Page 17

ฎ. ศาลาธรรมอุรวดี : บทพิสูจน์โลกวิญญาณ สิ่งพิสูจน์โลกวิญญาณ ปลายปี ๒๕๓๓ ดวงวิญญาณของ “พระนางอุรวดี” (นามแฝง) ได้มาขอ ให้จัดสร้างศาลาธรรมครอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดิม บริเวณ ใกล้อาคารหอสมุดแม่โจ้ เพื่อสร้างกุศลปลดปล่อยดวง วิญญาณที่ติดค้างอยู่ในแผ่นดินแม่โจ้จํานวนมาก โดย “ท่านอุรวดี” เป็นผู้กําหนดรูปแบบ ทิศทางตําแหน่งของ ศาลาพระพุทธรูปที่จะนํามาไว้ พระบรมสารีรกิ ธาตุ พระธาตุ และพิธกี รรม - ได้ตรวจสอบข้อมูลกับหลวงพ่อฤาษีลิงดํา, หลวงปู่สิม พุทธาจาโร, หลวงปู่ครูบาชัยวงษา, หลวงปู่สาม อากิญจโน, พระมหาทองอินทร์ กุสลจิตโต (พระพิสีพิศาลคุณ) - การก่อสร้าง เป็นการบริจาคของผู้มีจิต ศรัทธาทั้งหมด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ การบริจาคส่วนใหญ่ อยู่ในรูปวัสดุ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย ปูน ฯลฯ การก่อสร้างเริ่มต้นด้วยทุนเพียงเล็กน้อย แต่ก็ทําได้ ม้วนเดียวจบ แม้จะมีอุปสรรคตลอดก็แก้ไขได้ การก่อสร้างครั้งนี้เป็นสิ่งพิสูจน์เชิงกายภาพให้เห็นว่า โลกวิญญาณมีจริง ที่ศาลาธรรมได้เขียนภาพ “พระนางอุรวดี” ไว้ด้วย คํคาํ ว่วา่ “อุ “อรุ ววดีด”ี เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ดวงวิญญาณให้ความหมายไว้ ๓ นัย ๒๕๓๔ เสร็จสิ้นและฉลองสมโภช เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑. หลวงพ่อฤาษีลิงดํา กล่าวว่า อุร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น มาจาก อุรคะ แปลว่านาค วดี แปลว่า ในวงล้อม ๑,๑๓๐,๑๙๙๙ บาท อุรวดีจึงเป็นการบอกที่มาของ “พระนาง” ว่าเป็น พงษ์พันธ์ของนาคภพ (เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา) ๒. อุร แปลว่า หัวใจ วดี แปลว่า ในวงล้อม อุรวดี แปลว่าในวงล้อมแห่งหัวใจ บ่งบอกถึงความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับบางคน ในภพชาติเดิม ๆ ๓. อุรุ วดีในความหมายของสาธุชน คือการมุ่งมั่น ทําความดีประดับไว้ในใจคน อยู่ที่ใดก็ให้คนรัก คนศรัทธา นั่งอยู่กลางใจคน

อุรวดี ... ไม่ใช่ชื่อ เจ้าแม่ แม่โจ้ แต่เป็นคําสอนให้มุ่งมั่นทําความดี ประดับไว้กลางใจคน … มีคุณงามความดีอยู่ในวงล้อมของหัวใจ

16

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์  

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์  

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์

Advertisement