ :RQLYTLUTVU[LYLZLURLS[Wr]LNNLU 7LYMLR[MVYOV[LSSLYVNILKYPM[LY ZVTOHYLNL[[YLUPUNZYVT ;YLUPUNZ]LPSLKUPUN

2VY[SLZLY <[]PKZRQLYTLUZM\URZQVUHSP[L[]LKrTVU[LYLLU RVY[SLZLY)Y\RLYLURHUKHSVNNLPUUWr ZRQLYTLUVN]PZLZP[[WLYZVUSPNL[YLUPUZWYVNYHT 0UMV.`TM\UNLYLYTLKIrKL9-0+IYPRRLY VNTHNUL[Z[YPWLRVY[


,QIR*\P '$QLPDVMRQHU


4¥[(SL_ (SL_LY]rY[YLUPUNZN\Y\/HULYHUH[VTPZRRVYYLR[ VNZH[[ZHTTLUH]LUMYH[LHTL[IHRZ[VYMPSTLU(]H[HY (SL_]PZLYO]PSRLT\ZRLSNY\WWLYZVTLYPIY\RP¥]LSZLUL VNUrYILSHZ[UPUNLUVWWZ[rY (SL_\[M¥YLYHSSL¥]LSZLULPMVYZRQLSSPNL]PURSLY

(YTLY

9`NN

4LVMESF

WSFSZHH

#JDFQT

/BLLF

5SJDFQT

%FOCSFEF ,PSTSZHHFO

6]LYRYVWW #SZTU .BHF

)LPU -ÌS -FHHFS 4FUF
1RWDWHU

PUMVN`TUV

InfoGym produktkatalog  

2012 - Norsk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you