Page 11

ข. จัดทํานวัตกรรมการสอน ด้วยกระดาษ แผ่นเดียว  รวมทั้งการและออกแบบงานกราฟิค "ผลึกแห่งปัญญา" จํานวนกว่า ๑๐๐ เรื่อง เผยแพร่ผ่าน Internet แบ่งแยก เป็นหมวดหมู่ เช่น การบริหารองค์กร การสื่อสารทั่วไป การบริหาร มหาวิทยาลัยและคณะ , การเรียนการสอน, การวิจัยและสร้างสรรค์ นวัตกรรม บทความเรื่องน่ารู้ทั่วไป

แรงบันดาลใจที่สําคัญในการจัดทําคือ หลังจากสอนนักศึกษามากว่า ๓๐ ปี ปัญหาหนึ่งที่ ครู อาจารย์ พบกันทั่วประเทศก็คือ นักศึกษายุคหลังอ่านหนังสือน้อยลง ส่งผลให้มีปัญหา ในการมองภาพรวม ภาพย่อย และความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยไม่ออก ทักษะการคิดระดับสูง เช่น การเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การนําไปใช้และ การสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ไม่คอ่ ยดี เด็กและนักศึกษาจะ ใช้การจดจําซึ่งเป็นทักษะที่ต่ํามาก ประกอบกับ ความรู้ในโลกมีมากมายท่วมท้น นักศึกษาไม่สามารถ แยกเพชรออกจากขยะ หาผลึกหาแก่นไม่เจอ มีแต่ กระพี้ มีแต่เปลือก จึงคิดหาวิธีท่จี ะสอนให้น้อย เรียนรู้ ให้มาก (Tech less, Learn more) โดยการอ่านหนังสือ แต่ละเรื่อง มาหลายเล่ม แล้วให้ความรู้ตกผลึก กลั่น ออกมาเป็นปัญญา อยู่บนกระดาษหน้าเดียว เพื่อให้ นักศึกษา เห็นภาพรวม ภาพย่อย และความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัย เมื่อนํามาใช้สอน ปรากฏว่า นักศึกษาเข้าใจ เรียนรู้ได้ดีขึ้น ประหยัดเวลาอย่างมาก เอาเวลาที่ เหลือไปอภิปรายหรือฝึกภาคปฏิบัติได้มากขึ้น ประหยัดเวลา ประหยัดชีวิต นักศึกษามีระบบการคิด ดีขึ้น เข้าใจเรื่องต่าง ๆ ได้ไวขึ้น งานดังกล่าว จึงเป็นนวัตกรรมการสอน ซึ่งช่วยให้สอนน้อย เรียนรู้มาก (Tech less, Learn more) อันเป็น ปรัชญาการสอนยุคใหม่ ของโลก ตะวันตกขณะนี้ เพียงแต่ยังไม่มีใครบอกรายละเอียด ว่ามี วิธกี ารอย่างไร ผลึกความคิดทางปัญญา จึงเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี การสอนรูปแบบหนึ่ง การสอนด้วยกระดาษแผ่นเดียว

กรองขยะ … กลั่นกระพี้ … ออกเป็นปัญญา

10

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์  

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์  

ชีวิต ความคิดและงาน รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์

Advertisement