SITGES ANUAL MAGAZINE 2017 / 18

Page 1

Fotografia Jesús París

cat.

esp.

eng.

1


2

Fotografia Jesús París


รณptica universitaria

3


4


5


RAMON PORTA Director · Editor · Creatiu Entrevistes: Jorge Salvador (Productor TV) i Manuel Blesa (Pintor) VIKTOR FREIJO Direcció Artística SECCIONES MANUEL JULIÁN Racó de la Calma, Historia de l’Origen / El Prado, 140 Anys d’Historia / El Retiro Societat Recreativa / Any Ramon Casas JESUS PARIS Fotografia Artística JOAN VARELA Fotografia Tapa a Tapa Traducciones Inglés LA ACADEMIA DEL OASIS T: 93 811 33 33 - 629 19 88 08 · admin@catalunyarefer.cat Agraïments: A Jorge Salvador per la seva gran amabilitat i tracte, a Manuel Blesa perquè a més de grandíssim artista és millor persona, per la seva hospitalitat i humilitat, això és el que fa grans a la persones. Al Prado i al Retiro per la seva col·laboració, A Mònica Porta dels Museus de Sitges, per obrir-nos les portes. A Manuel Julián sempre pel seu excel·lent treball de documentació i redacció, A Jesús Paris per aquestes excel·lents fotos. A Viktor Freijo pel seu treball. A Joan Valera per cedir-nos les seves fotografíes del Tapa Tapa. A Blanca de Nicolás i José Luis Fuentetaja que a més de bons pintors són excel·lents persones que sempre ens recolzen en tot el que fem. I també al Ajuntament de Sitges. I a tots els Actors, Actrius, Directors de Cinema, Presidents, Artistes, Esportistes d’elit, Escriptors, Periodistes, Presentadors de TV i persones mediàtiques per deixar-nos utilitzar la seva imatge amb les Portades de les nostres publicacions. I sobretot als nostres benvolguts clients, sense ells no hi hauria publicació. Moltíssimes gràcies a tots! Agradecimientos: A Jorge Salvador por su gran amabilidad y trato, a Manuel Blesa porque además de grandísimo artista es mejor persona, por su hospitalidad y humildad, eso es lo que hace grandes a la personas. Al Prado y al Retiro por su colaboración, A Mònica Porta dels Museus de Sitges, por abrirnos las puertas. A Manuel Julián siempre por su excelente trabajo de documentación y redacción, A Jesús Paris por esas excelentes fotos. A Viktor Freijo por su trabajo. A Joan Valera por cedernos sus hermosas fotos del Tapa a Tapa. A Blanca de Nicolás y José Luis Fuentetaja que además de buenos pintores son excelentes personas que siempre nos apoyan en todo lo que hacemos. Y también al Ajuntament de Sitges. Y a todos los Actores, Actrices, Directores de Cine, Presidentes, Artistas, Deportistas de élite, Escritores, Periodistas, Presentadores de TV y personas mediáticas por dejarnos utilizar su imagen con las Portadas de nuestras publicaciones. Y sobretodo a nuestros apreciados clientes, sin ellos no habría publicación. ¡Muchísimas gracias a todos! DEDICAT A LA MEMORIA DE MEVA ESTIMADA GERMANA MARIA TERESA PORTA

6

Depòsit legal B-20082-2012 PUBLICACIONES INFOGUIA SITGES MAGAZINE T. +34 609 20 40 35 · direccio@infoguia.cat


Continguts

Contenidos

Contents

PÀG. 8

PÀG. 14

PÀG. 18

PÀG. 26

PÀG. 30

PÀG. 48

PÀG. 52

PÀG. 60

PÀG. 70

PÀG. 74

PÀG. 86

PÀG. 100

cat.

esp.

7

eng.


esp.

C A T A L À

cat.

8

eng.

RAL·LI BARCELONA-SITGES

L a p r i m e r a e d i c i ó d e l R a l · l i d e c o t x e s d ’è p o c a B a r c e l o n a - S i t g e s v a t e n i r l l o c un 8 de febrer de 1959 i hi van participar 23 cotxes. Ja llavors va ser una inic i a t i v a d e l ’e n t i t a t l o c a l F o m e n t d e Tu r i s m e d e S i t g e s , q u e v a r e c o l l i r l a n e c e s s i t a t m u n i c i p a l d e p o t e n c i a r l a p r e s è n c i a d ’a c t e s s o c i a l s d u r a n t e l s m e s o s d ’ h i v e r n , i q u e a d i a d ’a v u i s e g u e i x o r g a n i t z a n t a q u e s t e s d e v e n i m e n t . D e s d ’a l e s h o r e s a q u e s t a p r o v a s e c e l e b r a d e f o r m a i n i n t e r r o m p u d a , s e m p r e a m b è x it . D e fe t , amb e l te mp s s’ h a c onve r t it e n u n d e l s e s d e ve n i m e nt s s o c i a l s m é s d e s t a c a t s d e l a t e m p o r a d a h i v e r n a l d e S i t g e s , a m é s d e r s e r a h o r e s d ’a r a u n a festa declarada d’interès turístic nacional.


L a sortida del R al·li es realitza sempre des de la plaça Sant Jaume de Barcelona, on es reuneixen centenars de persones per admirar uns vehicles datats entre 1908 i 1928, i que el temps ha convertit en autèntica història de l ’a u t o m ò b i l . L a p r o c e d è n c i a d ’a q u e s t e s p e c e s d e m u s e u é s m o l t v a r i a d a , c a d a any vénen a Sitges vehicles des de França, Alemanya i Anglaterra, i fins i tot d e s d e l s E s t at s Un it s . Pe r d e s c ompt at n o f a lt e n e l s c ot xe s prov i n e nt s d e s d e C a t a l u n y a i d e s d ’a l t r e s c o m u n i t a t s e s p a n y o l e s v e ï n e s c o m Z a r a g o z a , M a d r i d o Va l è n c i a .

E S P A Ñ O L

R A L LY

BARCELONA-SITGES

La primera edición del Rally de coches de época Barcelona-Sitges tuvo lugar u n 8 d e f e b r e r o d e 1 9 5 9 y p a r t i c i p a r o n 2 3 c o c h e s . Ya e n t o n c e s f u e u n a i n i c i a t i v a d e l a e n t i d a d l o c a l F o m e n t o d e Tu r i s m o d e S i t g e s , q u e r e c o g i ó l a n e c e s i dad municipal de potenciar la presencia de actos sociales durante los meses de invierno, y que a día de hoy sigue organizando este acontecimiento. Desde entonces esta prueba se celebra ininterrumpidamente y siempre con éxito.

9


De hecho, con el tiempo se ha convertido en uno de los acontecimientos sociales más destacados de la temporada invernal de Sitges, además de que se la ha declarado como fiesta de interés turístico nacional. L a salida del R ally se realiza siempre desde la plaza Sant Jaume de Barcelona, dónde se reúnen centenares de personas para admirar unos vehículos que datan entre 1908 y 1928, y que el tiempo ha convertido en auténtica historia del automóvil. La procedencia de estas piezas de museo es muy variada, cada año vienen a Sitges vehículos desde Francia, Alemania e Inglaterra, e incluso d e s d e l o s E s t a d o s Un i d o s . Por s upu e s t o n o f a lt an l o s c o c h e s pro c e d e nt e s d e l a misma Cataluña y desde otras comunidades españolas vecinas como Zaragoza, M a d r i d o Va l e n c i a .

10


E N G L I S H

First edition of the Classic Car Rally Barcelona-Sitges was on F e b r u a r y, 8 t h 1 9 5 9 w i t h a p a r t i c ip at i on of 2 3 c ars . At t h e time it was already an initiative from the local entity cal l e d “ F o m e n t o d e Tu r i s m o d e Sit ge s” w h o fe lt t h e n e e d to enhance social acts during the winter months and nowadays the same organization is in charge of this successful event. Since then this runs over time and always with success. As a matter of fact after a period of time, it has become in one of the most outstanding social attractions of the winter season in Sitges and has been declared a f e s t i v i t y o f N a t i o n a l To u r i s t Interest. In its early years, it w a s a l w a y s o n C a r n i v a l ’s S u n d a y, b u t i n 1 9 8 8 , t h e o r g a n i z a tion changed the date and the exhibition was then definitively set on the first Sunday of March. The Rally always starts from the “ P l a ç a S a n t Ja u m e” i n B a r c e l o na, where hundreds of people get together to admire vehicles from between 1908 and 1928, which time has turned into parts of the real history of the m o t o r - c a r. T h o s e m u s e u m p i e ces come from many countries l i k e F r a n c e , G e r m a n y, E n g l a n d an d s om e e ve n f rom t h e Un it e d States. Obviously there are cars from Catalonia and from other Spanish Regions such as Zarag o z a , M a d r i d o r Va l e n c i a . 11


12


13


cat.

esp.

eng.

Corpus

C A T A L À

2 0 1 7

La celebració del Corpus Christi és una de les festes més arrelades a Sitges i una de les que atrau més visitants a la vila. Els actes laics engloben totes aquelles activitats relacionades amb el cultiu d e l c l a v e l l i l ’e s c l a t d e l e s f l o r s p e r p r i m a v e r a . L e s e x p o s i c i o n s d e c l a v e l l s i b o n s a i s , l a M o s t r a d e C a t i f e s , e l c o n c u r s d ’o r n a m e n t a c i ó f l o r a l d e f a ç a n e s i l a m o s t r a d e l ’o u c o m b a l l a , f a n q u e S i t g e s r o m a n g u i e s p e c i a l m e n t l l u ï t e l s d i e s que dura la festa. E l p r e g ó d e l c l a v e l l o b r e e l p r o g r a m a d ’a c t e s i l a c e r c a v i l a d e l s g e g a n t s d e S i t ges és el contrapunt distès a la solemne processó. Els actes seglars, venen representats per la sortida en processó del Santíssim S a g r a m e n t i l ’o f r e n a f l o r a l a N o s t r a S e n y o r a d e l V i n y e t . L a p r o c e s s ó t r a n s c o rre pels carrers del casc antic de la vila coberts de clavells i altres flors que descriuen artístiques catifes vegetals.

14


E S P A Ñ O L

La celebración del Corpus Christi es una de las fiestas más arraigadas en Sitges y una de las que más visitantes atrae a la villa. Los actos laicos engloban todas aquellas actividades relacionadas con el cultivo del clavel y el estallido de las flores en primavera. Las exposiciones de claveles y bonsais, la muestra de alfombras, el concurso de ornamentación floral de fachadas y la muest r a d e “ l ’o u c o m b a l l a”, h a c e n que Sitges esté en todo su esplendor los días que dura la fiesta. El pregón del clavel abre el programa de actos y el pasacalles de los gigantes de Sitges es el contrapunto distendido a la solemne procesión. Los actos seglares, vienen representados por la salida en procesión del Santísimo Sacramento y la ofrenda floral a Nu e s t r a S e ñ o r a d e l Vi ny e t . L a Procesión transcurre por las calles del casco antiguo de la villa cubiertos de claveles y otras f lores que describen artísticas alfombras vegetales.

15


E N G L I S H

The celebration of C orpus Christi is one of the most deeply historical festivals in Sitges and one that attracts most of the visitors to the town. S ecular events include all those activities related to the culture of carnation and the outbreak of f lowers in spring. The exhibitions of carnations and bonsai, carpets exhibitions, the front building f lower ornamentation contest and the exhibit i o n o f “ l’o u c o m b a l l a”, m a k e Sitges in exceptional the days o f t h e p a r t y. The speech of the carnation f lower event opens the program and the parade of the giants of Sitges is the counterpoint distended to the solemn procession. S ecular events are represented by the procession of the Blessed Sacrament and the offering of f l o w e r s t o t h e Vi r g i n o f Vi ny e t . Procession runs through the streets of the old down town district covered with carnations and other f lowers that describe artistic plant carpets.

16


17


Sit ges- 1868

Racó de la Calma esp.

eng.

HISTÒRIA DE L’ORIGEN

La ruta del Modernisme de Sitges, ens endinsa en el nucli antic, situat entre els vestigis de la muralla i el llegat arquitectònic que s’estén a esquena de l’església parroquial Sant Bartomeu y Santa Tecla de Sitges, del siglo XVII, El Racó de la Calma amb els edificis que acullen els Palacios Maricel de Terra i Maricel de Mar, o la residència de Santiago Rusinyol “El Cau Ferrat”, entre uns altres. A principis de l’any 1900, la qual cosa avui coneixem pel Racó de la Calma estava format per cases típiques de pescadors, habitatges senzills de dues plantes, amb una petit promontori elevat, l’antiga Placeta de Sant Joan. Charles Deering, un empresari nord americà que havia acumulat una important fortuna familiar, va visitar per primera vegada Sitges acompanyat pel seu amic i artista Ramon Casas. Deering A més d’empresari era un gran filantrop, posseïa nombroses obres d’art i buscava des de feia algun temps un lloc on albergar la seva valuosa col·lecció. El magnat, va visitar, com era obligat, el Cau Ferrat, de Santiago Rusiñol i li va agradar tant, que va voler adquirir-ho. Però ni el Cau Ferrat ni la seva col·lecció estaven a la venda. En canvi, l’antic hospital Sant Joan Baptista, fundat per Bernat de Fonollar l’any 1326, i situat just al costat del Cau Ferrat sí estava disponible i Deering va adquirir l’edifici per 40.000 pessetes. Charles Deering desitjava instal·lar-se al seu nou espai amb totes les comoditats i reconstruir-ho com un palau al costat del mar. Ramón Casas li va recomanar a la persona ideal per portar a terme el seu propòsit, el Maestro Miquel Utrillo i Morlius.

Antigues Cases de Pescadors (Ara Maricel)

18

Antic Hospital de S ant Joan

C A T A L À

by Manuel Julian

cat.


Utrillo era un prestigiós dissenyador modernista que va tenir una personal implicació en l’Exposició Universal així com en projectes com El Poble Español de Barcelona i a més sempre havia sentit una especial atracció cap a l’art amb influència francesa des de la seva infantesa. En 1911 es va iniciar la reforma de la façana oest enriquint-la amb elements de diferents èpoques. Després va adquirir les cases de pescadors que s’estenien des de la placeta de Sant Joan fins al Baluard i va construir un edifici paral·lel al Maricel primitiu que encara es coneix avui com Maricel de Terra. Per enllaçar ambdues seccions es va dissenyar un arc sobre el carrer Fonollar, la qual cosa va permetre avançar la construcció. Amb els diners rebuts pel mecenes Deering, en pagament pel seu treball, el polifacètic Maestro Miquel Utrillo va ser adquirint diferents obres d’art hispànic, mentre, Deering continuava ampliant el seu patrimoni al mercat internacional. Entre tots dos, van aconseguir reunir una de les col·leccions més importants del país.

Un Gir Inesperat

Racó de la C alma en fas e de constr ució.

Miquel Utr illo super v i s ant obres.

A l’hivern de 1919 Deering abandona Sitges i decideix portar-se tot el seu patrimoni artístic i dipositar-ho en el museu escola Institut d’Art de Chicago. A què es va deure la sobtada marxa de Deering? No hi ha una raó concloent sobre els motius de Deering i les seves desavinences amb Utrillo, no obstant això, la notícia de la seva partida va afectar l’ànim de molts àmbits polítics i socials, no obstant això, la repercussió més greu es va produir entre els veïns de Sitges, que des del primer moment havien admirat profundament a la persona i l’obra de Charles Deering, fill adoptiu de Sitges des de l’any 1931.

Racó de la C alma.

El Palacio Maricel, el Museu Maricel i Can Rocamora, edifici situat enmig del Cau Ferrat, formen un conjunt únic no solament pels seus edificis, de valor arquitectònic sinó també pel seu dedicat interès per l’art, el patrimoni i la cultura de Sitges.

19

C as a de Charles D eer ing. Mar icel.


HISTORIA DEL ORIGEN

E S P A Ñ O L

Racó de la Calma

La ruta del Modernismo de Sitges, nos adentra en el núcleo antiguo, situado entre los vestigios de la muralla y el legado arquitectónico que se extiende a espaldas de la iglesia parroquial Sant Bartomeu y Santa Tecla de Sitges, del siglo XVII, El Racó de la Calma con los edificios que acogen los Palacios Maricel de Terra y Maricel de Mar, o la residencia de Santiago Rusinyol “El Cau Ferrat”, entre otros. A principios del año 1900, lo que hoy conocemos por El Racó de la Calma estaba formado por casas típicas de pescadores, viviendas sencillas de dos plantas, con una pequeño promontorio elevado, la antigua Placeta de Sant Joan. Charles Deering, un empresario norte americano que había amasado una importante fortuna familiar, visitó por primera vez Sitges acompañado por su amigo y artista Ramon Casas. Deering Además de empresario era un gran filántropo, poseía numerosas obras de arte y buscaba desde hacía algún tiempo un lugar donde albergar su valiosa colección. El magnate, visitó, como era obligado, el Cau Ferrat, de Santiago Rusiñol y le gustó tanto, que quiso adquirirlo. Pero ni el Cau Ferrat ni su colección estaban a la venta. En cambio, el antiguo hospital Sant Joan Baptista, fundado por Bernat de Fonollar en el año 1326, y ubicado justo al lado del Cau Ferrat sí estaba disponible y Deering adquirió el edificio por 40.000 pesetas.Charles Deering deseaba instalarse en su nuevo espacio con todas las comodidades y reconstruirlo como un palacio junto al mar. Ramón Casas le recomendó a la persona ideal para llevar a término su propósito, el Maestro Miquel Utrillo i Morlius.

20

Ramón Casas, Charles Deering y Miquel Utrillo.


Utrillo era un reputado diseñador modernista que tuvo una personal implicación en la Exposición Universal así como en proyectos como El Pueblo Español de Barcelona y además siempre había sentido una especial atracción hacia el arte con influencia francesa desde su niñez. En 1911 se inició la reforma de la fachada oeste enriqueciéndola con elementos de diferentes épocas. Después adquirió las casas de pescadores que se extendían desde la placeta de Sant Joan hasta el Baluarte y construyó un edificio paralelo al Maricel primitivo que todavía se conoce hoy como Maricel de Tierra. Para enlazar ambas secciones se diseñó un arco sobre la calle Fonollar, lo cual permitió avanzar la construcción. Con el dinero recibido por el mecenas Deering, en pago por su trabajo, el polifacético Maestro Miquel Utrillo fue adquiriendo diferentes obras de arte hispánico, mientras, Deering continuaba ampliando su patrimonio en el mercado internacional. Entre ambos, lograron reunir una de las colecciones más importantes del país.

Ramón Casas y Miquel Utrillo.

Un Giro Inesperado En invierno de 1919 Deering abandona Sitges y decide llevarse todo su patrimonio artístico y depositarlo en el museo escuela Instituto de Arte de Chicago. ¿A qué se debió la repentina marcha de Deering? No hay una razón concluyente sobre los motivos de Deering y sus desavenencias con Utrillo, sin embargo, la noticia de su partida afectó el ánimo de muchos ámbitos políticos y sociales, sin embargo, la repercusión más grave se produjo entre los vecinos de Sitges, que desde el primer momento habían admirado profundamente a la persona y la obra de Charles Deering, hijo adoptivo de Sitges desde el año 1931. El Palacio Maricel, el Museo Maricel y Can Rocamora, edificio situado en medio del Cau Ferrat, forman un conjunto único no solo por sus edificios, de valor arquitectónico sino también por su dedicado interés por el arte, el patrimonio y la cultura de Sitges

Charles Deering.

21

Racó de la Calma

Palau Maricel


HISTORY OF ORIGIN

Racó de la Calma

At the beginning of the year 1900, what we know today as “ El Racó de la Calma” was formed by typical houses of fishermen, simple houses of two levels, with a small elevated promontory, the old “Placeta de Sant Joan”. Charles Deering, a Northamerican businessman who had amassed an important family fortune, first visited Sitges accompanied by his friend and artist Ramon Casas. Deering besides being an entrepreneur he was a great philanthropist, he owned numerous works of art and he had been seeking for some time a place to keep his valuable collection. The magnate visited, as was required, Cau Ferrat, from Santiago Rusiñol and liked it so much, that he wanted to acquire it. But neither

E N G L I S H

the Cau Ferrat nor his collection were for sale. In contrast, the old hospital Sant Joan Baptista, founded by Bernat de Fonollar in 1326,

The Modernism tour of Sitges, enters into the old part of the

and located right next to the Cau Ferrat was available and Deering

town, located between the old wall and the architectural legacy

acquired the building for 40,000 pesetas.

that extends behind the church of Sant Bartomeu and Santa Tecla of Sitges, century XVII, “El Racó de la Calma” with the buil-

Charles Deering wanted to settle down into his new space with all comforts

dings that have the Maricel Palaces of “Terra” and “Mar”, or the

and rebuild it as a palace by the sea. Ramon Casas recommended the ideal

residence of Santiago Rusinyol “El Cau Ferrat”, among others.

person to carry out his purpose, maestro Miquel Utrillo i Morlius.

Miquel Utrillo, Pintat per Ramon Casas

22

Interior dissenyat per Miquel Utrillo

Vista del Palau Maricel


Utrillo was a well known modernist designer who had a personal involvement in the Universal Exhibition as well as in projects such as El “Pueblo Español in Barcelona” and also had always felt a special attraction towards art with French influence from his childhood. In 1911 the renovation of the west front face began enriching it with ornaments from different times. Later he acquired the houses of fishermen that extended from “La Placeta de Sant Joan” to “el Baluarte” and constructed a building parallel to the old Maricel that still is known today like “Maricel de Tierra”. To link both sections, an arch was designed over Fonollar Street, which allowed the construction to move forward. With the money received by the patron Deering, in payment for his work, the multifaceted Maestro Miquel Utrillo was acquiring different works of Hispanic art, while, Deering continued to expand his patrimony in the international market. Between them, they managed to gather one of the most important collections of the country.

An unexpected change In winter of 1919 Deering leaves Sitges and decides to take all his artistic patrimony and deposit it in the Museum School Art Institute of Chicago. What was the reason of Deering’s quick departure? There is no conclusive reason for Deering’s motivations and his disagreements with Utrillo; however, the news about his departure affected the mood of many political and social spheres, however, the most serious repercussion was among the residents of Sitges, who from the first moment they had deeply admired the person and work of Charles Deering, adoptive son of Sitges since 1931. Maricel Palace, Maricel Museum and Can Rocamora, a building located in the middle of Cau Ferrat, configure a unique set not only for its buildings, of architectural value but also for its dedicated interest in the art, heritage and culture of Sitges.

23


Entrevista a

Josep Ferré CEO de La Clau Group

Fincas La Clau es una de las grandes Agencias Inmobiliarias de Sitges con más de 35 años de experiencia que ha sabido adaptarse, crecer con el paso de los años y adecuarse a los nuevos tiempos, formando un gran grupo de profesionales en todo tipo de servicios, desde la compra venta, promoción y construcción, asesoramiento técnico y jurídico y también especializado en seguros, tramites, permutas y administración de comunidades, todo ello avalado con las mejores garantías por el trabajo realizado a lo largo de todos estos años. Cuenta con 3 oficinas en Sitges y 1 en Andorra. Hablamos con su responsable:

¿Cómo se llega hasta aquí con tanto éxito, después de los años tan convulsos que ha tenido vuestro sector? Creemos en lo que hacemos, es nuestra pasión, y en que la experiencia cuenta, demostrando año tras año que La Clau Group es la inmobiliaria de referencia de la zona, desde 1982 hemos trabajado duro para ser la mejor alternativa para quienes quieren la ayuda de un profesional inmobiliario en Sitges y en Andorra. Deseamos que nuestros clientes se sientan plenamente acompañados y asesorados durante todo el proceso de compra y venta de una propiedad, para mejorar su calidad de vida, y puedan realizar su sueño inmobiliario con nosotros.

cumplir con lo que te comprometes. Creemos ciegamente en que la confianza se gana operación a operación, con el boca a boca de la gente. Por eso además de invertir en publicidad y en un buen marketing, invertimos tiempo y dedicación en cada uno de nuestros clientes. El cliente es lo que realmente nos importa, poder ayudarlo y acompañarlo durante todo el proceso de compra venta de una propiedad. ¿Cómo se encuentra el mercado inmobiliario actual? Porque parece que está reflotando de nuevo. El mercado inmobiliario actual está activo, el tipo de cliente que tenemos es internacional, buscando segunda residencia.

Se llega hasta aquí después de tantos años, trabajando día a día, evolucionando con el mercado e invirtiendo en las mejores técnicas de marketing inmobiliario.

Es un mercado que está vivo, en crecimiento sobretodo para el cliente comprador internacional, por el clima, por la seguridad que da el país, por nuestra cultura, gastronomía…

En el Marketing Inmobiliario es necesario que aportemos valor añadido. Debemos hacer la divulgación de los hogares más rápido, más eficaces y con más corazón que lo harían nuestros clientes. Lo que mueve a los seres humanos es la emoción, no la razón. ”Puede que una imagen valga más que mil palabras, pero una gran historia no tiene nada que envidiarle”.

Y depende en que zona los precios son muy competitivos debido al ajuste que ha habido durante la época de crisis. Vemos positivo que los bancos estén empezando a dar crédito otra vez, y eso garantiza que haya movimiento inmobiliario, y es uno de los indicadores que demuestra que podemos hablar de que la crisis casi ya sea del pasado.

El cliente que vende su hogar debe sentir, comprobar que recibe el mejor y más adecuado marketing para vender su vivienda. Además de un trato personalizado y exclusivo para cada cliente. La acción de marketing más importante es

¿Cual es vuestra premisa para que los clientes confíen tanto en Fincas La Clau? Tal y como citamos en nuestra misión: “Maximizamos la diferencia entre vender propiedades y cumplir tu sueño inmobiliario. Nuestros valores y nuestra pasión serán la llave de tu éxito.”

Como he dicho anteriormente, sabemos que el trabajo bien hecho, nos dará la oportunidad de poder hacer más trabajo bien hecho. Desde que empecé en esta aventura, hemos alquilado y vendido más de 8.000 viviendas. Eso significa que cuando se hacen las cosas con pasión, se refleja en los resultados. Para La Clau Group lo importante son las personas, tanto los trabajadores que hacen que la empresa crezca y avance día a día como los clientes que confían en nosotros para hacer realidad su sueño inmobiliario. ¿Cómo ves el futuro del sector inmobiliario en Sitges y en general? El futuro del sector inmobiliario en Sitges está en plena expansión y crecimiento debido a los planes parciales que se están desarrollando y que están saliendo y en breve saldrán nuevas zonas donde se edificará y hará que Sitges mejore en zonas verdes, servicios y en definitiva, en calidad de vida para sus habitantes. Debido a la proximidad con Barcelona, las buenas comunicaciones, el microclima, la oferta gastronómica y de ocio, las playas y la calidad de vida que ofrece Sitges hace que muchísima gente de la capital se plantee seriamente en tener su residencia habitual en Sitges. El mercado que tenemos en Sitges es diferente al del resto de la Comarca debido a la atracción turística. Sitges es un valor seguro. Quién compra en Sitges, lo hace sabiendo que a la larga podrá vender sin ningún problema su propiedad y a un precio justo.


25


platges playas beaches C A T A L À

cat.

esp.

eng.

el macizo del Garraf que sirve de protector del frío y de los vientos

No es pot parlar de Sitges sense fer referència a les seves platges. Són

de interior. Todo ello permite al municipio disfrutar de más de tres-

un dels principals atractius d’aquest municipi que compta d’una

cientos días de sol al año, con un clima propio del litoral mediterrá-

particular orografia marítima i un característic sistema de platges

neo con temperaturas muy suaves y precipitaciones poco frecuentes.

definit per espigons. En total quatre quilòmetres de litoral que ja als anys 60 eren un atractiu turístic, de fet va ser en aquella època que

Más de veinte playas, veintiséis en concreto, resiguen el litoral de

es va començar a fer servir el terme Platja d’Or del Mediterrani per

Sitges. Cada una de ellas tiene su propia imagen y personalidad ade-

parlar de Sitges, expressió encara en ús.

más de ofrecer los equipamientos y servicios necesarios para dotar de todas las comodidades a los visitantes. La oferta, por lo tanto, se

Sitges és doncs un paradís daurat, destinació idònia pels amants del

adecua a las diferentes necesidades. Podemos encontrar pequeñas

bon temps. I és que aquest municipi del Garraf gaudeix d’un micro-

y tranquilas calas, amplias playas de arena fina y clara, de carácter

clima particular degut a la seva ubicació geogràfica entre el mar i el

más familiar, e incluso, playas urbanas con vistas al centro histórico

massís del Garraf que fa de protector del fred i dels vents d’interior.

a las que se puede acceder cómodamente a pie.

Tot plegat permet el municipi gaudir de més de tres cents dies de sol l’any, amb un clima propi del litoral mediterrani amb temperatures

E N G L I S H

molt suaus i precipitacions poc freqüents. We cannot talk about Sitges without mentioning its beaches., All it’s Més d’una vintena de platges, vint-i-sis en concret, ressegueixen el

about main attractions of this town which has a marine layout of the

litoral sitgetà. Cadascuna d’elles té la seva pròpia imatge i persona-

land with a characteristic system of beaches defined by breakwaters.

litat a més d’oferir els equipaments i serveis necessaris per dotar de

That means a coast line of four kilometres, which were already a

totes les comoditats els visitants. L’oferta, per tant, s’adequa a les

touristic attraction in the 60; as a matter of fact it was by that time

diferents necessitats. Hi podem trobar petites i tranquil·les cales,

when the term “Playa de Oro del Mediterraneo” was used to refer

àmplies platges de sorra fina i clara, de caràcter més familiar, i fins i

Sitges, an expression still in use nowadays.

tot, platges urbanes amb vistes al centre històric a les quals s’hi pot accedir còmodament a peu. E S P A Ñ O L

Sitges is a golden paradise, the ideal destination for the good weather lovers. It is well-known that this town at Garraf has a particular micro-climate thanks to its geographical location between the sea and the massif of the Garraf which protects it from the cold and

No se puede hablar de Sitges sin hacer referencia a sus playas. Se tra-

from the inner winds. All that allows the town to enjoy, yearly, more

ta de uno de los principales atractivos de este municipio que cuenta

than three hundred days of sun, thanks to a climate typical from the

con una particular orografía marítima y un característico sistema de

Mediterranean coasts with temperatures really mild and little rains.

playas definido por espigones. En total cuatro kilómetros de litoral que ya en los años 60 eran un atractivo turístico, de hecho fue en

More than twenty beaches, twenty six to be more precise, trace the

aquella época cuando se empezó a usar el término Playa de Oro del

coast of Sitges. Each of them has its own image and personality,

Mediterráneo para hablar de Sitges, expresión todavía en uso.

besides the fact that they offer equipments and services needed to provide the visitors with the best amenities. So the offer fits any

Sitges es un paraíso dorado, destino idóneo para los amantes del

need. We can find small and quiet bays, familiar wide beaches with

buen tiempo. Y es que este municipio del Garraf disfruta de un mi-

thin and clear sandand even urban beaches facing the historic part

cro clima particular debido a su ubicación geográfica entre el mar y

of downtown easily reachable on foot.

26


27


30

ANIVERSARI

ATSPS

Manel Martínez

President Associació Turistica de Serveis de Platges Em sento molt orgullós de poder escriure aquestes línies en l’edició d’aquesta revista anual de Sitges, com a actual President de l’Associació Turística de Serveis de Platges de Sitges, aprofitant la celebració aquest any, del seu 30 aniversari. La idea de continuïtat i el valor del col·lectiu va portar, l’any 1987, a un grup de persones que prestaven serveis a les platges a associar-se sota el nom d’Associació Turística de Serveis de Platges de Sitges. Gràcies a aquells primers associats fundadors, al seu esforç i a la seva visió de futur, avui seguim presents, amb més força que mai, en la gestió dels serveis que es presten a les Platges de Sitges. Dins del terme de Sitges, des de la platja de Les Botigues, al costat de Castelldefels, fins a la Cala dels Gegants, al costat de Vilanova, en totes les platges en les quals els nostres associats ofereixen els seus serveis, trobaran una oferta tan variada i acollidora que farà que se sentin, per unes hores o per uns dies, feliços i encantats d’haver escollit Sitges com a destinació. Volem que en les seves vacances o estades a Sitges ho passin molt bé i a les seves platges puguin gaudir de la variada, àmplia i sempre actual oferta que els ofereixen, en cadascuna de les seves concessions, tots els nostres associats. I Sempre amb el millor somriure. “GAUDEIXIN”…

28


Benvinguts a les Platges de Sitges 30

ANIVERSARI

ATSPS

29


30


esp.

eng.

Manuel Blesa p i n t o r by Ramon Porta

“Pintor de gran sensibilidad, con gran sentido de la composición, de la luz, de la sombra, capaz de dar vida a la materia inerte, de dar movimiento a lo inmóvil”.

Así definen algunos expertos al pintor afincado en Sitges, Manuel Blesa. Artista muy querido y muy respetado por el mundo de las Bellas Artes.

E S P A Ñ O L

31


Homenaje a Goya (Óleo-1995) Cuando pregunto o hablo con alguien sobre Manuel Blesa, todo el mundo me habla maravillas, tanto a nivel artístico, como a nivel personal ¿A qué crees que es debido? Yo l a v e r d a d , v e n g o d e u n a z o n a m u y h u m i l d e d e T e r u e l y c r e o q u e m i c o m p o r tamiento es correcto con todo el mundo, prácticamente no tengo enemigos. Y artísticamente, yo creo que tengo una buena base, pinto desde que tenía 7 años, pero no fue hasta los 28 años que me pude dedicar exclusivamente. Que fue cuando empecé con el retrato en la calle, con artistas como José Luis Fuentetaja y una serie de pintores; éramos unos 15 o 20. Empezamos en el Paseo de la Ribera, para luego combinar la temporada de Sitges y la temporada de Canarias y eso fue una preparación increíble. Creo que la mejor para un pintor, es pintar al natural y sobretodo la figura humana. E r e s n a c i d o e n A r i ñ o , p r o v i n c i a d e Te r u e l p e r o d e s d e h a c e m u c h í s i m o s a ñ o s v i v e s e n Sitges. Cuéntanos un poco tus orígenes y que es lo que te trae a Sitges. Yo v i n e a l o s 1 5 a ñ o s p a r a t r a b a j a r e n B a r c e l o n a y v i n e a t r a b a j a r c o m o b a r b e r o porque había barbería en casa. Y a los 17 años vine a Sitges por primera vez, a saludar a un amigo que trabajaba de cocinero. Vi el pueblo y me encantó. El dueño de un hotel desaparecido de la calle Sant Bertomeu me ofreció trabajo de ayudante de camarero y no me lo pensé y me quedé. Así que no fue ni por Santiago Rusiñol, ni Ramón Casas, ni Miguel Utrillo... ...Ni por la pintura, en aquella época ya sabía de estos célebres artistas porque siempre me he interesado por la pintura, pero no fue en mi caso el motivo. Y debo decirte que en esa época por ser camarero nos daban un carnet con acceso gratuito al Prado y al Retiro donde se hacían los mejores espectáculos de España, con toda la flor y nata del espectáculo. Por aquí pasaron desde el gran bailarín Antonio Gades, Lola Flores, el Pescadilla, la Camboria, Carmen Amaya, la Singla... y todavía mantengo amistad con el guitarrista de Carmen Amaya, Andrés Batista que vive en Madrid. Eso me dio la oportunidad de conocer lo mejor de todos los espectáculos de España. ¿Pero tú el arte de la pintura lo llevabas dentro, dibujabas y no te planteabas el hecho de hacerlo profesionalmente? No porque yo tenía una serie de trabajos, hacía retratos, dibujaba, pero solamente era una gran afición. Los sábados y domingos cuando no trabajaba, por l a s n o c h e s , m e d e d i c a b a a p i n t a r. Ta m b i é n f u i g u i t a r r i s t a d e f l a m e n c o d u r a n t e 2 a ñ o s e n u n l o c a l d e S i t g e s q u e s e l l a m a b a L o s Ta r a n t o s . A u n q u e s o y a r a g o n é s , siempre he sido un apasionado del Flamenco y cuando conocí a los grandes como Paco de Lucía, Manolo Sanlucar... al estar tocando con ellos ahí me dije: cuelga la guitarra que no tienes porvenir. Entonces a los 28 años decidí meterme de lleno en el mundo de la pintura, ya conocía a Fuentetaja, gran amigo, que te n í a s u p a ra d i ta e n l a ca l l e Pa re l l a d e s y d e s d e e nto n ce s h a s ta h oy. H i ce u n o s

32


33


cursos con un gran profesor de Zaragoza, y luego en Barcelona h i c e o t r o s c o n R e v e l l o d e l To r o ; e r a u n g r a n p i n t o r m a l a g u e ñ o que retrató a toda la gran sociedad de España. Has pasado por diferentes etapas como artista, supongo como muchos pintores hasta encontrar realmente lo que uno considera su propio estilo. Empezaste pintando cubismo sobrio y luego pasaste al hiperrealismo. ¿Es ese realmente tu estilo o se pueden tener varios estilos a la vez? Yo h e p a s a d o p o r v a r i o s e s t i l o s , u n p e r í o d o m u y c o r t o d e u n a época cubista, luego me dediqué a pintar el mundo rural de mi tierra, personajes mayores, gente rasgada por el sol, paisajes de tejados, subía a las iglesias de los pueblos y pintaba los tejados con aquellos colores que era casi una especie de cubismo.

34

Blesa junto al cuadro “Abuelos y pueblo aragonés” (Óleo-1978)

Membrillo y ciruelas (Óleo-2003)


Campesinas Teruel (Acrílico-1974)

Madre del Torero, Teruel (Óleo-1980)

¿Qué tiene Sitges que engancha a tantos artistas y la mayoría se quedan a vivir aquí? Yo c r e o q u e S i t g e s l o t i e n e t o d o . E x c e p t o C a d a qués, no hay otro pueblo que tenga la tradición y el historial que tiene artísticamente, porque aunque Ramón Casas, Rusiñol y Utrillo fueron los que le dieron el bombazo, ellos ya vinieron porque aquí había una serie de pintores muy buenos, había una escuela que se llamaba la Luminista y que estaba antes que ellos, estaba Mas y Fondevila, Roig Soler, que al ver un cuadro suyo dices... ¿Cómo ha podido pintar esa luz en un cuadro?, el cuadro más popular que se ha pintado de Sitges lo pintó Roig Soler. La luz que tiene Sitges es especial. Luego llega Charles Deering un millonario americano y Utrillo y Casas lo convencieron para hacer todo lo que es hoy el Palau Maricel y los Museos, que una parte era un Hospital que Deering compró y lo convirtió en su casa. 35


¿ Te s i e n t e s s a t i s f e c h o d e c ó m o s e t r a t a e n S i t g e s a l m u n d o d e l o s a r t i s t a s ? Bueno, se podría tratar mejor, porque aquí hay un potencial intelectual con una base artística que todavía no se le ha sacado el provecho que se l e p o d í a s a c a r . Yo c o n o z c o m u c h o s p a í s e s y h e i d o m u c h o a S a l z b u r g o , Austria, que es una ciudad maravillosa y vas en invierno y está abarrotada de turismo; vas en verano y también. Y es porque le han sacado partido a que allí nació Mozart y aquello es un museo. Está tan bien montado que tienen turismo todo el año. Quiero decir que la cultura al final es rentable y aquí hay fundamento. Pero tendrían que darlo mucho más a conocer; toda la historia, no sólo es Casas y Rusiñol. Luego ha habido 40 o 50 pintores de primera fila, Grau Sala, que está enterrado aquí, catalán afincado en Paris, Pedro Pruna, Joaquín Sunyer... Estamos hablando de los grandes, por aquí han pasado un plantel de artistas extraordinarios. H a y m u c h a g e n t e q u e s e m u e v e p o r c u l t u r a , n o s o l a m e n t e p o r p l a y a . To d o eso vale dinero, por eso al final es rentable.

36


Paralelamente al mundo de la pintura también eres, desde hace muchos años, coleccionista de objetos de arte que en muchos casos te han servido de inspiración a la hora de pintar. Explícanos un poco cómo es esa afición y cómo nace y cuál es el objetivo final. Sí, soy un coleccionista de objetos; de cerámica, que me ha inspirado mucho a la hora de pintar, y sobre todo obras que ahora están muy de moda, de imágenes religiosas de vestir... Con eso quiero decir que a veces a los cuerpos no les daban importancia, a veces eran tres palos de madera y sólo decoraban la cara, las manos y bien policromado... El mayor coleccionista de esto es Joaquín Sabina. Conozco al anticuario que le suministraba. Uno de mis trabajos fue en restauración y antigüedades, era dorador, y ahí fue donde me entró el gusano... Y luego ya se convierte en una enfermedad. (risas) Me gustaría hacer una fundación o un museo porque tengo, de cerámica a n t i g u a , u n a s 7 0 0 p i e z a s , d e s d e e l s i g l o X I I h a s t a e l X I X . Te n g o a l g u n a cosa hasta del románico.

37


Miguel Blesa, y otros artistas, con Salvador Dali - (1971)

¿Cómo ves el mundo del arte en el momento actual? ¿Es difícil vender cuadros hoy en día? Mucho más difícil. Antes el coleccionista era entendido y disfrutaba con una obra de arte. Porque una obra siempre transmite. Ahora el minimalismo está de moda con esas paredes blancas... yo no sé cómo se puede alguien encontrar a gusto en esa casa. Luego, a parte, la economía ha cambiado mucho. Antes había gente joven que hacía su colección aquí en Sitges, ahora las nuevas generaciones de 40 años para abajo no quieren saber nada de arte; ni van a exposiciones n i v a n a m u s e o s , l o d i g o p o r m i h i j o q u e e s t á e n e s a e d a d . Ta m b i é n h a h a bido mucha confusión y eso ha perjudicado. Ahora todo vale y hay mucha gente que se han sentido estafados, por la vanguardia o por las galerías que le han dicho que esto es bueno cuando no lo es.

38


Con Paco de Lucía (Palau de la Música, Barcelona)

Hay abstractos que me han maravillado y que admiro como es el caso de Clavé, un pintor catalán contemporáneo muy bueno, o Manolo Millares, un pintor canario que murió joven y que era un pintor desgarrador; lo que hacía te pega un golpe a la vista que dices esto tiene un algo muy especial. Y luego Miró, guste o no guste también tiene un algo que no te deja indiferente y está reconocido como uno de los mejores. ¿Y P i c a s s o ? Picasso fue el pintor del Siglo XX, era una esponja de las culturas, de la africana, de la griega... Hubo algunos pintores que él los “fusiló” como por ejemplo Isidre Nonell, un genio pero muy tétrico, pintaba gitanas del barrio chino y claro Picasso lo vio y para mi que Picasso se inspiró un poco en la obra de Nonell en su época azul.

Con Subirachs y Concha Ibañez (Fira d’Art, Barcelona)

Con Manel Serrat y Janio Martí (Barcelona)

¿Y D a l í ? Dalí era un genio, yo le conocí porque venía mucho a Sitges a ver a su amigo, el hijo de Miguel Utrillo, con el que yo tuve mucho contacto. Él y Dalí eran íntim o s , n u n c a v e n í a c o n G a l a . Ve n í a c o n s u s é q u i t o y A m a n d a L e a r. D a l í l e f e l i c i t a ba cada navidad con un dibujo original y luego Utrillo hijo, que tenía muchas cosas de su padre, lo donó todo a la biblioteca de Sitges. Donde hay una parte, arriba, que es la colección Utrillo. To d a u n a p l a n t a d o n d e a l l í h a y a u t e n t i cas maravillas. Incluso libros dedicados de Federico García Lorca, que también estuvo en Sitges; músicos como Manuel d e Fa l l a ; A l b e n i z ; G r a n a d o s . . . y m o n t a ban fiestas en el Cau Ferrat... una época maravillosa. ¡Imagínate todo lo que ha pasado por Sitges! P a r a a c a b a r, ¿ A l g ú n d e s e o ? Que la gente se culturizara más, que se supiera apreciar más el mundo de la cultura y todo arte en general. Porque, parece que la gente se está apartando y e s u n a v e r d a d e r a l á s t i m a . Ya q u e , l a cultura es riqueza y nos hace mejores personas.

39


Manuel Blesa p a i n t e r by Ramon Porta

40


E N G L I S H

“Painter of great sensitivity, with a great sense of composition, of light, of shades, capable of giving life to inert matter, giving motion to immobile.” Thus some experts define to the painter settled down in Sitges Manuel Blesa, loving artist and very well respected by the world of Fine Arts. When I ask or talk to someone about Manuel Blesa, everyone tells me great thinks about him, both artistically and personally. What do you think is about? I really come from a very poor area of ​​Teruel and I think my behavior is correct with everyone, I have practically no enemies and artistically, I think I have a good base line, I paint since I was 7 years old, but it was not until the 28 years old when I could dedicate myself exclusively to it and was when I started with the portrait in the street, with artists like José Luis Fuentetaja and a series of painters, we were about 15 or 20. We started in the Paseo de la Ribera, to then combine the season of Sitges and the season of Canaries Islands and that was an incredible preparation, I think the best for a painter, the natural painting and above all the human figure. You are born in Ariño, province of Teruel but for many years you live in Sitges. Tell us a something about your origins and what is what brings you to Sitges. I came with 15 years old to work in Barcelona and I came to work as a barber because there was barbershop at home and at 17 I came to Sitges for the first time to greet a friend who worked as a cook, I saw the town, I loved it and the owner of a recently closed hotel in Sant Bertomeu Street offered me a job as a waiter’s assistant and I did not think about it anymore and stayed. So it was neither by Santiago Rusiñol, nor Ramón Casas, nor Miguel Utrillo... ... Nor by the painting, at that time I knew of these famous artists because I have always been interested in painting, but it was not in my case the reason. And I must say that at that time as a waiter we were given an ID card with free access to Prado and Retiro where the best shows in Spain were made, with all the best in class of the show. Around here were the great dancer Antonio Gades, Lola Flores and ·el Pescadilla”, Camboria, Carmen Amaya, “la Singla· ... and I still have friendship with Carmen Amaya guitarist, Andrés Batista who lives in Madrid and that gave me the opportunity to know the best of all shows in Spain. But did you carry inside the art of painting , you drew and did not consider the fact of doing it professionally? Not because I had a series of works, I did portraits, I drew, but it was only a great hobby, on Saturdays and Sundays when I did not work at night I used to paint, and also I was flamenco guitarist for 2 years in a local of Sitges which was called Los Tarantos, although I am from Aragon, I have always been passionate about Flamenco and when I met the big ones like Paco de Lucía, Manolo Sanlucar ... to be playing with them and I said myself, hang the guitar that you have no future and then at 28 I decided to get into the world of painting, I already met Fuentetaja, a great friend, who had his little shop in Parellades street and from then until today. I did some courses with a great teacher of Zaragoza, and then in Barcelona I did some courses with Revello del Toro, was a great painter from Malaga who portrayed all the great society of Spain. 41


Yo u ’ v e g o n e t h r o u g h d i f f e r e n t p h a s e s a s a n a r t i s t , I g u e s s l i k e m a n y p a i n t e r s u n t i l y o u a c t u a l l y f i n d w h a t y o u c o n s i d e r y o u r o w n s t y l e . Yo u s t a r t e d p a i n t i n g sober cubism and then you move to hyperrealism. Is that really your style or can you have several styles at the same time? I have gone through various styles, a very short period of a cubist era, then I began to paint the rural world of my land, older people, people torn by the sun, landscapes of roofs, climbed to the churches of the towns and painted the roofs with those colors that were almost a kind of cubism. What has Sitges that brings in so many artists and most of them settle down here?

42


I think Sitges has everything except Cadaqués, there is no other town that h a s t h e t ra d i t i o n a n d t h e h i s to r y t h at i t h a s a r t i s t i ca l l y, b e ca u s e a l t h o u g h Ramón Casas, Rusiñol and Utrillo were the ones who blow up, they already came because here there were a series of very good painters, there was a school that was called the “Luminist” and that was before them, there was Mas and Fondevila, Roig Soler, and when you see his painting you say ... How could you paint that light in a painting? The most popular painting that has been painted in Sitges was painted by Roig Soler. The light that Sitges has is special. Then comes Charles Deering an American millionaire and Utrillo and Casas convinced him to do everything that is today Palau Maricel and the Museums, which part was a Hospital that Deering bought and turned it into his house. Are you satisfied abouth how Sitges holds the world of artists? Well, it could be treated better, because here there is an intellectual potential with an artistic base that it has not been taken the potential advantage yet, because I know many countries and I have been very often in Salzburg in Austria which is a wonderful city and you go in winter and

43


it is crowded with tourism, you go in summer and also it is because they have taken advantage about Mozart that was born there and that is a museum and it has so well set up having tourism all year. I want to say culture in the end is profitable and here is a foundation because they would have to make it much more known, the whole story because it is not only Casas and Rusiñol because then there have been 40 or 50 painters of first line, Grau Sala, is buried here, Catalan based in Paris, Pedro Pruna, Joaquín Sunyer, we are talking about the great ones, here have passed a roster of extraordinary artists. There are many people who move by culture, not j u st by b e a c h . A l l of i s wo r t h m o n ey, b u t i n t h e e n d i t i s p rof i ta b l e . Parallel to the world of painting, you have also for many years been a collector of art objects that in many cases have served as inspiration for painting. Te l l u s a b i t a b o u t t h e h o b b y a n d h o w i t i s b o r n a n d w h a t i s t h e f i n a l goal. Ye s , I a m a c o l l e c t o r o f o b j e c t s , p o t t e r y t h a t h a s i n s p i r e d m e a l o t w h e n it comes to painting and especially works that are now on fashion, religious images of clothing, by that I mean that sometimes the bodies did not give them importance, sometimes they were three wooden sticks and only decorated the face, the hands and well policromado. The biggest collector of this is Joaquín Savina because I know the antiquarian who supplied him. One of my works was in restaurants and antiques, it was golden and that’s where I entered the worm and then it becomes a disease. (Laughs) I would like to make a foundation or a museum, because I have about 700 o l d ce ra m i c s , f ro m t h e 1 2 t h to t h e 19 t h ce nt u r y, I h ave s o m et h i n g eve n of the Romanticism.

44


How do you see the art world at the present time? Is it difficult to sell paintings today? Much more difficult. Before the collector was understood and enjoyed with a work of art because a work always transmits, now minimalism is a fashion with those white walls, I do not know how you can find it easy in that house and economy has changed a lot as well, because before there were young people who made their collection here in Sitges, now the new generations from 40 years down do not want to know anything about art, nor going to exhibitions nor going to museums, I say it for my son who is at that age. Then there has also been a lot of confusion and that has hurt and it is that now everything is worth and there are many people who have felt cheated, by the vanguard, by the galleries that have told you that this is good when it is not. There are abstracts that have astonished me and I admire as is the case of Clavé a very good contemporary Catalan painter or Manolo Millares, a Canarian painter who died young and who was a heartbreaking painter and what he did you strike a blow to the sight you say ,this has something very special and then Miró like it or not also has something that does not leave you indifferent and is recognized as one of the best.

Autoretrato - Sitges (Óleo-1985)

And Picasso? P i ca s s o wa s t h e p a i nte r of t h e t we nt i et h ce nt u r y, h e wa s a sponge, from the cultures, from the African, from the Greek, there were some painters that he “shot” them like Isidre Nonell, a genius but very dismal, painted gypsy of Chinatown and of course Picasso saw it and for me Picasso was inspired a bit in the work of Nonell in his blue period. And Dalí? Dalí was a genius, I met him because he came to Sitges a lot to see his friend the son of Miguel Utrillo, with whom I had a lot of contact, he and Dali were close friends, never came with Gala, used to come with his team and Amanda Lear . Dalí congratulated him each Christmas with an original drawing and then Utrillo’s son, who had many things from his father donated everything to the library of Sitges where there is a part up stairs, which is the Utrillo collection, and is a whole floor where there are authentic wonders . Even dedicated books by Federico García Lorca that was also in S i tg e s , m u s i c i a n s l i ke Ma n u e l d e Fa l l a , A l b e n i z , G ra n a dos and used to organized parties at Cau Ferrat ... a wonderful time, imagine everything that has happened through Sitges.

To f i n i s h , a n y w i s h ?

We l l , p e o p l e should get more cultured and know more about the world of culture and all the art in general, because it seems that people are turning away and it is a real shame because culture is we a l t h a n d m a ke s u s better people.

45


C A T A L À

cat.

eng.

by Manuel Julian

El Prado 140 anys d’història

La pàgina web de Casino Prado Suburense, reconeix que pertànyer a aquesta e nt it at é s u n s e nt i m e nt . Un l l e g at c u ltu r a l qu e s’ h a t r ans m è s du r ant e l s ú l tims 140 anys de pares a fills, com un valuós regal que transciende el pas del temps. La Societat Recreativa i Cultural de El Casino Prado Suburense neix en 1877 com un enorme projecte des del qual fomentar la cultura i proporcionar als seus associats diferents activitats de caràcter lúdic, recreatiu i tradicional vinc u lat a l nost re p oble. Parlar de C asino Prado és p er t ant p arlar d’una ap assionant pàgina de la història de Sitges. A q u e s t a n y, i e n r e c o n e i x e m e n t a l a s e v a l l a r g a t r a j e c t ò r i a , C a s i n o P r a d o h a rebut la prestigiosa distinció de la Creu de Sant Jordi, un merescut homenatge a la seva aportació cultural i difusió de les tradicions i història de la vila de Sitges. E l p r o p i S a n t i a g o R u s i ñ o l v a e s t a r v i n c u l a t a l ’e n t i t a t i a t r a v é s d ’e l l a e s v a n estrenar moltes de les seves obres abans que fossin representades a Barcelona.

46


47


C a s i n o P r a d o g e s t i o n a a l s e u t o r n u n e d i f i c i m o d e r n i s t a , o b r a d e l ’a r q u i t e c t e Josep Maria Martino i Arroyo. I que es troba inclòs al catàleg del patrimoni arquitectònic del municipi. E n l ’a c t u a l i t a t C a s i n o P r a d o é s m e m b r e d e l a FA C , A s s o c i a c i ó d ’A t e n e u s d e C a t a l u n y a . L’e d i f i c i e s t à f o r m a t p e r d u e s p a r t s : u n b l o c d e t r e s c o s s o s , o n h i h a e l s a l ó t e a t r e , i u n a l t r e q u e s ’o b r e a m b u n a r c d e p e d r a q u e p o r t a a u n v e s t íbu l d e c or at p e r Mi qu el Ut r i l l o. D i ns d e l a d e c or a c i ó or i g i na l, e nc ar a av u i e s p o t c o n t e m p l a r l e s p i n t u r e s e n e l s p a r a m e n t s i e l s o s t r e d e l Te a t r e , a i x í c o m l ’a n o m e n a d a f a ç a n a r e a l i t z a d a p e l m e s t r e A g u s t í F e r r e r P i , i e l s f r i s o s d e P e r e Jou. Per conèixer det a l ladament i d’una for ma cronològ icament do c ument ada els orígens del Casino Prado és necessari acudir als autors locals i consultar llib r e s c o m l ’o b r a c o n j u n t a d e M o n t s e r r a t G u t i é r r e z i G a v a l d à i J o f r e V i l à i S o l e r, a u t o r s d e “ S e t + c e n t v i n t - i - z i n c ”. E n 1 8 6 1 e s f u n d a e l “ C a s i n o S u b u r e n s e ”, s i t u a t e n e l C a p d e l a V i l a i q u e a l s e u t o r n v a s e r e l p r e c u r s o r d e E l “ P r a d o S u b u r e n s e ”. G r à c i e s a c e r t b e n e s t a r e c o n ò m i c i l e s i n q u i e t u d s c u l t u r a l s d e l ’è p o c a d e l s I n dianos, el Casino Prado Suburense va començar a lluir el seu millor aspecte a p a r t i r d e 1 8 6 9 . E l c è l e b r e i p r o l í f i c a r q u i t e c t e n o u c e n t i s t a e l S r. J o s e p M a r i a Martino i Arroyo és el responsable de la construcció de molts elements de l ’ i n t e r i o r d e l a s a l a c o m l ’e s c e n a r i c o n s t r u ï t e l 1 8 9 0 i r e f o r m a t e l 1 9 2 4 d i n s d’un est i l d’inspiració clasicist a. L’e p í l e g d e l ’o b r a d e M o n t s e r r a t i J o f r e e n s a v a n ç a q u e e l P r a t é s c o m u n a gran família amb les seves gaubances i desenganys, grandeses i misèries, p erò que t amb é disp os a d’un cor comp ar t it àmpliament i generós que faci lit a l ’e n t e n i m e n t e n t r e l e s p e r s o n e s . El seu nodrit ar xiu amb més de mil socis testifiquen que pertànyer al Casino Prado és una forma de vida.

48


E N G L I S H

140 years of history The website of Casino Prado Suburense, recognizes that belonging to this entity is a feeling. A cultural legacy that has been passed down over the past 140 years from parent to children, as a valuable gift that transcends the passage of time. Recreational and Cultural Society of El Casino Prado Suburense was born in 1877 as a huge project from which to promote the culture and provide to its associates with different traditional and recreational activities linked to our c i t i z e n s . Ta l k i n g a b o u t C a s i n o P r a d o i s t h e r e f o r e t a l k i n g a b o u t a n e x c i t i n g page in the history of Sitges. T h i s y e a r, a n d i n r e c o g n i t i o n o f i t s l o n g h i s t o r y, C a s i n o P r a d o h a s r e c e i v e d the prestigious distinction of the Cross of Sant Jordi, a well-deser ved tribute to its cultural contribution and exposure of the traditions and histor y of Sitges town. Santiago RusiĂąol himself was linked to the entity and through it many of his works were premiered before they were represented in Barcelona. Casino Prado manages at the samed time a modernist building, the work of the architect Josep Maria Martino i Arroyo. And that is included in the catalog of the architectural heritage of the town.

49


C u r r e n t l y C a s i n o P r a d o i s a m e m b e r o f FA C , A s s o c i a t i o n o f A t h e n a e u m s o f C a t a l o n i a . T h e building consists of two parts: a block of three bodies, where there is the theater hall, and anot he r t hat op e ns w it h a stone arch t hat br i ng s us to a ha l l d e c or ate d by Mi qu el Ut r i l l o. In side the original decoration, still today you can see the paintings on the mugs and plates and o n t h e c e i l i n g o f t h e T h e a t e r, a s w e l l a s t h e f r o n t f a c e o f t h e b u i l d i n g m a d e b y a r t i s t A g u s t í Ferrer Pino, and f riezes of Pere Jou. In order to know in detail and in a chronologically documented way the origins of Casino Prado it is necessar y to go to the local authors and review books such as the joint work of M o n t s e r r a t G u t i é r r e z i G a v a l d à a n d J o f r e V i l à i S o l e r, a u t h o r s o f “ S e t + c e n t v i n t - i - c i n c ”. I n 1 8 6 1 “C a s i n o S u b u r e n s e” w a s f o u n d e d , l o c a t e d i n C a p d e l a Vi l a a n d a t t h e s a m e t i m e w a s t h e p r e c u r s o r o f “ P r a d o S u b u r e n s e ”. Thanks to a certain economic wellness and cultural concerns of the Indian period, Casino

Prado Suburense began to look its best after 1869. The well known and prolific noucentist architect M r. J o s e p M a r i a M a r t i n o y A r r o y o is responsible for building many elements from inside the room as the stage built in 1890 and renovated in 1924 within a style of classicist inspiration. The epilogue to the work of Montserrat and Jofre tells us that Prado is like a big family with its rejoicing and disappointments, g r e a t n e s s a n d m i s e r y, b u t a l s o h a s a shared and generous heart that facilitates understanding between people. It s l arge arch ive w it h ove r a t hou sand members testifies that belonging to Casino Prado is a way of life.

50


51


C A T A L À

cat.

eng.

by Manuel Julian

EL RETIRO

S O C I E TAT R E C R E AT I VA E L R E T I R O ,

Retrospectiva

L’entitat “Societat Recreativa El Retiro” de Sitges ofereix un espai pluricultural i de participació a tots aquells que s’han sentit atrets per la nostra manera de vida i tradicions. En la seva trajectòria, des de 1870, es compten alguns memorables esdeveniments com la celebració de la inauguració de la via del ferrocarril entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú, o les Festes Modernistes. La seva vitalitat s’ha perllongat fins als nostres dies amb l’organització i la participació en esdeveniments tan reconeguts internacionalment com el Carnestoltes, la Festa Major, el Corpus o el Festival Internacional de Cinema de Catalunya. A principis del passat mes d’abril, l’entitat rebia el distintiu de la Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements que la Generalitat de Catalunya atorga a una persona o agrupació com a homenatge a la seva trajectòria. Seria molt difícil resumir, i fins i tot descriure com s’han viscut tots aquests esdeveniments al llarg de gairebé segle i mitjà, 147 anys al novembre, del Retiro. Veus, fotografies i records són testimonis d’una història forjada i viscuda per les diverses generacions d’associats que, fidels a la voluntat de mantenir El Retiro com una entitat viva i activa, han fomentat la seva idea original.

52


ELS ORÍGENS Els registres històrics locals descriuen com van transcórrer aquells tímids inicis en la rebotiga que llavors (estiu de 1870) es coneixia com la farmacia de Pelegrí Ribot situada en la cantonada Cap de la Vila amb carrer Sant Francesc. Un lloc molt concorregut com a àgora de tertúlies i on es discutia sobre assumptes importants que afectaven la política municipal. Amb el temps, va augmentar la família d’incondicionals tertulianos que acudien fidelment a el “confessionari” de ca Ribot, la majoria d’ells coneguts com “els de la Palla”, els quals també es reunien en el “Casino Primer” que estava a prop. En tancar el Teatre Vell del carrer Sant Gaudenci, no es disposava d’un local per celebrar els balls i va anar llavors quan un dels seus principals integrants de “La Palla”, el doctor en medicina Eduard Ferret Bofill, conegut com “el metge dels pobres”, va oferir una de les seves propietats. Una casa amb planta i primer pis fos del centre del vila (avui carrer Jesús), i que al seu torn disposava d’un hort que arribava fins al carrer de la Muralla, des de 1898 carrer Ángel Vidal, i que des de llavors quedaria encunyat en el temps com el Carrer del Retiro. Arrendat l’espai al Sr. Ferret i amb una estructura provisional, es va instal·lar un escenari perquè una companyia de còmics representés obres com a actes de la Festa Major i es fessin els primers balls. Tot això mentre s’anava construint el nou edifici social que es va inaugurar l’1 de novembre de 1870, sent Eduardo Ferret Bofill el primer president del Retiro. La primera orquestra a actuar va ser la dirigida pel mestre Joaquim Oller i Fontanet, director de la banda musical de la nova entitat El Retiro. Des de llavors l’entitat sempre ha tingut una especial vinculació amb la música i el ball, nota d’això és que la lira es representa com a escut d’identitat. El temps transcorria amb placidesa mentre l’associació bullia en noves i creatives iniciatives. L’entitat va ser evolucionant i incorporant activitats i actes de diversa ressonància; aviat es van unir un nodrit grup de cantants de les tradicionals caramelles, formacions esportives, corals, teatrals, i noves bandes musicals. Tot això als espais del saló de teatre, cinema, ball, sala d’estiu i altres àrees socials de reunió per a activitats recreatives i gastronòmiques.

53


LA SOCIETAT RECREATIVA DEL NOU SEGLE En l’actualitat, El Retiro posseeix la seva pròpia sala de cinema i teatre, una cava-club per gaudir de música en viu, cafeteria i espais socials varis, saló d’exposicions i tertúlies literàries, jardí amb servei de bar i un amfiteatre exterior, amb un espai per a pista de ball i espectacles, a més d’altres complements al servei de la vila de Sitges. Cap a on dirigeix la Societat El Retiro els seus esforços? La Societat Recreativa El Retiro, amb les Juntes Directiva i Consultiva com a òrgans que regeixen les destinacions de l’entitat, té per objectiu donar el màxim dinamisme a totes les iniciatives pròpies que en l’actualitat assumeix: les quals són moltes i de variat contingut; tal com queden reflectides en les memòries anuals d’activitats de l’entitat. Dins de les lògiques limitacions donades pels espais i els recursos econòmics que posseeix, El Retiro sempre està obert a col·laborar amb les persones i entitats que requereixin de la seva col·laboració per a finalitats anàlogues als de la nostra societat. Part important i imprescindible de contemplar per part de les directrius de tot quant es realitza, és l’aspecte econòmic que, en l’actualitat, camina en la bona adreça i amb un futur amb possibilitats d’assumir tots els reptes que es presenten. En aquests moments, els dirigents de l’entitat, tenen en el seu ideari la celebració de les seves 150 anys d’existència en 2020; una data i una commemoració a la qual pensen donar tota la importància i esplendor que aquesta entitat mereix, ja que des que els 50 primers socis fundadors decidissin crear El Retiro en 1870, ha complert amb la seva missió de fer gaudir a tots els residents i visitants afins al seu ideari clar de cultura, relacions socials i diversions il·lusionants.

54


R E C R E AT I V E S O C I E T Y “ E L R E T I R O ”

Retrospective

In its history, since 1870, there are some memorable events such as the celebration of the opening of the railway line between Barcelona and Vilanova i la Geltrú, or the Modernist Festivals. Its vitality has been extended to the present days with the organization and participation in events as internationally recognized as the Carnival, Festa Major, Corpus or the International Film Festival of Catalonia.

E N G L I S H

Entity Recreative Society “El Retiro” in Sitges offers a pluricultural space and participation to all those who have been attracted by our way of life and traditions.

At the beginning of last April, the entity received the nomination “Creu de Sant Jordi”, one of the highest recognitions that Generalitat de Catalunya provides to a person or a group as a tribute to his career. It would be very difficult to summarize, and even describe, how they have lived all those events throughout almost a century and a half, 147 years in November, of “El Retiro”. Voices, photographs and memories are witnessed by a history forged and lived by the various generations of associates who, faithful to the desire to maintain “El Retiro” as a living and active entity, have fostered their original idea. ORIGINS Local historical records describe how those shy beginnings in the tug of war began, which at that time (summer of 1870) was known as the Pelegrí Ribot pharmacy located on the corner of Cap de la Vila and San Francisco Street. A very crowded meeting point and where used to be discussed important matters that affected the Town politics. Over time, the family of unconditional speakers who faithfully visited Can Ribot’s “confessional” grew up, most of them known as “els de La Palla”, who also used to meet at the nearby “Casino Primero”.

55


When closing the Teatre Vell of street San Gaudencio, a place was not available to celebrate the dances and was when one of its main members of “ The Palla”, the doctor in medicine E duard Ferret Bofill, known like “the doctor of the poors, “offered one of his properties. A house with a f loor and first f loor outside the center of the town (now Jesus St.), which at the same time had an orchard that reached Muralla St, since 1898 Angel Vidal St, and which would be coined through the time as El Retiro St. Leased the space to Mr. Ferret and with a provisional str ucture, a stage was set up for a company of comedians to represent works as events of the Summer Festival and the first dances were performed. All this while building the new social building that was opened on November 1st, 1870, being Eduardo Ferret B ofill the first president of “El Retiro”. First orchestra to perform was directed by maestro Joaquim Oller i Fontanet, director of “El Retiro” band of the new entity. Since then the entity has always had a special relationship with music and dance, note that the lyre is represented as an identity shield. Time easy passed while the association boiled in new and creative initiatives. The entity was evolving and incorporating activities and relatively impor tant events; soon joined a large group of singers of the traditional “caramelles”, spor ts teams, choral, theatre groups, and new musical bands. All this in the spaces of the theater, cinema, dance, summer room and other social areas of meeting for recreational and gastronomic activities.

RECREATIONAL SOCIETY OF THE NEW CENTURY At present, “El Retiro” has its own cinema and theater, cava-club to enjoy live music, cafeteria and various social spaces, exhibition hall and literar y meetings, garden with a bar ser vice and an outdoor amphitheater with a space for dance f loor and shows, as well as other accessories for ser vices to Sitges town. Where does the “El Retiro” S ociety target its efforts? Recreative S ociety El Retiro, with the B oards of Ditrectors and Veterans C onsultative bodies governing the destiny of the entity, aims to give maximum dynamism to all its own initiatives currently assumed: which are many and with varied content; as ref lected in the entity’s annual activity repor ts. Within the logical limitations given by the spaces and economic resources that it has, “El Retiro” is always open to collaborate with the people and entities that require their collaboration for similar pur poses to those of our society. An impor tant and indispensable par t of looking into by some of the r ules of all that is done, is the economic aspect that is currently moving in the right direction and with a future with the potential to take on all the challenges that arise. At the moment, the leaders of the entity, have in their ideals the celebration of its 150 years of existence in 2020; A date and a celebration to which they intend to give all the impor tance and splendor that this entity deser ves, because since 50 founding partners decided to create El Retiro in 1870, has fulfilled its mission to make all residents and visitors enjoy keeping with its clear ideolog y of culture, social relations and exciting amusements.

56


57


58


59


Carnaval 2017 60g r a f i e s J e s ú s P a r í s Foto


cat.

esp.

eng.

C A T A L À

El carnaval de Sitges és un dels més emblemàtics d’Espanya i té orígens remots que ens fan mirar cent anys enrere. La rellevància del carnaval sitgetà però va arribar arran de la participació de les dues societats centenàries del municipi, Societat Recreativa El Retiro i Casino Prado Suburense, fundades totes dues a finals de segle XIX, i encarregades aleshores de l’activitat social del municipi. La rivalitat d’aquestes dues entitats ha impulsat al llarg dels anys la construcció d’un carnaval cada any més espectacular i multitudinari. Però no tot ha estat fàcil. Durant la guerra civil el carnaval va perdre notorietat a Sitges, i més tard el franquisme va portar els sitgetans ha inventar-se altres noms per amagar una festa prohibida pel règim segons l’ordre dictada a Burgos del 3 de febrer del 1937. En aquest temps el carnaval es celebrava portes endins de les societats. Als anys cinquanta el carnaval reviu, i als seixanta la festa torna al carrer de manera espontània. En aquí es trenca el monopoli de les entitats davant una festa que recupera força al carrer. No serà fins l’arribada de la democràcia però que Prado i Retiro recuperaran el control organitzatiu de la festa, i és que amb la democràcia el carnaval viu una nova transició. Per tant, el carnaval, tal com el coneixem ara, comença després de la dictadura. I així arribem a l’any 1976 quan comença el carnaval de la democràcia. En aquella època torna la festa al carrer amb un cercavila de comparses, amb músics i carrosses. Només una colla, els Èrem Pocs, participa encara avui en dia al carnaval de Sitges des d’aquesta data i de manera ininterrompuda. No serà però fins al 1980 que l’ajuntament inter vindrà en la festa amb l’aportació de subvencions que a dia d’avui la crisi ha fet minvar, però que es mantenen, entre d’altres, per donar suport als personatges centrals del Carnestoltes i la Reina del Carnaval. 61


E S P A Ñ O L

El carnaval de Sitges es uno de los más emblemáticos de España y sus orígenes se remontan cien años atrás. La relevancia del carnaval de Sitges llegó a raíz de la participación de las dos sociedades centenarias del municipio, Sociedad Recreativa El Retiro y Casino Prado Suburense, ambas fundadas a finales de siglo XIX, y encargadas en aquella época de la actividad social del municipio. La rivalidad entre estas dos entidades ha impulsado a lo largo de los años la construcción de un carnaval cada año más espectacular y multitudinario. Pero no todo fue fácil. Durante la guerra civil el carnaval perdió notoriedad en Sitges, y más tarde el franquismo llevó a los sitgetanos ha inventarse otros nombres tras los que camuflar una fiesta prohibida por el régimen, según la orden dictada en Burgos del 3 de febrero del 1937. Durante ese tiempo el carnaval se celebró dentro de las sociedades. En los años cincuenta el carnaval revive, y en los sesenta, espontáneamente, la fiesta vuelve a salir a la calle. Es en ese preciso momento cuando se rompe el monopolio de las entidades ante una fiesta que recupera fuerza en la calle. Con la llegada de la democracia Prado y Retiro recu-

62

Fotografies Jesús París

peran el control organizativo de la fiesta, momento que permite al carnaval vivir una nueva transición. Así pues, el carnaval, tal como lo conocemos ahora, empieza después de la dictadura. Y así llegamos al año 1976 cuando empieza el carnaval de la democracia. En aquella época vuelve la fiesta a la calle con un pasacalle de comparsas, músicos y carrozas. Sólo un grupo, de nombre Èrem Pocs, participa todavía hoy en el carnaval de Sitges desde esa fecha y además lo hace de manera ininterrumpida. La aparición de un personaje central que encarne el rey de la fiesta se repite de manera intermitente a lo largo de los años, con el tiempo, el Carnestoltes ha acontecido en el personaje central y principal de la fiesta. A día de hoy lo organizan de manera voluntaria y aleatoriamente los diferentes grupos participantes del carnaval de Sitges. El ayuntamiento no interviene en la fiesta hasta el 1980, lo hace con subvenciones que se mantienen pero que a día de hoy la crisis ha hecho menguar. Entre otras cosas sirven para apoyar a los personajes centrales de la fiesta, el Carnestoltes y la Reina del Carnaval.


E N G L I S H

Carnival of Sitges is one of the most emblematic carnivals in Spain and its origins are hundred years back in time. Its relevance started as the result of the participation of two centenary local societies; “Sociedad Recreativa El Retiro” and “Casino Prado Suburense” both founded at the end of the XIX century and in charge with the social activities organized by the town hall. The rivalry between the two entities , over the years, has boosted through the years building a more spectacular and popular carnival. But it is not that easy. During the Civil War Carnival lost its fame at Sitges and later on Franco’s period brought the citizens of Sitges to reinvent with a different names in order to hide a celebration forbidden by the repression times, according to an order issued in Burgos on 1937 February, 3rd. During this time the carnival was celebrated indoors in both societies. On the 50’s the Carnival wakes up and in the 60’s the celebration gets spontaneously on the streets again. That is the very moment when the monopoly of the two entities breaks up and the party recovers its strength on the streets.

With the arrival of democracy “Prado” and “Retiro” get back control over the organization giving to the party the possibility to live a new transition. Therefore, Carnival. as far as we know now, started after the dictatorship. And this is how we reach 1976 with the carnival of the democracy. At that time the party is on the streets again with a street parade of “comparsas” (a traditional street musical group), musicians and floats. Only one group, “Erem Pocs” keeps non stop participating in the Sitges Carnival. A main character participation that leads the king of the party is repeated intermittently over the years, over time, Carnestoltes has become the central and main character of the party. Today, the different groups participating in the Carnival of Sitges organize it voluntarily and at random. Until 1980 the Town Hall does not get involved in the party by the mean of grants but nowadays the crisis has jeopardized them. Anyway the Town Hall helps supporting the main characters of the Carnival; “El Carnestoltes” [equivalent to the King] and the “Queen of the Carnival”.

63


64


SS.MM. Carnestoltes

Fotografies Jesús París

65


66


67


FOTOS RUA INFANTIL

68


69


13 LLUNES

ALENTI

L A CANYATECA

C ASA HIDALGO

L A GR ANJA (p arel l ades)

IES J.R . BENAPRES

L’AIXETA

L’ ESCU T

L A PICAR A

L A SEU

L A TAPADER A

ROY

SIRKA

SO CA

Joan Varela food photography

L A GUINEU

70 RED VELVET


CASA TECL A

DEC OURE

EL CABLE

L A GR ANJA (maj or)

L A BAR ATA

YUMMY ’S

L A DEHESA

L A FORMATGERIA

Joan Varela food photography

LOS VIKINGOS

LOUIS SE VA

NEW AMSTERDAM

PIC NIC

SPORT S BAR

TRES QUART S

VIVINWINE

X AMPU

71


RAGAZZI RISTORANTE PIZZERIA

72


73


cat.

esp.

eng.

by Manuel Julian

Any

C A T A L À

Ramon Casas Amb motiu del 150 aniversari del naixement del pintor R amon Cases i Carbó, S i t g e s e s v a v e s t i r d e g a l a p e r a p r o x i m a r l ’o b r a d e l ’a r t i s t a a l m a j o r n o m b r e d e p e r s o n e s p o s s i b l e . To t a i x ò a t r a v é s d ’ u n a e x p o s i c i ó a m b e l s u g g e r i d o r t í t o l : “ L a m o d e r n i t a t a n h e l a d a”. E n v o l t a t p e r a m i c s i a r t i s t e s q u e v a n s a b e r c a p t a r l ’e s s è n c i a d e l m o d e r n i s m e , Ramon Casas es va deixar impregnar des del seu origen per la influència de p e r s o n e s t a n i l · l u s t r e s c o m To l o s a d e L l e n g u a d o c - L a t r e c , S a n t i a g o S o r o l l a , Pablo Picasso i fins al mateix Santiago Rusiñol. D i n s d e l ’e m b l e m à t i c A n y R a m o n C a s a s , l ’e x p o s i c i ó q u e v a o b r i r l e s s e v e s p o r tes des de mitjan novembre de 2016 fins a ben endinsat febrer de 2017, va anar

74


e l c e n t r e d ’a t e n c i ó d e m i l e r s d e p e r s o n e s d e tot arreu. Mitjançant visites guiades i altres ac tivit ats impuls ades p el municipi i Mus eus de Sitges, va poder conèixer-se el costat més intimista del pintor i la prolífica evolució del seu treball. Cadascuna de les seves peces ens proposava una mirada interior a la nostra comprensió del passat, un joc de colors banyats pel capvespre, l l u m s i o m b r e s d ’a l t r e s è p o q u e s i h i s t ò r i e s tan entranyables com a seductores. L’A n y R a m o n C a s a s , o b e e i x e l s e u o r i g e n i r a ó d e s e r a l a n o s t r a p a s s i ó p e r l ’a r t i l a bellesa descrita amb el pinzell de la malenconia. L’e x p o s i c i ó i t i n e r a n t r e c a l a r i a d e s p r é s e n a l tres ciutats, fins al moment set exposicions, set llibres i sis rutes culturals amb la mateixa afluència i èxit de convocatòria que va tenir a Sitges. Es van sumar al seu torn més de trenta institucions i entitats catalan e s p e r f a c i l i t a r l ’a c c e s s i b i l i t a t i p r o x i m i t a t del treball de Cases a tots els ciutadans que poguessin sentir-se atrets per la seva obra. Entre algunes de les seves creacions més conegudes destaquen les intemporals: el Ball d e l a M o u l i n d e l a G a l e t t e , P l e i n A i r, L a M a deleine, La Càrrega, o La Sargantain. A això s ’a f e g e i x u n a p a r t i c u l a r v i s i ó d e l ’a u t o r s o b r e l ’e s t è t i c a f e m e n i n a i e n l a q u a l t a n t v a inf luir la jove Júlia Peraire, la s e va musa, ret r a t a d a e n t o t a l ’a m p l i t u d d e v a r i e t a t s c o m : dona fatal, flamenca o senyora, un arquetip del concepte de feminitat dels anys vint. En total més de mil olis i gairebé dos mil dib u i x o s i c a r t e l l s q u e p e r s o n i f i q u e n l ’a r t c a talà de finals del segle XIX i començaments del XX. L a g r a n f e s t a d e l ’a r t v a p r o s s e g u i r t a m b é e n

75


M M B C N [ M u s e u d e l M o d e r n i s m e d e B a r c e l o n a ] l ’o b r a d e R a m o n C a s a s e s v a d i v i d i r l l a v o r s e n d i f e r e n t s t e m à t i q u e s : L’e n t o r n í n t i m i p ú b l i c d e l ’a r t i s t a , l a vida quotidiana, retrospectives, o el reeixit “De Els Quatre Gats a les quatre r o d e s ”, e n t r e m o l t e s a l t r e s p r o p o s t e s . La commemoració del 150 aniversari del naixement de Ramon Casas va const i t u i r t o t u n r e p t e p e r a l ’a d r e ç a d e l m u s e u , e l s s e u s o r g a n i t z a d o r s , a i x í c o m p e r a l p r o p i c o m i s s a r i d e l ’e x p o s i c i ó . Des que va sorgir la iniciativa, tots ells es van sentir en el deure reflectir de l a m a n e r a m é s f i d e l p o s s i b l e e l v a l o r p a t r i m o n i a l i c u l t u r a l d e l ’a u t o r c o m a f i g u r a c l a u d e l M o d e r n i s m e . L’e x p o s i c i ó s u p o s a r i a u n a p r o f u n d a i m m e r s i ó e n l a v i d a i o b r a d e l ’a r t i s t a m i t j a n ç a n t u n a à m p l i a m o s t r a d e p e c e s v a r i a d e s :

76


dibuixos, olis, cartells, objectes personals i eines artístiques, que configurarien la trajectòria del pintor de la bohèmia catalana, de la modernit at i d’una s o ciet at que v a i n f l u i r e n l ’e s t è t i c a de tota una època. En aquesta entusiasta recopilació van participar també diversos especialistes i erudits que van cedir temporalment les seves col·leccions per difondre l ’e n r i q u i d o r patrimoni cultural català més universal. To t e l q u e h e m v i s t d e Ramon Casas ens ha captivat permanentment. La seva obra ha transcendit fins als nostres dies amb tota la càrrega emotiva i creativa que el seu autor va sostenir davant de la seva serena mirada i una convulsa paleta de colors irrigant sobre el llenç del temps.

77


C A S T E L L A N O

Año

Ramon Casas C on mot ivo del 150 anivers ar io del nacimiento del pintor R amon C as as i C arb ó, Sitges s e vistió de gala para aproximar la obra del ar tist a al mayor número de p ers o n a s p o s i b l e . To d o e l l o a t r a v é s d e u n a e x p o s i c i ó n c o n e l s u g e r e n t e t í t u l o : “ L a m o d e r n i d a d a n h e l a d a”. R o de ado p or amigos y ar t ist as que supieron c apt ar l a es enci a del mo der nismo, R amon Casas se dejó impregnar desde su origen por la inf luencia de personas tan i l u s t r e s c o m o To u l o u s e - L a t r e c , S a n t i a g o S o r o l l a , P a b l o P i c a s s o y h a s t a e l m i s m í simo Santiago Rusiñol. Dentro del emblemático Año R amon Casas, la exposición que abrió sus puertas desde mediados de noviembre de 2016 hasta bien adentrado febrero de 2017, fue el centro de atención de miles de p ers onas de to das par tes. Mediante visit as guiadas y o t r a s a c t i v i d a d e s i m p u l s a d a s p o r e l m u n i c i p i o y Mu s e o s d e S i t g e s , p u d o c o n o c e r s e el l ado más int imist a del pintor y l a prolíf ic a e volución de su t rab aj o. C ad a una de sus pie zas nos prop oní a una mirad a inter ior a nuest ra comprensión del p as ado, u n j u e g o d e c o l o r e s b a ñ a d o s p o r e l a t a r d e c e r, l u c e s y s o m b r a s d e o t r a s é p o c a s e historias tan entrañables como seductoras. El Año Ramon Casas, obedece su origen y razón de ser a nuestra pasión por el arte y la belleza descrita con el pincel de la melancolía. La exposición itinerante recalaría después en otras ciudades, hasta el momento siete exposiciones, siete libros y seis rutas culturales con la misma afluencia y éxito de convocatoria que tuvo en Sitges. Se sumaron a su vez más

78


de treinta instituciones y entidades catalanas para facilitar la accesibilidad y proximidad del trabajo de Casas a todos los ciudadanos que pudieran sentirse atraídos por su obra. Entre algunas de sus creaciones más conocidas destacan las intemporales: el Ball de l a M o u l i n d e l a G a l e t t e , P l e i n A i r, L a Madeleine, La Carga, o La Sargantain. A ello se añade una particular visión del autor sobre la estética femenina y en la que tanto inf luyó la joven Júlia Peraire, su musa, retratada en to da la amplitud de variedades como: mujer fatal, flamenca o señora, un arquetipo del concepto de feminidad de los años veinte. En total más de mil óleos y casi dos mil dibujos y carteles que personifican el arte catalán de finales del siglo XIX y comienzos del XX. La gran fiesta del arte prosiguió también en MMB CN [Mus eo del Mo dernisme de Barcelona] la obra de Ramon Casas se dividió entonces en diferentes temáticas: El entorno íntimo y público del artista, la vida cotidiana, retrospectivas, o el exitoso “De Els Quatre G a t s a l a s c u a t r o r u e d a s ”, e n t r e o t r a s muchas propuestas.

79


C arles Puigde mont - Preside nt de la G e ne ralitat La conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Ramon Casas constituyó todo un reto para la dirección del museo, sus organizadores, así como para el propio comisario de la exposición. Desde que surgió la iniciativa, todos ellos se sintieron en el deber de reflejar de la manera más fiel posible el valor patrimonial y cultural del autor como figura clave del Modernismo. La exposición supondría una profunda inmersión en la vida y obra del artista mediante una amplia muestra de piezas variadas: dibujos, óleos, carteles, objetos personales y herramientas artísticas, que configurarían la trayectoria del pintor de la bohemia catalana, de la modernidad y de una sociedad que influyó en la estética de toda una época. En esta entusiasta recopilación participaron también diversos especialistas y eruditos que cedieron temporalmente sus colecciones para difundir el enriquecedor patrimonio cultural catalán más universal. To d o l o q u e h e m o s v i s t o d e R a m o n C a s a s n o s h a c a u t i v a d o p e r m a n e n t e m e n t e . Su obra ha transcendido hasta nuestros días con toda la carga emotiva y creativa que su autor sostuvo delante de su serena mirada y una convulsa paleta de colores irrigando sobre el lienzo del tiempo.

80


E N G L I S H

Ramon Casas Aniversary On the occasion of the 150th birth anniversar y of painter R amon C asas i C arb ó , S i t g e s d r e s s e d u p t o b r i n g t h e a r t i s t ’s work to as many people as possible. All this through an exhibition with the su-

g g e s t i v e t i t l e : “ M o d e r n i t y h a n k e r e d “. Surrounded by friends and artists who knew how to capture the essence of modernism, Ramon Casas allowed himself to be impregnated from its origin by the influence of such illustrious people as To u l o u s e - L a t r e c , S a n t i a g o S o r o l l a , P a b l o Picasso and even Santiago Rusiñol. Wi t h i n t h e e m b l e m a t i c R a m o n C a s a s A n i v e r s a r y, t h e e x h i b i t i o n t h a t o p e n e d its do ors f rom mid-Novemb er 2016 to

deep Februar y 2017, was the center of attention of thousands of people from a l l o v e r. T h r o u g h g u i d e d v i s i t s a n d o t h e r a c t i v i t i e s p r o m o t e d b y t h e To w n a n d Mu s e u m s o f S i t g e s , t h e d e e p e s t s i d e of the painter and the prolific evolution of his work could be known. Each of his pieces offered an insider view to our understanding of the past, a game of colors bathed in sunset, lights

and shades of other times and stories as endearing as seductive. R amon Casas Aniversar y relates its origin and reason for existing to our passion on art and beauty described with t h e b r u s h o f m e l a n c h o l y. The itinerant exhibition would then include other cities exhibitions, until now seven exhibitions, seven books and six

81


cultural routes with the same affluence and meeting success that Sitges used to have. In addition, more than thirty Catalan institutions and entities were added to facilitate the a c c e s s i b i l i t y a n d p r o x i m i t y o f C a s a s’ w o r k t o a l l c i t i z e n s w h o might be attracted to his work. Some of his most well-known cre ations include t he timeless ones: t he B all de la Moulin de l a G a l e t t e , P l e i n A i r, L a M a d e l e i n e , L a C a r g a , o r L a S a r g a n t a i n . To t h i s i s a d d e d a p a r t i c u l a r v i s i o n o f t h e a u t h o r o n female aesthetics and in which so much inf luenced the young Jú l i a Pe r a i r e , h i s m o d e l , p o r t r a y e d i n t h e f u l l r a n g e o f v a r i e t i e s a s : v a m p w o m a n , f l a m e n c o o r l a d y, a n a r c h e t y p e o f t h e concept of femininity of the twenties. In total more than a thousand oils and almost two thousand drawings and posters that epitomize the Catalan art from the late nineteenth and early twentieth centuries. T h e g r e a t f e s t i v a l o f a r t a l s o c o n t i n u e d i n M M B C N [ Mu s e u m o f M o d e r n i s m o f B a r c e l o n a ] R a m o n C a s a s’ w o r k w a s d i v i d e d into dif ferent themes: The intimate and public environment of the artist, daily life, retrospectives, or the successful “De E l s Q u a t r e G a t s a l a s c u a t r o r u e d a s “, a m o n g m a n y o t h e r p r o posals. The celebration of the 150th anniversar y of R amon Casas birth was a challenge for the management of the museum, its organizers, as well as for the art director of the exhibition. Since the initiative was launched, they all felt it their duty to reflect as faithfully as possible the heritage and cultural value of t he aut hor as a ke y f igure of Mo der nism. The exhibition would involve a deep immersion in the life and work of the artist through a wide range of varied pieces: drawings, oils, posters, personal objects and artistic tools, which would configure the trend of the Catalan bohemian p a i n t e r, m o d e r n i t y a n d a S o c i e t y t h a t i n f l u e n c e d t h e a e s t h e tics of an era. In this enthusiastic compilation also participated some specialists and experts who lent temporaly their collections to spread out the most universal enriching cultural Catalonian p a t r i m o n y. Ever ything we have seen from R amon Casas has permanently captivated us. His work has transcended until today with all the emotive and creative power that its author held before his relax look and a convulsive color palette irrigating on the canvas of the time.

82


83


84


85


esp.

Director · Productor TV EL HORMIGUERO · LIKES

by Ramon Porta

eng.


E S P A Ñ O L

“Soy un enamorado de Sitges y viviré aquí toda mi vida.” Permíteme que comience la entrevista con la ya mítica frase de: HOY A VENIDO A DIVERTIRSE AL HORMIGUERO... ¡JORGE SALVADOR! (Risas)

verdad, y cuando llegó a Sitges puso la radio y vio que efectivamente desaparecía Antena 3 y... ¿Quienes estábamos en ese momento? Arús y yo. Nos escuchó y le gustamos tanto que nos fichó.

Eres un gran conocido en el mundo de la televisión por infinidad de programas. Empiezas como técnico de radio, en Antena 3...

Después de Antena 3 radio, saltas a la Tv, con Videos de Primera, luego Arús con Leche, Força Barça, la Parodia Nacional... Cuéntanos como fueron esos inicios hasta que llega el gran éxito de Crónicas Marcianas con Xavier Sardá.

No, yo empiezo en Radio Jove de Sitges, primero se montó un Radio Sitges en el garaje de una casa del Vinyet que se llamaba Villa África. Te estoy hablando del año 82 / 83 y esa radio luego pasó a la calle Bonaire y pasó a llamarse Radio Jove de Sitges y ahí fue donde nos conocimos Alfonso Arús y yo. Estuvimos allí un año y medio, y hay una anécdota maravillosa... esa radio era una radio pirata que emitía en la misma frecuencia que Antena 3 de Barcelona (104.3), entonces el director de Antena 3, se enteró de que cuando la gente llegaba a Sitges dejaba de oír Antena 3 y pasaba a oírse Radio Jove de Sitges. Entonces él vino un domingo con su coche a comprobar si era

Sí, primero hay la etapa con Arús con un programa que duró ocho años, se llamaba Arús con leche. Allí nació el Força Barça de radio, que luego pasó a ser Força Barça de tele; Videos de Primera, luego un programa que se llamaba Al Ataque. Que estuvimos primero en la 2, luego en TV3 con Gestmusic, una productora que me ofrece trabajar con Sardá en Crónicas Marcianas, y allí pues estamos otros ocho años que fueron maravillosos. Después de eso, pasé a dirigir un programa que llamaba Channel nº4 con Boris Izaguirre y Ana García Siñeriz. En ese momento, el primer fichaje que hago, como colaborador de ese programa, es Pablo Motos; nos conocemos

PABLO MOTOS

87


CRÓNICAS MARCIANAS y después de cenas y cenas, nace El Hormiguero y fundamos la productora 7 y Acción. Seguís con programas como Tonterías las Justas, Ditifrí con Xavier Sardá otra vez, Guerra de Sesos, Así nos va... pero el grandísimo éxito os llega de la mano del mítico programa... El Hormiguero. ¿Cómo surge la idea y cómo se gesta El Hormiguero? Surge de la continuidad del programa de radio que hacía Pablo en M80. Hacía un programa que se llamaba “No Somos Nadie” y cuando yo conozco a Pablo y nos ofrecen hacer TV, pues lo que hacemos es trasladar el espíritu de ese programa de radio a la televisión y de ahí nace El Hormiguero. Lo que habéis conseguido con El Hormiguero es algo inaudito en el mundo de la Televisión, nadie en toda la historia de la Tv, había conseguido concentrar a tan número de estrellas de todos los ámbitos del “show bussines”. Porque por el programa han pasado desde Nicole Kidman, Densel Washington, Tom Cruise, Tom Hanks, Charlize Theron, Russel Crowe, Will Smith, Salma Hayek, Bardem, Antonio Banderas, Penélope Cruz, etc... y lo mejor del panorama nacional, hasta el mismísimo Harrison Ford y esto era impensable en un plató de televisión. Y sobretodo que era impensable en España y ahora sucede, es que los artistas cuando vienen a este país, el lugar número uno para promocionar sea el Hormiguero. Para nosotros es un halago y creo que es

88

el fruto de haber entendido que es lo que quieren los artistas. Y algunas veces es hasta polémico; cuando vino Tom Cruise por ejemplo. Dado que apetecería preguntarle por algunos temas polémicos que el tiene, pero evidentemente si le vas a preguntar sobre eso, él no volvería nunca más. Nuestra misión es que cuando vengan al Hormiguero sientan que han hecho la mejor promoción de la película que están promocionando. Ten en cuenta que muchos de ellos, estos de gran nivel, son productores de sus películas, por lo tanto saben que tienen que promocionar su película. Nosotros lo que hacemos es eso, intentar que dentro de toda la promoción que hacen en Europa, o en todo el mundo, ellos recuerden que el mejor lugar donde se les ha promocionado sea el Hormiguero y así vuelven. ¿No siempre los programas son en directo verdad? Depende de cuando vienen de promoción. Y nos adaptamos algunas veces, pero el 90 % de la veces es en directo. La verdad que el trato que reciben por vuestra parte se nota que es excelente; Pablo sabe hacer muy bien que el invitado se sienta agusto y sabe crear ese clima para que la estrella esté cómoda... Para que venga cinco veces Will Smith, cuatro veces Tom Cruise o tres veces Tom Hanks... para que repitan hay que hacer un trabajo muy bien hecho. Además tengo anécdotas para escribir un libro. Cada


vez que viene un artista es una historia diferente, no sólo cuando vienen, sino el previo. Hay que acabar de llegar a acuerdos para ver que es lo que van hacer en el plató y no es fácil.

¿Cómo surge la idea de mezclar entrevista con ciencia y entertainment? Porque tenéis a un equipo de físicos y químicos trabajando durante toda la semana exclusivamente para el programa ¿no?

Una pregunta que me ha hecho gente al saber que te iba a entrevistar es ¿Cuánto cobra un artista de esta talla por venir al programa?

Nosotros tenemos un laboratorio con diez personas entre los cuales hay químicos, físicos, ingenieros y están todo el día experimentando. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que no se ve; que son los experimentos que no han funcionado. De repente suenan las alarmas de detección de humo de todo el edificio y es porque están haciendo una prueba y ha salido mal. Es un equipo de ciencia, y hace tres años recivimos un premio por la divulgación científica. Que para nosotros resultó muy significativo. El programa es una absoluta locura y todo lo que hacemos es una sorpresa. Los extranjeros cuando vienen se quedan parados y no se creen que esto es diario. Hay un equipo de 110 personas.

N o co b r a n , n u n c a h a co b ra d o n a d i e , n i e l a v i ó n , n i e l h ote l . E l l o s v i e n e n p a ra h a ce r s u p ro m o c i ó n y ya e s t á , e l p a g o q u e l e h a ce m o s e s h a ce rl e s u n a p ro m o c i ó n e sp e c t a c u l a r, s o n 4 0 o 4 5 m i n u to s e n P r i m e T i m e , s o n e n t re 3 y 4 m i l l o n e s d e p e r s o n a s q u e l o e stán viendo y luego tamb i é n u n a co s a d e l a q u e yo m e s i e n to m u y o rg u lloso y es que cuando e s to s g r a n d e s a r t i t a s n o p u e d e n ve n i r a Esp a ñ a , e n to n ce s n o s o t ro s va m o s d o n d e e s t á n e l l o s . Lo h e m o s h e c h o co n To m H a n k s , H u g h J a c k m a n , To m C r u i s e , N i co l e K i d m a n . . . h e m o s i d o a Lo n d re s , a Pa r i s , a Berlín... nos desplazam o s e l e q u i p o co m p l e to y l o m o n t a m o s a l l í , y c re o q u e e s o n o l o h a h e c h o n a d i e . Es d e s plazar a 60 personas y e l p l a tó co m p l e to , co n u n t r a i l e r d e 14 m e t ro s que sale unos días ante s . Y h a ce m o s e l p ro g ra m a co m p l e to co m o s i f u e r a e n d i re c to desde una ciudad del mundo. El formato del programa lo habéis vendido a muchos países ¿Es cierto que Will Smith compro también los derechos? Sí, compró los derechos para hacer el Hormiguero allí y recuerdo que firmamos un contrato que parecía el tomo de una enciclopedia y lo que todavía no se ha conseguido es que una televisión en Estados Unidos se atreva hacerlo.

Es impresionante la capacidad que tenéis de montar y desmontar un plató en cuestión de segundos, recuerdo el día que vino Harrison Ford motasteis una mega orquesta con la banda sonora de sus películas. Eso fue muy bonito, el momento en que Harrison Ford coge la batuta y empieza a dirigir y suena la música de Indiana Jones... empieza lento, él se da cuenta que va lento y empieza a acelerar el movimiento; se da cuenta del poderío que tiene en las manos y fue un momento extraordinario. Toda la orquesta, que eran 80 músicos, te aseguro que todos acabaron llorando. En un plató tan pequeño y aquello sonando tan bien y ver que Harrison Ford les estaba dirigiendo... pues acabaron emocionados, fue algo precioso, el plató se volvió mágico. Pablo Motos a parte de ser un gran comunicador y

89


el conductor del Programa es también tu socio. ¿Cómo surge vuestra amistad y en qué momento se convierte en una colaboración profesional? La historia es muy bonita, mis hijos que en aquella época eran pequeños me contaban que había un programa de radio por la mañana que les hacían reír mucho y que tenía que escucharlo. Entonces yo hacía Crónicas Marcianas y lo último que haría por la mañana era escuchar la radioporque salíamos a las 3 de la madrugada. Un día yendo al aeropuerto le dije a mi mujer, pon la

Hugh Jackman

Will Smith

radio que quiero escuchar esto. Escuché sólo 10 minutos del programa de Pablo y, yo que había hecho ocho años en M80 y sé mucho de radio, dije ostras este tío es diferente y es muy bueno. Lo sigo oyendo y decido que algún día lo llevaré a la tele y cuando fui director de Channel nº4, el primer colaborador fue él. La verdad que es un tío de los que hay pocos como él; presentador de TV que a la vez sepa entrevistar, que sea muy

90

activo y valiente, que sea capaz de tirarse de un cuarto piso, de bailar, de tocar la guitarra, cantar, etc... Es un tío muy completo. Cuando nosotros vendemos el formato en el extranjero, que se vende muy fácilmente porque es un formato muy espectacular, el problema con que se encuentran es realmente encontrar un Pablo Motos. Sabe tocar muy bien las emociones de los personajes. Estáis produciendo también en Movistar+, en el Canal#0 con el programa Likes, conducido por Raquel Sánchez Silva ¿Qué tal va el programa, el

Denzel Washington

Justin Bieber

hecho de ser un Canal de pago debe influir mucho en las audiencias no? Esa es una nueva televisión a la que no estamos acostumbrados, TV de entretenimiento en cadenas de pago. Nadie se había atrevido a hacerlo, lo cual abre un nuevo camino a productoras y a profesionales en un sitio que mide sus audiencias de una manera diferente, que es através de sus abonados.


Ellos pueden saber el número real por su medidor de audiencia, con el que no trabaja nadie, y saben al instante cuanta gente lo está viendo. Y Likes es un programa en el que ya llevamos año y medio, y es un programa que está funcionado de miedo. Estamos teniendo una repercusión tremen da; cine, series, música... llevamos casi 300 programas, fantástico. ¿Las productoras de TV, sois “esclavos” de las audiencias? ¿Por las mañanas cuando te levantas lo primero que miras son las audiencias del día anterior?

Richard Gere

Miguel Bosé

Por supuesto, yo entre semana mi hora de despertar es la 8 en punto, porque a las 8.10 salen las audiencias, si salieran a las 7 me levantaría a las 7 y lo primero que hacemos es llamarnos Pablo y yo para analizar. He estado mirando audiencias preparándome esta entrevista y cuando viene un Tom Cruise o un personaje de esta relevancia suben claramente, pero curiosamente el record de audiencia de

El Hormiguero es el día que vino Isabel Pantoja... Sí, es cierto, pero piensa que la Pantoja tenía algo muy especial, salía de la cárcel. Era la primera entrevista. Fíjate que no ha vuelto hacer ninguna más, pero bueno cuando vienen los de Hollywood solemos hacer datos fenomenales. ¿Cómo se miden las audiencias en canales que no son de pago? Hay una empresa que se llama Kantar Media que

Marc y Alex Márquez

Tom Hanks

pone unos aparatos distribuidos por toda España; te vienen a casa, te ponen el aparato y miden exactamente lo que ves tu y lo que ve toda tu familia. Tú tienes que tener cierto compromiso cuando pones la televisión, tienes que marcar lo que ves, ya seas tú, tu hijo o tu mujer y mide exactamente lo que mide el mando a distancia. Esos datos van cada noche a una central que mide todos los aparatos, y por la mañana ya están disponibles.

91


¿Tú crees que son acertados? Es como cualquier encuesta, siempre hay un margen de error, pero es muy cercano y te digo porqué, por ejemplo cuando Pablo dice... vamos a publicidad, en ese segundo, no minuto, en ese segundo se pierde medio millón de personas; sube y baja segundo a segundo. A veces ves que baja de golpe y es porque ha empezado un programa en otra cadena que también tiene buena audiencia. Dentro de lo que hay es muy preciso, y es mucho más preciso que el famoso EGM de la radio, que lo que hace es una encuesta cada 3 meses a gente de la calle. Mucha gente que te conoce, lo que no sabe es que Jorge Salvador vive en Sitges desde hace muchos años... M u c h í s i m o s a ñ o s , a u n q u e yo s oy d e B a rce l o n a . M i a b u e l o te n í a u n a c a s a e n e l V i nye t y m i s p a d re s ve r a n e a b a n a q u í , a s í q u e d e s d e m u y p e q u e ñ o ya ve n í a a S i tg e s . A h o ra e s toy v i v i e n d o e n t re M a d r i d , B a rce l o n a y S i tg e s . Ya q u e m i f a m i l i a v i ve e n B a rce l o n a , yo t ra b a j o e n M a d r i d , p e ro d e c i d í h a ce m u c h o s a ñ o s q u e e l p u n to d o n d e n o s e n co n t ra m o s c a d a s e m a n a e s S i tg e s . S oy u n e n a m o ra d o d e S i tg e s y v i v i ré a q u í to d a mi vida.

Por último, ¿Qué opinión te merece Sitges y que le dirías a alguien que aun no conoce Sitges para que viniera a conocerlo? Poca gente valora tanto Sitges como yo, que voy cada semana a Madrid y me escapo del Hormiguero los jueves por la noche y amanezco aquí el viernes. Cuando llamo a mi gente de Madrid y les digo que estoy comiendo en pleno enero/febrero en una terraza en el Puerto de Aiguadolç o navegando si hace un buen día en pleno invierno... la gente no se lo cree, estamos en un lugar privilegiado, cerca de una ciudad como Barcelona y, lo más importante, a 17 minutos del Aeropuerto. Lo cual hace que internacionalmente sea un lugar espectacular con un Paseo que me recorro amenudo en bicicleta que es inigualable.Hay pocos paseos en el mundo que tienen mar, arena, hierva y asfalto pegados. Además tiene 3 puertos deportivos. Yo que soy muy aficionado al mar hay una cosa que hago en primavera y es ver ballenas en Sitges a cinco millas de distancia, que no es nada, solo navegando quince minutos hacía dentro y a diez millas, también se pueden ver multitud de delfines, es un espectáculo maravilloso. S i p o n e s e n Yo uTu b e , “ B a l l e n a s e n S i tg e s ” ve rá s u n v i d e o q u e s a l e e l p r i m e ro q u e g ra vé , d o n d e s e p u e d e n ve r, e s a l g o s e n s a c i o n a l .

Trancas y Barrancas

92


E N G L I S H

TV Director & Producer EL HORMIGUERO · LIKES “I am in love with Sitges and I will live here for my whole life” Let me begin the interview with the already mythical phrase of: TODAY HE HAS COME TO HAVE FUN AT HORMIGUERO ..... JORGE SALVADOR! (Laughs) You are a very well known in the world of the television through many programs. You started as a radio technician, in Antena 3 ... No, I started at Radio Jove de Sitges, initially was set up in the garage of a Vinyet house called Villa Africa, I’m talking about the 82/83’s and that radio then was transferred to Bonaire Street and became Radio Jove de Sitges

and that’s where Alfonso Arús and I met, we were there a year and a half, and there is a wonderful anecdote ... that radio was an ilegal radio that emitted on the same frequency as Antena 3 of Barcelona (104.3 ), then the director of Antena 3, learned that when people came to Sitges stopped listening to Antena 3 and was coming up Radio Jove Sitges, then he came a Sunday with his car to check if it was true and when it came to Sitges, put the radio and saw that Antena 3 disappeared and ... Who were there at that moment? Arus and I. He listened to us and liked us so much that he made us a contract. After Antena 3 radio, you jumped into TV, with “Videos de Primera”, then “Arús con Leche”, “Força Barça”, “la Parodia Nacional” ... Tell us how were those beginnings until the great success of Crónicas Marcianas” arrives with Xavier Sardá. If, first there is the first period with Arús with a program that lasted eight years, it was called “Arús con leche”, there was born “ Força Barça Radio“that soon managed to be “Força Barça TV”, “Videos de Primera “, soon a program that was called “Al Ataque “, we were first in TVe 2, then in TV3 with Gestmusic a production company that offered me to work with Sardá in “Crónicas Marcianas” and there we were another eight years that were wonderful. After that, I started to perform a program called Channel 4 with Boris Izaguirre and Ana García Siñeriz and at that moment, the first contract that I signed off as a collaborator of that program is for Pablo Motos, we met

93


Tom Cruise

and after dinners and dinners, was born El Hormiguero and we founded the production company 7 and Acción. You continue with programs like “Tonterías las Justas “, “Ditifrí “with Xavier Sardá again, “Guerra de Sesos “, “Así nos va” ... but your great success came up from hand of the mythical program ... “El Hormiguero”. How does the idea came up about and how was “El Hormiguero” born? did a program called “No Somos Nadie” and when I met Pablo and they offered us to work in TV, because what we do is to transfer the spirit of that radio program to the TV and here is where it was born “El Hormiguero”. What you have achieved with “El Hormiguero” is something amazing in the TV world, nobody in the entire history of TV, had ever managed to concentrate so many stars from all different areas of the show bussiness. Through the program we have seen Nicole Kidman, Densel Washington, Tom Cruise, Tom Hanks, Charlize Theron, Russel Crowe, Will Smith, Salma Hayek, Bardem, Antonio Banderas, Penélope Cruz... and the best of the national scene including the great Harrison Ford and this was really unexpected in a TV stage. And above all it is amazing in Spain, that artists when they come to this country, that the number one place to promote themselves is “el Hormiguero”, for all of us it is a compliment and I think it is the result of having understood what artists want and sometimes is even controversial, when Tom Cruise comes, for example , you would like to ask him about some controversial subjects that he has, but obviously if you’re going to ask him about it, he will never come back. 94

Our mission is that when they come to “El Hormiguero” feel that they have made the best promotion of the film they are promoting, keep in mind that many of them, these high level, many are producers of their films, therefore know that they have to promote their film and we what we do is exactly that, try that within all the promotion they do in Europe or around the world, that they remember that the best place where they have been promoted is in “El Hormiguero” so they will return back. Are the programs always in live, aren’t they? It depends on when they come to do promotion and we adapt sometimes ourselves, but 90% are in live. The truth is that the treatment they receive from your side is excellent, Pablo knows doing very well that the guest feels good and he knows how to create that atmosphere keeping the star comfortable ... In order to have five times Will Smith, four times Tom Cruise or three times Tom Hanks ... to repeat it has to be done a job very well done. I also have anecdotes to write a book, every time an artist comes is a different story, not only when they come, but the previous one, you have to finish reaching agreements to see what they are going to do on the stage, it is not easy. A question made by people when they knew that I was going to interview you is, How much does an artist of this size charge to come to the program? They do not charge, no one has ever charged, neither the plane nor the hotel, they come to run their promotion and


Nicole Kidman

Harrison Ford

Russel Crowe

95


that’s it, the payment we make is to bring up to them a spectacular promotion, these are 40 or 45 minutes in Prime Time, are between 3 and 4 million people watching it and then also something that I feel very proud of is that when these great artists cannot come to Spain, then we go where they are. We have done it with Tom Hanks, Hugh Jackman, Tom Cruise, Nicole Kidman ... we have gone to London, to Paris, to Berlin ... we moved the whole team and we set it up there, and I think that nobody did it before and it is to transfer 60 people and the complete stage with a big truck of 14 meters long that leaves a few days before and we make the complete program as if it were in live from a city in the world. The format of the program have been sold to many countries. Is it true that Will Smith also bought the rights?

Yes, he bought the rights to make “el Hormiguero” there

Monica Bellucci

and I remember that we signed a contract that looked like an encyclopedia book and what has not been achieved yet is that a television in the United States dares itself to do it. How does the idea of mixing ​​ interview with science and entertainment came up? Because you have a team of physics and chemists working throughout the entire week exclusively for the program ... We have a laboratory with ten people among whom there are chemists, physics, there are engineers and they are experimenting all day. One thing is what you see and another thing is what you do not see, which are the ex96

periments that have not worked and suddenly the smoke alarms sound all over the building and it is because they are doing a test and it failed , it is a science team, three years ago they gave us an award that for us was very significant for the scientific publications. The program is an absolute madness and everything we do is a surprise and the foreigners when they come are stuck and do not believe that this is daily. There is a team of 110 people. It is impressive the ability to set up and disassemble a stage in seconds, I remember the day that Harrison Ford came you set up a mega orchestra with the soundtrack of his films. That was very nice, the moment when Harrison Ford took the baton and started to lead and sounded the music of Indiana Jones, it started slow, he realized that he was slow and began to accelerate the movement, he realized the

Charlize Theron

power that he had in hands and was an extraordinary moment, the whole orchestra were 80 musicians, I can tell you that everyone ended up crying, it’s such a small stage and that sounded so good and see that Harrison Ford was leading them, because they ended up excited, it was something just great , the stage become magic. Pablo Motos apart from being a great communicator and the driver of the Program is also your partner. How does your friendship arise and when does it become a professional collaboration? The story is very nice, my children who were small at that


Grabación programa Likes en Sitges

time told me that there was a radio program in the morning that made them laugh a lot and that I had to listen to it, by then I used to play “Cronicas Marcianas” and the last thing I did was to listen the radio in the morning because we use to leave at 3 in the morning. One day going to the airport I told my wife, turn the radio on I want to listen this, I listen only 10 minutes of the program from Pablo and as I had played eight years in M80, and I know a lot of radio, I said oh god !, this guy is different and is very good. I still listen and decide that someday I will bring it to TV and when I was director of Channel 4, he was the first collaborator. The truth is that he is a guy that makes a different on TV who knows how to interview, very active and brave, capable of throwing themselves off from a fourth floor, dancing, playing the guitar, singing ... is a very complete guy, when we sell the format abroad, which sells itself very easily because it is a very spectacular format, the problem they have is actually to find one Pablo Motos. He knows how to play the emotions of the characters very well.

José Corbacho y Max Von Sydow

You are also producing on “Movistar + Canal #O el Programa Likes”, led by Raquel Sánchez Silva , How is the program going with the fact of being a paid private channel should influence much in the audiences, isn’t it? That’s a new TV we’re not used to, TV of entertainment in paid channels, nobody had tried to do it, which opens a new way for producers and professionals in a site that measures its audiences in a different way that is through its subscribers. They can know the actual number of audience by their audience meter with which no one works, and it is their subscribers, they know instantly how many people are watching it. And “Likes” is a program that we have been working for a year and a half, and it is a program that is running very well and we are having a tremendous impact ... cinema, series, music ... we have almost 300 programs, fantastic.

Raquel Sánchez Silva y J. A. Bayona

Are you, the TV producers, “slaves” of the audiences? In the mornings when you wake up the first thing you look at are the audiences of the previous day? Of course, during the week my wake-up time is 8 o’clock, because at 8.10 audiences come out, if they would come out at 7 I would get up at 7 and the first thing we do is call each other, Pablo and I, to analyze it. I’ve been watching audiences preparing this interview and when Tom Cruise or a character of this relevance comes up clearly, but curiously “El Hormiguero” audience top record was the day that Isabel Pantoja showed up ... Yes, it is true, but just think Pantoja had something very spe-

Equipo Likes

97


cial, he was getting out of jail, it was the first interview, notice that he has not done it anymore afterwards, but anyways when Hollywood stars come we usually make great data. How are audiences measured on nonpaid channels? There is a company called Kantar Media that puts some devices distributed throughout Spain, they come to your home install the device and measure exactly what you watch and what your family watches, you must have certain level of commitment when you turn on the TV , you have to mark what you watch, whether it’s you, your son or your wife, and measure exactly what the remote control measures, that data goes every night to a central data base that consolidates all measures from all the devices, and in the morning they are already available. Do you think they are right? It is like any survey, there is always a margin of error, but it is very close and I tell you why, for example when Pablo says ... we go to commercials, in that second, not minute, in that second you lose half a million people, goes up and down second by second. Sometimes you see that it drops suddenly and it is because it has started a program in another channel that also has high audience. Within what is there is very precise, and is much more accurate than the famous EGM of the radio, which it does is a survey every 3 months to street people. Many people who knows you, what does not know is that Jorge Salvador has lived in Sitges for many years ... Many years, although I am from Barcelona, ​​ my gran-

98

dfather had a house in Vinyet and my parents passed their summers here, so I started coming here to Sitges since the early days. I decided many years ago, that I live between Madrid, Barcelona and Sitges, my family lives in Barcelona, ​​I work in Madrid and the meeting point where we meet every week is Sitges. I am a lover of Sitges and I will live here all my life. Finally, what is your opinion of Sitges and what would you say to someone who still does not know Sitges to come and visit the town? Few people values as much Sitges as I do every week going to Madrid and I escape from “el Hormiguero” on Thursday nights and I am here on Fridays when I call my people from Madrid and I tell them that I am having lunch outdoors in January / February in a Terrace in the Port of Aiguadolç or sailing if we have nice weather in winter time, people do not believe it, we are in a privileged place, near by a city like Barcelona and most important 17 minutes from the airport which makes it internationally a spectacular place with a promenade that I ride on a bicycle that is amazing, there are few promenades in the world that have sea, sand, grass and asphalt linked together, also has three ports. I am very fan of sea there is one thing I do in spring and it is to see whales in Sitges at five miles of distance, that is nothing, they are sailing fifteen minutes far in and at ten miles, also can be seen plenty of dolphins, is a wonderful show. If you search in You Tube, “ Ballenas en Sitges “(Whales in Sitges) you will see a video that comes out first that I recorded and edited, where you can see them, it is something amazing.


99


FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA 2016/17 C A T A L À

Èxit de cinema i públic una vegada més en aquesta nova edició del Festival amb la presència de molts estels del Fantàstic en la Catifa Vermella de Sitges. Van passar estrelles com Max Von Sydow, Christopher Walken, Paul Schrader, Walter Koenig, Barbara Crampton, Bruce Campbell, Rob Zombie, Ruggero Deodato, Dolph Lundgren, Juan Antonio Bayona, Antonio de la Torre, Maria Valverde, Mario Casas i molts més. Master Class, conferències, presentacions de llibres i un sense fi d’activitats paral·leles que van fer d’aquesta edició un nou gran èxit del certamen sitgetà, reafirmant el perquè s’ha convertit en el número u del món en aquest Gènere. L’esperada producció Inside, de Miguel Ángel Vivas, va ser la pel·lícula inaugural de la 49ª edició del Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. En la Gala Inaugural de Sitges 2016, també es va produir el lliurament del Gran Premi Honorífic de Sitges 2016 al gran actor suec Max Von Sydow. En roda de premsa, el director del Festival, Ángel Sala, ho va presentar com “una de les figures que m’ha acompanyat tota la meva vida de cinèfil, amb el que és un honor que estigui aquí a Sitges per rebre el premi”. Max Von Sydow, amb més de 150 pel·lícules en la seva carrera i actor emblemàtic de directors com Ingman Bergman, Sydney Pollack, Steven Spielberg o Martin Scorsese. La màgia de Barbara Crampton també va estar a Sitges: va saludar a la Sitges Zombie Walk, va presentar Beyond the Gates i va rebre el Premi Màquina del Temps, en reconeixement a una sòlida trajectòria que inclou títols com a Re-Animator, Robots assassins, Re-Sonator o Space Truckers. A més de molt i trepidant cinema, el Festival va oferir diversos al·licients en les activitats paral·leles. Un d’ells són les exposicions. Aquest passat any dos de les exposicions es van situar en dos espais emblemàtics de la població. El Palau de Maricel i l’edifici Miramar. La mostra Univers Star Trek. L’exposició 50th, que gira al voltant de l’univers Star Trek es va convertir en un punt de trobada per als seguidors d’aquesta gran saga, on van poder veure en primera persona props, maquetes, vestuaris, autògrafs, marxandatge, cartells, etc. Es tracta d’una recopilació de peces úniques pertanyents a col·leccions privades, organitzades i catalogades pel Club 100


FANTÀSTIC DE CATALUNYA

cat.

eng.

101


Star Trek Espanya i amb la direcció artística visual de Mo Caró Artist, que es van poder veure en el Palau Maricel. Paral·lelament, a l’edifici Miramar, els fans de Star Trek van poder seguir el recorregut nostàlgic per la saga. Sota el nom de Il·lustrant l’última frontera, l’espectador es passeja per una exposició d’arts que ret homenatge al 50 aniversari de Star Trek. Dibuixants, il·lustradors, dissenyadors, caricaturistes, especialistes en FX make up són els protagonistes d’aquesta galàxia.

Dolph Lundgren va estar de nou Sitges. Ho va fer per primera vegada en 1992, l’any en què es va inaugurar l’Auditori, per presentar Soldat universal, i ho va tornar a fer aquest passat 2016 amb la seva nova pel·lícula,

Dolph Lundgren

Max Von Sydow

Bruce Campbell

Paul Schrader

La pluja d’estels va inundar aquest any el Festival. Paul Schrader i Ruggero Deodato van recollir els seus respectius premis en un Sitges, Bruce Campbell va rebre el premi Màquina del Temps i també va explicar la presència de l’aclamat director de gènere Rob Zombie al costat de l’actriu Sheri Moon. Mario Casas va rebre el Premi Bacardí Sitges a l’Esperit Indomable i la directora Julia Ducournau va presentar la seva nova pel·lícula on mostra una nova visió del canibalisme. 102

Un dels referents de l’acció asiàtica, el hongkonés Dante Lam, va presentar ‘Operation Mekong’. Rodrigo Sorogoyen, acompanyat pels actors Antonio de la Torre, Roberto Álamo i Javier Pereira, van presentar ‘Que Dios nos perdone’ amb gran èxit.

Don’t Kill it, i recollir el premi de la Màquina del Temps. Christopher Walken, el llegendari actor de pel·lícules emblemàtiques com La Zona Muerta, Pulp Fiction, La Profecia, El Cazador o Sleepy Hollow, ens va captivar amb la seva màgia en una master class. “No acostumo a viatjar a molts festivals, però desitjava conèixer Sitges i el seu gran Festival”, va comentar.


La producció britànica The Limehouse Golem, de Juan Carlos Medina, va ser l’encarregada de clausurar la 49ª edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya en un dia carregat de premis. Es va fer lliurament del Gran Premi Honorífic del Festival a Christopher Walken com a colofó de luxe als premis del palmarès de Sitges 2016. El jurat oficial d’aquesta edició va atorgar a Swiss Army Man,

Barbara Crampton

Rob Zombie la inclassificable i irreverent pel·lícula de Daniels, el guardó a la Millor Pel·lícula, mentre que el Premi Especial del Jurado ha va recaure en L’autòpsia de Jane Doe (The Autopsy of Jane Doe). Les coreanes Train to Busan i The Wailing (L’estrany), Greu (Cru), The Neon Demon o Under the Shadows són algunes de les pel·lícules premiades.

E N G L I S H

Film and public success once again in this new edition of the Festival with the presence of many stars of the Fantastic in the Red Carpet of Sitges. Stars like Max Von Sydow, Christopher Walken, Paul Schrader, Walter Koenig, Barbara Crampton, Bruce Campbell, Rob Zombie, Ruggero Deodato, Dolph Lundgren, Juan Antonio Bayona, Antonio de la Torre, Maria

Christopher Walken

Ruggero Deodato Valverde, Mario Casas and many more. Master Class, lectures, book presentations and many parallel activities that made this edition a new great success of the Sitges contest, reaffirming the fact that it has become the number one in the world in this Genre.

103


The expected production Inside, by Miguel Ángel Vivas, was the inaugural film of the 49th edition of the Sitges-International Fantastic Film Festival of Catalonia.

J.A. Bayona

Raúl Arévalo

Mario Casas

104

María Valverde

In the Opening Ceremony of Sitges 2016, the deliver y of the Great Honorar y Prize of Sitges 2016 was given to the great Swedish actor Max Von Sydow. At a press conference, the director of the Festival, Ángel Sala, presented him as “one of the figures that has accompanied me all my film dedicated life, which is an honor to be here in Sitges to receive the prize.” Max Von Sydow, with more than 150 films in its professional career and emblematic actor of directors like Ingman Bergman, Sydney Pollack, Steven Spielberg or Mar tin Scorsese. Barbara Crampton’s magic was also in Sitges: she greeted at Sitges Zombie Walk, introduced Beyond the Gates and received the Time Machine Award, in recognition of a solid career that includes titles such as Re-Animator, Robot Assassin, Re-Sonator or Space Truckers. In addition to much and exciting cinema, the Festival offered several attractions in the parallel activities. One of them are the exhibitions. This past year two of the exhibitions were located in two emblematic spaces in downtown. Palau de Maricel and Miramar building. The Univers Star Trek show. The 50th exhibition, which turns around the universe Star Trek became a meeting point for the followers of this great saga, where they could see in first person props, models, costumes, autographs, merchandising, posters, etc. This is a compilation of unique pieces belonging to private collections, organized and cataloged by the Star Trek Club Spain and with visual ar tistic direction of Mo Caró Ar tist, that could be seen in the Palau Maricel. In parallel, in the Miramar building, Star Trek fans could follow the nostalgic journey through the saga. Under the name “Il·lustrant l’última frontera “, the spectator strolls through an ar t exhibition that brings up the honors to the 50th anniversar y of Star Trek. Illustrators, designers, caricaturists, specialists in FX make up are the main caracters of this galaxy.


T h e r a i n o f s t a r s f l o o d e d t h e F e s t i v a l t h i s y e a r. Paul Schrader and Ruggero Deodato picked up their respective prizes in Sitges, Bruce Camp b e l l r e c e i v e d t h e Ti m e M a c h i n e a w a r d a n d also featured the acclaimed genre director Rob Zombie next to actress Sheri Moon. Mario Casas received the Bacardí Prize Sitges the Indomitable Spirit and the director Julia Ducournau presented his new film that shows a new vision of cannibalism.

Michelle Jenner

One of the referents of Asian action, Dante Lam from Hong Kong, presented ‘Operation Mekong’. Rodrigo Sorogoyen, accompanied b y t h e a c t o r s A n t o n i o d e l a To r r e , R o b e r t o Á l a mo and Javier Pereira, presented “Que Dios nos perdone” with great success. Dolph Lundgren was again Sitges. He did it for the first time in 1992, the year in which the Auditorium was opened, to present Universal S o l d i e r, a n d d i d i t a g a i n t h i s p a s t 2 0 1 6 w i t h his new film, Don’t Kill it, and picking up the p r i z e o f t h e Ti m e M a c h i n e .

Equipo - “Que Dios os Perdone”

C h r i s t o p h e r Wa l k e n , t h e l e g e n d a r y a c t o r o f iconic films like Dead Zone, Pulp Fiction, The O m e n , T h e H u n t e r o r S l e e p y H o l l o w, c a p t i v a ted us with his magic in a master class. “I do not usually travel to many festivals, but I wanted to know Sitges and its great Festival,” he said. The British production The Limehouse Golem, by Juan Carlos Medina, was in charge of closing the 49th edition of Sitges - International Fantastic Film Festival of Catalonia in a day loaded with awards. The Honorar y Prize of the F e s t i v a l w a s a w a r d e d t o C h r i s t o p h e r Wa l k e n as a luxur y closing to the awards of Sitges 2016. The official jur y of this edition awarded Swiss Army Man, the unclassifiable and irreverent film of Daniels, the award for Best M o v i e , w h i l e t h e S p e c i a l J u r y Aw a r d w e n t t o T h e A u t o p s y o f J a n e D o e . T h e K o r e a n Tr a i n t o B u s a n a n d T h e Wa i l i n g , G r a v e , T h e N e o n D e mon and Under the Shadows are some of the awarded films.

Nacho Vigalondo - “Colossal”

Terele Pávez

105


106


107


108


C A T A L À

La figura de Dràcula protagonitza el cinquantenari del Festival de Sitges. El Festival celebra 50 edicions amb nova imatge i un programa d’activitats especials que inclou exposicions, un cicle de cinema i altres propostes. Mig segle de vida apostant pel millor cinema de gènere. El 50è aniversari del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ja és en mar xa. El cer tamen és protagonista de l’agenda cultural amb una programació especial que culminarà amb la 50a edició del Festival, del 5 al 15 d’octubre. Una edició que tindrà la figura de Dràcula com a leit motiv, on la realitat vir tual tindrà un pes rellevant amb el Samsung Sitges Cocoon i que anuncia ja la presència de varios directors de referència en la història del cinema de gènere: William Friedkin i Johnnie To, Quentin Tatantino, Guillermo del Toro, entre moltes altres figures que es donaran a conèixer en els propers mesos. El Festival de Sitges celebra els seus 50 anys d’història. Amb nova imatge, però conser vant com a emblema el clàssic goril·la i l’essència que el fa únic en el món, el cer tamen vol compar tir la celebració del 50è aniversari amb el seu públic fidel i amb tots aquells espectadors interessats en el fantàstic i el cinema en un sentit ampli. El nou logotip és una adaptació de la històrica marca de Sitges i una reafirmació en la seva aposta pel gènere. El car tell de la 50a edició fa referència al leit motiv del Festival –la figura de Dràcula– mite per excel·lència del fantàstic, aprofitant el 25è aniversari de l’estrena d’una pel·lícula tan definitiva com Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. El pòster, creat una vegada més per l’agència China, recupera l’essència misteriosa i espectral del vampir, allunyant-lo tant de banalitzacions recents com de tòpics massa explotats. Un dels aspectes que el car tell explora és la rigidesa post mor tem del vampir, la seva ambigüitat, el caràcter d’aparegut en un context gòtic i expressionista però, a la vegada, hipermodern i culturalment atemporal. La 50a edició del cer tamen presentarà una peça audiovisual creativa i un llibre oficial que commemoraran l’aniversari i dedicarà un homenatge als seus fundadors i personalitats vinculades als inicis del Festival. El programa d’actes elaborat amb motiu de la celebració de les 50 edicions pretén ser una reafirmació de la condició del cinema de gènere com a llenguatge universal i, al mateix temps, la projecció de la marca Sitges com a segell de tots els camps que integren el cinema fantàstic. El cinquantenari del Festival és un dels actes oficials de la Generalitat de Catalunya com efemèride del 2017. En aquest sentit, el passat 2 de maig, el Festival va rebre la Creu de Sant Jordi que lliura el Govern de la Generalitat en reconeixement a les seves 50 edicions. La marca Sitges i 50 ja s’ha començat a visualitzar en alguns dels escenaris més rellevants del cinema a nivell internacional. El passat mes de febrer, el Festival va ser protagonista d’una recepció a Los Angeles, conjuntament amb CAA, la prestigiosa agència de representació ar tística. A més de Los Angeles, el 50è aniversari del Festival també ha estat protagonista a Cannes 2017. En el marc del cer tamen més impor tant del món, Sitges ha estat coamfitrió del Fantastic Mixer –una trobada dirigida a directors i programadors de festivals de cinema fantàstic, així com a productors i distribuïdors del gènere– i, al mateix temps, ha organitzat un còctel commemoratiu al qual van assistir 300 professionals del sector.

109


E N G L I S H

The Dracula figure is featured at the Sitges Film Festival’s 50th anniversary. T h e Fe st iv al cel ebrates i ts 50 year s w ith a n ew im a ge a n d a lin eu p of s p ecia l a c t i vi t i e s t h at in cludes ex hi bi ti ons , a fi l m s er ies a n d oth er in itia tiv es Half a ce n t u r y co mmi tted to the b es t gen r e c in em a . Th e 5 0 th a n n iv er s a r y of t he S i t ge s – I n t e r nati onal F antas ti c F i l m Fes tiv a l of C a ta lon ia is a lr ea d y u n d er w a y. T he f i l m con t e st is t he mai n fo cu s o f the cu ltu r a l c a len d a r w ith a s p ec ia l lin eu p th a t w i l l re a c h it s h igh e st poi nt wi th 50th F es ti v a l, fr om O ctob er 5 th to 1 5 th . Th is ed ition w i l l ha ve D racula as i ts “l ei t mo ti v”, where v ir tu a l r ea lity w ill h a v e a n im p or ta n t s igni f i c a nc e w it h t h e Sams u ng Si tg es C ocoon a n d w h en it ca n a lr ea d y a n n ou n c e th e a tt e nd a nc e of f our e xempl ar y di recto rs i n the h is tor y gen r e film s : Willia m Fr ied k in d ir e c t o r o f “ T h e E xorci s t” and Jo hnni e To top r efer en ce of th e A s ia n c in em a , Q u en tin Ta ra nt i no , Guille r mo d el Toro as g o dfather of th e 5 0 th a n n iv er s a r y a m on g m a n y oth er l e a d i ng f igur e s w h o wi l l di s cl os ed over th e u p com in g m on th s . The Sitges Film Festival is celebrating its 50 year history. With a new image, but preserving the classic gorilla as its shield and the essence that makes it unique in the world, the film contest would like to share the celebration of its 50th anniversary with its faithful followers and all those spectators interested in fantastic genre and cinema in the wide context. The new logo is an adaptation of the historic Sitges brand and a reaffirmation of its commitment to genre. The poster for its 50th year refers to the Festival’s leitmotiv –Dracula– the fantastic genre’s myth par excellence, making the most of the 25th anniversary of the definitive film Bram Stoker’s Dracula, directed by Francis Ford Coppola. The poster, created once again this year by the China agency, rediscovers the mysterious and otherworldly essence of the vampire, dissociating it from both recent banalizations and overexploited clichés. One of the aspects that the poster explores is the vampire’s post mortem rigidity, its ambiguity, its nature as an apparition in a gothic, expressionist context but, at the same time, hypermodern and culturally. The 50th edition, the film contest will be presenting a creative audiovisual piece and an official book to commemorate its anniversary and will be paying tribute to its founders and eminent figures related to the Festival’s early days. The lineup of events put together on the occasion of the celebration of its 50 years is designed to be a reaffirmation of genre cinema’s status as a universal language and, at the same time, the projection of the Sitges brand as a hallmark of all fields that make up the fantastic film. The Festival’s fiftieth anniversary is one of the Generalitat of Catalonia official events on the list of anniversaries in 2017. To this effect, last May 2nd, the Festival received the “Creu de Sant Jordi “(Saint George’s Cross) given by the Generalitat government in recognition of its 50 years. The “Sitges and 50” brands have already begun to be seen at some of the most important international movie venues. This past month of February, the Festival was featured at a reception in Los Angeles, along with the CAA, the prestigious artist talent agency. In addition to Los Angeles, the Festival’s 50th anniversary was also featured at Cannes 2017. As a part of the most important film contest in the world, Sitges was co-host of the Fantastic Mixer –a meeting targetted to directors and to fantastic film festival programmers, as well as genre producers and distributors– and, at the same time, it has organized a commemorative cocktail celebration attended by 300 sector professionals. 110


Ray Liota

David Cronemberg y Viggo Mortensen

Anthony Hopkins

Rebecca de Mornay

Robert Emglunt - “F. Krueger”

Sam Rockwell

Duncan Jones

Quentin Tarantino

Vin Diesel

Elijah Wood

Woody Harrelson

Emma Stone

Jodie Foster

Jesse Eisenberg

Dario Argento y Enrique Cerezo

Álex de la Iglesia

Alejandro Amenabar

111


112foto paris

114

Fotografia Jesús París


115