Page 24

คําประกาศเกียรติคุณ

คําประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ระดับอุดมศึกษาดีเด่น “ผู้ทรงคุณธรรม ความดีงาม” รางวัลประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ชื่อ สกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์ อายุ ๖๐ ปี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อายุงาน ๓๗ ปี

สรุปผลงานที่ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์ เป็นอาจารย์ดีเด่น รางวัลพระราชทานกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์แห่งมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จอย่าง ดีเยี่ยมในวิชาชีพ เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์การใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมการสอนที่ช่วยให้สอนน้อย เรียนรู้มาก โดยการใช้ผนึกความคิด ทางปัญญาบนกระดาษแผ่นเดียว เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาฝึกฝน ทักษะการวิเคราะห์สังเคราะห์ บนพื้นฐานการบ่มเพาะคุณธรรมและ จริยธรรม มีวิริยะอุตสาหะในการบ่มเพาะ ให้นักศึกษามีสมรรถวิสัยใน วิชาชีพ มีวุฒิาภาวะ ใช้พลังแห่งความดีงาม สร้างวัฒนธรรมการอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

23

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์  

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์  

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์

Advertisement