Page 12

 ค. งานประพันธ์เพลง ได้แต่งเพลงและ บันทึกเสียงไว้ ประมาณ ๑๑๐ เพลง บทเพลง ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสารธารของจิตสํานึก (Stream of consciousness) ไม่ใช่เป็นเพียงการ บรรยายปรากฏการณ์ในสังคม ไม่ตอ้ งการบอก เพียงปัญหา แต่บอกสาเหตุและทางออก เพลงจึงมี เบื้องลึก /จิตวิญญาณ /และแก่นสาร จุดประสงค์ ประพันธ์เพลงเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาดนตรี เพื่อการสื่อสาร/การผลิตรายการโทรทัศน์/ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์/การผลิตรายการ วิทยุกระจายเสียง ตลอดจนการสร้าง Brand ของ องค์กร/ความเพลิดเพลิน/การสร้างจิตสํานึก/ ความสามัคคี เป็นต้น รวมทั้งเพื่อสร้างระบบคิดใน การวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ การมองภาพรวม/การหาทางออก อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์เพลง มุ่งการใช้ พลังแห่งคํา การอุปมาอุปไมยที่ ลึกซึ้งมีแง่งาม ประทับใจผู้ฟัง การสัมผัสนอกสัมผัสในที่มีเสน่ห์ ดนตรี/ทํานอง ง่าย ๆ ติดหูเพื่อการเข้าถึง บุคคลระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยกลางคน ไม่ต้องการทํา เพลงตามกระแส นักร้อง มีคุณภาพ เสียงดี เข้าถึงอารมณ์เพลง ร้องชัดเจน ถูกอักขระ

ประเภทของเพลง มีหลากหลายประเภท เพลงรัก เช่น ความรัก, คิดถึงทุกวันให้ฝันดี, ขอพรจันทร์ให้ฝันดี, ขอเพียงไม่มใี ครแทนเรา,ทุกวันทุกเวลา, สิ้นสุดของหัวใจ, ขอบคุณ, ปรับใจ, ใสใสที่ปลายฟ้า ฯลฯ เพลงธรรม เช่น รู้จักรัก รู้จักให้, เพลงใบไม้, พระคุณพ่อแม่, น้ําใจ, ปณิธานชีวติ , รุ้งงามกับ ความสุข, ครู ฯลฯ เพลงเพื่อการสื่อสารและองค์กร เช่น บทเพลงเพื่อปฏิญญา, การสื่อสารเพื่อปวงชน, สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน, มาลัยน้องใหม่, สื่อคือพลัง เป็นต้น เพลงเพื่อชีวิต เช่น กล้าฝันกล้าสู้, ประชาธิปไตย, กล้า, จะสู้หรือจะยอม, วิบัติกาล, น้ํามาฟ้าปิด, แผ่นดินกว้าง ไม่ไกลเกินปลายปีก, คืนชีวิตโลก, ความรักร่วมสมัย ฯลฯ เพลงลูกทุ่ง เช่น ลูกทุ่งสื่อสาร, รําวงสื่อสาร, รดน้ําดําหัว, เพื่อน ฯลฯ เพลงสถาบัน เช่น กษัตริย์เกษตร,๗๕ ปี แม่โจ้, สารสนเทศการสื่อสาร, หอมกลิ่นแผ่นดินแม่/วิญญาณ, งาน,ชีวติ /นี่คือเรา, หมาเฝ้าบ้าน, ถิน่ ไทยงาม เป็นต้น เพลงตามวาระโอกาส เช่น เกษียณวัย, Happy Birthday, ขอทุกวันเป็นวันวาเลนไทน์ เป็นต้น

ประพันธ์เพลง เพื่อเป็นสารธารแห่งจิตสํานึกกว่า 100 เพลง

11

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์  

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์  

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์

Advertisement